Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Ústav geotechniky SAV, v. v. i.

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • ACHIMOVIČOVÁ, Marcela** - HEGEDUS, Michal - GIRMAN, Vladimír - LISNICHUK, Maksym - DUTKOVÁ, Erika - KURIMSKÝ, Juraj - BRIANČIN, Jaroslav. Mechanochemical Synthesis of Nickel Mono- and Diselenide: Characterization and Electrical and Optical Properties. In Nanomaterials-Basel, 2022, vol. 12, no. 17, p. 2952. (2021: 5.719 - IF, Q1 - JCR, 0.839 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2079-4991. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/nano12172952 (APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0103/20 : A green approach to the direct synthesis of selected oxide and selenide mineral phases by high-energy milling) Typ: ADCA
 • ACHIMOVIČOVÁ, Marcela** - HEGEDUS, Michal - GIRMAN, Vladimír - LISNICHUK, Maksym - DUTKOVÁ, Erika - KURIMSKÝ, Juraj - BRIANČIN, Jaroslav. Mechanochemical synthesis of nickel selenides, characterization, electrical and optical properties. In 10th International Conference on Mechanochemistry and Mechanical Alloying : Book of abstracts. - Universita Degli Studi di Cagliari, Italy, 2022, p. 39. (INCOME 2022 : International Conference on Mechanochemistry and Mechanical Alloying) Typ: GII
 • BALÁŽ, Matej** - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila - STAHORSKÝ, Martin - CASAS-LUNA, Mariano - DUTKOVÁ, Erika - ČELKO, Ladislav - KOVÁČOVÁ, Mária - ACHIMOVIČOVÁ, Marcela - BALÁŽ, Peter. Ternary and Quaternary Nanocrystalline Cu-Based Sulfides as Perspective Antibacterial Materials Mechanochemically Synthesized in a Scalable Fashion. In ACS Omega, 2022, vol. 7, no. 31, p. 27164-27171. (2021: 4.132 - IF, Q2 - JCR, 0.708 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2470-1343. Dostupné na: https://doi.org/10.1021/acsomega.2c01657 (APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling. VEGA 2/0103/20 : A green approach to the direct synthesis of selected oxide and selenide mineral phases by high-energy milling) Typ: ADCA
 • BALÁŽ, Matej** - CASAS-LUNA, Mariano - AUGUSTINYAK, Adrián - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila - SZMUC, Kamil - KOVÁČOVÁ, Mária - ČELKO, Ladislav - SHPOTYUK, Yaroslav. Hybrid Ag0/Ag2CO3–eggshell–plant nanocomposites for antimicrobial action prepared by bio‑mechanochemical synthesis. In Applied Nanoscience, 2022, vol. 12, no. 6, p. 1899-1916. (2021: 3.869 - IF, Q3 - JCR, 0.505 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2190-5509. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s13204-022-02417-6 (APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu) Typ: ADCA
 • BALÁŽOVÁ, Ľudmila** - ČIŽMÁROVÁ, Anna - BALÁŽ, Matej - DANEU, Nina - SALAYOVÁ, Aneta - BEDLOVIČOVÁ, Zdenka - TKÁČIKOVÁ, Ľudmila. Zelená syntéza strieborných nanočastíc a ich antibakteriálna aktivita = Green Synthesis of Silver Nanoparticles and Their Antibacterial Activity. In Chemické Listy, 2022, roč. 116, č. 2, s. 135-140. (2021: 0.356 - IF, Q4 - JCR, 0.150 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 0009-2770. Dostupné na: https://doi.org/10.54779/chl20220135 (APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0044/18 : High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications) Typ: ADCA
 • BODNÁR, Gergő** - KUPKA, Daniel. Electrochemical oxidation of industrial polutants in groundwater from landfil of chemical waste disposal site CHZJD Bratislava-Vrakuňa. In ŠIŠOLÁKOVÁ, Ivana. Spring electrochemical meeting : Book of abstracts, Pavol Jozef Šafárik University in Košice March 17.-18.2022. - Košice : Pavol Jozef Šafárik University in Košice, 2022, p. 25-29. ISBN 978-80-574-0089-9. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. VEGA č. 2/0142/19 : Štúdium biooxidačných a bioredukčných procesov síry a jej zlúčenín v životnom prostredí a v priemysle) Typ: AFH
 • ČELKO, Ladislav - TKACHENKO, Serhii** - CASAS-LUNA, Mariano - DYČKOVÁ, Lucie - BEDNAŘIKOVÁ, Vendula - REMEŠOVÁ, Michaela - KOMAROV, Pavel - DEÁK, Andrea - BALÁŽ, Matej - CRAWFORD, Deborah E. - DIAZ-DE-LA-TORRE, Sebastian - BODOKI, Ede - CIHLÁŘ, Jaroslav. High-energy ball milling and spark plasma sintering of molybdenum - lanthanum oxide (Mo-La2O3) and molybdenum – lanthanum zirconate (Mo-La2Zr2O7) composite powders. In International Journal of Refractory Metals and Hard Materials, 2022, vol. 102, art. no. 105717. (2021: 4.804 - IF, Q1 - JCR, 0.994 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0263-4368. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ijrmhm.2021.105717 Typ: ADCA
