Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Ústav geotechniky SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • BALÁŽ, Matej** - CASAS-LUNA, Mariano - AUGUSTINYAK, Adrián - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila - SZMUC, Kamil - KOVÁČOVÁ, Mária - ČELKO, Ladislav - SHPOTYUK, Yaroslav. Hybrid Ag0/Ag2CO3–eggshell–plant nanocomposites for antimicrobial action prepared by bio‑mechanochemical synthesis. In Applied Nanoscience, 2022, vol. 102, no., p. 1-13. (2021: 3.869 - IF, Q3 - JCR, 0.505 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2190-5509. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s13204-022-02417-6 (APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu) Typ: ADCA
 • BODNÁR, Gergő** - KUPKA, Daniel. Electrochemical oxidation of industrial polutants in groundwater from landfil of chemical waste disposal site CHZJD Bratislava-Vrakuňa. In ŠIŠOLÁKOVÁ, Ivana. Spring electrochemical meeting : Book of abstracts, Pavol Jozef Šafárik University in Košice March 17.-18.2022. - Košice : Pavol Jozef Šafárik University in Košice, 2022, p.25-29. ISBN 978-80-574-0089-9. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. VEGA č. 2/0142/19 : Štúdium biooxidačných a bioredukčných procesov síry a jej zlúčenín v životnom prostredí a v priemysle) Typ: AFH
 • ČELKO, Ladislav - TKACHENKO, Serhii** - CASAS-LUNA, Mariano - DYČKOVÁ, Lucie - BEDNAŘIKOVÁ, Vendula - REMEŠOVÁ, Michaela - KOMAROV, Pavel - DEÁK, Andrea - BALÁŽ, Matej - CRAWFORD, Deborah E. - DIAZ-DE-LA-TORRE, Sebastian - BODOKI, Ede - CIHLÁŘ, Jaroslav. High-energy ball milling and spark plasma sintering of molybdenum - lanthanum oxide (Mo-La2O3) and molybdenum – lanthanum zirconate (Mo-La2Zr2O7) composite powders. In International Journal of Refractory Metals and Hard Materials, 2022, vol. 102, p. 105717. (2021: 4.804 - IF, Q1 - JCR, 0.994 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0263-4368. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ijrmhm.2021.105717 Typ: ADCA
 • ČERVEŇÁKOVÁ, Petra** - HANČUĽÁK, Jozef. Charakteristika prachových častíc v ovzduší. In METALURGIA JUNIOR 2022 : Zborník príspevkov, konferencia pod záštitou dekanky FMMR TUKE, doc. Ing. Ivety Vaskovej, PhD., 27.-28. júna 2022, Herľany. Eds. Heželová, M., Pikna, Ľ. - Košice : Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technická univerzita v Košiciach, 2022, s. 19-23. ISBN 978-80-553-4101-9. (VEGA 2/0165/19 : Štúdium tuhých častíc v ovzduší a vybraných zložiek životného prostredia využitím screeningových metód) Typ: AFD
 • FINDORÁKOVÁ, Lenka** - ŠESTINOVÁ, Oľga - MATIK, Marek - HANČUĽÁK, Jozef - BUREŠ, Radovan. Targeted screening of contaminants and physico-chemical behaviors in permanent grass vegetation soils and agricultural soils from Eastern Slovakia. In Journal of Soils and Sediments, 2022, vol., č., s. (2021: 3.536 - IF, Q2 - JCR, 0.826 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1439-0108. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11368-022-03250-8 (VEGA 2/0165/19 : Štúdium tuhých častíc v ovzduší a vybraných zložiek životného prostredia využitím screeningových metód) Typ: ADCA
 • GÁBOROVÁ, Katarína - ACHIMOVIČOVÁ, Marcela** - HEGEDUS, Michal - KAŇUCHOVÁ, Mária - GIRMAN, Vladimír - DUTKOVÁ, Erika. Advantageous Mechanochemical Synthesis of Copper(I) Selenide Semiconductor, Characterization, and Properties. In Frontiers of Chemical Science and Engineering, 2021, vol. 16. no. 3, p. 433-442. (2020: 4.204 - IF, Q2 - JCR, 0.823 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents). ISSN 2095-0179. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11705-021-2066-6 (VEGA 2/0103/20 : A green approach to the direct synthesis of selected oxide and selenide mineral phases by high-energy milling) Typ: ADCA
