Informačná stránka organizácie SAV

Ústav hydrológie SAV

Medzinárodné projekty

EUROFRIEND - EUROFRIEND - Režim odtoku z medzinárodných experimentálnych a sieťových údajov
EUROFRIEND - Flow Regimes from International Experimental and Network Data
Program: UNESCO
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Miklánek Pavol CSc.
Anotácia:Projekt FRIEND (Flow Regimes from International Experimental and Network Data) je tzv. pridruženou programovou zložkou (AP – Associated Programme) Medzinárodného hydrologického programu UNESCO. Projekt je celosvetového rozsahu a v rámci 8 regionálnych skupín na ňom participuje 142 partnerských krajín. V regionálnej skupine EUROFRIEND spolupracuje 44 krajín Európy a mediteránnej oblasti. V rámci regionálnej skupiny EUROFRIEND, sa zúčastnené krajiny snažia o vytvorenie spoločného Európskeho vodného archívu a na jeho základe sa riešia najmä otázky výskytu nízkych vodností, veľkopriestorových zmien hydrologického režimu, metód analýzy extrémnych zrážkových a prietokových situácií a fyzikálnych procesov hydrologického cyklu v malých povodiach. Slovensko je plnoprávnym členom regionálnej skupiny EUROFRIEND. Hlavné ciele projektu sú: Vytvorenie spoločnej databázy údajov, celoeurópska regionálna analýza malých vodností, povodní, veľkoplošných zmien hydrologického režimu a hydrologických procesov v mierke malých povodí.
Web stránka projektu:http://www.euro-friend.de/servlet/is/7398/index.html
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2021

ERB - Európska sieť experimentálnych a reprezentatívnych povodí
European Network of Experimental and Representative Basins - ERB
Program: UNESCO
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Holko Ladislav PhD.
Web stránka projektu:http://erb-network.simdif.com/
Doba trvania: 1.1.2013 - 31.12.2021

IHP-VIII Danube - IHP-VIII Regionálna spolupráca podunajských krajín
IHP-VIII Regional cooperation of the Danube countries
Program: UNESCO
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Miklánek Pavol CSc.
Anotácia:Regionálna spolupráca podunajských krajín v oblasti hydrológie v rámci Medzinárodného hydrologického programu UNESCO má už takmer 50-ročnú históriu. Prvým väčším spoločným podujatím bola 1. konferencia o hydrologických predpovediach v roku 1961 v Budapešti. Odvtedy sa konferencie konajú pravidelne v dvojročných intervaloch. V roku 1987 boli podpísané zásady spolupráce a začali sa uskutočňovať pravidelné porady zástupcov Národných výborov pre Medzinárodný hydrologický program UNESCO a expertov, ktorí riešia spoločné projekty týkajúce sa hydrológie Dunaja. Regionálna spolupráca podunajských krajín v oblasti hydrológie pokračuje v súčasnom období v rámci fázy VIII MHP, najmä v projekte 1.5 - Improve scientific basis for hydrology and water sciences for preparation and response to extreme hydrological events (Zlepšenie vedeckých základov hydrológie a vied o vode pre prípravu a reakciu na extrémne hydrologické udalosti) Medzinárodného hydrologického programu UNESCO. V rámci spolupráce sa rieši viacero tém, na ktorých spolupracujú všetky podunajské krajiny. Samostatné projekty sú venované témam Povodňový režim riek povodia Dunaja a Nízke prietoky a hydrologické sucho v povodí Dunaja. Okrem týchto projektov zostáva hlavnou náplňou projektu organizácia hydrologických konferencií podunajských krajín a koordinácia účasti slovenských pracovísk v iných témach spolupráce.
Web stránka projektu:https://wayback.archive-it.org/10611/20160821214302/http://www.unesco.org/new/en/venice/natural-sciences/water/danube-cooperation/
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2021

