Informačná stránka organizácie SAV

Ekonomický ústav SAV

Medzinárodné projekty

Evaluačná podpora kohéznej politiky v programovom období 2014 - 2020
Evaluation helpdesk on Cohesion Policy in the 2014 - 2020 Programming Period
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Frank Karol PhD.
Doba trvania: 1.9.2015 - 30.9.2023

The Millennium Project
-
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Klinec Ivan
Doba trvania: 1.1.1986 - 31.12.2020

DISKOW - Tvorba poznatkov o povolaniach a zručnostiach analýzou webových údajov, pre zlepšenie mobility európskych profesionálov a utečencov
Job Knowledge Discovery and Skill Development through Web Data Analytics towards facilitated mobility of European Professionals and Refugees - DISKOW
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Štefánik Miroslav PhD.
Doba trvania: 1.9.2018 - 31.8.2021


Národné projekty

Atraktivita krajiny a veľkých miest z hľadiska mobility talentov
Attractiveness of country and large-scale cities in terms of mobility of talents
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Brzica Daneš PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Energetická bezpečnosť a udržateľná konkurencieschopnosť: implikácie pre Európsku úniu
Energy Security and Sustainable Competitiveness: Implications for the European Union
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Obadi Saleh Mothana PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

Hodnotenie a predikcia vývoja slovenskej ekonomiky v kontexte (dez)integračných tendencií v EÚ
Assessment and Prediction of Changes in the Slovak Economy in the Context of (Dis)Integration Tendencies in the EU.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Frank Karol PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti na pozadí očakávaných demografických a štruktúrnych zmien v SR
Contradictions in employment development at the background of anticipated demographic and structural changes in the SR
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lichner Ivan PhD.
Anotácia:Projekt identifikuje súčasné a budúce bariéry zvyšovania miery zamestnanosti reflektujúc očakávané zmeny v demografii a v štruktúre ekonomiky Slovenskej republiky. Skúma špecifické atribúty ľudského kapitálu v podmienkach starnutia obyvateľstva a konfrontuje vplyv týchto procesov na budúce zmeny v štruktúre ponuky pracovných síl a dopytu po pracovných silách (využijúc vlastnú prognózu štruktúry absolventov škôl a prognózu zamestnanosti podľa povolaní). Identifikuje rizikové faktory, ktoré môžu brániť rastu zamestnanosti. Odhadne budúce trendy kvantitatívnych a kvalitatívnych stránok analyzovaného výrobného faktora a navrhne zmeny jeho inštitucionálnych podmienok (aktívne politiky trhu práce, optimalizácia sociálneho systému ako predpokladu motivácie sa zamestnať, pravidlá migrácie pracovných síl, ovplyvňovanie faktorov konkurencieschopnosti a pod.).
Web stránka projektu:http://ekonom.sav.sk/sk/projekty/kontradikcie-vo-vyvoji-zamestnanosti-na-pozadi-ocakavanych-demografickych-a-strukturnych-zmien-v-sr-p161
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Národný projekt: Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v Slovenskej republike
National project: Sector-driven innovations towards an effective labor market in the Slovak Republic
Program: Európsky sociálny fond /ESF/ (MŠ SR, MPSVR SR)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Košta Ján CSc.
Doba trvania: 1.4.2019 - 28.2.2023

Predpovedanie ekonomických a finančných kríz po recesii v Európskej únii
Prediction of economic and financial crisis in the wake of recession in the European Union
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ostrihoň Filip
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