 • ČERVEŇÁKOVÁ, Petra** - HANČUĽÁK, Jozef. Charakteristika prachových častíc v ovzduší. In METALURGIA JUNIOR 2022 : Zborník príspevkov, konferencia pod záštitou dekanky FMMR TUKE, doc. Ing. Ivety Vaskovej, PhD., 27.-28. júna 2022, Herľany. Eds. Heželová, M., Pikna, Ľ. - Košice : Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technická univerzita v Košiciach, 2022, s. 19-23. ISBN 978-80-553-4101-9. (VEGA 2/0165/19 : Štúdium tuhých častíc v ovzduší a vybraných zložiek životného prostredia využitím screeningových metód) Typ: AFD
 • DUTKOVÁ, Erika** - BALÁŽ, Matej - DANEU, Nina - TATYKAYEV, Batukhan - KARAKIROVA, Yordanka - VELINOV, N. - KOSTOVA, Nina G. - BRIANČIN, Jaroslav - BALÁŽ, Peter. Properties of CuFeS2/TiO2 Nanocomposite Prepared by Mechanochemical Synthesis. In Materials, 2022, vol. 15 no.19, art. no. 6913. (2021: 3.748 - IF, Q1 - JCR, 0.604 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1996-1944. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ma15196913 (APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling) Typ: ADCA
 • DUTKOVÁ, Erika** - BALÁŽ, Matej - KOVÁČ, Jaroslav - KOVÁČ, Jaroslav Jr. - HEJTMÁNEK, Jiri - LEVINSKÝ, P. - GÁBOROVÁ, Katarína - KASHIMBETOVÁ, Adelia - ČELKO, Ladislav - SAYAGUÉS, Mária Jesús - LUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, Zdenka - FABIÁN, Martin - PUCHÝ, Viktor. Optoelectric and thermoelectric properties of mechanochemically synthesized famatinite Cu3SbS4 by high-energy milling. In 10th International Conference on Mechanochemistry and Mechanical Alloying : Book of abstracts, p. 88. (APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. APVV 20-0437. VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling. INCOME 2022 : International Conference on Mechanochemistry and Mechanical Alloying) Typ: GII
 • FINDORÁKOVÁ, Lenka** - ŠESTINOVÁ, Oľga - MATIK, Marek - HANČUĽÁK, Jozef - BUREŠ, Radovan. Targeted screening of contaminants and physico-chemical behaviors in permanent grass vegetation soils and agricultural soils from Eastern Slovakia. In Journal of Soils and Sediments, 2022, vol. 22, p. 2448-2458. (2021: 3.536 - IF, Q2 - JCR, 0.826 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1439-0108. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11368-022-03250-8 (VEGA 2/0165/19 : Štúdium tuhých častíc v ovzduší a vybraných zložiek životného prostredia využitím screeningových metód) Typ: ADCA
 • GÁBOROVÁ, Katarína - ACHIMOVIČOVÁ, Marcela** - HEGEDUS, Michal - KAŇUCHOVÁ, Mária - GIRMAN, Vladimír - DUTKOVÁ, Erika. Advantageous Mechanochemical Synthesis of Copper(I) Selenide Semiconductor, Characterization, and Properties. In Frontiers of Chemical Science and Engineering, 2021, vol. 16, no. 3, p. 433-442. (2020: 4.204 - IF, Q2 - JCR, 0.823 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents). ISSN 2095-0179. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11705-021-2066-6 (VEGA 2/0103/20 : A green approach to the direct synthesis of selected oxide and selenide mineral phases by high-energy milling) Typ: ADCA
 • HARNIČÁROVÁ, M.** - VALÍČEK, J. - KUŠNEROVÁ, M. - KOPAL, Ivan - LUPTÁK, Miloslav - MIKUŠ, R. - PAVELEK, Zdeněk - FABIÁN, Martin - ŠEPELÁK, Vladimír. Structural and Mechanical Changes of AlMgSi0.5 Alloy during Extrusion by ECAP Method. In Materials, 2022, vol. 15, art. no. 2020. (2021: 3.748 - IF, Q1 - JCR, 0.604 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1996-1944. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ma15062020 (APVV 19-0526 : RELATIONSHIPS BETWEEN STRUCTURE AND UNUSUAL PHYSICAL PROPERTIES IN HIGHLY NONEQUILIBRIUM OXIDES PREPARED BY UNCONVENTIONAL MECHANOCHEMICAL SYNTHESIS) Typ: ADCA
 • HEČKOVÁ, Mária - STREČKOVÁ, Magdaléna** - ORIŇAKOVÁ, Renáta - GUBOVÁ, M. - BALÁŽ, Matej - GIRMAN, Vladimír - MÚDRA, Erika - BERA, Cyril - BAŤKOVÁ, Marianna. Effect of heat treatment on the morphology of carbon fibers doped with Co2p nanoparticles. In Chemical Papers, 2022, vol. 76, no. 2, p. 855-867. (2021: 2.146 - IF, Q3 - JCR, 0.365 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0366-6352. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11696-021-01897-0 (APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu) Typ: ADDA
 • Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenka a strednej Európy. XXXI.vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou. Hrádok, 24-25. november 2022 : zborník - proceedings = Situation in ecologically loaded regions of Slovakia and Central Europe. The XXXI Scientific Symposium with International Participation. Slavomír Hredzák (ed.) ; (rec.) Slavomír Hredzák, Rudolf Žitňan, Jozef Hančuľák, Jaroslav Briančin, Vladimír Čablík, Janka Vašková,. 1. vyd. Košice : Slovenská banícka spoločnosť ZSVTS, Základná organizácia pri Ústave geotechniky SAV, Košice, 2022. 174s. ISBN 78-80-89883-13-4 (Vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou) Typ: FAI