IMPACT - Impacts of global climate changes on water resources in Ukraine estimated by variability of river discharges and hydrograph components
Vplyv globálnej klimatickej zmeny na vodné zdroje na Ukrajine odhadnutej pomocou zmien prietoku v riekach a zložkami odtoku
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pekárová Pavla DrSc.
Anotácia:Surface water is a dominant resource for water supply in Ukraine. 85% of water supply comes from the rivers and water reservoirs. Global climate changes resulted in an increase of air temperature in the country. The biggest change is observed in the cold period. In certain years, the average temperature of the cold period is above zero. Although the mean annual precipitation did not change, a decrease in the winter period and an increase in the autumn are observed. Changed air temperature and precipitation patterns result in the decrease of river discharge during spring maxima and its increase during previously low flow periods. Changes in water chemistry were observed as well. Uneven distribution of water resources over Ukraine is combined with shortage of water in regions which are most populated and economically most important. Bad water infrastructure, insufficient water treatment, formerly intensive agriculture and climate change can further deteriorate poor river water quality. The project will consist of two workpackages. In the first one, the analysis of river discharges from selected rivers in Ukraine will be conducted. The results will contribute to better understanding of the variability of river discharges. Second package will focus on hydrographs components. Better understanding of hydrograph components could help explain observed changes in water chemistry and estimate its further development under changed climate.
Doba trvania: 1.4.2017 - 31.12.2019

FIRElinks - Požiar v systéme Zeme: veda a spoločnosť
Fire in the Earth System: Science & Society
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lichner Ľubomír DrSc.
Anotácia:FIRElinks bude rozvíjať sieť vedcov a odborníkov z EÚ zaoberajúcich sa výskumom a riadením požiaru vegetácie s rôznym zázemím: dynamika požiaru, účinky požiaru na pôdu, vodu a vegetáciu a manažment rizika požiaru. Spojí komunity z rôznych vedeckých a geografických prostredí a umožní diskusiu o rôznych skúsenostiach a vznik nových prístupov k výskumu požiaru. Cieľom FIRElinks je posilniť synergické spolupráce medzi európskymi výskumnými skupinami a zúčastnenými stranami s cieľom syntetizovať existujúce vedomosti a odborné znalosti a vymedziť zosúladený výskumný program, ktorý podporuje integrovaný prístup k vytváraniu krajiny necitlivej k požiaru, pričom sa zohľadňujú biologické, biochemické a biofyzikálne, ale aj socio-ekonomické, percepčné a politické obmedzenia. Ide o naliehavú spoločenskú potrebu v dôsledku očakávaného ďalšieho zintenzívnenia a geografického šírenia režimov požiarov v dôsledku zmeny klímy.
Web stránka projektu:https://www.cost.eu/actions/CA18135/
Doba trvania: 24.4.2019 - 23.4.2023

DanubeFlood - Režim povodní v povodí rieky Dunaj, III. fáza: Spracovanie záverečnej monografie
Flood regime of rivers in the Danube river basin, Phase III. Final monograph preparation
Program: UNESCO
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pekárová Pavla DrSc.
Anotácia:Hlavným cieľom III. fázy projektu je analyzovať výsledky I. a II. fázy projektu, konkrétne informácie o povodňovom režime z celého povodia Dunaja. Spracované budú čiastkové výsledky (v podobe záverečnej správy a monografie) získané z analýzy časových radov priemerných denných a maximálnych ročných povodňových prietokov Dunaja z 20-tich staníc pozdĺž Dunaja a 50-tich staníc povodia Dunaja za obdobie 1931–2005. Tieto informácie bude možné použiť pri manažmente vody v povodí Dunaja a pri návrhu protipovodňových opatrení, ako aj pri zlepšení kvality hydrologických povodňových výstrah. Do riešenia projektu sú zapojené všetky podunajské krajiny v rámci Medzinárodného hydrologického programu UNESCO – konkrétne v rámci Dunajskej spolupráce.
Web stránka projektu:www.ih.sav.sk/danubeflood
Doba trvania: 1.7.2017 - 31.12.2019

SYSTEM - Synergia integrovaných senzorov a technológií pre zabezpečenie urbanizovaného prostredia
Synergy of integrated sensors and technologies for urban secured environment
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Velísková Yvetta PhD.
Doba trvania: 1.9.2018 - 31.8.2021


