Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

ARS

Front Page

Domovský ústav: Centrum vied o umení SAV

Jazyk: slovensky, anglicky, nemecky

Web: www.dejum.sav.sk/?section=magazine

E-mail:

Adresa:
Centrum vied o umení, org. zložka Ústav dejín umenia SAV, Dúbravská cesta 9, SK-841 04 Bratislava 4,
tel./fax: 0421-2-5479-3895

Časopis Ústavu dejín umenia Slovenskej akadémie vied


Výkonný redaktor: Veronika Kucharská
Redakčný kruh: Barbara Balážová, Dana Bořutová, Július Fujak, Ivan Gerát, Daniel Grúň, Ingrid Halászová, Miroslav Haľák, Katarína Kolbiarz Chmelinová, Alexandra Kusá, Jozef Medvecký, Peter Megyeši, Marian Zervan
Rada poradcov: Wojciech Bałus, László Beke, Heinrich Dilly, Marina Dmitrieva, James Elkins, Robert Gibbs, Thomas DaCosta Kaufmann, Jiří Kuthan, Sergiusz Michalski, Milan Pelc, Piotr Piotrowski†, Michael Viktor Schwarz, Paul Stirton, Viktor I. Stoichita, Wolf Tegethoff

Časopis ARS je umeleckohistorický vedecký recenzovaný časopis, vydávaný Ústavom dejín umenia Slovenskej akadémie vied v Bratislave od roku 1967. Venuje sa dejinám výtvarného umenia a architektúry strednej Európy a ich európskemu kontextu od raného stredoveku až do súčasnosti. Mimoriadne vítané sú štúdie o umení na Slovensku a slovenskom umení. ARS slúži zároveň ako fórum pre reflektovanie teórie, metodológie a dejín historiografie umenia. Príspevky o svetovom umení sú tiež vítané.

V súčasnosti ARS vychádza dvakrát ročne a prináša štúdie v slovenskom alebo anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku so slovenskými resumé.


ISSN 0044-9008


Časopis je evidovaný v databázach:

Art Abstracts (H.W. Wilson);
Art & Architecture Source;
ARTbibliographies Modern;
Art, Design & Architecture Collection, Art Index (H.W. Wilson);
Bibliography of the History of Art;
Central European Journal of Social Sciences and Humanities;
OmniFile Full Text Mega (H.W. Wilson), OmniFile Full Text Select (H.W. Wilson),
TOC Premier;
Ulrich´s Periodicals Directory.


Rozširuje, objednávky a predplatné prijíma SAP – Slovak Academic Press, spol. s r. o., Bazová 2, SK-821 08 Bratislava 2, Slovak Republic, e-mail: sap@sappress.sk