Informačná stránka organizácie SAV

Logo

Ústav ekológie lesa SAV

Ľ. Štúra 2
960 53 Zvolen
Slovenská republika
Webová stránka organizácie:  https://www.ife.sk/
E-mail organizácie: 
 

Detašované pracoviská

Oddelenie fytopatológie a mykológie ÚEL SAV, Akademická 2, 949 01 Nitra

Oddelenie strategických environmentálnych analýz ÚEL SAV, Vazovova 3, 811 07 Bratislava

Arborétum Mlyňany, Vieska nad Žitavou 178, 951 52 Slepčany

Oddelenie výskumu živočíchov a ekologických interakcií - Laboratórium molekulárnej apidológie ÚEL SAV, Radlinského 9, 812 37 Bratislava

 
Riaditeľka: RNDr. Ľubica Ditmarová, PhD.
E-mail:
Tel: 045/ 5241 107
Fax:
Sekretariát: Ing. Nora Hriňová
E-mail:
Tel: 045/ 5241 124
Fax:
 
Ústav ekológie lesa SAV vznikol v roku 1983 z Pobočky pre výskum lesných ekosystémov Centra biologicko-ekologických vied SAV. Sídlom ústavu je Zvolen a súčasný názov má od 1.7.1987. Možno povedať, že začiatky ústavu siahajú až do rokov 1894-1898, kedy bolo založené Arborétum Mlyňany a Ústredná výskumná lesnícka stanica, neskoršie Lesnícke laboratórium SAV v Bratislave (1954).
Ústav je orientovaný na komplexný základný a teoreticko-metodologický výskum ekológie a biológie introdukovaných a domácich drevín a ďalších organizmov funkčne zviazaných s drevinami a ich ekosystémami. Ide predovšetkým o poznávanie dlhodobých zmien, procesov a stresorov významných pre stabilitu, štruktúru, produkciu a ochranu ekosystémov a ich zložiek Predmetom výskumu sú prirodzené a antropicky ovplyvnené ekosystémy, ich dynamika, zložky, režimy prvky a vzťahy s vyústením do aplikačných záverov v niektorých smeroch výskumu. Sleduje sa vplyv antropogénnej záťaže na stabilitu, vitalitu a zdravotný stav lesných ekosystémov v nadväznosti na hodnotenie dynamiky pedologických, fytocenologických, fenologických, ekofyziologických a ekotoxikolockých zmien. V rámci multilaterálnych medzinárodných vedeckých programov má uzatvorené viaceré aktívne dohody o spolupráci s partnerskými organizáciami v zahraničí.