Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i.

Ľ. Štúra 2
960 01 Zvolen
Slovenská republika

Riaditeľka

Tel: 045/ 5241 107

Sekretariát

Tel: 045/ 5241 124

Detašované pracoviská

Vieska nad Žitavou 178
951 52 Slepčany
Ústav ekológie lesa SAV vznikol v roku 1983 z Pobočky pre výskum lesných ekosystémov Centra biologicko-ekologických vied SAV. Sídlom ústavu je Zvolen a súčasný názov má od 1.7.1987. Možno povedať, že začiatky ústavu siahajú až do rokov 1894-1898, kedy bolo založené Arborétum Mlyňany a Ústredná výskumná lesnícka stanica, neskoršie Lesnícke laboratórium SAV v Bratislave (1954).
Ústav je orientovaný na komplexný základný a teoreticko-metodologický výskum ekológie a biológie introdukovaných a domácich drevín a ďalších organizmov funkčne zviazaných s drevinami a ich ekosystémami. Ide predovšetkým o poznávanie dlhodobých zmien, procesov a stresorov významných pre stabilitu, štruktúru, produkciu a ochranu ekosystémov a ich zložiek. Predmetom výskumu sú prirodzené a antropicky ovplyvnené ekosystémy, ich dynamika, zložky, režimy prvky a vzťahy s vyústením do aplikačných záverov v niektorých smeroch výskumu. Sleduje sa vplyv antropogénnej záťaže na stabilitu, vitalitu a zdravotný stav lesných ekosystémov v nadväznosti na hodnotenie dynamiky pedologických, fytocenologických, fenologických, ekofyziologických a ekotoxikologických zmien. V rámci multilaterálnych medzinárodných vedeckých programov má uzatvorené viaceré aktívne dohody o spolupráci s partnerskými organizáciami v zahraničí.