Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Slavistická folkloristika

Logo

Domovský ústav: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV

Jazyk: viacjazyčne

www: www.slavu.sav.sk/casopisy/folkloristika.php

E-mail:

Adresa:
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 BratislavaInformačný bulletin Medzinárodnej komisie slovanského folklóru pri Medzinárodnom komitéte slavistov. Čísla vychádzajú s finančným príspevkom Slovenského komitétu slavistov pri MKS. Vydáva: Slovenský komitét slavistov a Ústav etnológie SAV.


Redakčná rada: PhDr. Viera Gašparíková, DrSc., PhDr. Hana Hlôšková, CSc., PhDr. Gabriela Kiliánová, CSc., PhDr. Jana Pospíšilová, PhD., Mgr. Katarína Žeňuchová, PhD.

Výkonná redaktorka: Mgr. Katarína Žeňuchová, PhD.

Technický redaktor: Mgr. Juraj Molčányi

Tlač: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Dúbravská cesta 9, 813 64 Bratislava