Informačná stránka organizácie SAV

Ekonomický ústav SAV

Medzinárodné projekty

MALTA - Mid-term Skills & Occupational Forecasting for Malta
MALTA - Mid-term Skills & Occupational Forecasting for Malta
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Radvanský Marek PhD.
Doba trvania: 1.11.2017 - 31.12.2018

Správa observatória pre Výskum a Inovácie
Research and Innovation Observatory
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Frank Karol PhD.
Anotácia:V sérii správ observatória pre výskum a inovácie o jednotlivých krajinách za rok 2016 sa analyzuje a hodnotí vývoj a fungovanie vnútroštátnych systémov výskumu a inovácií členských štátov EÚ 28 a súvisiacich politík s cieľom monitorovať a vyhodnotiť vykonávanie politík EÚ, ako aj umožniť získavanie poznatkov v oblasti politík v členských štátoch.
Web stránka projektu:https://rio.jrc.ec.europa.eu/en
Doba trvania: 1.1.2016 -

The Millennium Project
-
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Klinec Ivan
Doba trvania: 1.1.1986 - 31.12.2020


Národné projekty

Atraktivita krajiny a veľkých miest z hľadiska mobility talentov
Attractiveness of country and large-scale cities in terms of mobility of talents
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Brzica Daneš PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Dynamika a charakter zmien v slovenskej ekonomike v etape predpokladanej stabilizácie hospodárskeho rastu
The Dynamics and Nature of Changes in the Slovak Ecanomy in the Phase of Expected Stabilization of Economic Growth
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Frank Karol PhD.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2018

Ekonomické a geopolitické súvislosti meniacej sa globálnej energetickej scény a ich implikácie pre pozíciu EÚ v globálnej ekonomike
Economic and geopolitical causalities of the changing global energy scene and their implications for the EU's position in the global economy
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Obadi Saleh Mothana PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2018

Inštitucionálna konkurencieschopnosť vo svetle zmien vonkajšieho prostredia
Institutional competitiveness in the light of changing external environment
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hošoff Boris PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2018

Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti na pozadí očakávaných demografických a štruktúrnych zmien v SR
Contradictions in employment development at the background of anticipated demographic and structural changes in the SR
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hvozdíková Veronika PhD.
Anotácia:Projekt identifikuje súčasné a budúce bariéry zvyšovania miery zamestnanosti reflektujúc očakávané zmeny v demografii a v štruktúre ekonomiky Slovenskej republiky. Skúma špecifické atribúty ľudského kapitálu v podmienkach starnutia obyvateľstva a konfrontuje vplyv týchto procesov na budúce zmeny v štruktúre ponuky pracovných síl a dopytu po pracovných silách (využijúc vlastnú prognózu štruktúry absolventov škôl a prognózu zamestnanosti podľa povolaní). Identifikuje rizikové faktory, ktoré môžu brániť rastu zamestnanosti. Odhadne budúce trendy kvantitatívnych a kvalitatívnych stránok analyzovaného výrobného faktora a navrhne zmeny jeho inštitucionálnych podmienok (aktívne politiky trhu práce, optimalizácia sociálneho systému ako predpokladu motivácie sa zamestnať, pravidlá migrácie pracovných síl, ovplyvňovanie faktorov konkurencieschopnosti a pod.).
Web stránka projektu:http://ekonom.sav.sk/sk/projekty/kontradikcie-vo-vyvoji-zamestnanosti-na-pozadi-ocakavanych-demografickych-a-strukturnych-zmien-v-sr-p161
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Modelovanie a analýza možností znižovania regionálnych rozdielov v SR prostredníctvom verejných politík
Modeling and analysis of options for reducing regional disparities in Slovakia through public policies
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Radvanský Marek PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2019

Príjmová stratifikácia a perspektívy polarizácie slovenskej spoločnosti do roku 2030
Income stratification and polarization perspective of Slovakia until 2030
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Ing. Pauhofová Iveta CSc.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2018

SHERM - Prognózovanie regionálneho vývoja SR a hodnotenie účinnosti regionálnych politík pomocou štruktúrneho makroekonomického modelu HERMIN
Forecasting of Regional Development and Assessment of Effectiveness of Regional Policies Using the Structural HERMIN Model
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Radvanský Marek PhD.
Anotácia:Slovensko sa radí medzi krajiny Európy s najvyššou mierou regionálnych disparít, pričom ich zmierňovanie patrilo k prioritám všetkých vlád SR od jej vzniku. Napriek tomu hospodárska politika SR zvykne špecifický vplyv opatrení na regionálnej úrovni skôr podceňovať. Relatívne malá pozornosť sa venuje aj analytickej podpore rozhodovania a prognózam vývoja na regionálnej úrovni. Cieľom projektu je vyvinúť a aplikovať najrozvinutejšie kvantitatívne nástroje pre podporu rozhodovania, analýzu a prognózu dopadov možných opatrení regionálnej a kohéznej politiky (RP a KP), smerom k zvyšovaniu efektívnosti nástrojov pri rešpektovaní cieľov trvalo udržateľného a inkluzívneho rastu. Projekt má tri nadväzujúce časti. Časť metodiky a východísk zanalyzuje doterajší vývoj RP a KP, jej ciele a definuje nástroje hospodárskej politiky pre ich dosiahnutie. Nosným prvkom súbežnej aplikačnej časti projektu bude úprava rozšíreného štruktúrneho ekonometrického modelu typu HERMIN spolu s vytvorením systému 8 satelitných modelov pre každý región NUTS 3. Model HERMIN schválený Európskou komisiou na hodnotenie efektov KP, ako aj na tvorbu prognóz, nebol v tejto podobe nikde aplikovaný a prinesie značný metodický posun v medzinárodnom meradle. Kľúčovým prínosom bude okrem regionalizácie (NUTS 3) i doplnenie detailnejšieho pohľadu na sektorový vývoj trhu práce (NACE) z hľadiska vzdelania (ISCED) a povolania (ISCO). Významným prínosom projektu bude doteraz na Slovensku neaplikované doplnenie informácie o časovom vývoji regionálnych cien odhadnutých pomocou analýzy panelových dát rodinných účtov. Podporná analýza bude smerovaná k zníženiu neurčitosti pri dopĺňaní regionálnych dát ex-post, ako aj odhadov medziregionálnych tokov tovarov, služieb a pracovnej sily. Záverečná časť bude venovaná hodnoteniu doterajších politík, ako aj syntéze a využitiu výsledkov prognóz a simulácií pre potreby hospodárskej praxe. Predpokladáme možnosť ovplyvniť reálnu implementáciu regionálnej a kohéznej politiky SR.
Doba trvania: 1.7.2017 - 31.12.2020

Sociálna pasca - Sociálna pasca - náklady a cesta von
Social trap - costs and the way out
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ing. Páleník Michal PhD.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

CF2015 - Únik kapitálu a jeho dôsledky pre slovenskú ekonomiku
Capital Flight and its Impact on the Slovak Economy
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Dr. Ing. Workie Tiruneh Menbere PhD.
Doba trvania: 1.7.2016 - 31.12.2019

Zladenie verejných financií a starobného dôchodkového zabezpečenia (Návrh udržateľného a rast podporujúceho dôchodkového systému pre starnúcu slovenskú ekonomiku)
Návrh udržateľného a rast podporujúceho dôchodkového systému pre starnúcu slovenskú ekonomiku) (Reconciling public finances and old-age social security (Designing a sustainable and growth friendly pension system for an ageing Slovak economy)
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Domonkos Tomáš PhD.
Doba trvania: 1.7.2015 - 30.6.2019

Celkový počet projektov: 14