 • HEČKOVÁ, Mária - STREČKOVÁ, Magdaléna** - ORIŇAKOVÁ, Renáta - GUBOVÁ, M. - BALÁŽ, Matej - GIRMAN, Vladimír - MÚDRA, Erika - BERA, Cyril - BAŤKOVÁ, Marianna. Effect of heat treatment on the morphology of carbon fibers doped with Co2p nanoparticles. In Chemical Papers, 2022, vol. 76, no. 2, p. 855 -867. (2021: 2.146 - IF, Q3 - JCR, 0.365 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0366-6352. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11696-021-01897-0 (APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu) Typ: ADCA
 • KORIBANICH, Ihor - MÚDRA, Erika - KOVALČÍKOVÁ, Alexandra - SHEPA, Ivan - GIRMAN, Vladimír - HRUBOVČÁKOVÁ, Monika - PAVLINAK, D. - BALÁŽ, Matej - DUSZA, Ján. Ceramic nano/microfibers as filler for composites. In Metallography and Fractography 2022 : 18th international symposium on metallography, fractography and materials science. Abstract booklet. Nový Smokovec, 27.-29.4.2022. Edited by Miloš Matvija, Peter Horňak. - Košice : Technical University, 2022, p. 56. ISBN 978-80-553-4064-7. (VEGA 2/0137/22 : Štúdium vplyvu podmienok prípravy vzoriek mikrometrických rozmerov fokusovaným iónovým zväzkom na ich mechanické vlastnosti. APVV-17-0625 : Vývoj REBCO supravodičov pre biomedicínske aplikácie. Metallography and Fractography 2022 : international symposium on metallography, fractography and materials science) Typ:
 • KOVÁČOVÁ, Mária** - BEDNAŘIKOVÁ, Vendula - REMEŠOVÁ, Michaela - BUREŠ, Radovan - ČELKO, Ladislav - BALÁŽ, Matej. The effect of high-energy ball milling on the physico-chemical properties of Thymus serpyllum L. plant. In 10th International Conference on Mechanochemistry and Mechanical Alloying : Book of abstracts. - Universita Degli Studi di Cagliari, Italy, 2022, p. 104. (INCOME 2022 : International Conference on Mechanochemistry and Mechanical Alloying) Typ: GII
 • KUFLIČKOVÁ, Zuzana** - STAHORSKÝ, Martin - MICHALKOVÁ, Radka - VILKOVÁ, Mária - BALÁŽ, Matej**. Mechanochemical synthesis of indolyl chalcones with antiproliferative activity. In Green Chemistry Letters and Reviews, 2022, vol. 15 no.2, p. 474-482. (2021: 6.016 - IF, Q2 - JCR, 0.796 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1751-8253. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/17518253.2022.2089061 (APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling) Typ: ADCA
 • KUSYAK, Nataliya** - KUSYAK, Andrii - PETRANOVSKA, Alla - MELNYK, Inna - GORBYK, Petro. Hg(II) ions adsorption study on DMSA-functionalized nanoscale magnetite. In Materials Today: Proceedings, 2022, vol. 62, no.15, p. 7738-7744. (2021: 0.355 - SJR). ISSN 2214-7853. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.matpr.2022.04.367 (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters) Typ: ADMB
 • KYSHKAROVA, Viktoriia** - MARCIN BEHUNOVÁ, Dominika - VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava - MELNYK, Inna. Hybrid composite sorbents based on SiO2/PLGA for Fe(III) ions removal. In Applied Nanoscience, 2022, vol. 12, no.4, p. 1201-1212. (2021: 3.869 - IF, Q3 - JCR, 0.505 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2190-5509. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s13204-021-01857-w (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti) Typ: ADCA
 • KYSHKAROVA, Viktoriia** - MELNYK, Inna - TOPEL, Seda Demirel. PHOTOCATALYTIC DEGRADATION OF BODIPY DYE WITH A SHUNGITE BASED PVA HYDROGEL UNDER UV-LIGHT IRRADIATION. In Proceeding of Academic World International Conference : Antalya, Turkey, 7th – 8th April, 2022. Ed.: Dr. P. Suresh M.E, Ph.D. - Antalya, Turkey : Institute for Technology and Research (ITRESEARCH), April, 2022, p. 1-4. ISBN 978-93-90150-32-8. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters) Typ: AFC
