Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Front Page

PROGNOSTICKÉ PRÁCE - PP (FORESIGHT, ANALYSIS AND RECOMMENDATIONS - FAR)

Domovský ústav: Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.

Zoznam čísel
Údaje
ISSN 1337-9666 (print)

Jazyk: slovenský, anglický

Web: https://www.prog.sav.sk/casopis/

E-mail:
Adresa:
Prognostický ústav SAV
Šancová 56
811 05 Bratislava
tel/fax: 02/5249 5029

PROGNOSTICKÉ PRÁCE - PP (FORESIGHT, ANALYSIS AND RECOMMENDATIONS - FAR)

Vydavateľ: Prognostický ústav Slovenskej akadémie vied
ISSN: 1338-3590 (elektronická séria)

Elektronický časopis Prognostické práce je recenzovaný vedecký časopis.

Ciele a zameranie elektronického časopisu: Prognostické práce sú originálnym príspevkom do akademickej a politickej diskusie na nasledovné témy:
• teoretické, metodologické a koncepčné problémy prognózovania vývoja slovenskej spoločnosti v národnom i svetovom kontexte
• sociálno-ekonomická dimenzia globálnych environmentálnych zmien, environmentálny manažment a priestorové plánovanie
• koevolúcia inštitucionálnej a technologickej zmeny

Dostupnosť a periodicita: elektronický časopis je dostupný online na webstránke a aktualizovaný niekoľkokrát ročne.

Redakčná rada a výkonný redaktor: Redakčná rada elektronického časopisu je totožná s Vedeckou radou PÚ SAV. Výkonného redaktora menuje riaditeľ Prognostického ústavu

Časopis je dokumentovaný v EBSCO