Informačná stránka organizácie SAV

Ústav geotechniky SAV

Publikácie za rok 2020

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • BALÁŽ, Matej - BEDLOVIČOVÁ, Zdenka - KOVÁČOVÁ, Mária - SALAYOVÁ, Aneta - BALÁŽOVÁ, Ľudmila. Green and Bio-Mechanochemical Approach to Silver Nanoparticles Synthesis, Characterization and Antibacterial Potential. In Nanostructures for Antimicrobial and Antibiofilm Applications. - Springer Natura Switzerland, 2020, p. 145-183. ISBN 978-3-030-40336-2.(APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0044/18 : High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications). Typ: ABC
 • BALÁŽ, Matej** - TEŠINSKÝ, Matej - MARQUARDT, Julien - ŠKROBIAN, Milan - DANEU, Nina - RAJŇÁK, Michal - BALÁŽ, Peter. Synthesis of copper nanoparticles from refractory sulfides using a semi-industrial mechanochemical approach. In Advanced Powder Technology, 2020, vol. 31, no.2, p. 782-791. ISSN 0921-8831.(APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0044/18 : High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications). Typ: ADCA
 • BALÁŽ, Matej** - ACHIMOVIČOVÁ, Marcela - BALÁŽ, Peter - DUTKOVÁ, Erika - FABIÁN, Martin - KOVÁČOVÁ, Mária - LUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, Zdenka - TÓTHOVÁ, Erika. Mechanochemistry as a versatile and scalable tool for nanomaterials synthesis: Recent achievements in Košice, Slovakia. In Current Opinion in Green and Sustainable Chemistry, 2020, vol. 24, p. 7-13. ISSN 0921-8831.(APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0044/18 : High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications. VEGA 2/0065/18 : Príprava a funkcionalizácia chalkogenidových minerálov a ich nanokompozitov vysoko-energetickým mletím). Typ: ADCB
 • BALÁŽ, Peter - GUILMEAU, Emanuel** - DOBROZHAN, Oleksandr - BALÁŽ, Matej - HEGEDUS, Michal - BARBIER, Tristan - ACHIMOVIČOVÁ, Marcela - KAŇUCHOVÁ, Mária - BRIANČIN, Jaroslav. Tetrahedrites synthesized via scalable mechanochemical process and spark plasma sintering. Baláž, P., Guilmeau, E., Daneu, N., Dobrozhan, O., Baláž, M., Hegedus, M., Barbier, T., Achimovičova, M., Kaňuchová, M., Briančin, J.,. In Journal of the European Ceramic Society, 2020, vol. 40, p. 1922-1930. ISSN 0955-2219.(APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0044/18 : High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications. VEGA 2/0065/18 : Príprava a funkcionalizácia chalkogenidových minerálov a ich nanokompozitov vysoko-energetickým mletím). Typ: ADCA
 • BALÁŽ, Peter - GUILMEAU, Emanuel** - DANEU, Nina - DOBROZHAN, Oleksandr - BALÁŽ, Matej - HEGEDUS, Michal - BARBIER, Tristan - ACHIMOVIČOVÁ, Marcela - BRIANČIN, Jaroslav. Tetrahedrites synthesized via scalable mechanochemical process and spark plasma sintering. In Journal of the European Ceramic Society, 2020, vol. 40, p. 1922-1930. ISSN 0955-2219.(APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0065/18 : Príprava a funkcionalizácia chalkogenidových minerálov a ich nanokompozitov vysoko-energetickým mletím. VEGA 2/0044/18 : High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications). Typ: ADCA