 • KHAN, Natalya Vladimirovna - BALÁŽ, Matej** - BURKITBAYEV, Mukash M. - TATYKAYEV, Batukhan - SHALABAYEV, Zhandos S. - NEMKAYEVA, Renata - JUMAGAZIYEVA, Ardak - NIYAZBAYEVA, Almagul - RAKHIMBEK, Islam - BELDEUBAYEV, Askhat - URAKAEV, Farit. DMSO- mediated solvothermal synthesis of S/AgX (X = Cl, Br) microstructures and study of their photocatalytic and biological activity. In Applied Surface Science, 2022, vol. 601, p. 154122. (2021: 7.392 - IF, Q1 - JCR, 1.147 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0169-4332. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2022.154122 (APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling) Typ: ADCA
 • KORIBANICH, Ihor - MÚDRA, Erika - KOVALČÍKOVÁ, Alexandra - SHEPA, Ivan - GIRMAN, Vladimír - HRUBOVČÁKOVÁ, Monika - PAVLINAK, D. - BALÁŽ, Matej - DUSZA, Ján. Ceramic nano/microfibers as filler for composites. In Metallography and Fractography 2022 : 18th international symposium on metallography, fractography and materials science. Abstract booklet. Nový Smokovec, 27.-29.4.2022. - Košice : Technical University, 2022, p. 56. ISBN 978-80-553-4064-7. (VEGA 2/0137/22 : Štúdium vplyvu podmienok prípravy vzoriek mikrometrických rozmerov fokusovaným iónovým zväzkom na ich mechanické vlastnosti. APVV-17-0625 : Vývoj REBCO supravodičov pre biomedicínske aplikácie. Metallography and Fractography 2022 : international symposium on metallography, fractography and materials science) Typ: AFH
 • KOVÁČOVÁ, Mária** - BEDNAŘIKOVÁ, Vendula - REMEŠOVÁ, Michaela - BUREŠ, Radovan - ČELKO, Ladislav - BALÁŽ, Matej. The effect of high-energy ball milling on the physico-chemical properties of Thymus serpyllum L. plant. In 10th International Conference on Mechanochemistry and Mechanical Alloying : Book of abstracts. - Universita Degli Studi di Cagliari, Italy, 2022, p. 104. (INCOME 2022 : International Conference on Mechanochemistry and Mechanical Alloying) Typ: GII
 • KUDLIČKOVÁ, Zuzana** - STAHORSKÝ, Martin - MICHALKOVÁ, Radka - VILKOVÁ, Mária - BALÁŽ, Matej**. Mechanochemical synthesis of indolyl chalcones with antiproliferative activity. In Green Chemistry Letters and Reviews, 2022, vol. 15, no. 2, p. 474-482. (2021: 6.016 - IF, Q2 - JCR, 0.796 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1751-8253. Dostupné na: https://doi.org/10.1080/17518253.2022.2089061 (APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling) Typ: ADCA
 • KUSIAK, N.V.** - MELNYK, Inna. Interactions of blood proteins with Fe3O4-based core-shell. In 64. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : Książka Abstraktów, 11-16 wrzesnia 2022, Lublin, Polsko. Ed.: Stefaniak Wojciech. - Lublin, Polsko : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2022, p. 172. ISBN 978-83-60988-35-0. Typ: AFD
 • KUSYAK, Andrii** - DUBOK, Vitalii - MARCIN BEHUNOVÁ, Dominika - CHORNYI, Volodymyr - BURIANOV, Olexander - PETRANOVSKA, Alla - GORBYK, Petro. In vitro study of the bioactivity of sol-gel glass 60S doped with Y. In NANO 2022 : International research and practice conference “NANOTECHNOLOGY AND NANOMATERIALS”, Abstract book, 25-27 Aug 2022, Lviv, Ukraine. - Kyiv : LLC APF POLYGRAPH SERVICE, 2022, p. 180. ISBN 978-617-8092-32-0. Typ: AFG
 • KUSYAK, Nataliya** - KUSYAK, Andrii - PETRANOVSKA, Alla - MELNYK, Inna - GORBYK, Petro. Hg(II) ions adsorption study on DMSA-functionalized nanoscale magnetite. In Materials Today: Proceedings, 2022, vol. 62, no. 15, p. 7738-7744. (2021: 0.355 - SJR). ISSN 2214-7853. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.matpr.2022.04.367 (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters) Typ: ADMB
 • KYSHKAROVA, Viktoriia** - MARCIN BEHUNOVÁ, Dominika - VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava - MELNYK, Inna. Hybrid composite sorbents based on SiO2/PLGA for Fe(III) ions removal. In Applied Nanoscience, 2022, vol. 12, no. 4, p. 1201-1212. (2021: 3.869 - IF, Q3 - JCR, 0.505 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2190-5509. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s13204-021-01857-w (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti) Typ: ADCA
 • KYSHKAROVA, Viktoriia** - MELNYK, Inna - TOPEL, Seda Demirel. Photocatalytic degradation of bodipy dye with a shungite based PVA hydrogel under UV-light irradiation. In Proceeding of Academic World International Conference : Antalya, Turkey, 7th – 8th April, 2022. Ed.: Dr. P. Suresh M.E, Ph.D. - Antalya, Turkey : Institute for Technology and Research (ITRESEARCH), April, 2022, p. 1-4. ISBN 978-93-90150-32-8. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters) Typ: AFC
