Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Vedecké časopisy a ročenky vydávané na pôde SAV

Front Page

Kultúra slova

Domovský ústav: Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV

Údaje

Jazyk: Slovensky

Web: www.juls.savba.sk/ediela/ks/

Adresa:
Panská 26
811 01 Bratislava
tel.: 02/54 43 17 61-3

Vedecko-popularizačný časopis pre jazykovú kultúru a terminológiu. Orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV, Jazykového odboru Matice slovenskej a Ústrednej jazykovej rady.

Propaguje výsledky výskumu slovenčiny ako spisovného jazyka v širokom chápaní a výsledky výskumu jazykovej kultúry, stará sa o kultivovanie jazykových prejavov, všíma si dodržiavanie normy a kodifikácie vo verejných jazykových prejavoch, vhodnosť a primeranosť používaných jazykových prostriedkov vo všetkých oblastiach práce a verejného života. Pozornosť venuje aj výskumu odbornej terminológie, jej normalizovaniu a uvádzaniu do praxe, ako aj umeleckej literatúre z hľadiska využívania jazykových prostriedkov a jazykovej tvorivosti spisovateľov a prekladateľov.

ISSN: 0023-5202
Vychádza od roku: 1967
Periodicita: 6x ročne
Vydáva: Vydavateľstvo Matice slovenskej v Martine
Tlač: MIDAN TATRY, spol. s r. o.
Ročné predplatné: 7,20 €
Jednotlivé číslo: 1,20 €

Rozširuje, objednávky a predplatné prijíma: Vydavateľstvo Matice slovenskej
Mudroňova 1, 036 52 Martin, Slovensko

Redakcia
Hlavný redaktor: PhDr. Sibyla Mislovičová
Výkonná redaktorka: Mgr. Iveta Vančová
Technický redaktor: Mgr. Vladimír Radik