 • BEKÉNYIOVÁ, Alexandra** - DANKOVÁ, Zuzana - HEGEDUS, Michal - MITRÓOVÁ, Zuzana - DOLINSKÁ, Silvia - ZNAMENÁČKOVÁ, Ingrid. COLUMN SORPTION OF TOXIC IONS IN VARIOUS QUARTZ SAND - PACKED COLUMNS. In Arhiv za Techničke nauke : Archives for Technical Sciences, 2020, vol. 22, no. 1, p. 43-50. ISSN 1840-4855.(VEGA 2/0029/19 : Viaczložkové filtre v procese čistenia výluhov od toxických prvkov po bioremediácii pôd kontaminovaných hutníckym priemyslom. VEGA 2/0055/17 : Získavanie vybraných kritických surovín z environmentálnych záťaží po baníctve, hutníctve a uhoľnej energetike). Typ: ADMB
 • BODNÁR, Gergő - KUPKA, Daniel. Identifikácia polárných kontamiantov v podzemnej vode z lokality skáldy CHZJD Vrakuňa - Bratislava metódou HPLC-MS. In METALURGIA JUNIOR 2020 : zborník príspevkov, 25.5.2020 Košice. Eds.: Heželová, M., Pikna, Ľ.,. - Košice : Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technická univerzita v Košiciach, 2020, p. 22-24. ISBN 978-80-553-3560-5.(VEGA č. 2/0142/19 : Štúdium biooxidačných a bioredukčných procesov síry a jej zlúčenín v životnom prostredí a v priemysle). Typ: AFD
 • ELIYAS, Alexander** - DIMITROV, L. - STOYANOVA-ELIYAS, E. - FABIÁN, Martin. Synthesis and properties of binary V2O3 + TiO2 photocatalytic materials for wastewater and air decontamination. In Journal of Environmental Protection and Ecology, 2019, vol. 20, p. 265-275. (2018: 0.634 - IF, Q4 - JCR, 0.250 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1311-5065. Typ: ADCA
 • FERIANČÍKOVÁ, Katarína** - LAZAROVÁ, Edita - KRUĽÁKOVÁ, Mária - IVANIČOVÁ, Lucia - LEŠŠO, Igor. Geometry Interpretation of Differentiability of Rock Types in Hilbert´s Space. In Inżynieria Mineralna - Journal of the Polish Mineral Engineering Society, 2019, rocznik 44, no. 2, p. 49-54. (2018: 0.222 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1640-4920.(VEGA č. 2/0080/16 : Identifikácia špecifickej energie rozpojovania hornín z vibračného signálu. VEGA č. 2/0160/15 : Výskum predikcie rozpojiteľnosti hornín a horninového masívu). Typ: ADMB
 • GOREJOVÁ, Radka - ORIŇÁKOVÁ, Renáta - ORSÁGOVÁ KRÁLOVÁ, Zuzana - BALÁŽ, Matej - KUPKOVÁ, Miriam - HRUBOVČÁKOVÁ, Monika** - HAVEROVÁ, L. - DŽUPON, Miroslav - ORIŇÁK, Andrej - KAĽAVSKÝ, František - KOVAĽ, Karol. In vitro corrosion behavior of biodegradable iron foams with polymeric coating. In Materials, 2020, vol. 13, no.1, art.no.184. ISSN 1996-1944.(APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0044/18 : High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications). Typ: ADCA
 • GOREJOVÁ, Radka - ORIŇÁKOVÁ, Renáta - ORINÁK, Andrej - KUPKOVÁ, Miriam - HRUBOVČÁKOVÁ, Monika - BALÁŽ, Matej. Statické korózne testy železných biomateriálov v prostredí simulovaných telesných tekutín = Static corrosion tests of iron-based biomaterials in the environment of simulated body fluids. In Koroze a ochrana materiálu, 2019, roč. 63, č. 3, s. 113-120. (2018: 0.164 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1804-1213. Typ: ADMB