 • KYSHKAROVA, Viktoriia** - MELNYK, Inna. Syntéza, charakterizácia a skúmanie sorpčnej kapacity hybridných materiálov na báze oxidu kremičitého. In METALURGIA JUNIOR 2022 : Zborník príspevkov, konferencia pod záštitou dekanky FMMR TUKE, doc. Ing. Ivety Vaskovej, PhD., 27.-28. júna 2022, Herľany. Eds. Heželová, M., Pikna, Ľ. - Košice : Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technická univerzita v Košiciach, 2022, s. 75-80. ISBN 978-80-553-4101-9. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters) Typ: AFD
 • KYSHKAROVA, Viktoriia** - WZOREK, Zbigniew - NOWAK, Anna K. - MELNYK, Inna. Silica-based organo-inorganic hybrid materials with carboxyl groups for water purification. In YUCOMAT 2022 : Program and Book of abstract: «Twenty-third Annual Conference and Twelfth World Round Table Conference on Sintering XII WRTCS», Herceg Novi, Montenegro. August 29 - September 2, 2022. - Herceg Novi, Montenegro : © 2022 Materials Research Society of Serbia – MRS-Serbia, 2022, p. 119. ISBN 978-86-919111-7-1. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters) Typ: AFG
 • KYSHKAROVA, Viktoriia** - MELNYK, Inna. Synthesis and Adsorption Potential of Organo-Inorganic Hybrids Based on the Polymers with Carboxyl Groups and Silica. In FIM 2022 : Abstract book: International conference, Functional Inorganic Materials 2022, 5-8 October, 2022, Vilnius, Lithuania. - Vilnius, Lithuania : Copyright © 2022 [Authors]. Published by Vilnius University Press, 2022, p. 41. ISBN 978-609-07-0777-7. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters) Typ: AFG
 • LAZAROVÁ, Edita - BALI HUDÁKOVÁ, Mária** - KRÚPA, Víťazoslav - LABAŠ, Milan - FERIANČÍKOVÁ, Katarína. Regime and rock identification in disintegration by drilling based on vibration signal differentiation. In International Journal of Rock Mechanics and Mining Science, 2022, vol. 149, art. no. 104984. (2021: 6.849 - IF, Q1 - JCR, 1.913 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1365-1609. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ijrmms.2021.104984 (VEGA 2/0080/16 : Identifikácia špecifickej energie rozpojovania hornín z vibračného signálu. VEGA 2/0133/19 : The effect of the strain rate on the strength and deformation rock properties for the research of the rock disintegration) Typ: ADCA
 • MAKOTA, Oksana - MELNYK, Inna**. Facile synthesis of Fe3O4@SiO2@ZnO-based catalysts and their photocatalytic activity in methyl orange degradation. In 64. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : Książka Abstraktów, 11-16 wrzesnia 2022, Lublin, Polsko. Ed.: Stefaniak Wojciech. - Lublin, Polsko : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2022, p. 605. ISBN 978-83-60988-35-0. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters) Typ: AFD
 • MARCIN BEHUNOVÁ, Dominika** - VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava. An Electrochemical Oxidation of Wastewaters through Graphene Oxide Coated Electrode. In IUPAC : Conference Proceedings - 9th International Conference on Green Chemistry 5-9 September 2022, Athens, Greece. - Athens, Greece : Association of Grek Chemists, 2022, p. 711-712. (FP7-PEOPLE-2013-IAPP-WaSClean-612250 : Water and Soil Clean-up from Mixed Contaminants. H2020-MSCA-RISE-2016-NanoMed-734641 : Nanoporous and Nanostructured Materials for Medical Applications. APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti) Typ: GII
 • MELNYK, Inna** - TOMINA, Veronika - STOLYARCHUK, Nataliya - KATELNIKOVAS, Arthuras - KAREIVA, Aivaras - BEGANSKIENE, Aldona - DUDARKO, Oksana. Affordable phosphonic- and phenyl-functionalized silicate adsorbent for metal and dye cations uptake. In Journal of Porous Materials, 2022, vol. 29 no. 6, p. 1829-1838. (2021: 2.523 - IF, Q2 - JCR, 0.433 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1380-2224. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10934-022-01292-4 (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti) Typ: ADCA
 • MELNYK, Inna** - STOLYARCHUK, Nataliya - TOMINA, Veronika - MURATOVA, Myroslava. Synthesis of novel magnetically-controlled materials for sorption purposes. In International Conference on Global Practice of Multidisciplinary Scientific Studies Dedicated to the 100th Anniversary of "Georgian Technical University - GTU : Proceedings book, June 22-24, 2022, Tbilisi, Georgia. Eds.: Shishinashvili, M., Chubinidze, G.,. - Tbilisi, Georgia : IKSAD Global Publishing House, 2022, p. 1093-1099. ISBN 978-625-8323-63-4. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters) Typ: AFC
