Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Musicologica Slovaca

Logo

Domovský ústav: Ústav hudobnej vedy SAV

Jazyk: slovensky, abstrakty a resumé anglicky

www:

E-mail:

Adresa:
Musicologica Slovaca - redakcia
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava
Slovenská republika

Tel/Fax: 0042 - 54773589

Vydáva Ústav hudobnej vedy
Slovenská akadémia vied, Bratislava, Slovenská republika

Edited by Institute of Musicology
Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovak republic

ISSN 1338-2594

Vychádza od roku 1969; v rokoch 1970–2008 ako neperiodický zborník; od roku 2010 dvakrát ročne.

Zalomenie a tlač: AEPress
Rozširuje, objednávky a predplatné prijíma: AEPress a redakcia časopisu

Redakcia:
Hlavná redaktorka: Hana Urbancová
Výkonná redaktorka: Katarína Godárová

Redakčná rada:
Zsuzsa Czagány (Maďarsko), Ladislav Kačic, Jana Lengová, Janka Petőczová, Barbara Przybyszewska-Jarmińska (Poľsko), Jarmila Procházková (Česko), Ivana Rentsch (Švajčiarsko), Peter Ruščin, Markéta Štefková, Jadranka Važanová (USA), Eva Veselovská


Časopis Musicologica Slovaca je jediným vedeckým časopisom na Slovensku pre oblasť muzikológie. Publikuje pôvodné príspevky z hudobnej historiografie, etnomuzikológie a systematickej hudobnej vedy. Ako časopis Ústavu hudobnej vedy SAV bol založený roku 1969 s periodicitou dve čísla do roka v nadväznosti na tradíciu vydávania zborníkov a ročeniek (Hudobnovedný sborník 1953 – 1954; Hudobnovedné štúdie 1955 – 1966). Od roku 1970 časopis vychádzal ako zborník s nepravidelnou periodicitou, od začiatku 90. rokov pod rozšíreným názvom Musicologica Slovaca et Europaea (roč. 17 - 26, 1992 - 2008). Roku 2010 Ústav hudobnej vedy SAV obnovil vedecký časopis pod pôvodným názvom a s pôvodnou periodicitou dve čísla ročne. Kontinuitu s predchádzajúcimi zväzkami vydávanými od roku 1969 zachováva údaj v tiráži, uvedený pri novom číslovaní ročníkov v zátvorke: Musicologica Slovaca, roč. 1 (27), 2010. Obsahová koncepcia časopisu vychádza z integrujúceho zámeru vytvoriť publikačný priestor pre všetky disciplíny a subdisciplíny hudobnej vedy, v ktorých sa uskutočňuje základný a aplikovaný výskum.

Časopis je evidovaný v medzinárodných bibliografických databázach CEJSH a RILM.