Národné projekty

Analýza zmien vodnej bilancie povrchových vôd a harmonizácia výpočtu návrhových prietokov pri odhade rizika povodní a sucha v karpatskej oblasti
Analysis of changes in surface water balance and harmonization of design discharge calculations for estimation of flood and drought risks in the Carpathian region
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Bačová Mitková Veronika PhD.
Anotácia:Klimatická zmena prináša v oblasti prognózy budúceho vývoja vodnej bilancie množstvo neistôt. Projekt je v prvej časti zameraný na štúdium, analýzu a vyhodnotenie zmien režimu denných, mesačných, ročných a extrémnych prietokov vybraných tokov v karpatskej oblasti. Identifikované budú obdobia zmien trendov, variabilita, pravdepodobnostné a časové parametre výskytu. Určené charakteristiky budú dané do súvisu s vybranými klimatickými ukazovateľmi. Smernica parlamentu EU a Rady EÚ 2007/60/ES z 23.10. 2007 vyžaduje, aby členské štáty vypracovali mapy povodňového ohrozenia povodňami s veľmi dlhými dobami opakovania. Vzťah medzi vrcholmi povodňových vĺn a pravdepodobnosťou ich výskytu je jeden zo základných problémov hydrologických extrémov, ktoré majú pre návrh vodohospodárskych plánov a plánov protipovodňovej ochrany v meniacich sa klimatických pomeroch neoceniteľný význam. Preto v druhej časti bude projekt riešiť harmonizáciu výpočtu návrhových hodnôt prietokov pri odhade rizika povodní a sucha v danom regióne.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

Citlivosť tvorby povodňového odtoku na intenzívne zrážky a využívanie územia vo vrcholových povodiach
Sensitivity of surface runoff generation in headwater catcements to intensive precipitation and landuse
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Holko Ladislav PhD.
Anotácia:Základným cieľom projektu je vyvinúť metodiku procesne orientovaného modelovania tvorby povodňového odtoku na svahoch a povodiach, založenú na parametrizácii hydrologických procesov a prostredia v procesne orientovanom komplexnom hydrologickom modeli. Vyvinutá metodika umožní vedecky podložené ohodnotenie efektívnosti neštrukturálnych protipovodňových opatrení, založených na spôsobe využitia a manažmente povodí na zníženie povodňového odtoku zo svahov a povodí, vrátane eróznych procesov. Parametrizácia procesov a prostredia, ako aj modelové výstupy povodňového odtoku a eróznych procesov budú podopreté experimentálnymi meraniami tvorby odtoku a eróznych rýh na svahoch. Ako pilotné povodie pre experimentálne merania bude slúžiť povodie Myjavy, výsledky meraní budú konfrontované s výsledkami dosiahnutými na pracoviskách ÚH SAV, TU Zvolen, Západomaďarská univerzita v Soproni a TU Viedeň.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

BIOSOIL - Eliminovanie degradačných procesov v pôde obnovením biodiverzity
Elimination of degradation processes in soil by biodiversity restoring
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lichner Ľubomír DrSc.
Anotácia:Predkladaný projekt: "Eliminovanie degradačných procesov v pôde obnovením biodiverzity " sa zameriava na zistenie a vyhodnotenie miery náchylnosti pôd na degradačné procesy so zameraním najmä na erodibilitu a zhutniteľnosť pôd, ktoré patria k najzávažnejším degradačným procesom významne znižujúcim úrodnosť pôd v krajinách Európskej únie a ohrozujúcim stabilitu všetkých zložiek životného prostredia. Dôraz, ktorý sa kladie na udržateľné využívanie pôd má na zreteli aj interakciu medzi pôdou a vodou, nakoľko s týmito prírodnými zdrojmi je potrebné zaobchádzať šetrne a v čo možno najväčšej miere zabrániť ich kontaminácii. V projekte sa použijú a rozpracujú inovatívne metódy hodnotenia pôdnych vlastností, ktoré sa adaptujú na podmienky v pôdach Slovenska. Výsledky a hodnotenia budú prezentované a konzultované aj na medzinárodnej úrovni. Výstupy z projektu budú mať prínos jednak pre základný výskum (rozpracovanie inovatívnych metód a postupov hodnotenia) ako aj praktické uplatnenie prostredníctvom metodiky zameranej na dobrú poľnohospodársku prax pre šetrné využívanie pôdy a vody, čím sa zvýši odolnosť pôd voči degradačným vplyvom. Prispeje to aj významnou mierou k trvalo udržateľnému využívaniu pôdy.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

