Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Front Page

Slovenský národopis / Slovak Ethnology

Domovský ústav: Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV

Zoznam čísel
2020 - Volume 68
2019 - Volume 67
2018 - Volume 66
2017 - Volume 65
2016 - Volume 64
2015 - Volume 63
2014 - Volume 62
2013 - Volume 61
2012 - Volume 60
2011 - Volume 59
2010 - Volume 58
2009 - Volume 57
2008 - Volume 56
2007 - Volume 55
2006 - Volume 54
2005 - Volume 53
2004 - Volume 52
2003 - Volume 51
2002 - Volume 50
2001 - Volume 49
2000 - Volume 48
1999 - Volume 47
1998 - Volume 46
1997 - Volume 45
1996 - Volume 44
1995 - Volume 43
1994 - Volume 42
1993 - Volume 41
1992 - Volume 40
1991 - Volume 39
1990 - Volume 38
1989 - Volume 37
1988 - Volume 36
1987 - Volume 35
1986 - Volume 34
1985 - Volume 33
1984 - Volume 32
1983 - Volume 31
1982 - Volume 30
1981 - Volume 29
1980 - Volume 28
1979 - Volume 27
1978 - Volume 26
1977 - Volume 25
1976 - Volume 24
1975 - Volume 23
1974 - Volume 22
1973 - Volume 21
1972 - Volume 20
1971 - Volume 19
1970 - Volume 18
1969 - Volume 17
1968 - Volume 16
1967 - Volume 15
1966 - Volume 14
1965 - Volume 13
1964 - Volume 12
1963 - Volume 11
1962 - Volume 10
1961 - Volume 9
1960 - Volume 8
1959 - Volume 7
1958 - Volume 6
1957 - Volume 5
1956 - Volume 4
1955 - Volume 3
1954 - Volume 2
1953 - Volume 1
Údaje
ISSN 1339-9357 (print)
ISSN 1339-9357 (online)

Jazyk: slovenský, český a anglický

Web: www.uet.sav.sk/?q=en/slovak-ethnology

E-mail:

Adresa:
Slovenský národopis - redakcia
Klemensova 19
813 64 Bratislava
Slovenská republika

Tel / fax: 00421 - 52964707, ext. 107

Vydáva Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave, Slovenská republika

ISSN 1335-1303 (print)
e-ISSN 1339-9357 (online)

Slovenský národopis/Slovak Ethnology je vedecký peer-reviewed časopis, ktorý vychádza štyrikrát ročne v Ústave etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Prvé a tretie číslo každého ročníka je v slovenskom jazyku, druhé a štvrté v anglickom jazyku.


Slovenský národopis / Slovak Ethnology je evidovaný v nasledujúcich databázach a distribučných sieťach:
Emerging Sources Citation Index of Web of Science (ESCI, WoS), SCOPUS, DOAJ, EBSCO, ProQuest, CEEOL, Central European Journal of Social Sciences and humanities (CEJSH), Modern Language Association (MLA), Ulrichsweb, Willingspress, Norwegian Centre for Research Data (NSD), European Science Foundation (ESF), European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS), Sciendo (De Gruyter)


O časopise:
Slovenský národopis prezentuje výsledky výskumu v oblasti etnológie, kultúrnej/sociálnej antropológie a príbuzných disciplín. Príspevky uverejnené v časopise sú teritoriálne orientované prevažne na región Strednej Európy. Zameriavajú sa na analýzu sociálnych javov založenú na dátach získaných predovšetkým prostredníctvom metód etnografického terénneho výskum.

Redakcia časopisu preferuje príspevky analytického, teoretického alebo syntetizujúceho charakteru, ktoré prispievajú k aktuálnym diskusiám v sociálnych vedách.

Tematicky je časopis sústredený najmä (nie však výhradne) na etnický, kultúrny a historický vývin v Strednej Európe, na sociálne a kultúrne aspekty ekonomickej a politickej transformácie, na modernizačné procesy v urbánnom i rurálnom prostredí, na etnickú a menšinovú problematiku, na problémy kultúrneho dedičstva v európskom kontexte, ako aj na dejiny spoločenskovedných disciplín. Okrem problémovo orientovaných vedeckých štúdií časopis uverejňuje tiež materiály, eseje, diskusie a prehľady, recenzie a anotácie kníh i eseje o knihách.

Časopis poskytuje priestor na diskusie o kľúčových problémoch v sociálnych vedách, ako aj na kritické komentáre k publikovaným príspevkom. Uverejnené štúdie, materiály, eseje, diskusie a prehľady prešli obojstranne anonymným oponentským konaním, oponenti sa vyberajú z medzinárodného okruhu odborníkov.


Redakčná rada:
R. Bendix (DE), M. Botíková, M. Buchowski (PL), D. Deák, Ľ.Droppová, I. Slavec Gradišnik (SI), J. Hamar, H. Hlôšková, M. Hubina (TH), U. Kockel (GB), E. Krekovičová, M. Šimša (CZ), S. Pack (USA), V. Penčev (BG), D. Radojičić (RS), K. Roth (DE), P. Salner, D. Torsello (IT), Z. Uherek (CZ), J. S. Uzeneva (RU), M. Válka (CZ), H. Wulff (SE)

Redakcia:
Ľ. Voľanská (main editor), Z. Panczová (deputy editor), S. G. Lutherová (editor), V. Potančok (editor)