Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Front Page

ARS

Domovský ústav: Centrum vied o umení SAV

Zoznam čísel
2020 - Volume 53
2019 - Volume 52
2018 - Volume 51
2017 - Volume 50
2016 - Volume 49
2015 - Volume 48
2014 - Volume 47
2013 - Volume 46
2012 - Volume 45
2011 - Volume 44
2010 - Volume 43
2009 - Volume 42
2008 - Volume 41
2007 - Volume 40
2006 - Volume 39
2005 - Volume 38
2004 - Volume 37
2003 - Volume 36
2002 - Volume 35
2001 - Volume 34
2000 - Volume 33
1999 - Volume 32
1998 - Volume 31
1997 - Volume 30
1996 - Volume 29
1995 - Volume 28
1994 - Volume 27
1993 - Volume 26
1992 - Volume 25
1991 - Volume 24
1990 - Volume 23
1989 - Volume 22
1988 - Volume 21
1987 - Volume 20
1985 - Volume 19
1984 - Volume 18
1983 - Volume 17
1982 - Volume 16
1981 - Volume 11-15
1976 - Volume 9-10
1974 - Volume 6-8
1971 - Volume 5
1970 - Volume 4
1969 - Volume 3
1968 - Volume 2
1967 - Volume 1
Údaje

Jazyk: slovensky, anglicky, nemecky

Web: www.ars.sav.sk

E-mail:

Adresa:
Centrum vied o umení, org. zložka Ústav dejín umenia SAV, Dúbravská cesta 9, SK-841 04 Bratislava 4,
tel./fax: 0421-2-5479-3895

Časopis Ústavu dejín umenia Slovenskej akadémie vied


Výkonný redaktor: Veronika Kucharská
Redakčný kruh: Dana Bořutová, Július Fujak, Ivan Gerát, Daniel Grúň, Ingrid Halászová, Miroslav Haľák, Barbara Hodásová, Katarína Kolbiarz Chmelinová, Alexandra Kusá, Jozef Medvecký, Peter Megyeši, Marian Zervan
Rada poradcov: Wojciech Bałus, László Beke, Heinrich Dilly, Marina Dmitrieva, James Elkins, Robert Gibbs, Thomas DaCosta Kaufmann, Jiří Kuthan, Sergiusz Michalski, Milan Pelc, Piotr Piotrowski†, Michael Viktor Schwarz, Paul Stirton, Viktor I. Stoichita, Wolf Tegethoff

Časopis ARS je umeleckohistorický vedecký recenzovaný časopis, vydávaný Ústavom dejín umenia Slovenskej akadémie vied v Bratislave od roku 1967. Venuje sa dejinám výtvarného umenia a architektúry strednej Európy a ich európskemu kontextu od raného stredoveku až do súčasnosti. Mimoriadne vítané sú štúdie o umení na Slovensku a slovenskom umení. ARS slúži zároveň ako fórum pre reflektovanie teórie, metodológie a dejín historiografie umenia. Príspevky o svetovom umení sú tiež vítané.

V súčasnosti ARS vychádza dvakrát ročne a prináša štúdie v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku.


ISSN 0044-9008


Časopis je evidovaný v databázach:

Art Abstracts (H.W. Wilson);
Art & Architecture Source;
ARTbibliographies Modern;
Art, Design & Architecture Collection, Art Index (H.W. Wilson);
Bibliography of the History of Art;
Central European Journal of Social Sciences and Humanities;
EBSCO;
Ulrich´s Periodicals Directory.


Rozširuje, objednávky a predplatné prijíma SAP – Slovak Academic Press, spol. s r. o., Bazová 2, SK-821 08 Bratislava 2, Slovak Republic, e-mail: sap@sappress.sk