 • HAGAROVÁ, Lenka - KUPKA, Daniel. Sprcovanie environmentálnych metríc s vysokou koncentráciou ťažkých kovov a organických polutantov určených na metagenomické štúdium mikrobiálnych spoločenstiev. In METALURGIA JUNIOR 2020 : zborník príspevkov, 25.5.2020 Košice. Eds.: Heželová, M., Pikna, Ľ.,. - Košice : Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technická univerzita v Košiciach, 2020, p. 41-44. ISBN 978-80-553-3560-5.(VEGA č. 2/0142/19 : Štúdium biooxidačných a bioredukčných procesov síry a jej zlúčenín v životnom prostredí a v priemysle). Typ: AFD
 • HERNÁNDEZ, José G.** - HALASZ, Ivan - CRAWFORD, Deborah E. - KRUPIČKA, Martin - BALÁŽ, Matej - ANDRÉ, Vánia - VELLA-ZARB, Liana - NIIDU, Allan - GARCIA, Felipe - MAINI, Lucia - COLACINO, Evelina. European Research in Focus: Mechanochemistry for Sustainable Industry (COST Action MechSustInd). In European Journal of Organic Chemistry, 2020, vol. 2020, no. 1, p. 8-9. ISSN 1434-193X. Typ: ADCA
 • KYSHKAROVA, Viktoriia - MELNYK, Inna. PREPARATION, CHARACTERIZATION AND APPLICATION OF SiO2/PLGA HYBRID COMPOSITES. In METALURGIA JUNIOR 2020 : zborník príspevkov, 25.5.2020 Košice. Eds.: Heželová, M., Pikna, Ľ.,. - Košice : Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technická univerzita v Košiciach, 2020, p. 81-85. ISBN 978-80-553-3560-5.(VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti. H2020-MSCA-RISE-2016-NanoMed-734641 : Nanoporous and Nanostructured Materials for Medical Applications). Typ: AFD
 • KYSHKAROVA, Viktoriia** - VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava - MELNYK, Inna. ONE-STEP PREPARATION OF SiO2/PLGA HYBRID MATERIALAND STUDYITS STRUCTURE. In XII Ukrainian scientific conference for students and young scientists with international participation “CURRENT CHEMICAL PROBLEMS” : Book of abstract, March 25–27, 2020 Vinnytsia, Ukrajine. - Vinnytsia, Ukrajine : LLC "WORKS"., 2020, p. 212. ISBN 2708-0536.(VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti. H2020-MSCA-RISE-2016-NanoMed-734641 : Nanoporous and Nanostructured Materials for Medical Applications. NanoMed 2018 / SMS 2018 / EGF 2018 : Joint international conference). Typ: AFG
 • KYSHKAROVA, Viktoriia** - MELNYK, Inna. SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF SILICA/PLGA COMPOSITE MATERIALS. In XXIth Scientific Youth Conference “Problems and achievements of modern chemistry” : Conference Dedicated to the 90th anniversary of academician A.V. Bogatsky and 110th anniversary of academician N.S. Poluektov May 7th– May 8th 2020, Odessa, Ukraine. - Odessa, Ukraine : "April", 2020, p. 33. ISBN 978-617-7829-45-3.(VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti. H2020-MSCA-RISE-2016-NanoMed-734641 : Nanoporous and Nanostructured Materials for Medical Applications). Typ: AFG
 • KYSHKAROVA, Viktoriia** - MELNYK, Inna - VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava. FEATURES OF SYNTHESIS AND STRUCTURE OF SILICA/POLYMER COMPOSITES. In Book of abstracts MODERN CHEMISTRY PROBLEMS : 21th International Conference for Students, PhD Students and Young Scientists, Kyiv, Ukraine 20-22 May, 2020. - Kyiv, Ukraine, 2020, p. 92.(VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti. H2020-MSCA-RISE-2016-NanoMed-734641 : Nanoporous and Nanostructured Materials for Medical Applications). Typ: GII
