Informačná stránka organizácie SAV

Logo

Centrum biovied SAV

Dúbravská cesta 9
P.O.BOX 63
840 05 Bratislava
Slovenská republika
Webová stránka organizácie:  http://www.cbv.sav.sk/
E-mail organizácie: 
 
Riaditeľka: Ing. Zdena Sulová, DrSc.
E-mail:
Tel: 02/ 32295510
Fax:
Sekretariát: Katarína Macejová
E-mail:
Tel: +421232295500
Fax:
 
Organizačné zložky:

Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky CBv SAV, Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava
vedúci organizačnej zložky: Ing. Zdena Sulová, DrSc.

Ústav biochémie a genetiky živočíchov CBv SAV, Dúbravská cesta 9, 840 05 Bratislava
vedúci organizačnej zložky: RNDr. Ľubor Košťál, CSc.


UMFG
Ústav bol založený v r. 1990 vyčlenením z bývalého Centra fyziologických vied SAV. V súčasnosti má ústav tri oddelenia: Oddelenie pre výskum svalových buniek (vedúci: RNDr. Ivan Zahradník, CSc.), Oddelenie bunkovej fyziológie a genetiky (vedúca: doc. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc.) a Oddelenie transportných proteínov (vedúci: doc. Ing. Albert Breier, DrSc.).

Ústav sa venuje skúmaniu molekulárnych princípov elementárnych fyziologických funkcií so zameraním na bunkovú fyziológiu a patofyziológiu, membránový transport a genetiku. Jednotlivé laboratóriá sa zameriavajú na analýzu mechanizmu a regulácie transportu cez bunkové a vnútrobunkové membrány, vplyv týchto mechanizmov na (pato)fyziológiu buniek a orgánov a súvisiacu ultraštruktúru buniek. Používané experimentálne metódy zodpovedajú súčasnému štandardu. Patrí k nim „patch clamp“ (terčíkový zámok), planárne lipidové dvojvrstvy, konfokálna mikroskopia, techniky stanovenia mRNA a proteínov, fluorescenčné metódy, prietoková cytometria, optické metódy vnútrobunkovej detekcie iónov, elektrónová mikroskopia, atď.

Najdôležitejšie príspevky nášho ústavu pre rozvoj vedy na Slovensku boli viackrát ocenené. Jednými z najvýznamnejších boli výročné Ceny Slovenskej akadémie vied za r. 2011 (link tu) a 2014 (link tu). Dva pracovné tímy boli agentúrou ARRA zaradené medzi nadpriemerné vedecké tímy SAV (link tu).

Významnou súčasťou činnosti ústavu sú pedagogické aktivity. Pracovníci ústavu vyučujú na viacerých fakultách Univerzity Komenského a Slovenskej technickej univerzity a vedú tu bakalárske a diplomové práce. S Prírodovedeckou fakultou a Farmaceutickou fakultou Univerzity Komenského má ústav vytvorené spoločné pracoviská. Ústav je akreditovanou externou vzdelávacou organizáciou pre tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania.

Školí doktorandov vo vedných odboroch:

4.2.10 fyziológia živočíchov, 4.1.22 biochémia, 4.1.12 biofyzika
UBGŽ
Ústav vznikol v r. 1990 osamostatnením detašovaného pracoviska Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV Košice, ktoré existovalo v Ivanke pri Dunaji od r. 1969. V r. 2017 sa ústav zlúčil s Ústavom molekulárnej fyziológie a genetiky SAV do Centra biovied SAV a presťahoval sa z Ivanky pri Dunaji do areálu SAV v Bratislave na Patrónke. V súčasnosti na ústave pracuje 45-50 zamestnancov a doktorandov v rámci dvoch výskumných oddelení: Oddelenia biochémie membrán a Oddelenia fyziológie a etológie.

Predmetom činnosti ÚBGŽ SAV je základný a aplikovaný výskum v oblasti biologických a poľnohospodárskych vied zameraný na molekulárno-biologické, fyziologické, biochemické a genetické procesy prebiehajúce u živočíchov a mikroorganizmov. Hlavná pozornosť sa sústreďuje na bunkovú biológiu membrán a ich úlohu v transformácii energie, na úlohu membránových antigénov v imunologických a reprodukčných procesoch, na neurobiologické a fyziologické mechanizmy riadenia správania živočíchov v normálnych a extrémnych podmienkach, ako aj na aplikáciu poznatkov o membránových procesoch v nanotechnológiách, biotechnológiách, poľnohospodárskych a medicínskych odboroch. Výsledky svojej vedeckovýskumnej činnosti ústav publikuje vo významných zahraničných časopisoch s vysokým impakt faktorom a zabezpečuje ich popularizáciu prostredníctvom periodickej a neperiodickej tlače a iných informačných prostriedkov.

Ústav udržuje v oblastiach svojej činnosti dlhoročné aktívne pracovné kontakty s viacerými poprednými zahraničnými pracoviskami (Belgicko, Nemecko, Rakúsko, Rusko, ČR, Veľká Británia, Švédsko, USA, Japonsko).

ÚBGŽ SAV sa podieľa na vysokoškolskom vzdelávaní 1. a 2. stupňa v spolupráci so 4 fakultami bratislavských univerzít (Prírodovedecká fakulta UK, Farmaceutická fakulta UK, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU). Pracovníci ústavu sa v rámci tejto spolupráce podieľajú na prednáškach, seminároch a laboratórnych cvičeniach, ako aj na vedení bakalárskych a diplomových prác. Ústav je akreditovaný ako externá vzdelávacia inštitúcia pre doktorandské štúdium v dvoch študijných odboroch – 4.1.22 Biochémia a 4.2.10 Fyziológia živočíchov. Toto štúdium vykonáva v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UK a Fakultou chemickej a potravinárskej technológie STU.