 • KYSHKAROVA, Viktoriia** - MELNYK, Inna. SYNTÉZA, CHARAKTERIZÁCIA A SKÚMANIE SORPČNEJ KAPACITY HYBRIDNÝCH MATERIÁLOV NA BÁZE OXIDU KREMIČITÉHO. In METALURGIA JUNIOR 2022 : Zborník príspevkov, konferencia pod záštitou dekanky FMMR TUKE, doc. Ing. Ivety Vaskovej, PhD., 27.-28. júna 2022, Herľany. Eds. Heželová, M., Pikna, Ľ. - Košice : Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technická univerzita v Košiciach, 2022, s. 75-80. ISBN 978-80-553-4101-9. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters) Typ: AFD
 • KYSHKAROVA, Viktoriia** - WZOREK, Zbigniew - NOWAK, Anna K. - MELNYK, Inna. Silica-based organo-inorganic hybrid materials with carboxyl groups for water purification. In YUCOMAT 2022 : Program and Book of abstract: «Twenty-third Annual Conference and Twelfth World Round Table Conference on Sintering XII WRTCS», Herceg Novi, Montenegro. August 29 - September 2, 2022. - Herceg Novi, Montenegro : © 2022 Materials Research Society of Serbia – MRS-Serbia, 2022, p. 119. ISBN 978-86-919111-7-1. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters) Typ: AFG
 • LAZAROVÁ, Edita - KRUĽÁKOVÁ, Mária** - KRÚPA, Víťazoslav - LABAŠ, Milan - FERIANČÍKOVÁ, Katarína. Regime and rock identification in disintegration by drilling based on vibration signal differentiation. In International Journal of Rock Mechanics and Mining Science, 2022, vol. 149, p.104984. (2021: 6.849 - IF, Q1 - JCR, 1.913 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1365-1609. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ijrmms.2021.104984 (VEGA 2/0080/16 : Identifikácia špecifickej energie rozpojovania hornín z vibračného signálu. VEGA 2/0133/19 : The effect of the strain rate on the strength and deformation rock properties for the research of the rock disintegration) Typ: ADCA
 • MELNYK, Inna** - STOLYARCHUK, Nataliya - TOMINA, Veronika - MURATOVA, Myroslava. Synthesis of novel magnetically-controlled materials for sorption purposes. In International Conference on Global Practice of Multidisciplinary Scientific Studies Dedicated to the 100th Anniversary of "Georgian Technical University - GTU : Proceedings book, June 22-24, 2022, Tbilisi, Georgia. Eds.: Shishinashvili, M., Chubinidze, G.,. - Tbilisi, Georgia : IKSAD Global Publishing House, 2022, p. 1093-1099. ISBN 978-625-8323-63-4. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters) Typ: AFC
 • MELNYK, Inna - TOMINA, Veronika - STOLYARCHUK, Nataliya - VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava. Benefits of bifunctional layers on the silica surface for applying in adsorption. In ICASS : The 5th International Conference on Applied Surface Science, 25-28 April 2022, Palma, Mallorca, Spain. - Palma, Mallorca, Spain : Elsevier, 2022, p.1.89. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti. H2020-MSCA-RISE-2016-NanoMed-734641 : Nanoporous and Nanostructured Materials for Medical Applications) Typ: GII
 • NOVOTNÁ, Michaela - LITECKÁ, Miroslava - ŠPAKOVÁ RASCHMANOVÁ, Jana - MARTINKOVÁ, Miroslava - BAGO PILÁTOVÁ, Martina - KUCHÁR, Juraj - JÁGER, Dávid. Synthesis and in vitro antiproliferative profile of novel isomeric aza-analogues of natural jaspine B. In Tetrahedron, 2022, vol.103, p.132570. (2021: 2.388 - IF, Q2 - JCR, 0.507 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0040-4020. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.tet.2021.132570 Typ: ADCA
 • PASICHNYK, Mariia** - GAALOVÁ, Jana - MINÁRIK, Peter - VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava - MELNYK, Inna. Development of polyester filters with polymer nanocomposite active layer for effective dye filtration. In Scientific Reports, 2022, vol.12, no.1, p. 973. (2021: 4.996 - IF, Q2 - JCR, 1.005 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2045-2322. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41598-022-04829-4 (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti) Typ: ADCA
