Informačná stránka organizácie SAV

Ústav slovenskej literatúry SAV

Medzinárodné projekty

Národná a kultúrna identita v slovenskej a ukrajinskej literatúre 19. a začiatku 20. storočia
National and cultural identity in the Slovak and Ukrainian literature of the 19th - early 20th century
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Taranenková Ivana PhD.
Anotácia:Projekt National and cultural identity in Slovak and Ukrainian literature of 19th - early 20th Century sa sústredí na analýzu kontaktov, typologických podobností a rozdielností slovenskej a ukrajinskej kultúry v priebehu 19. a začiatku 20. storočia. Ide o obdobie prebiehajúceho národného obrodenia, primárnym cieľom ktorého je vytváranie moderných národných identít. Práve situovanie sa voči iným kultúram sa tu stáva dôležitou súčasťou sebaidentifikácie etablujúcich sa národných kultúr. Prostredníctvom analýzy slovensko-ukrajinských literárnych a kultúrnych vzťahov, ktoré možno rekonštruovať od začiatku národonoobrodeneckých procesov po ich doznievanie, výskum poukáže nielen na podobu týchto vzťahov v širších historických kontextoch, ale aj na aktivity kľúčových postáv oboch kultúr, ale aj na rôznorodé inštitúcie a fenomény dobového literárneho, ale aj politického života (literárne časopisy, edičná a prekladateľská prax, ideologické systémy). Výskum bude sledovať koreláciu konštruovania národných identít s ideou slovanskej vzájomnosti, zohrávajúcou v dobovom ideologickom diskurze slovanských kultúr výraznú rolu. Pozornosť sa bude venovať i momentu konfrontácie národnoobrodeneckých východísk oboch kultúr s fenoménom moderny koncom 19. a začiatkom 20. storočia. Zároveň sa bude zaoberať podobou týchto procesov v oblastiach, kde prebiehali „paralelne“ (slovenské, rusínske, ukrajinské, maďarské a pod.) a nezriedka boli vzájomne v konkurenčnom vzťahu – ide o národnostne zmiešané územia severovýchodného Uhorska. Na projekte participuje 9 účastníkov, vedeckých pracovníkov – 4 zo slovenskej strany, 5 z ukrajinskej, pričom každý člen projektu sa špecializuje na konkrétne vymedzenú oblasť.
Doba trvania: 6.4.2017 - 31.12.2019


Národné projekty

„Geopoetika“ Bratislavy: reprezentácie mesta v slovenskej literatúre po roku 1918.
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Passia Radoslav Ph.D.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

Antitradicionalisti. Spory o kultúrny model v tridsiatych rokoch 20. storočia
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bystrzak Magdalena Ph.D.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Emócie v literatúre: kognitívnovedný program.
Emotions in literature from perspective of cognitive literary studies.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Kuzmíková Jana CSc.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021

K prameňom slovenských rozprávok (rozprávka a jej výklad v Codexoch revúckych)
To the Sources of Slovak Fairy Tales (Fairy Tale and its Interpretation in Codices of Revúca)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Piroščáková Jana PhD.
Anotácia:Projekt je venovaný výskumu významnej rukopisnej zbierky z prvej polovice štyridsiatych rokov 19. storočia, Codexom revúckym, ktoré vznikli pod vedením Samuela Reussa (1783 – 1852), považovaného za ústrednú autoritu zbierania, spracovania a výkladu rozprávky pred jej knižnými vydaniami na Slovensku. Výskumné ťažisko spočíva na najstaršej vrstve prameňa – zápisoch rozprávok a ich nemeckých komentárov od Samuela Reussa. Cieľom projektu je dôsledný výskum tejto časti rukopisu. V prvej fáze pôjde o vernú transkripciu rozprávok a preklady nemeckých komentárov, ktoré poslúžia ako východisko k publikačnému sprístupneniu textov z tohto prameňa. V druhej, analytickej časti, členky riešiteľského kolektívu pripravia vedecké komentáre k rozprávkam a prameňu ako celku a tento budú analyzovať v kontexte dobových rukopisných a mladších tlačených zbierok rozprávok.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Literatúra v službách výchovy (Podoby a premeny funkčného modelu literatúry v slovenskej literatúre na konci 19. a v prvej tretine 20. storočia).
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hučková Dana CSc.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