Fytoindikácia zmien hydrologického režimu pôdy
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Orfánus Tomáš PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

Hydropedologické a biohydrologické aspekty zvyšovania reziliencie agroekosystémov
Strengthening Agroecosystem Resilience: Hydropedological and Biohydrological Aspects
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Vitková Justína PhD.
Anotácia:Viacero aktuálnych programov vedy a výskumu v rámci Európskej únie smeruje k podpore prírodných a nízko-uhlíkových technológií, ktoré dokážu zvýšiť adaptačnú schopnosť a rezilienciu agroekosystémov a iných zraniteľných oblastí voči dopadom globálnej klimatickej zmeny. Biouhlie je človekom vyrobený materiál organického pôvodu, ktorý vzniká termochemickou konverziou biomasy pri produkcii biogénnych palív. Energetické využívanie biomasy na Slovensku má veľký potenciál, ktorý vychádza predovšetkým z geografických daností krajiny. V projekte chceme analyzovať možnosti zvyšovania reziliencie ekosystémov závislých od prístupnosti pôdnej vody aplikáciou tuhej frakcie produktov termochemického rozkladu biomasy, teda biouhlia. Ako protiklad k technologickému riešeniu bude v projekte skúmaná aj prirodzená schopnosť ekosystému zachovať resp. zvýšiť svoju rezilienciu procesom sukcesie, teda prirodzeným vývojom a zmenou zloženia rastlinných druhov a spoločenstiev.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Lokalizácia bodových zdrojov havarijného znečistenia vodných tokov na základe údajov z on-line monitoringu
Localisation of accidental point sources of pollution in watercourses based on-line monitoring data
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Velísková Yvetta PhD.
Anotácia:Cieľom vedeckého projektu je prehĺbenie poznatkov a praktický prínos pre riešenie úlohy lokalizácie zdroja znečistenia na základe časového priebehu koncentrácie znečisťujúcej látky v monitorovanom profile rieky. Súčasné simulačné modely sú koncipované na simuláciu šírenia znečistenia, t.j. tieto modely sú schopné simulovať šírenie znečistenia iba v smere toku rieky. Pri súčasnom rozvoji monitorovacích technológií je však aktuálna úloha, pri ktorej sú známe časové priebehy koncentrácie znečistenia v priečnom profile toku, ale nie je známy bod vypúšťania znečistenia. Riešením takejto úlohy je potom určenie miesta vypúšťania znečistenia (inverzná -lokalizačná úloha). Praktické riešenie zadanej inverznej úlohy môže byť nápomocné pri riešení podobných úloh vo vodohospodárskej praxi, t.j. pri identifikácii zdrojov havarijného znečistenia. V rámci projektu predpokladáme vypracovanie teoretických, ako i praktických postupov (vrátane SW) pre riešenie tejto inverznej úlohy.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Variabilita prvkov hydrologickej bilancie a hydrologických procesov v horskom povodí v podmienkach globálnej zmeny
Variability of the water balance and hydrological processes in a mountain catchment under the global change conditions
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Holko Ladislav PhD.
Anotácia:Horské oblasti patria z hľadiska vplyvu zmeny klímy medzi najohrozenejšie územia. Hoci Slovensko je hornatá krajina, existuje tu iba jedno horské povodie, v ktorom sú dlhodobo merané nielen základné prvky hydrologickej bilancie (atmosférické zrážky, odtok) ale aj vodná hodnota snehu a skúmané vybrané hydrologické procesy. Tieto ojedinelé súbory údajov sú v povodí získavané už vyše tri desaťročia. Projekt chce odpovedať na otázky či, prípadne čo sa zmenilo v hydrologickom cykle malého horského povodia Jaloveckého potoka (Zapadné Tatry) v hydrologických rokoch 1989-2018 a ako zodpovedajú zmeny predpovedané pred takmer dvadsiatimi rokmi skutočnému vývoju. Okrem meraných údajov bude využité modelovanie prúdenia vody v pôde, distribuované hydrologické modelovanie a údaje o izotopickom zložení vody (stabilné izotopy kyslíka a vodíka, monitorované od roku 1991). Monitoring základných prvkov hydrologickej bilancie bude pokračovať tak, aby boli pre povodie zabezpečené údaje pre klimatický normál 1991-2020.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