 • PIETRAS-OŽGA, Dorota - PIATKOWSKA-SAWCZUK, Katarzyna - DURO, Gabriela - PAWLAK, Bernard - STOLYARCHUK, Nataliya - TOMINA, Veronika - MELNYK, Inna - GIANNAKOUDAKIS, Dimitrios A. - BARCZAK, Mariusz. Sol-gel–derived silica xerogels: Synthesis, properties, and their applicability for removal of hazardous pollutants. In Advanced Materials for Sustainable Environmental Remediation. - Amsterdam, Netherlands : Elsevier, 2022, p.261-276. ISBN 978-0-323-90485-8. Typ: ABC
 • PORODKO, Olena - FABIÁN, Martin** - KOLEV, Hristo - LISNICHUK, Maksym - ZUKALOVÁ, Markéta - VINARČÍKOVÁ, Monika - GIRMAN, Vladimír - DA SILVA, Klebson Lucenildo - ŠEPELÁK, Vladimír. A novel high entropy spinel-type aluminate MAl2O4 (M = Zn, Mg, Cu, Co) and its lithiated oxyfluoride and oxychloride derivatives prepared by one-step mechanosynthesis. In Zeitschrift für Physikalische Chemie, 2022, vol. 236 no. 6-8, p. 713-726. (2021: 4.315 - IF, Q2 - JCR). ISSN 0942-9352. Dostupné na: https://doi.org/10.1515/zpch-2021-3106 (APVV 19-0526 : RELATIONSHIPS BETWEEN STRUCTURE AND UNUSUAL PHYSICAL PROPERTIES IN HIGHLY NONEQUILIBRIUM OXIDES PREPARED BY UNCONVENTIONAL MECHANOCHEMICAL SYNTHESIS. VEGA 2/0055/19 : Mechanosynthesis of complex oxides as a suitable components to the devices producing green energy) Typ: ADCA
 • PORODKO, Olena** - FABIÁN, Martin. Syntéza a charakterizácia nových vysoko-entropických oxidov so štruktúrou spinelov pripravených mechanochemickou syntézou. In METALURGIA JUNIOR 2022 : Zborník príspevkov, konferencia pod záštitou dekanky FMMR TUKE, doc. Ing. Ivety Vaskovej, PhD., 27.-28. júna 2022, Herľany. - Košice : Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technická univerzita v Košiciach, 2022, s.129-133. ISBN 978-80-553-4101-9. (APVV 19-0526 : RELATIONSHIPS BETWEEN STRUCTURE AND UNUSUAL PHYSICAL PROPERTIES IN HIGHLY NONEQUILIBRIUM OXIDES PREPARED BY UNCONVENTIONAL MECHANOCHEMICAL SYNTHESIS) Typ: AFG
 • PORODKO, Olena** - FABIÁN, Martin. High entropy spinel MAl2O4 oxides prepared via one step mechanosynthesis. In 10th International Conference on Mechanochemistry and Mechanical Alloying : Book of abstracts. - Universita Degli Studi di Cagliari, Italy, 2022, p.1. (APVV 19-0526 : RELATIONSHIPS BETWEEN STRUCTURE AND UNUSUAL PHYSICAL PROPERTIES IN HIGHLY NONEQUILIBRIUM OXIDES PREPARED BY UNCONVENTIONAL MECHANOCHEMICAL SYNTHESIS. VEGA 2/0055/19 : Mechanosynthesis of complex oxides as a suitable components to the devices producing green energy. INCOME 2022 : International Conference on Mechanochemistry and Mechanical Alloying) Typ: GII
 • RUČOVÁ, Dajana - DORDEVIC, Tamara - BALÁŽ, Matej - WEIDINGER, Marieluise - LANG, Ingeborg - GAJDOŠ, Andrej - GOGA, Michal**. Mechanochemical synthesis of indolyl chalcones with antiproliferative activity. In Plants, 2022, vol. 11., art. ID 620. (2021: 4.658 - IF, Q1 - JCR, 0.765 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2223-7747. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/17518253.2022.2089061 (APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling) Typ: ADMA
 • SHALABAYEV, Zhandos S.** - BALÁŽ, Matej - KHAN, Yelemira - NURLAN, Yelemira - AUGUSTYNIAK, Adrian - DANEU, Nina - TATYKAYEV, Batukhan - DUTKOVÁ, Erika - BURASHEV, Gairat - CASAS-LUNA, Mariano - DŽUNDA, Róbert - BUREŠ, Radovan - ČELKO, Ladislav - ILIN, Alexandr - BURKITBAYEV, Mukash M. Sustainable Synthesis of Cadmium Sulfide, with Applicability in Photocatalysis, Hydrogen Production, and as an Antibacterial Agent, Using Two Mechanochemical Protocols. In Nanomaterials-Basel, 2022, vol.11, art. ID 3390. (2021: 5.719 - IF, Q1 - JCR, 0.839 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2079-4991. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/nano12081250 (APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling) Typ: ADCA