Modernizmus v slovenskej literatúre (1900 - 1948). Podoby, tendencie, aspekty.
Modernism in Slovak Literature (1900 - 1948). Manifestations, Tendencies and Aspects.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Habaj Michal PhD.
Anotácia:Projekt mapuje modernizmus v slovenskej literatúre prvej polovice 20. storočia. Podoby modernizmu v jednotlivých dekádach od roku 1900 do roku 1948. Modernistické tendencie v próze, poézii, dráme a memoárových žánroch. Aspekty modernizmu od estetickej moderny k historickej avantgarde.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Osvietenské písanie. Poetika textov Ladislava Bartolomeidesa.
The Writing of the Enlightenment. The poetics of the texts written by Ladislav Bartolomeides.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Brtáňová Erika CSc.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Poetika slovenskej literatúry po r. 1945
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Zajac Peter DrSc.
Anotácia:Projekt Poetika slovenskej literatúry po roku 1945 tvorí pendant k projektu Dejiny slovenskej literatúry po roku 1945 riešenému s podporou VEGA v r. 2011 - 2013. Počas realizácie tohto projektu sa ukázalo, že literárnohistorický výskum otvára cestu k riešeniu kľúčových úloh poetiky slovenskej literatúry po roku 1945, a to často z celkom nového uhla pohľadu a novej metodologickej perspektívy. Popri štandardných otázkach historickej poetiky prozaického a básnického textu, poetologických princípov a zmien v slovenskej literatúre v období od roku 1945 do konca dvadsiateho storočia, týkajúcich sa subjektu v próze a poézii, narácie a typov naratívov v próze a enunciácie a enunciatívov (lyrickej výpovede) v poézii, žánrových otázok, otázok výstavby /architektúry textu, času a priestoru v literárnom textu, vzťahu témy, topológie a tropológie textu ako aj rozmanitých modalít mediality prozaických a básnických textov, intertextuálnych a intermediálnych vzťahov na úrovni konkrétnych textov a systémových vzťahov bude mať vo výskume dôležité miesto aj otázka komparatívnej poetiky literárneho poľa, konkrétnych literárnych situácií a paradigmatických zmien.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Poetika textu a poetika udalosti v novodobej slovenskej literatúre 18. - 21. storočia
Poetics of text and poetics of the event in modern Slovak Literature from the 18th to the 21st century
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Zajac Peter DrSc.
Anotácia:Projekt bude identifikovať a prezentovať základné pojmy poetiky novodobej slovenskej literatúry 18. - 21. storočia. Sleduje zmeny a vnútorné premeny jednotlivých poetologických javov ako výstavba prozaických (naratívnych) a lyrických (enunciatívnych) textov, žánrová výstavba textov a pod., Sleduje ich ako poeticko-historické udalosti, ich konfigurácie a rekonfigurácie. Jednou z príznačných konfigurácií a rekonfigurácií liteárnych udalostí tvorí miera a proporcia manifestovanosti a latentnosti jednotlivých literárnych udalostí ako klasicizmus, romantizmus, realizmus, parnasizmus, moderna, avantgarda, existenciálna literatúra.
Doba trvania: 1.10.2018 - 30.9.2022

Prejavy synkretizmu v poetike cirkevných piesní v slovenskej protestantskej literatúre 16. - 18 storočia.
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vráblová Timotea CSc.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021