SHERM - Prognózovanie regionálneho vývoja SR a hodnotenie účinnosti regionálnych politík pomocou štruktúrneho makroekonomického modelu HERMIN
Forecasting of Regional Development and Assessment of Effectiveness of Regional Policies Using the Structural HERMIN Model
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Radvanský Marek PhD.
Anotácia:Slovensko sa radí medzi krajiny Európy s najvyššou mierou regionálnych disparít, pričom ich zmierňovanie patrilo k prioritám všetkých vlád SR od jej vzniku. Napriek tomu hospodárska politika SR zvykne špecifický vplyv opatrení na regionálnej úrovni skôr podceňovať. Relatívne malá pozornosť sa venuje aj analytickej podpore rozhodovania a prognózam vývoja na regionálnej úrovni. Cieľom projektu je vyvinúť a aplikovať najrozvinutejšie kvantitatívne nástroje pre podporu rozhodovania, analýzu a prognózu dopadov možných opatrení regionálnej a kohéznej politiky (RP a KP), smerom k zvyšovaniu efektívnosti nástrojov pri rešpektovaní cieľov trvalo udržateľného a inkluzívneho rastu. Projekt má tri nadväzujúce časti. Časť metodiky a východísk zanalyzuje doterajší vývoj RP a KP, jej ciele a definuje nástroje hospodárskej politiky pre ich dosiahnutie. Nosným prvkom súbežnej aplikačnej časti projektu bude úprava rozšíreného štruktúrneho ekonometrického modelu typu HERMIN spolu s vytvorením systému 8 satelitných modelov pre každý región NUTS 3. Model HERMIN schválený Európskou komisiou na hodnotenie efektov KP, ako aj na tvorbu prognóz, nebol v tejto podobe nikde aplikovaný a prinesie značný metodický posun v medzinárodnom meradle. Kľúčovým prínosom bude okrem regionalizácie (NUTS 3) i doplnenie detailnejšieho pohľadu na sektorový vývoj trhu práce (NACE) z hľadiska vzdelania (ISCED) a povolania (ISCO). Významným prínosom projektu bude doteraz na Slovensku neaplikované doplnenie informácie o časovom vývoji regionálnych cien odhadnutých pomocou analýzy panelových dát rodinných účtov. Podporná analýza bude smerovaná k zníženiu neurčitosti pri dopĺňaní regionálnych dát ex-post, ako aj odhadov medziregionálnych tokov tovarov, služieb a pracovnej sily. Záverečná časť bude venovaná hodnoteniu doterajších politík, ako aj syntéze a využitiu výsledkov prognóz a simulácií pre potreby hospodárskej praxe. Predpokladáme možnosť ovplyvniť reálnu implementáciu regionálnej a kohéznej politiky SR.
Doba trvania: 1.7.2017 - 31.12.2020

Reálna konvergencia v Európskej únii: empirické dôkazy a implikácie
Real convergence in the European union: empirical evidence and implications
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hošoff Boris PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

Systémové implikácie 4. priemyselnej revolúcie a adaptačné procesy informačnej spoločnosti (ekonomické, technologické a kultúrne aspekty)
System implications of the fourth industrial revolution and adaptation processes of the information society (economic, technological and cultural aspects)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Staněk Peter CSc.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

SysRisk - Systémové riziko na finančných trhoch: prepojenia medzi finančnými inštitúciami
Systemic risk on financial markets: interconnectedness of financial institutions
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Lyócsa Štefan PhD.
Doba trvania: 1.7.2019 - 31.12.2022

LM_evidence - Tvorba vedeckých informácii na podporu politík trhu práce
Generating scientific information to support labour market policy making
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Štefánik Miroslav PhD.
Anotácia:Hlavným cieľom projektu je podpora tvorby politík v oblasti trhu práce a zmien daňovo odvodového systému prostredníctvom tvorby relevantných vedeckých informácii. Hlavný cieľ bude dosiahnutý v rámci troch nosných aktivít projektu. Prvou aktivitou je spracovanie administratívnych údajov za účelom ex-post vyhodnocovania účinnosti nástrojov aktívnej politiky trhu práce. Pomocou techník kontrafaktuálneho vyhodnocovania dopadov politík budú odhadované, takzvané čisté efekty jednotlivých nástrojov. Výsledky aktivity tak významne doplnia existujúci stav poznania o čistej účinnosti aktívnej politiky trhu práce na Slovensku. Druhá aktivita zastrešuje vývoj a úpravy mikrosimulačného modelu VZAM, vyvinutého na Ekonomickom ústave SAV v rámci predchádzajúcich APVV projektov. V súčasnosti je model aplikovaný na simulovanie vývoja štruktúry ponukovej strany slovenského trhu práce, zmenu vzdelanostnej štruktúry obyvateľstva, ako aj štruktúru zamestnanosti podľa povolania a sektoru ekonomickej činnosti. Úpravou modelu bude možné rozšíriť jeho aplikovateľnosť na ex-ante simulovanie zmien v politikách trhu práce a daňovo odvodového systému. Tretia aktivita je venovaná jednak komunikácii špecifických požiadaviek decíznej sféry a vývoju jednotlivých aplikácii metodík vyhodnocovania dopadov verejných politík.
Doba trvania: 1.8.2018 - 31.12.2021

REDIMB - Vyrovnávanie nerovnováh: prehodnotenie pohľadu na makroekonomické nerovnováhy v európskom rámci riadenia
Balancing out the imbalances: redefining the view on macroeconomic imbalances under the european governance framework
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Dolinajcová Miroslava
Doba trvania: 1.7.2018 - 30.6.2022

Celkový počet projektov: 15