Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Front Page

Ekonomický časopis/Journal of Economics

Domovský ústav: Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.

Zoznam čísel
Údaje
ISSN 0013-3035 (print)
ISSN 2729-7470 (online)

Jazyk: anglický

Web: www.ekonom.sav.sk/sk/casopis

E-mail:
Adresa:
Ekonomický časopis, Šancová 56, 811 05 Bratislava 1;
tel: 00421 2 5249 8214, kl. 143
00421 2 5249 5103EKONOMICKÝ ČASOPIS
Print ISSN: 0013-3035
Online ISSN: 2729-7470

ČASOPIS PRE EKONOMICKÚ TEÓRIU, HOSPODÁRSKU POLITIKU, SPOLOČENSKO-EKONOMICKÉ PROGNÓZOVANIE

Ekonomický časopis je recenzovaný vedecký časopis. Prináša originálne vedecky podložené výsledky v statiach predovšetkým z oblasti makroekonomickej a mikroekonomickej teórie, hospodárskej politiky, teórie a výsledkov sociálno-ekonomického prognózovania, financií, medzinárodnej ekonómie a ekonómie európskej integrácie, ekonómie trhu práce, matematickej ekonómie, odvetvových ekonomík, ako aj regionálneho a sociálneho rozvoja. Prináša recenzie teoretických prác a iné príspevky významné pre ekonomické dianie na Slovensku.

Plné texty článkov v elektronickej verzii sú sprístupnené na: www.ceeol.com; https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=journal-list&journal_no=34

Objednávky registruje redakcia časopisu
Distribuuje a predplatné prijíma L. K. Permanent, spol. s r. o., Hattalova 12, 831 03 Bratislava 3; Slovak Republic; www.lkpermanent.sk

Published 10-krát ročne
edited by Ekonomický ústav SAV, v.v.i.
Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v.v.i.

Hlavný redaktor: prof. Dr. Jarko Fidrmuc
Výkonný redaktor: Ing. Tomáš Jeck, PhD.
Technické spracovanie: Silvia Rémayová