Príležitostná básnická tvorba Juraja Palkoviča, Bohuslava Tablica a Pavla Jozefa Šafárika
The occasional poetry of Juraj Palkovič, Bohuslav Tablic and Pavel Jozef Šafárik
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Rišková Lenka PhD.
Anotácia:Projekt vychádza z faktu, že výskum príležitostnej poézie z obdobia prelomu 18. a 19. storočia je súčasťou kultúrnohistorickej a literárnohistorickej rekonštrukcie kultúrnej pamäti a kultúrneho dedičstva. Keďže vybraný žáner je úzko previazaný s konkrétnymi udalosťami alebo osobami, spoluvytvára obraz dobovej literárnej kultúry. Príležitostná básnická tvorba troch slovenských básnikov z prelomu 18. a 19. storočia Juraja Palkoviča, Bohuslava Tablica a Pavla Jozefa Šafárika, v ktorej sa odrážajú nielen dobové predstavy o básnickom umení, o jeho kritériách a funkciách, ale aj autorské predstavy o možnostiach jeho uplatnenia v širšom spoločenskom kontexte, sa tak stáva prostriedkom na genologicky špecifikované doplnenie poznania o podobách a možnostiach vývinu slovenskej literatúry v sledovanom období.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Textové figurácie slovenskej literatúry 19. storočia
Textual figurations of Slovak literature of the 19th century
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Taranenková Ivana PhD.
Anotácia:Výskumný projekt prostredníctvom štrukturálno-sémiotickej analýzy textov korpusu slovenskej literatúry 19. storočia predstaví jej emblematické textové figúry, ich funkcie, figurácie a konfigurácie, pričom metodologicky bude vychádzať z koncepcie figúr G. Genetta. Následne ich prostredníctvom na pozadí kľúčových literárnohistorických diskurzov 19. storočia zrekonštruuje niekoľko navzájom prepojených, kontinuálnych poetických línií, ktoré počas sledovaného obdobia pôsobili subverzívne voči dominantnej - heroickej línii, preferovanej doterajším výskumom slovenskej literatúry 19. storočia, spájanej s národnoreprezentatívnymi funkciami. Projekt overí hypotézu, že ide o tri takéto žánrovo, tematologicky a topologicky ukotvené línie – idylickú, ironickú a melancholickú. Prostredníctvom textových figúr a uvedených línií výskum tiež poukáže na základné problémy spojené s reprezentáciou a referencialitou dobovej slovenskej literatúry, a to aj v prípade ich špecifických typov (autobiografické a biografické texty).
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Zanedbané súvislosti. Príležitostné žánre v slovenskej literatúre v 16. – 18. storočí
Neglected Context. Occasional genres in Slovak literature in the 16th - 18th centuries
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vráblová Timotea CSc.
Anotácia:V literárnej histórii tieto žánre zostali doposiaľ ne pokraji záujmu a takmer bez reflexie. Pritom sú kľúčové pre ďalší výskum či už literárnych druhov, žánrov, trendov literárnej kultúry, ako aj výskum literatúry z hľadiska udalostí i z hľadiska spoznávania hlbších súvislostí literárneho života. Projekt je zameraný na rekonštrukciu obrazu literárnej kultúry a vzdelanosti v slovenskom jazykovom prostredí na základe textov príležitostnej tvorby (napísanej latinsky a v domácom jazyku) v 16. až 18. st. Výskum sprístupní a priblíži doteraz neznáme či málo známe texty. Osvetlí tiež problematiku žánrov príležitostnej tvorby. Ozrejmí aj problematiku literárneho života, kontakty medzi vzdelancami, autormi, tlačiarmi a ďalšími, ktorí sa na jeho rozvíjaní podieľali v domácom, no i európskom regióne. Výstupom projektu budú domáce i medzinárodné vedecké konferencie, workshopy, vedecká monografia a komentovaná antológia textov, a ďalšie publikácie, ako aj nový bilingválny slovensko-anglický Vedecký časopis o kultúre regiónov na Slovensku (internetová forma), na ktorom sa budú podieľať nielen literárni historici, ale vedci z rôznych spoločenskovedných disciplín (http://csr.sk/).
Doba trvania: 1.10.2018 - 30.9.2022

Celkový počet projektov: 14