 • SHPOTYUK, Oleh** - INGRAM, Adam - BOUSSARD-PLEDEL, Catherine - BUREAU, B. - LUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, Zdenka - BALÁŽ, Peter - MAHLOVANYI, Bohdan - SHPOTYUK, Yaroslav. The Art of Positronics in Contemporary Nanomaterials Science : A Case Study of Sub-Nanometer Scaled Glassy Arsenoselenides. In Materials, 2022, vol.15, p. 302. (2021: 3.748 - IF, Q1 - JCR, 0.604 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1996-1944. Typ: ADCA
 • SKURIKHINA, Olha** - GOMBOTZ, Maria - SENNA, M. - FABIÁN, Martin - BALÁŽ, Matej - DA SILVA, Klebson Lucenildo - ACHIMOVIČOVÁ, Marcela - WILKENING, Martin - GADERMAIER, Bernhard. Ionic transport in K2Ti6O13. In Zeitschrift für Physikalische Chemie, 2022, vol., no., p. (2021: 4.315 - IF, Q2 - JCR). ISSN 0942-9352. Dostupné na: https://doi.org/10.1515/zpch-2021-3166 (VEGA 2/0103/20 : A green approach to the direct synthesis of selected oxide and selenide mineral phases by high-energy milling. APVV 19-0526 : RELATIONSHIPS BETWEEN STRUCTURE AND UNUSUAL PHYSICAL PROPERTIES IN HIGHLY NONEQUILIBRIUM OXIDES PREPARED BY UNCONVENTIONAL MECHANOCHEMICAL SYNTHESIS) Typ: ADCA
 • STOLYARCHUK, Nataliya - TOMINA, Veronika - BISWAJIT, Mishra - TRIPATHI, Bijay P. - VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava - DUDARKO, Oksana - MELNYK, Inna. Direct synthesis of efficient silica-based adsorbents carrying EDTA groups for the separation of Cu(II) and Ni(II) ions. In Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2022, vol. 650, p. 129538. (2021: 5.518 - IF, Q2 - JCR, 0.758 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0927-7757. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2022.129538 (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti. H2020-MSCA-RISE-2016-NanoMed-734641 : Nanoporous and Nanostructured Materials for Medical Applications) Typ: ADCA
 • TÓTHOVÁ, Erika - DUVEL, Andre - WITTE, Ralf - BRAND, Richard A - KRUK, R. - SENNA, M. - DA SILVA, Klebson Lucenildo - MENZEL, Dirk - GIRMAN, Vladimír - HEGEDUS, Michal - BALÁŽ, Matej - MAKRESKI, P. - KUBUKI, Shiro - KAŇUCHOVÁ, Mária - VALÍČEK, J. - HAHN, Horst - ŠEPELÁK, Vladimír**. A Unique Mechanochemical Redox Reaction Yielding Nanostructured Double Perovskite Sr2FeMoO6 With an Extraordinarily High Degree of Anti-Site Disorder. In Frontiers in Chemistry, 2022, vol. 10, no., pp. 46910-46910. (2021: 5.545 - IF, Q2 - JCR, 0.940 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2296-2646. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fchem.2022.846910 (VEGA 2/0055/19 : Mechanosynthesis of complex oxides as a suitable components to the devices producing green energy. APVV 19-0526 : RELATIONSHIPS BETWEEN STRUCTURE AND UNUSUAL PHYSICAL PROPERTIES IN HIGHLY NONEQUILIBRIUM OXIDES PREPARED BY UNCONVENTIONAL MECHANOCHEMICAL SYNTHESIS. APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling) Typ: ADCA
 • TRAJIČ, J.** - CURCIC, M. - CASAS-LUNA, Mariano - ROMCEVIC, M. - REMEŠOVÁ, Michaela - BALÁŽ, Matej - ČELKO, Ladislav - DVOREK, Karel - ROMCEVIC, N. Vibrational properties of the mechanochemically synthesized Cu2SnS3: Raman study. In Journal of Raman Spectroscopy, 2022, vol.53 no.5, p. 977-987. (2021: 2.727 - IF, Q2 - JCR, 0.528 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0377-0486. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/jrs.6318 (APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling) Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus