Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Front Page

Musicologica Slovaca

Domovský ústav: Ústav hudobnej vedy SAV

Zoznam čísel
Údaje
ISSN 1338-2594 (print)

Jazyk: slovensky, abstrakty a resumé anglicky

E-mail:

Adresa:
Musicologica Slovaca - redakcia
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenská republika

Tel/Fax: 0042 - 54773589

Vydáva Ústav hudobnej vedy
Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovenská republika

Edited by Institute of Musicology
Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak republic

ISSN 1338-2594

Vychádza od roku 1969; v rokoch 1970–2008 ako neperiodický zborník; od roku 2010 dvakrát ročne.

Zalomenie a tlač: AEPress
Rozširuje, objednávky a predplatné prijíma: AEPress a redakcia časopisu

Redakcia:
Hlavná redaktorka: Hana Urbancová
Výkonná redaktorka: Katarína Godárová

Redakčná rada:
Zsuzsa Czagány (Maďarsko), Ladislav Kačic, Jana Lengová, Vladimír Maňas (Česká republika), Jarmila Procházková (Česká republika), Barbara Przybyszewska-Jarmińska (Poľsko), Peter Ruščin, Jurij Snoj (Slovinsko), Eva Szórádová, Markéta Štefková, Jadranka Važanová (USA), Eva Veselovská, Hana Vlhová-Wörner (Švajčiarsko), Vladimír Zvara


Časopis Musicologica Slovaca je jediným vedeckým časopisom na Slovensku pre oblasť muzikológie. Publikuje pôvodné príspevky z hudobnej historiografie, etnomuzikológie a systematickej hudobnej vedy. Ako časopis Ústavu hudobnej vedy SAV bol založený roku 1969 s periodicitou dve čísla do roka v nadväznosti na tradíciu vydávania zborníkov a ročeniek (Hudobnovedný sborník 1953 – 1954; Hudobnovedné štúdie 1955 – 1966). Od roku 1970 časopis vychádzal ako zborník s nepravidelnou periodicitou, od začiatku 90. rokov pod rozšíreným názvom Musicologica Slovaca et Europaea (roč. 17 - 26, 1992 - 2008). Roku 2010 Ústav hudobnej vedy SAV obnovil vedecký časopis pod pôvodným názvom a s pôvodnou periodicitou dve čísla ročne. Kontinuitu s predchádzajúcimi zväzkami vydávanými od roku 1969 zachováva údaj v tiráži, uvedený pri novom číslovaní ročníkov v zátvorke: Musicologica Slovaca, roč. 1 (27), 2010. Obsahová koncepcia časopisu vychádza z integrujúceho zámeru vytvoriť publikačný priestor pre všetky disciplíny a subdisciplíny hudobnej vedy, v ktorých sa uskutočňuje základný a aplikovaný výskum.

Časopis je evidovaný v medzinárodných bibliografických databázach CEJSH a RILM.