Informačná stránka organizácie SAV

Ústav slovenskej literatúry SAV

Medzinárodné projekty

Národná a kultúrna identita v slovenskej a ukrajinskej literatúre 19. a začiatku 20. storočia
National and cultural identity in the Slovak and Ukrainian literature of the 19th - early 20th century
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Taranenková Ivana PhD.
Anotácia:Projekt National and cultural identity in Slovak and Ukrainian literature of 19th - early 20th Century sa sústredí na analýzu kontaktov, typologických podobností a rozdielností slovenskej a ukrajinskej kultúry v priebehu 19. a začiatku 20. storočia. Ide o obdobie prebiehajúceho národného obrodenia, primárnym cieľom ktorého je vytváranie moderných národných identít. Práve situovanie sa voči iným kultúram sa tu stáva dôležitou súčasťou sebaidentifikácie etablujúcich sa národných kultúr. Prostredníctvom analýzy slovensko-ukrajinských literárnych a kultúrnych vzťahov, ktoré možno rekonštruovať od začiatku národonoobrodeneckých procesov po ich doznievanie, výskum poukáže nielen na podobu týchto vzťahov v širších historických kontextoch, ale aj na aktivity kľúčových postáv oboch kultúr, ale aj na rôznorodé inštitúcie a fenomény dobového literárneho, ale aj politického života (literárne časopisy, edičná a prekladateľská prax, ideologické systémy). Výskum bude sledovať koreláciu konštruovania národných identít s ideou slovanskej vzájomnosti, zohrávajúcou v dobovom ideologickom diskurze slovanských kultúr výraznú rolu. Pozornosť sa bude venovať i momentu konfrontácie národnoobrodeneckých východísk oboch kultúr s fenoménom moderny koncom 19. a začiatkom 20. storočia. Zároveň sa bude zaoberať podobou týchto procesov v oblastiach, kde prebiehali „paralelne“ (slovenské, rusínske, ukrajinské, maďarské a pod.) a nezriedka boli vzájomne v konkurenčnom vzťahu – ide o národnostne zmiešané územia severovýchodného Uhorska. Na projekte participuje 9 účastníkov, vedeckých pracovníkov – 4 zo slovenskej strany, 5 z ukrajinskej, pričom každý člen projektu sa špecializuje na konkrétne vymedzenú oblasť.
Doba trvania: 6.4.2017 - 31.12.2019


Národné projekty

„Geopoetika“ Bratislavy: reprezentácie mesta v slovenskej literatúre po roku 1918.
The „Geopoetics“ of Bratislava: the Representation of the City in Slovak Literature after 1918
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Passia Radoslav Ph.D.
Anotácia:Literárne reprezentácie mesta patria k podstatným kultúrotvorným prvkom urbánneho priestoru. Ako súčasť kolektívnej pamäti obyvateľov tvoria jeho „genius loci“. Bratislava má v kontexte slovenskej literatúry niekoľko špecifík, ktorými sa odlišuje od tematizácií metropolitného mesta v iných kultúrach. Semiotická pozícia tohto mesta je daná špecifikami slovenskej kultúrnej a politickej histórie. Výskum sa sústredí najmä na diela, ktoré po roku 1918 „tvorili Bratislavu“ ako špecifický semiotický priestor. Naším cieľom je zrekonštruovať relevantný korpus takýchto textov a interpretovať ich literárnohistoricky (vývinovo-typologicky), ako aj z hľadiska aktuálnych interdisciplinárnych prístupov humanitných vied (urban studies, geopoetika, areálový výskum a pod.). Hoci hlavným predmetom výskumu je slovenská literatúra, rátame so širším, stredoeurópskym rámcom, najmä s presahmi do českej a maďarskej literatúry, ktoré spoluformovali obraz mesta.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