 • MELNYK, Inna** - TOMINA, Veronika - STOLYARCHUK, Nataliya - VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava - SEISENBAEVA, Gulaim - KESSLER, Vadim. The superiority of the sol-gel method for the creation of adsorption materials with controlled surface design. In 64. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego : Książka Abstraktów, 11-16 wrzesnia 2022, Lublin, Polsko. Ed.: Stefaniak Wojciech. - Lublin, Polsko : Polskie Towarzystwo Chemiczne, 2022, p. 494. ISBN 978-83-60988-35-0. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti. H2020-MSCA-RISE-2016-NanoMed-734641 : Nanoporous and Nanostructured Materials for Medical Applications) Typ: AFD
 • MELNYK, Inna** - TOMINA, Veronika - STOLYARCHUK, Nataliya - VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava - SEISENBAEVA, Gulaim - KESSLER, Vadim. Eco-friendly functionalization of SiO2, Fe3O4 particles, and Al2O3 membranes to create composites for water purification. In Seventh International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials : 19 -22 October 2022, Genoa, Italy. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti. H2020-MSCA-RISE-2016-NanoMed-734641 : Nanoporous and Nanostructured Materials for Medical Applications) Typ: GII
 • MELNYK, Inna - TOMINA, Veronika - STOLYARCHUK, Nataliya - VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava. Benefits of bifunctional layers on the silica surface for applying in adsorption. In ICASS : The 5th International Conference on Applied Surface Science, 25-28 April 2022, Palma, Mallorca, Spain. - Palma, Mallorca, Spain, 2022, p. 1.89. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti. H2020-MSCA-RISE-2016-NanoMed-734641 : Nanoporous and Nanostructured Materials for Medical Applications) Typ: GII
 • MIRKOVIČ, Marija** - MILANOVIČ, Zorana - PERIČ, Marko - VRAJNEŠ-DURIČ, Sanja - OGNJANOVIČ, Miloš - ANTIČ, Bratislav - KURAICA, Milorad - KRSTIČ, Ivan - KUBOVČÍKOVÁ, Martina - ANTAL, Iryna - SOBOTOVÁ, Radka - ZÁVIŠOVÁ, Vlasta - JURÍKOVÁ, Alena - FABIÁN, Martin - KONERACKÁ, Martina. Design and preparation of proline, tryptophan and poly-L-lysine functionalized magnetic nanoparticles and their radiolabeling with 131I and 177Lu for potential theranostic use. In International Journal of Pharmaceutics, 2022, vol. 628, art. no. 122288. (2021: 6.510 - IF, Q1 - JCR, 1.000 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0378-5173. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2022.122288 Typ: ADCA
 • MURATOVA, Myroslava** - STOLYARCHUK, Nataliya - TOMINA, Veronika - MELNYK, Inna. Magnetically-controlled composites with amino-/mercapto- polysilsesquioxane coating. In Chemistry, Physics and Technology of Surface : Proceedings of Ukrainian Conference with International Participation and Workshop Microwaves and nanoparticles for real-time detection of human pathogens, 19-20 October, Kyiv. - Kyiv : ФОП Гузік О.М., 2022, p. 121. ISBN 978-617-95263-0-5. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters) Typ: AFG
 • NOVOTNÁ, Michaela - LITECKÁ, Miroslava - ŠPAKOVÁ RASCHMANOVÁ, Jana - MARTINKOVÁ, Miroslava** - BAGO PILÁTOVÁ, Martina** - KUCHÁR, Juraj - JÁGER, Dávid. Synthesis and in vitro antiproliferative profile of novel isomeric aza-analogues of natural jaspine B. In Tetrahedron, 2022, vol. 103, art. no. 132570. (2021: 2.388 - IF, Q2 - JCR, 0.507 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0040-4020. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.tet.2021.132570 Typ: ADCA
 • PASICHNYK, Mariia** - GAALOVÁ, Jana - MINÁRIK, Peter - VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava - MELNYK, Inna. Development of polyester filters with polymer nanocomposite active layer for effective dye filtration. In Scientific Reports, 2022, vol. 12, no. 1, art. no. 973. (2021: 4.996 - IF, Q2 - JCR, 1.005 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2045-2322. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41598-022-04829-4 (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti) Typ: ADCA
 • PIETRAS-OŽGA, Dorota - PIATKOWSKA-SAWCZUK, Katarzyna - DURO, Gabriela - PAWLAK, Bernard - STOLYARCHUK, Nataliya - TOMINA, Veronika - MELNYK, Inna - GIANNAKOUDAKIS, Dimitrios A. - BARCZAK, Mariusz. Sol-gel–derived silica xerogels: Synthesis, properties, and their applicability for removal of hazardous pollutants. In Advanced Materials for Sustainable Environmental Remediation. - Amsterdam, Netherlands : Elsevier, 2022, p. 261-276. ISBN 978-0-323-90485-8. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/B978-0-323-90485-8.00008-4 Typ: ABC