Vodoodpudivosť pôdy ako indikátor pôdneho sucha
Soil water repellency as an indicator of soil drought
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šurda Peter PhD.
Anotácia:Vodoodpudivosť pôdy (VO) alebo hydrofobicita prispieva k mnohým problémom v oblasti životného prostredia, ako sú záplavy, zrýchlená erózia pôdy, vyplavovanie živín, znečistenie vodných tokov a redukované dopĺňanie zásob podzemných vôd. Je prejavom pôsobenia organických zlúčenín, ktoré produkujú živé alebo rozkladajúce sa rastliny alebo mikroorganizmy. Pravdepodobnosť výskytu VO narastá v suchých obdobiach a znižuje sa alebo úplne zmizne počas predĺžených období dažďov, to znamená, že môže byť funkciou náchylnosti pôdy na výskyt sucha. Cieľom našej štúdie je stanoviť vzťahy medzi stálosťou, veľkosťou a indexom VO a meteorologickým indexom sucha, ktorý stanovuje závažnosť klimatického sucha územia. Okrem sucha klimatického bude vyhodnotené aj sucho pôdne. Analyzované budú experimentálne lokality, ktoré budú reprezentovať rôzne pôdne druhy a rôzne typy vegetácie.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2019

Vplyv textúry pôdy na vodný režim v nenasýtenej zóne pôdneho prostredia
Influence of soil texture on water regime in unsaturated soil profile
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Gomboš Milan CSc.
Anotácia:Nenasýtená zóna pôdneho prostredia je vo všeobecnosti definovaná ako trojfázový systém v oblasti litosféry, priestorovo vymedzený povrchom pôdy a hladinou podzemnej vody. Zo systémového hľadiska je nenasýtená zóna chápaná ako podsystém systému atmosféra (A) - rastlinný kryt (RK) - nenasýtená zóna (NZ) pôdy - podzemná voda (PV). Medzi nenasýtenou zónou a okolitými podsystémami systému A-RK-NZ-PV prebiehajú interakčné procesy. Intenzita týchto interakciíje závislá od hydrofyzikálnych a hydraulických vlastností pôd, ktoré sú v rozhodujúcej miere určené textúrou pôdnehoprostredia. Výslednicou interakčných procesov sú časové a priestorové zmeny zložiek vodného režimu NZ. Tieto zmeny sa nazývajú vodným režimom NZ a prejavujú sa v zmene zásob vody v pôde. Cieľom projektu je kvantifikácia vplyvu textúrneho zloženia na vodný režim nenasýtenej zóny pôd. Bude kvantifikovaný priebeh interakčných procesov NZ s okolitými podsystémami systému A-RK-NZ -PV. Pre výskum bude využitá novovybudovaná vedecká infraštruktúra.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2019

Vplyv vodnej vegetácie na kvantitatívne a kvalitatívne parametre nížinných vodných tokov
Influence of aquatic vegetations on quantitative and qualitative parameters of lowland streams
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Schügerl Radoslav PhD.
Anotácia:Výskyt vodnej vegetácie je veľmi častým problémom povrchových tokov predovšetkým v nížinných oblastiach. Predpoklad pre jej rast je hlavne v letnom období. Vodná vegetácia zmenšuje prietokový profil vodných tokov, deformuje rýchlostný profil. Navyše okolie vodných tokov v oblasti nížin je častokrát významne poľnohospodársky obhospodarované s používaním hnojív, čo má za následok nárast koncentrácie nutrientov, ktoré podporujú rast vodnej vegetácie. Náplňou projektu bude kvantifikácia vplyvu vodnej vegetácie na prietokové pomery. Taktiež bude analyzovaný a kvantifikovaný vplyv obsahu nutrientov a teploty na mieru zarastania korýt vodných tokov. Pre dosiahnutie cieľov budú využité moderné prístroje a metodické postupy spolu s overenými metódami štatistickej analýzy.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

Celkový počet projektov: 17