Antitradicionalisti. Spory o kultúrny model v tridsiatych rokoch 20. storočia
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bystrzak Magdalena Ph.D.
Anotácia:Výskumný projekt na základe viacerých literárnohistorických sond do vnútra tridsiatych rokov 20. storočiazmapuje špecifiká kultúrnej koncepcie tzv. antitradicionalistov, ktorých medzi dvoma vojnami reprezentovali predovšetkým ľavicovo orientovaní autori (publicisti, spisovatelia, literárni kritici a pod.). Cieľom projektu je upresniť pozíciu antitradicionalistickej ideovej línie v širšej diskurzívnej štruktúre a zmapovať jej recepciu v priestore slovenskej kultúry tých čias. Osobitný dôraz bude položený na kultúrnu koncepciu, ktorú literárny kritik Alexander Matuška – významný reprezentant antitradicionalisticky orientovaného prostredia v tridsiatych rokoch 20. storočia – predložil vo svojich juvenilných polemikách z rokov 1930 – 1938.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Emócie v literatúre: kognitívnovedný pohľad
Emotions in literature from perspective of cognitive literary studies.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Kuzmíková Jana CSc.
Anotácia:Cieľom projektu je z kognitívnovedného aspektu spracovať úlohu emócií v literárnej komunikácii. Kognitívna literárna veda vďaka empirickým výskumom porozumenia literatúre rieši emócie v širokom kognitívnom priestore. Emócie sa môžu podieľať na dysfunkčných kogníciách (presvedčenia, schémy, stereotypy) i na funkčných kogníciách (racionálne myslenie). Preskúmanie emócií v rôznych spôsoboch čítania (čitateľské typy, emočná a kognitívna empatia) ako aj analýza emočných textových podnetov (elementov a štruktúr naratívnych, lyrických a opisných textov) umožní vysvetliť a aj otestovať relevantnú úlohu emócií v literárnej komunikácii a následne poukázať na prínosy a limity rôznych typov lektúry aj vo výchovnom a vyučovacom procese. Všeobecný literárnovedný prínos projektu spočíva v rozšírení teoretických východísk výskumu literatúry, predstavení komplexnejšej analýzy literárnej komunikácie a preskúmaní súboru čitateľských kompetencií.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

Literatúra v službách výchovy (Podoby a premeny funkčného modelu literatúry v slovenskej literatúre na konci 19. a v prvej tretine 20. storočia).
Literature Supporting Folk Culturing, Educating and Enlightening (Forms and Changes in Functional Model of Literature in Slovak Literature in the End of the 19th and the First Third of the 20th Century)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hučková Dana CSc.
Anotácia:Projekt sa zameriava na problematiku slovenskej národovýchovnej a ľudovýchovnej literatúry na konci 19. a v prvej tretine 20. storočia, pričom sémantika výchovy je v ňom sledovaná na rozličných úrovniach. Východiskom je nová excerpcia relevantnej dobovej tlače a knižných edícií, so zameraním na literárne texty odkazujúce na heteronómne chápanie literatúry (v centre pozornosti budú texty zohľadňujúce mimotextové faktory, súvisiace so sociálnou/výchovnou funkciou literatúry). Popri dokumentovaní podôb a transformácií takto vymedzeného typu funkčného modelu literatúry budú vo výskumnom zábere aj dobové literárno-komunikačné situácie, ktoré s ním súvisia, z nich najmä kategórie literárneho života: inštitúcie, médiá a aktéri literárnej kultúry. Výskum produkcie, distribúcie a recepcie textov doplní otázka sedimentácie literárnej pamäti. Ambíciou projektu je postihnúť heterogenitu dobových kontextov, charakterizovať literárne polia a poukázať na prepojenie literatúry s inými kultúrno-spoločenskými kontextami.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