 • PORODKO, Olena - FABIÁN, Martin** - KOLEV, Hristo - LISNICHUK, Maksym - ZUKALOVÁ, Markéta - VINARČÍKOVÁ, Monika - GIRMAN, Vladimír - DA SILVA, Klebson Lucenildo - ŠEPELÁK, Vladimír. A novel high entropy spinel-type aluminate MAl2O4 (M = Zn, Mg, Cu, Co) and its lithiated oxyfluoride and oxychloride derivatives prepared by one-step mechanosynthesis. In Zeitschrift für Physikalische Chemie, 2022, vol. 236, no. 6-8, p. 713-726. (2021: 4.315 - IF, Q2 - JCR, 0.472 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0942-9352. Dostupné na: https://doi.org/10.1515/zpch-2021-3106 (APVV 19-0526 : RELATIONSHIPS BETWEEN STRUCTURE AND UNUSUAL PHYSICAL PROPERTIES IN HIGHLY NONEQUILIBRIUM OXIDES PREPARED BY UNCONVENTIONAL MECHANOCHEMICAL SYNTHESIS. VEGA 2/0055/19 : Mechanosynthesis of complex oxides as a suitable components to the devices producing green energy) Typ: ADCA
 • PORODKO, Olena** - FABIÁN, Martin. Syntéza a charakterizácia nových vysoko-entropických oxidov so štruktúrou spinelov pripravených mechanochemickou syntézou. In METALURGIA JUNIOR 2022 : Zborník príspevkov, konferencia pod záštitou dekanky FMMR TUKE, doc. Ing. Ivety Vaskovej, PhD., 27.-28. júna 2022, Herľany. - Košice : Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technická univerzita v Košiciach, 2022, s. 129-133. ISBN 978-80-553-4101-9. (APVV 19-0526 : RELATIONSHIPS BETWEEN STRUCTURE AND UNUSUAL PHYSICAL PROPERTIES IN HIGHLY NONEQUILIBRIUM OXIDES PREPARED BY UNCONVENTIONAL MECHANOCHEMICAL SYNTHESIS) Typ: AFG
 • PORODKO, Olena** - FABIÁN, Martin. High entropy spinel MAl2O4 oxides prepared via one step mechanosynthesis. In 10th International Conference on Mechanochemistry and Mechanical Alloying : Book of abstracts. - Universita Degli Studi di Cagliari, Italy, 2022, p. 1. (APVV 19-0526 : RELATIONSHIPS BETWEEN STRUCTURE AND UNUSUAL PHYSICAL PROPERTIES IN HIGHLY NONEQUILIBRIUM OXIDES PREPARED BY UNCONVENTIONAL MECHANOCHEMICAL SYNTHESIS. VEGA 2/0055/19 : Mechanosynthesis of complex oxides as a suitable components to the devices producing green energy. INCOME 2022 : International Conference on Mechanochemistry and Mechanical Alloying) Typ: GII
 • PORODKO, Olena** - FABIÁN, Martin - KOLEV, Hristo - LISCHNICHUK, Maksym - ŽUKALOVÁ, Markéta - GIRMAN, V. - DA SILVA, Klebson Lucenildo - ŠEPELÁK, Vladimír. Synthesis and characterization of high entropy spinel-based oxides prepared by ball milling. In Research infrastructure in support of science, technology and culture : Scientific conference, Plovdiv, September 12-14, 2022. - Plovdiv : INFRAMAT coordinator: Institute of Physical Chemistry, Bulgarian Academy of Science, 2022, p. 38. (APVV 19-0526 : RELATIONSHIPS BETWEEN STRUCTURE AND UNUSUAL PHYSICAL PROPERTIES IN HIGHLY NONEQUILIBRIUM OXIDES PREPARED BY UNCONVENTIONAL MECHANOCHEMICAL SYNTHESIS. VEGA 2/0055/19 : Mechanosynthesis of complex oxides as a suitable components to the devices producing green energy) Typ: GII
 • RUČOVÁ, Dajana - DORDEVIC, Tamara - BALÁŽ, Matej - WEIDINGER, Marieluise - LANG, Ingeborg - GAJDOŠ, Andrej - GOGA, Michal**. Investigation of Calcium Forms in Lichens from Travertine Sites. In Plants, 2022, vol. 11., art. no. 620. (2021: 4.658 - IF, Q1 - JCR, 0.765 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2223-7747. (APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling) Typ: ADMA
 • SHALABAYEV, Zhandos S.** - BALÁŽ, Matej - KHAN, Yelemira - NURLAN, Yelemira - AUGUSTYNIAK, Adrian - DANEU, Nina - TATYKAYEV, Batukhan - DUTKOVÁ, Erika - BURASHEV, Gairat - CASAS-LUNA, Mariano - DŽUNDA, Róbert - BUREŠ, Radovan - ČELKO, Ladislav - ILIN, Alexandr - BURKITBAYEV, Mukash M. Sustainable Synthesis of Cadmium Sulfide, with Applicability in Photocatalysis, Hydrogen Production, and as an Antibacterial Agent, Using Two Mechanochemical Protocols. In Nanomaterials-Basel, 2022, vol. 12, art. no. 1250. (2021: 5.719 - IF, Q1 - JCR, 0.839 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2079-4991. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/nano12081250 (APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling) Typ: ADCA
 • SHOPSKA, Maya** - CABALLERO, Alfonso - PLATERO, Francisco - TODOROVA, Silviya - TANCHEV, Krassimir - FABIÁN, Martin - ALEKSIEVA, Katerina - KOLEV, Hristo - KADINOV, Georgi. Research on properties and catalytic behaviour in CO hydrogenation at atmospheric and high pressure of bimetallic systems (10%Co+0.5%Pd)/TiO2 (Al2O3). In Reaction Kinetics Mechanisms and Catalysis : Chemistry, 2022, vol. 135, p. 589-618. (2021: 1.843 - IF, Q4 - JCR, 0.335 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1878-5204. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11144-022-02194-x (APVV-14-0103 : Mechanochémia polovodičových nanokryštálov: od minerálov k materiálom a liekom) Typ: ADCA
