Informačná stránka organizácie SAV

Ústav stavebníctva a architektúry SAV

Medzinárodné projekty

Originálne riešenie tepelnej regulácie BIPV modulov včlenením vrstiev MEPCM
Novel thermal management design for BIPV modules incorporating MEPCM layers
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Matiašovský Peter CSc.
Anotácia:Táto štúdia ponúka inovatívnu fotovoltaiku integráciou stavebných konštrukcií, mechanizmu šírenia tepla a mikroenkapsulovaného materiálu s fázovou zmenou.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2018

PMS - Program metropolitných štúdií
Programa en Estudios Metropolitanos (Metropolitan Studies Programme)
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kocifaj Miroslav PhD.
Doba trvania: 1.9.2014 -

SkyMeAPP - SkyMe APP
SkyMeAPP
Program: UNESCO
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kocifaj Miroslav PhD.
Anotácia:SkyMeAPP je projekt podporený UNESCO a Museo de la Luz a je úzko prepojený s iniciatívou International Day of Light, 2018. Ide o interdisciplinárny projekt, ktorý umožní lepšie identifikovať zdroje svetelného znečistenia a predpovedať potenciálne dôsledky na mestské a mimomestské prostredia. Účelom je vyvinúť aplikáciu, na základe ktorej sa bude môcť aj široká verejnosť zapojiť do monitorovania rušivého svetla kdekoľvek na svete. Viac info na www.skymeapp.com/.
Web stránka projektu:http://www.skymeapp.com/
Doba trvania: 8.11.2017 -

V4-KOREA_RADCON - Vplyv chemického zloženia betónu na jeho dlhodobú trvanlivosť v (ionizujúcom) ionizovanom prostredí
The Effect of Chemical Composition of Concrete on Its Long-term Performance in Irradiated Environment
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Prof.Dr.Ing. Palou Martin-Tchingnabé
Anotácia:Projekt sa zaoberá problematikou dlhodobej trvanlivosti betónových stavieb v prostredí vystavenom jadrovým žiareniam. Chemické zloženie betónových kompozit je jedným z kľúčových faktorov, ktoré výrazne ovplyvňujú starnutie betónov / vlastností/, a tým aj štrukturálnu integritu (trvanlivosť) betónových a železobetónových konštrukcií. Súčasné témy, ktoré priamo ovplyvňujú prevádzkovanie jadrových elektrární, sú bezpečnosti, životnosť jadrových elektrární (JE) a výber stavebných materiálov pre výstavbu nových blokov JE. V jadrových elektrárňach je betón vystavený silnému žiareniu neutrónov a gama žiareniu z reaktora generujúceho energiu a preto výber jeho zložiek vzhľadom na ich chemické zloženie musí odrážať, nielen schopnosť odolávať žiareniam, ale aj ďalšie aspekty súvisiace s trvanlivosťou betónov vystavených ožiareniam. Projekt je multidisciplinárny integrujúci postup numerickej simulácie starnutia heterogénnych kompozitných materiálov v ionizujúcom prostredí, experimentálne overenia na základe súčasných poznatkov a novo navrhnutých agregátov a minerálnych prímesí ako aj návrh viaczložkových cementov. Hlavným výsledkom tohto projektu je navrhovaná metóda hodnotenia, ktorá prepája mechanické a chemické zmeny ožiarených nerastov s dlhodobou trvanlivosťou betónových konštrukcií vystavených žiareniu. Vzorky nových betónových kompozitov budú ožiarené a preskúma sa vplyv typu a intenzity jadrových žiarení na mechanické a chemické zmeny v závislosti od chemického žloženia betónových zložiek. • Hlavným cieľom tohto projektu, tak ako vyplýva z analýzy súčasnej problematiky, je zistenie vzťahov medzi chemickým zložením jednotlivých betónových komponentov a trvanlivosťou betónových konštrukcií v prostredí s dlhodobým ionizujúcim rádioaktívnym žiarením. • Ďalším cieľom je posúdenie vplyv chemických, mechanických a fyzikálnych zmien vyvolaných rádioaktívnym žiarením na mechanické vlastnosti betónových konštrukcií.
Doba trvania: 1.10.2017 - 30.9.2020


Národné projekty

EIOK - Energetické vplyvy slnečného žiarenia a integrovaných obvodových konštrukcií na kvalitu prostredia v budovách a mestách
Research of solar energy influences and integrated envelopes on the quality of the environment in buildings and cities
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Darula Stanislav CSc.
Anotácia:Potenciál slnečnej energie sa málo využíva pri prevádzke budov. Slnečná energia a denné svetlo sú potrebné pre dobré osvetlenie interiérov, pričom sa musia chrániť voči prehrievaniu a oslneniu. Obvodové konštrukcie budov rozhodujú o miere interakcie vnútorného prostredia s exteriérovými podmienkami. Zistenie tejto miery je predmetom projektu. Budovy vytvárajú v mestách veľké plochy fasád vystavených slnečnému žiareniu. Dnes sa hľadá, ako využiť vodorovné a zvislé plášte aj inak, ako na výrobu el. energie a TUV. Projekt bude skúmať funkcie obvodových plášťov v forme integrovaného celku, ich dynamické väzby medzi vonkajšími podmienkami a kvalitou prostredia a formulovať kritéria a požiadavky na ich návrh. Využijú sa slnečné ožiarenosti namerané v Bratislave.
Doba trvania: 1.1.2017 - 1.1.2019

SCC material and - Materiálové zloženie a mechanické vlastnosti ťažkého a samozhutňujúceho sa betónu
Material and mechanical performance of heavyweight self compacting concrete (SCC)
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof.Dr.Ing. Palou Martin-Tchingnabé
Anotácia:Predkladaný projekt má za hlavným cieľom rozšírenie siete odborníkov zo Slovenska a Kórei v rámci danej výzvy. Hlavným zámerom je vývoj samozhutňujúceho sa betónu (SCC) a ťažkého betónu (HWC). Samozhutňujúci sa betón (SCC) a ťažký betón (HWC) predstavujú dve odlišné triedy betónov s rôznymi spôsobmi prípravy, vlastnosťami a oblasťou využití. Súčasný projekt má výzvu na vyvinutie ťažkého betónu bez segregácie a s vlastnosťami samozhutňujucého betónu. Slovenská strana bude optimalizovať materiálové zloženie, charakterizovať agregáty a navrhovať betónovú receptúru. Kórejská strana sa bude zaoberať lomovým zaťažením betónu na báze ťažkého agregátu (barytu) so Slovenska. Je vysoký predpoklad, na základe skúsenosti hlavných riešiteľov a ich pracovísk, že bude úspešne implementovať. Očakávame, že tento medzinárodný výskum prinesie spoločnosti významné výsledky výskumu v oblasti stavebníctva.
Doba trvania: 1.9.2018 - 31.12.2019

Modelovanie pokritického pôsobenia tenkostenných za studena tvarovaných prvkov
Modellintg of post-buckling behaviour and strength of thin-walled cold formed columns
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kriváček Jozef CSc.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2018

Monitorovanie tepelno - vlhkostného režimu UNESCO pamiatky kostola sv. Jakuba v Levoči a národnej pamiatky katedrály sv. Martina v Bratislave
Monitoring of the hygrothermal regime of the UNESCO object of St Jame's Church in Levoči and national herritage object St Martin's Cathedrale in Bratislava
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Matiašovský Peter CSc.
Anotácia:Projekt sa zaoberá monitorovaním tepelno – vlhkostného režimu dvoch kultúrnych objektov a to národnej pamiatky, Katedrály sv. Martina v Bratislave a pamiatky UNESCO, Kostola sv. Jakuba v Levoči. Pamiatky sa nachádzajú v odlišných geograficko-klimatických podmienkach. Spomínané objekty sú postavené z poréznych materiálov. V póroch sa môže nachádzať vzduch, vodná para, voda, alebo ľad, v závislosti od okolitých podmienok. Na monitorovanie obsahu pórov používame senzory, pracujúce na báze merania tepelnej vodivosti. Monitorované činitele majú signifikantný vplyv na degradáciu objektov. Potom kritické stavy možno lokalizovať monitorovaním. Výsledky sú aplikovateľné najmä v stavebníctve.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2018

Multifyzkálne do - Multifyzikálne problémy v doskách z funkcionálne gradientných materiálov
Multiphysical problems in functionally graded materials plates
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Sládek Vladimír DrSc.
Anotácia:Project sa zaoberá jednotným teoretickým a numerickým pojednaním ohybu dosiek v interakcii s fyzikálnymi poľami s prípadným zahrnutím možných chemických zmien. Okrem klasickej teórie ohybu tenkých dosiek (Kirchhoff-Love teória, KLT), budeme uvažovať aj šmykovo-deformačné teórie 1. a 3. rádu (FSDPT, TSDPT). Keďže uvažované materiály dosiek môžu byť aj funkcionálne gradientné (FGM), riadiacimi rovnicami sú parciálne diferenciálne rovnice s premenlivými koeficientami. Podľa fyzikálnych polí ovplyvňujúcich odozvu dosiek, budeme uvažovať nasledovné skupiny efektov pri ohybe FGM dosiek: (i) dynamické efekty, (ii) tepelno-elastické efekty, (iii) elektro-magneto-elastické efekty, (iv) tepelno-elektro-magneto-chemo-elastické efekty. Na odvodenie riadiacich rovníc a sformulovanie okrajových podmienok pre uvažované problémy interakcíí rôznych fyzikálynch polí použijeme jednotný prístup založený na variačných princípoch termodynamiky. Efekty previazanosti polí chceme skúmať prostredníctvom počítačových simulácií. Na tento účel je potrebné vyvinúť progresívne techniky numerického riešenia. Plánujeme rozpracovať silné formulácie s bezprvkovými aproximáciami priestorových závislostí poľných premenných.
Doba trvania: 1.7.2015 - 30.6.2019

Multiscale model - Multiškálové modelovanie viazaných polí v kompozitných materiáloch
Multiscale modelling of coupled fields in composite materials
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Sládek Ján DrSc.
Anotácia:Multiškálové modelovanie sa aplikuje pre kompozitné materiály za účelom určenia materiálových vlastností celého systému na základe modelovania mikroštruktúry. Je to veľmi výkonná počítačová metóda pre také prípady, kde celá konštrukcia nemôže byť modelovaná na mikro-štrukturálnej úrovni pre limity pamätí súčasných počítačov. Nová trieda hybridnej/zmiešanej formulácie konečných prvkov a škálovanej hraničnej metódy konečných prvkov budú navrhnuté pre riešenie úloh na mikro-štrukturálnej úrovni pre efektívne materiálové vlastnosti a tiež pre riešenie úloh celého systému. Obe metódy sa aplikujú pre také úlohy vedenia tepla, kde je potrebné uvážiť mikroštruktúru materiálu. Multiškálové modelovanie a Cowin & Nunziato model sa použijú na analýzu trhlín v poréznych kompozitoch. Projekt rozširuje poznatky o chovaní sa trhlín v magneto-elektro-elastických materiáloch s pórmi. Vyšetruje sa vplyv počiatočnej hustoty elektrónov a porozity na koeficient intenzity napätí a koeficient intenzity elektrických premiestnení pre trhliny v pórovitých, elektricky vodivých piezoelektrických kompozitoch.
Doba trvania: 1.7.2015 - 31.12.2018

Optické vlastnosti zalomených svetlovodov za podmienok nehomogénnej oblačnosti s ľubovoľným pokrytím oblohy
Effectiveness of bended light guides under arbitrary sky conditions including broken cloud arrays
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kocifaj Miroslav PhD.
Anotácia:Zalomenia svetlovodu a zakrivenie jeho stien vedú k zložitej transformácii svetelného poľa medzi horným a spodným rozhraním, pričom smer lúčov a miesto ich vstupu do svetlovodu predurčujú ich trajektóriu. Doterajšie modely nedokázali zohľadniť premenlivý zákal atmosféry a už vôbec nie oblačnosť sformovanú do nestatických polí, ktorá však zásadne ovplyvňuje rozloženie jasu/žiary na oblohe. Vplyv nesúvislej oblačnosti na svetelné pole pod svetlovodom bude vôbec po prvý krát riešený v jeho komplexnosti v tomto projekte. Bude tiež kvalifikovaný a kvantifikovaný vplyv polohy zalomení svetlovodu na jeho celkovú účinnosť a teoretické výsledky budú použité pri numerickom modelovaní a predpovediach osvetleností/ožiareností. Tieto výsledky budú konfrontované s cielenými experimentami, ktoré budú podporené optickými meraniami aktuálneho stavu lokálnej atmosféry. Výstupy pomôžu pri klasifikácii vplyvu jednotlivých typov oblačnosti na efektivitu vybraných typov svetlovodov v rôznych lokalitách.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Štúdium procesov hydratácie a vývoja mikroštruktúry v mnohozložkových cementových spojivách
Study of hydration process and microstructure development in multi-component cementitious binders
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof.Dr.Ing. Palou Martin-Tchingnabé
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Viazané úlohy tepelných a elektromechanických polí v piezoelektrických materiáloch s poréznou mikroštruktúrou
Coupled problems of thermal and electromechanical fields in advanced materials with porous microstructure
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Sládek Vladimír DrSc.
Anotácia:Hlavným cieľom tohto projektu je numericky analyzovať vzájomné previazanie teplotných, elektrických a mechanických polí v poréznych piezoelektrických materiáloch. Medzi týmito fyzikálnymi poľami je možné nájsť vzájomné väzby, ktoré môžu viesť k novému využitiu týchto materiálov. Na popísanie týchto väzieb budú vyžité počítačové simulácie. Preto je potrebné vyvinúť progresívne numerické metódy. Pre piezoelektrické materiály sa budú uvažovať dva materiálové modely – dielektrický piezoelektrický model a model piezoelektirckého polovodiča. Vyšetrí sa aj vplyv porozity. Pre numerické analýzy bude rozpracovaná metóda škálovaných hraničných prvkov (SBFEM). Výhody tejto metódy môžu byť využité na určenie správania sa poréznych piezoelektrických materiálov v prípade 2D viacvrstvových alebo 3D osovosymetrických úloh. Výsledky výskumu môžu byť vhodné pre optimálny návrh progresívnych piezoelektrických materiálov na zvýšenie citlivosti v meracích zariadeniach alebo konštrukčnej pevnosti.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

V4-KOREA_RADCON - Vplyv chemického zloženia betónu na jeho dlhodobú trvanlivosť v (ionizujúcom) ionizovanom prostredí
The Effect of Chemical Composition of Concrete on Its Long-term Performance in Irradiated Environment
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Prof.Dr.Ing. Palou Martin-Tchingnabé
Doba trvania: 1.10.2017 - 30.9.2020

Vplyv opakovaného a dlhodobého namáhania na parametre interakcie pri sanácií železobetónových prvkov
Influence of repeated and long - term loading on interaction of parameters at reconstruction of reinforced concrete elements
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Križma Martin PhD.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2018

Výskum vysokohodnotných cementových kompozitov za hydrotermálnych podmienok pre potenciálne využitie v hĺbkových vrtoch
Research on High Performance cementitious Composites under hydrothermal conditions for potential application in deep borewells
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof.Dr.Ing. Palou Martin-Tchingnabé
Doba trvania: 1.7.2016 - 31.12.2020

Vysokoporézne anorganické materiály pre tepelno-izolačné aplikácie
High porous inorganic materials for thermal insulating applications
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kuzielová Eva PhD.
Doba trvania: 1.1.2015 - 31.12.2018

GenSkyCEF - Zovšeobecnený model jasu/žiary nočnej oblohy a jeho aplikácia pri získavaní emisnej funkcie miest
Generalized skyglow model and its application to retrieval of city emission function
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kocifaj Miroslav PhD.
Anotácia:Nadmerné nočné svietenie a s tým súvisiace plytvanie energiami je seriózny problém posledných rokov, ktorý napokon viedol k formulovaniu globálnych priorít výskumu s cieľom kvalifikovať a kvantifikovať „svetelné znečistenie“ a navrhnúť opatrenia/riešenia. Špeciálna pozornosť sa pritom venuje difúznemu svetlu oblohy a jeho potenciálnym environmentálnym dopadom. Je známe, že oblaky sú najvýznamnejším modulátorom dolesmerujúceho difúzneho žiarenia. Avšak súčasne vnášajú aj najväčšiu neurčitosť do modelovania svetelného poľa v podmienkach nočnej oblohy. Tento problém bude riešený v predkladanom projekte a to vôbec po prvý krát v celej jeho zložitosti s uvážením štatisticky relevantných konfigurácií oblačných polí. Súčasne sa bude riešiť vzťah medzi rozložením žiary/jasu a vlastnosťami aerosólových častíc a to teoreticky, numericky, ako aj experimentálne, zberom údajov na miestach s významnými lokálnymi zdrojmi znečistenia, ako sú verejná doprava alebo priemysel. Tieto zdroje evidentne produkujú častice rôzneho zloženia či morfológie. Popri oblakoch a aerosóle je pre časové a priestorové zmeny svetelného poľa určujúca tzv. Emisná Funkcia Mesta (CEF – z anglického City Emission Function). Napriek tomu, že smerová závislosť vyžarovania miest je veľmi dôležitá pre korektné modelovanie difúzneho svetla nočnej oblohy, údaje o tejto funkcii sú chabé alebo celkom chýbajú. Cieľom projektu je preto vyvinúť metódu pre určenie CEF z údajov meranej žiary nočnej oblohy a za použitia teórie radiačného prenosu.
Doba trvania: 1.7.2015 - 31.12.2018

Celkový počet projektov: 18