Modernizmus v slovenskej literatúre (1900 - 1948). Podoby, tendencie, aspekty.
Modernism in Slovak Literature (1900 - 1948). Manifestations, Tendencies and Aspects.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Habaj Michal PhD.
Anotácia:Projekt mapuje modernizmus v slovenskej literatúre prvej polovice 20. storočia. Podoby modernizmu v jednotlivých dekádach od roku 1900 do roku 1948. Modernistické tendencie v próze, poézii, dráme a memoárových žánroch. Aspekty modernizmu od estetickej moderny k historickej avantgarde.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Osvietenské písanie. Poetika textov Ladislava Bartolomeidesa.
The Writing of the Enlightenment. The poetics of the texts written by Ladislav Bartolomeides.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Brtáňová Erika CSc.
Anotácia:Predmetom projektu je textologická príprava a následná literárnovedná (žánrová a poetologická) analýza diel osvietenského spisovateľa a historika Ladislava Bartolomeidesa, a to adaptácie staročeského prekladu latinskej poémy nemeckého humanistu Friedricha Dedekinda Spis užitečný a velmi potřebný od Doktora Grobiana (1784) a prozaického rozprávania Rozmlouvání Jozefa II. s Matějom prvním Korvínus řečeným v království zemřelých (1790). Výsledky analýzy budú publikované v podobe monografickej štúdie a komentovanej edície beletristických textov Ladislava Bartolomeidesa.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Poetika slovenskej literatúry po r. 1945
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Zajac Peter DrSc.
Anotácia:Projekt Poetika slovenskej literatúry po roku 1945 tvorí pendant k projektu Dejiny slovenskej literatúry po roku 1945 riešenému s podporou VEGA v r. 2011 - 2013. Počas realizácie tohto projektu sa ukázalo, že literárnohistorický výskum otvára cestu k riešeniu kľúčových úloh poetiky slovenskej literatúry po roku 1945, a to často z celkom nového uhla pohľadu a novej metodologickej perspektívy. Popri štandardných otázkach historickej poetiky prozaického a básnického textu, poetologických princípov a zmien v slovenskej literatúre v období od roku 1945 do konca dvadsiateho storočia, týkajúcich sa subjektu v próze a poézii, narácie a typov naratívov v próze a enunciácie a enunciatívov (lyrickej výpovede) v poézii, žánrových otázok, otázok výstavby /architektúry textu, času a priestoru v literárnom textu, vzťahu témy, topológie a tropológie textu ako aj rozmanitých modalít mediality prozaických a básnických textov, intertextuálnych a intermediálnych vzťahov na úrovni konkrétnych textov a systémových vzťahov bude mať vo výskume dôležité miesto aj otázka komparatívnej poetiky literárneho poľa, konkrétnych literárnych situácií a paradigmatických zmien.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Poetika textu a poetika udalosti v novodobej slovenskej literatúre 18. - 21. storočia
Poetics of text and poetics of the event in modern Slovak Literature from the 18th to the 21st century
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Zajac Peter DrSc.
Anotácia:Projekt bude identifikovať a prezentovať základné pojmy poetiky novodobej slovenskej literatúry 18. - 21. storočia. Sleduje zmeny a vnútorné premeny jednotlivých poetologických javov ako výstavba prozaických (naratívnych) a lyrických (enunciatívnych) textov, žánrová výstavba textov a pod., Sleduje ich ako poeticko-historické udalosti, ich konfigurácie a rekonfigurácie. Jednou z príznačných konfigurácií a rekonfigurácií liteárnych udalostí tvorí miera a proporcia manifestovanosti a latentnosti jednotlivých literárnych udalostí ako klasicizmus, romantizmus, realizmus, parnasizmus, moderna, avantgarda, existenciálna literatúra.
Doba trvania: 1.10.2018 - 30.9.2022

Prejavy synkretizmu v poetike cirkevných piesní v slovenskej protestantskej literatúre 16. - 18 storočia.
Expression of Syncretism in Poetics of Hymns in Slovak Protestant Literature in the 16th - 18th century
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vráblová Timotea CSc.
Anotácia:Poetika literárnych textov, a tiež dynamika žánrov v starších obdobiach literárnych dejín je založená na rétorických princípoch. To, ako ich autori tvorivo aplikovali v literárnych dielach v starších obdobiach slovenskej literatúry, bolo doposiaľ hodnotené viac z hľadiska formálneho; evidenciou a formálno - funkčnou analýzou výrazových prostriedkov, ktoré autor v kompozícii diela využíval. Skúmalo sa ako ich uplatnil s ohľadom na štýl a žáner. V tomto projekte sa sústredím najmä na funkčno - sémantický výskum poetiky textov. Budem si ich všímať predovšetkým z toho hľadiska, ako sa v nich uplatnil literárny synkretizmus - špecifický jav, príznačný pre poetiku textov starších období. Zaujímať ma bude, ako možno výsledky výskumu tohto problému využívať pri interpretácii textov ale i pre hlbšom výskume žánrov a ich špecifických problémov. Táto problematika sa doposiaľ systematicky neskúmala. Jej riešenie bude prínosom pre žánrový výskum. Výstupom grantu budú publikované štúdie.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021