 • SHPOTYUK, Oleh** - INGRAM, Adam - SHPOTYUK, Yaroslav - LUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, Zdenka - BALÁŽ, Peter. Nanomilling-driven volumetric changes in multiparticulate As4S4-bearing nanocomposites recognized with a help of annihilating positrons. In Applied Nanoscience, 2022, vol., no., p. (2021: 3.869 - IF, Q3 - JCR, 0.505 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2190-5509. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s13204-022-02654-9 (APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu) Typ: ADCA
 • SHPOTYUK, Oleh** - INGRAM, Adam - BOUSSARD-PLEDEL, Catherine - BUREAU, B. - LUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, Zdenka - BALÁŽ, Peter - MAHLOVANYI, Bohdan - SHPOTYUK, Yaroslav. The Art of Positronics in Contemporary Nanomaterials Science : A Case Study of Sub-Nanometer Scaled Glassy Arsenoselenides. In Materials, 2022, vol. 15, art. no. 302. (2021: 3.748 - IF, Q1 - JCR, 0.604 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 1996-1944. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/ma15010302 Typ: ADCA
 • SHPOTYUK, Oleh** - INGRAM, Adam - FILIPECKI, Jacek - SHPOTYUK, Yaroslav - CEBULSKI, J. - LUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, Zdenka - BALÁŽ, Peter. Volumetric Nanostructurization in Glassy Arsenoselenides Driven by High-Energy Mechanical Dry- an Wet-Milling. In Macromolecular Symposia, 2022, vol. 405, p. 2100253. (2021: 0.247 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 1022-1360. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/masy.202100253 (VEGA 2/0044/18 : High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications. APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu) Typ: ADEB
 • SKURIKHINA, Olha** - GOMBOTZ, Maria - SENNA, M. - FABIÁN, Martin - BALÁŽ, Matej - DA SILVA, Klebson Lucenildo - ACHIMOVIČOVÁ, Marcela - WILKENING, Martin - GADERMAIER, Bernhard. Ionic transport in K2Ti6O13. In Zeitschrift für Physikalische Chemie, 2022, vol. 236, no. 6-8, p. 1077-1088. (2021: 4.315 - IF, Q2 - JCR, 0.472 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0942-9352. Dostupné na: https://doi.org/10.1515/zpch-2021-3166 (VEGA 2/0103/20 : A green approach to the direct synthesis of selected oxide and selenide mineral phases by high-energy milling. APVV 19-0526 : RELATIONSHIPS BETWEEN STRUCTURE AND UNUSUAL PHYSICAL PROPERTIES IN HIGHLY NONEQUILIBRIUM OXIDES PREPARED BY UNCONVENTIONAL MECHANOCHEMICAL SYNTHESIS) Typ: ADCA
 • STAHORSKÝ, Martin** - LUKÁČOVÁ BUJŇÁKOVÁ, Zdenka - DUTKOVÁ, Erika - KELLO, Martin - MAHLOVANYI, Bohdan - SHPOTYUK, Yaroslav - DANEU, Nina - TRAJIC, Jelena - BALÁŽ, Matej. Mechanochemical Preparation, Characterization and Biological Activity of Stable CuS Nanosuspension Capped by Bovine Serum Albumin. In Frontiers in Chemistry, 2022, vol. 10, art. no. 836795. (2021: 5.545 - IF, Q2 - JCR, 0.940 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2296-2646. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fchem.2022.836795 (APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling. ITMS2014+ 313011V455 : Otvorená vedecká komunita pre moderný interdisciplinárny výskum v medicíne) Typ: ADCA
 • STAHORSKÝ, Martin** - BALÁŽ, Matej. MECHANOCHEMICKÁ PRÍPRAVA STABILNEJ NANOSUSPENZIE CUS NANOČASTÍC V ROZTOKU KAZEÍNU ZA VYUŽITIA TAGUCHIHO METÓDY. In METALURGIA JUNIOR 2022 : Zborník príspevkov, konferencia pod záštitou dekanky FMMR TUKE, doc. Ing. Ivety Vaskovej, PhD., 27.-28. júna 2022, Herľany. Eds. Heželová, M., Pikna, Ľ. - Košice : Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Technická univerzita v Košiciach, 2022, s. 134-139. ISBN 978-80-553-4101-9. (APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling) Typ: AFD
 • STOLYARCHUK, Nataliya - TOMINA, Veronika - BISWAJIT, Mishra - TRIPATHI, Bijay P. - VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava - DUDARKO, Oksana - MELNYK, Inna**. Direct synthesis of efficient silica-based adsorbents carrying EDTA groups for the separation of Cu(II) and Ni(II) ions. In Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2022, vol. 650, art. no. 129538. (2021: 5.518 - IF, Q2 - JCR, 0.758 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0927-7757. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2022.129538 (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti. H2020-MSCA-RISE-2016-NanoMed-734641 : Nanoporous and Nanostructured Materials for Medical Applications) Typ: ADCA
 • STOLYARCHUK, Nataliya - TOMINA, Veronika - POLISHCHUK, Lilya** - TERTYCH, Anatoliy - MELNYK, Inna. Sorbents containing quaternary nitrogen atoms in concentration and determination of anions. In Chemistry, Physics and Technology of Surface : Proceedings of Ukrainian Conference with International Participation and Workshop Microwaves and nanoparticles for real-time detection of human pathogens, 19-20 October, Kyiv. - Kyiv : ФОП Гузік О.М., 2022, p. 143. ISBN 978-617-95263-0-5. (APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters) Typ: AFG
 • STREČKOVÁ, Magdaléna** - PETRUŠ, Ondrej - GUBOOVÁ, A. - ORIŇÁKOVÁ, R. - GIRMAN, Vladimír - BERA, Cyril - BAŤKOVÁ, Marianna - BALÁŽ, Matej - SHEPA, Jana - DUSZA, Ján. Nanoarchitectonics of binary transition metal phosphides embedded in carbon fibers as a bifunctional electrocatalysts for electrolytic water splitting. In Journal of Alloys and Compounds, 2022, vol. 923, art. no. 166472. (2021: 6.371 - IF, Q1 - JCR, 1.027 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2022 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0925-8388. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2022.166472 Typ: ADCA
 • TÓTHOVÁ, Erika - DUVEL, Andre - WITTE, Ralf - BRAND, Richard A - KRUK, R. - SENNA, M. - DA SILVA, Klebson Lucenildo - MENZEL, Dirk - GIRMAN, Vladimír - HEGEDUS, Michal - BALÁŽ, Matej - MAKRESKI, P. - KUBUKI, Shiro - KAŇUCHOVÁ, Mária - VALÍČEK, J. - HAHN, Horst - ŠEPELÁK, Vladimír**. A Unique Mechanochemical Redox Reaction Yielding Nanostructured Double Perovskite Sr2FeMoO6 With an Extraordinarily High Degree of Anti-Site Disorder. In Frontiers in Chemistry, 2022, vol. 10, art. no. 846910. (2021: 5.545 - IF, Q2 - JCR, 0.940 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2296-2646. Dostupné na: https://doi.org/10.3389/fchem.2022.846910 (VEGA 2/0055/19 : Mechanosynthesis of complex oxides as a suitable components to the devices producing green energy. APVV 19-0526 : RELATIONSHIPS BETWEEN STRUCTURE AND UNUSUAL PHYSICAL PROPERTIES IN HIGHLY NONEQUILIBRIUM OXIDES PREPARED BY UNCONVENTIONAL MECHANOCHEMICAL SYNTHESIS. APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling) Typ: ADCA
 • TRAJIČ, J.** - CURCIC, M. - CASAS-LUNA, Mariano - ROMCEVIC, M. - REMEŠOVÁ, Michaela - BALÁŽ, Matej - ČELKO, Ladislav - DVOREK, Karel - ROMCEVIC, N. Vibrational properties of the mechanochemically synthesized Cu2SnS3: Raman study. In Journal of Raman Spectroscopy, 2022, vol. 53, no. 5, p. 977-987. (2021: 2.727 - IF, Q2 - JCR, 0.528 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0377-0486. Dostupné na: https://doi.org/10.1002/jrs.6318 (APVV-18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling) Typ: ADCA
 • VALOVIČOVÁ, Věra - DOLINSKÁ, Silvia** - VACULÍKOVÁ, Lenka - PLEVOVÁ, E. - ZNAMENÁČKOVÁ, Ingrid - DANKOVÁ, Zuzana. Characterization of fine-grained montmorillonite fractions for preparing polymer-clay nanocomposites. In Geovestník : príloha časopisu Mineralia Slovaca, 2008, roč. 40, č. 3-4, s. ISSN 0369-2086. Mineralia Slovaca, 2022, vol. 54 no.1, p. 17-28. (2008 - GeoRef). ISSN 0369-2086. Dostupné na: https://doi.org/10.56623/ms.2022.54.1.2 Typ: ADNB
 • YANKOVYCH, Halyna** - MELNYK, Inna - VÁCLAVÍKOVÁ, Miroslava. Photocatalytic Removal of Halogenated Organic Substances and Industrial Dyes by Activated Carbon Composites. In FIM 2022 : Abstract book: International conference, Functional Inorganic Materials 2022, 5-8 October, 2022, Vilnius, Lithuania. - Vilnius, Lithuania : Copyright © 2022 [Authors]. Published by Vilnius University Press, 2022, p. 40. ISBN 978-609-07-0777-7. (VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti. H2020-MSCA-RISE-2016-NanoMed-734641 : Nanoporous and Nanostructured Materials for Medical Applications. APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters) Typ: AFG
 • YANKOVYCH, Halyna. COMPOSITE MATERIALS FOR ELIMINATION OF INDUSTRIAL CONTAMINANTS FROM ENVIRONMENT. Školiteľ: Václavíková Miroslava. Ustav Geotechniky Slovenskej akademie vied, Technicka univerzita v Kosiciach, Fakulta materialov, metalurgie a recyklacie, Košice, 7 June 2022. 115 p. (VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti. H2020-MSCA-RISE-2016-NanoMed-734641 : Nanoporous and Nanostructured Materials for Medical Applications. APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters) Typ: DAI
 • ZUBRIK, Anton** - MATIK, Marek - MAČINGOVÁ, Eva - DANKOVÁ, Zuzana - JÁGER, Dávid - BRIANČIN, Jaroslav - MACHALA, Libor - PECHOUŠEK, Jiří - HREDZÁK, Slavomír. The use of microwave irradiation for preparation and fast-acting regeneration of magnetic biochars. In Chemical Engineering and Processing, 2022, vol. 178, p. 109016. (2021: 4.264 - IF, Q2 - JCR, 0.766 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0255-2701. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.cep.2022.109016 (VEGA 2/0156/19 : Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti. APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters) Typ: ADCA
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus