Informačná stránka organizácie SAV

Ústav orientalistiky SAV

Medzinárodné projekty

Egyptologický výskum lokality Tell er-Retába v Egypte
Tell el-Retaba Archaeological Mission
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hudec Jozef PhD.
Anotácia:Spoločný slovenský a poľský archeologický výskum na lokalite Tell er-Retaba začal pod vedením egyptológov Dr. S. Rzepku (Archeologický ústav Varšavskej univerzity) a Dr. Jozefa Hudeca (Nadácia Aigyptos, v súčasnosti Ústav orientalistiky SAV) v roku 2007. Do roku 2012 sa uskutočnilo 6 archeologických výskumných sezón. Boli odkryté zvyšky vojenských opevnení a architektúry z Novej ríše (16.- 11. storočie pred Kristom), Tretieho prechodného obdobia (11. – 7. storočie pred Kristom) a Neskorej doby (7. – 6. storočie pred Kristom) a pohrebiská z Druhého prechodného obdobia (18. – 16. storočie pred Kristom) a Novej ríše.
Doba trvania: 1.10.2013 -

FHA - Projekt XXII Medzinárodnej akademickej únie; Pramene k dejinám Afriky
Project XXII of the International Union of Academies, Fontes Historiae Africanae
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Vilhanová Viera DrSc.
Anotácia:Najvýznamnejšou akciou, na ktorú sa zamerali aktivity v rámci medzinárodného projektu XXII.Medzinárodnej únie akadémií v Bruseli - l’Union Académique Internationale Fontes Historiae Africanae- Pramene k africkým dejinám, ktorý koordinuje na medzinárodnej úrovni pracovníčka Ústavu orientalistiky SAV Viera Vilhanová, bola v roku r. 2011 príprava pracovného stretnutia vedúcich národných komitétov a medzinárodnej konferencie na tému Sources for African History in African Languages written in Arabic (Ajami) and Latin Scripts in Eastern and Southern Africa, ktorá sa bude konať v dňoch 15-20.apríla 2012 v hlavnom meste Mozambiku, Mapute. Akciu spoluorganizuje vedúca projektu a riaditeľ Mozambického štátneho archívu Prof. Joel Neves Tembe
Web stránka projektu:www.orient.sav.sk
Doba trvania: 15.7.1997 -


Národné projekty

Historické príčiny a súvislosti revolučných udalostí na Blízkom východe a ich implikácie pre bezpečnosť Slovenska a EÚ
Historical causes and context of revolutionary events in the Middle East and their implications for the security of Slovakia and the EU
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Pirický Gabriel PhD.
Anotácia:Hlavným zámerom projektu je komplexná analýza politického, spoločenského, hospodárskeho, náboženského a kultúrneho vývoja na Blízkom východe, ktorý začiatkom druhej dekády 21. storočia viedol k vypuknutiu arabských revolúcií. Vo vedeckých výstupoch grantového projektu sa popri historickom kontexte zameriame na aktuálnu situáciu, možnosti vývoja a implikácie, ktoré zo situácie na Blízkom východe vyplývajú pre bezpečnosť Slovenska a Európskej únie.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2020

Reflexia kozmologických predstáv v duchovnej a materiálnej kultúre Ďalekého východu, južnej Ázie a Oceánie
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bucková Martina PhD.
Doba trvania: 1.1.2016 -

Celkový počet projektov: 4