Príležitostná básnická tvorba Juraja Palkoviča, Bohuslava Tablica a Pavla Jozefa Šafárika
The occasional poetry of Juraj Palkovič, Bohuslav Tablic and Pavel Jozef Šafárik
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Rišková Lenka PhD.
Anotácia:Projekt vychádza z faktu, že výskum príležitostnej poézie z obdobia prelomu 18. a 19. storočia je súčasťou kultúrnohistorickej a literárnohistorickej rekonštrukcie kultúrnej pamäti a kultúrneho dedičstva. Keďže vybraný žáner je úzko previazaný s konkrétnymi udalosťami alebo osobami, spoluvytvára obraz dobovej literárnej kultúry. Príležitostná básnická tvorba troch slovenských básnikov z prelomu 18. a 19. storočia Juraja Palkoviča, Bohuslava Tablica a Pavla Jozefa Šafárika, v ktorej sa odrážajú nielen dobové predstavy o básnickom umení, o jeho kritériách a funkciách, ale aj autorské predstavy o možnostiach jeho uplatnenia v širšom spoločenskom kontexte, sa tak stáva prostriedkom na genologicky špecifikované doplnenie poznania o podobách a možnostiach vývinu slovenskej literatúry v sledovanom období.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Textové figurácie slovenskej literatúry 19. storočia
Textual figurations of Slovak literature of the 19th century
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Taranenková Ivana PhD.
Anotácia:Výskumný projekt prostredníctvom štrukturálno-sémiotickej analýzy textov korpusu slovenskej literatúry 19. storočia predstaví jej emblematické textové figúry, ich funkcie, figurácie a konfigurácie, pričom metodologicky bude vychádzať z koncepcie figúr G. Genetta. Následne ich prostredníctvom na pozadí kľúčových literárnohistorických diskurzov 19. storočia zrekonštruuje niekoľko navzájom prepojených, kontinuálnych poetických línií, ktoré počas sledovaného obdobia pôsobili subverzívne voči dominantnej - heroickej línii, preferovanej doterajším výskumom slovenskej literatúry 19. storočia, spájanej s národnoreprezentatívnymi funkciami. Projekt overí hypotézu, že ide o tri takéto žánrovo, tematologicky a topologicky ukotvené línie – idylickú, ironickú a melancholickú. Prostredníctvom textových figúr a uvedených línií výskum tiež poukáže na základné problémy spojené s reprezentáciou a referencialitou dobovej slovenskej literatúry, a to aj v prípade ich špecifických typov (autobiografické a biografické texty).
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Zanedbané súvislosti. Príležitostné žánre v slovenskej literatúre v 16. – 18. storočí
Neglected Context. Occasional genres in Slovak literature in the 16th - 18th centuries
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vráblová Timotea CSc.
Anotácia:V literárnej histórii tieto žánre zostali doposiaľ ne pokraji záujmu a takmer bez reflexie. Pritom sú kľúčové pre ďalší výskum či už literárnych druhov, žánrov, trendov literárnej kultúry, ako aj výskum literatúry z hľadiska udalostí i z hľadiska spoznávania hlbších súvislostí literárneho života. Projekt je zameraný na rekonštrukciu obrazu literárnej kultúry a vzdelanosti v slovenskom jazykovom prostredí na základe textov príležitostnej tvorby (napísanej latinsky a v domácom jazyku) v 16. až 18. st. Výskum sprístupní a priblíži doteraz neznáme či málo známe texty. Osvetlí tiež problematiku žánrov príležitostnej tvorby. Ozrejmí aj problematiku literárneho života, kontakty medzi vzdelancami, autormi, tlačiarmi a ďalšími, ktorí sa na jeho rozvíjaní podieľali v domácom, no i európskom regióne. Výstupom projektu budú domáce i medzinárodné vedecké konferencie, workshopy, vedecká monografia a komentovaná antológia textov, a ďalšie publikácie, ako aj nový bilingválny slovensko-anglický Vedecký časopis o kultúre regiónov na Slovensku (internetová forma), na ktorom sa budú podieľať nielen literárni historici, ale vedci z rôznych spoločenskovedných disciplín (http://csr.sk/).
Doba trvania: 1.10.2018 - 30.9.2022

Celkový počet projektov: 13