Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i.

Watsonova 47
040 01 Košice
Slovenská republika

Riaditeľka

Tel: 055/7922200, 7204135 (2.08, BUL6
Fax: 055/ 7204139

Sekretariát

Tel: 055/7922201 č.d 224 (W47)

Detašované pracoviská

059 60 Tatranská Lomnica
tel.: 052/4467 071
Poslaním ústavu je práca v oblasti základného vedeckého bádania v jednej zo základných a atraktívnych prírodovedných disciplín – vo fyzike.

Základný výskum ústavu je zameraný na tieto oblasti: fyzika kondenzovaných látok a akustika, jadrová a subjadrová fyzika, kozmická fyzika a biofyzika.

Najdôležitejšie výsledky:

Ústav je jedným z mála fyzikálnych pracovísk na svete, kde sa dosahujú veľmi nízke teploty (tisícina stupňa nad tzv. absolútnou nulou, čo je –273,15 oC pri štúdiu látok v extrémnych podmienkach. Ústav skúma široké spektrum problémov modernej fyziky kondenzovaných sústav (vysokoteplotná supravodivosť, magnetické kvapaliny, amorfné kovové sústavy, mikro a nano-kryštalické materiály... ) Prístroje vyvinuté v ústave úspešne pracovali na družiciach Země a ich údaje prispievali k poznaniu fyzikálnych vlastností medziplanetárneho priestoru. V náplni činnosti prvého slovenského kozmonauta bol aj experiment navrhnutý na našom ústave.

Ústav sa zúčastňuje na výskume najjemnejšej štruktúry hmoty na gigantických urýchľovačoch častíc v takých špičkových centrách, ako je DESY Hamburg, či CERN Ženeva. Pracuje sa na riešení problémov v súčasnej biofyzike a v ostatnom čase i chemickej fyzike.


V priebehu tridsiatich rokov svojej existencie ústav rozvinul bohatú spoluprácu so zahraničím. Postupne sa ústav zapojil do spolupráce s CERN Ženeva, DESY Hamburg, CNRS v Grenobli a pod. Má pracovné kontakty v USA, Kanade, Japonsku, Španielsku, Francúzsku, Finsku a inde. Okrem toho už tradične spolupracuje s vysokoškolskými a akademickými pracoviskami v Čechách a s Ruskou federáciou, Ukrajinou, Poľskom a Maďarskom.