 • LAZAROVÁ, Edita - KRUĽÁKOVÁ, Mária - LABAŠ, Milan - IVANIČOVÁ, Lucia - FERIANČÍKOVÁ, Katarína. Vibration signal for identification of concrete drilling process and drill bit wear. In Engineering Failure Analysis, 2020, vol.108, 104302. ISSN 1350-6307.(VEGA č. 2/0080/16 : Identifikácia špecifickej energie rozpojovania hornín z vibračného signálu. VEGA 2/0133/19 : The effect of the strain rate on the strength and deformation rock properties for the research of the rock disintegration). Typ: ADCA
 • MELNYK, Inna - STOLYARCHUK, Nataliya - TOMINA, Veronika - BESPALKO, Oleksandr - VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava. Functionalization of the magnetite nanoparticles with polysilsesquioxane-bearing N- and S-complexing groups to create solid-phase adsorbents. In Applied Nanoscience, dOI: 10.1007/s13204-019-01087-1. ISSN 2190-5509.(FP7-PEOPLE-2013-COFUND-609427-SASPRO: No.1298/03/01 : Bifunctional silica and magnetite spherical particles with tailored porosity and surface chemistry for complex water treatment. VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti). Typ: ADCA
 • ORIŇÁKOVÁ, Renáta - GOREJOVÁ, Radka - ORSÁGOVÁ KRÁLOVÁ, Zuzana - ORIŇÁK, Andrej - SHEPA, Ivan - HOVANCOVÁ, Jana - KOVALČÍKOVÁ, Alexandra - LUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, Zdenka - KIRÁLY, Nikolas - KAŇUCHOVÁ, Mária - BALÁŽ, Matej - STREČKOVÁ, Magdaléna - KUPKOVÁ, Miriam - HRUBOVČÁKOVÁ, Monika - KALAVSKÝ, František - ORINÁK, Andrej. Influence of albumin interaction on corrosion resistance of sintered iron biomaterials with polyethyleneimine coating. In Applied Surface Science, 2020, vol. 509, p. 145379. ISSN 0169-4332. Typ: ADCA
 • SKURIKHINA, Olha - SENNA, M.** - FABIÁN, Martin - WITTE, Ralf - TARASENKO, R. - TKÁČ, Vladimír - ORENDÁČ, Martin - KAŇUCHOVÁ, Mária - GIRMAN, V. - HARNIČÁROVÁ, M. - VALÍČEK, J. - ŠEPELÁK, Vladimír - TÓTHOVÁ, Erika**. A sustainable reaction process for phase pure LiFeSi2O6 with goethite as an iron source. In Ceramics International, 2020, vol. 46, no.10, p. 14894-14901. ISSN 0272-8842.(VEGA 2/0055/19 : Mechanosynthesis of complex oxides as a suitable components to the devices producing green energy). Typ: ADCA
 • SLIESARENKO, Valeria** - TOMINA, Veronika - DUDARKO, Oksana - BAUMAN, Maja - LOBNIK, A. - MELNYK, Inna. Functionalization of polymeric membranes with phosphonic and thiol groups for water purification from heavy metal ions. In Applied Nanoscience, 2020, vol. 10, no. 2, p. 337-346. ISSN 2190-5509. Typ: ADCA
 • STOLYARCHUK, Nataliya - TOMINA, Veronika** - DUDARKO, Oksana - MELNYK, Inna. SYNTHESIS OF FUNCTIONALIZED POLYSILESQUIOXANE ADSORBENTS WITH ETHYLENDIAMINOTRIACETIC ACID GROUPS. In Book of abstracts MODERN CHEMISTRY PROBLEMS : 21th International Conference for Students, PhD Students and Young Scientists, Kyiv, Ukraine 20-22 May, 2020. - Kyiv, Ukraine, 2020, p. 223. Typ: GII
 • STREČKOVÁ, Magdaléna - ORIŇÁKOVÁ, Renáta - HOVANCOVÁ, Jana - HEČKOVÁ, Mária - GUBOOVÁ, Alexandra - GIRMAN, Vladimír - MÚDRA, Erika - DANKOVÁ, Zuzana - BEKÉNYIOVÁ, Alexandra - DUSZA, Ján. Novel electrocatalysts for hydrogen evolution based on carbon fibers modified by cobalt phosphides. In Applied Surface Science, 2020, vol. 507, p. 144927. ISSN 0169-4332. Typ: ADCA
 • TOMINA, Veronika** - STOLYARCHUK, Nataliya - MELNYK, Inna. PECULIARITIES OF EUROPIUM (III) ION SORPTION BY SILICAS WITH ETHYLENDIAMINE GROUPS. In ENVIRONMENTAL SAFETY OF THE CARPATHIAN EUROREGION : Book of Abstracts International scientific-practical conference, Uzhhorod, May 13-15, 2020. - Uzhhorod, Ukrajina : Hoverla, Uzhhorod, 2020, p. 58. ISSN 978-617-7825-12-7. Typ: AFG
 • TOMINA, Veronika** - STOLYARCHUK, Nataliya - DUDARKO, Oksana - MELNYK, Inna. Features of copper (II) and nickel (II) ions sorption by silica with ethylendiaminetriacetic acid (EDTA) groups : Oсобливості сорбції йонів міді (II) та нікелю (II) кремнеземами з етилендиамінтриоцтовокислотними (ЕДТА) групами. In Current Problems of Chemistry: Research and Prospects : IV All-Ukrainian Scientific Conference, 29 April 2020, Zhytomyr, Ukrajina. - Zhytomyr, Ukrajina : ZDU Franka (ЖДУ ім. І. Франка), O.O.Yevenok (О.О.Євенок), 2020, p. 107-110. ISBN 978-966-995-085-7. Typ: AFG
 • TOMINA, Veronika** - STOLYARCHUK, Nataliya - VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava - SEISENBAEVA, Gulaim - KESSLER, Vadim - MELNYK, Inna. STUDY OF ORGANIC DYES ADSORPTION ON AMINOSILICA SPHERICAL PARTICLES WITH DIFFERENT SURFACE HYDROPHOBICITY. In VIII International Conference of students, graduate students and young scientists in chemistry and chemical technology, , : book of abstracts, 22-23 April 2020, Kyiv, 2020. - Kyiv, Ukrajine, 2020, p. 75.(VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti). Typ: GII
 • TOMINA, Veronika - STOLYARCHUK, Nataliya - VESELSKA, Tetjana** - MELNYK, Inna. SILICA ADSORBENTS WITH ETHYLENDIAMINE SURFACE GROUPS: SYNTHESIS AND PROPERTIES. In Book of abstracts MODERN CHEMISTRY PROBLEMS : 21th International Conference for Students, PhD Students and Young Scientists, Kyiv, Ukraine 20-22 May, 2020. - Kyiv, Ukraine, 2020, p. 225. Typ: GII
 • YANKOVYCH, Halyna - VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava. MORFOLOGICKÁ A ELEMENTÁRNA ANALÝZA GRANULOVANÉHO AKTÍVNEHO UHLIA POMOCOU SEM EDX A JEHO POUŽITIE NA ODSTRÁNENIE KOVOV. In METALURGIA JUNIOR 2020 : zborník príspevkov, 25.5.2020 Košice. Eds.: Heželová, M., Pikna, Ľ.,. - Košice : Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technická univerzita v Košiciach, 2020, p. 143-147. ISBN 978-80-553-3560-5. 149s.(VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti. H2020-MSCA-RISE-2016-NanoMed-734641 : Nanoporous and Nanostructured Materials for Medical Applications). Typ: AFD
 • YANKOVYCH, Halyna** - NOVOSELTSEVA, Viktoria - KOVALENKO, Olena - VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava - MELNYK, Inna. SUNFLOWER STEMS AND BASKETS BIOCHAR FOR ELIMINATION OF ZINC AND MANGANESE IONS FROM NATURAL WATER. In Book of abstracts MODERN CHEMISTRY PROBLEMS : 21th International Conference for Students, PhD Students and Young Scientists, Kyiv, Ukraine 20-22 May, 2020. - Kyiv, Ukraine, 2020, p. 227.(VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti. H2020-MSCA-RISE-2016-NanoMed-734641 : Nanoporous and Nanostructured Materials for Medical Applications). Typ: GII

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus