Informačná stránka organizácie SAV

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV

Publikácie za rok 2019

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Zvoľte si kategóriu pre výpis publikácií:
 • BALÁŽ, Vladimír. Euro máme radi. A nemali by sme ho dopriať každému. In Denník N, 7.1. 2019, roč. 5, č. 4, s. 10. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Ako zvýšiť pôrodnosť? Čo funguje a čo nie? In Denník N, 3.1. 2019, roč. 5, č. 2, s. 11. ISSN 1339-844X. Typ: GII
 • BALÁŽ, Vladimír. Naplánujte si finančnú pohodu. In FinPro, december 2018, č. 3, s. 14-15. ISSN 2585-8335. Typ: GII
 • BALOG, Miroslav. Čínska sonda: hrozby pekinského technologického pokroku. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 28.1. 2019, roč. XXV, č. 19, s. 13. ISSN 1335-4701. Typ: GII
 • BALOG, Miroslav. Digitálna éra uvoľní množstvo pracovných síl. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 15.-17.2. 19, roč. XXVII, č. 33, s. 6. ISSN 1335-4701. Typ: GII
 • BAŠNÁKOVÁ, Jana. Beyond the language given: the neurobiological infrastructure for pragmatic inferencing. Nijmegen : Radboud Universiteit, 2019. 221 s. Typ: DAI
 • FIFEKOVÁ, Elena - NEŽINSKÝ, Eduard - NEMCOVÁ, Edita. Global Competitiveness of Europe : A Robust Assessment. In Danube : Law, Economics and Social Issues Review, 2018, vol. 9, no. 4, p. 245-260. (2018 - SCOPUS, ERIH PLUS, EBSCO, EconLit). ISSN 1804-6746.(VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie). Typ: ADMB
 • GARDINER, Gwendolyn - GUILLAUME, Esther - STAUNER, Nick - BAE, Jaechang - HAN, Gyuseong - HALAMA, Peter - MOON, Jungsoon. Assessing personality across 13 countries using the California Adult Q-set. Gwendolyn Gardiner, Esther Guillaume, Nick Stauner, Jaechang Bae, Gyuseong Han,Jungsoon Moon, Igor Bronin,Christina Ivanova, Joey T. Cheng, François De Kock, Sylvie Graf, Martina Hřebíčková, Peter Halama, Ryan Hong, Paweł Izdebski, Clara Kulich, Fabio Lorenzi-Cioldi, Lars Penke, Piotr Szarota, Jessica Tracy, Yu Yang, David Funder. In International Journal of Personality Psychology, 2019, vol. 5, p. 1-17. ISSN 2451-9243. Typ: ADEB
 • GREŽO, Matúš - SARMÁNY-SCHULLER, Ivan. Do emotions matter? The relationship between math anxiety, trait anxiety, and problem solving ability. In Studia Psychologica : international journal for research and theory in psychological sciences, 2018, vol. 60, no. 4, p. 226-244. (0.511 - IF2017). (2018 - Current Contents). ISSN 0039-3320. Typ: ADDA
 • Studia Psychologica : international journal for research and theory in psychological sciences. Bratislava : Institute of Experimental Psychology, Centre for Social and Psychological Sciences SAV. Karentovaný, impaktovaný, WOS, Scopus. 4x ročne. ISSN 0039-3320. Typ: FAI
 • KARASOVÁ, Katarína - BALÁŽ, Vladimír - POLAČKOVÁ, Zuzana. Efficiency of the Active Labour Market Policies: Evidence from the Slovak Republic. In Ekonomický časopis, 2019, roč. 67, č. 1, s. 11-32. ISSN 0013-3035.(APVV-14-0324 : Riešenie spoločenských výziev v oblasti tvorby politiky trhu práce založenej na vedeckých informáciách. VEGA č. 2/0002/18 : Inštitucionálne rámce ekonomického rozvoja SR v novej etape globalizácie). Typ: ADDA
 • MOJŽIŠ, Ján - KRAMMER, Peter - KVASSAY, Marcel - BUDINSKÁ, Ivana - HLUCHÝ, Ladislav - JURKOVIČ, Marek. Crawling and Analysis of Online Discussions in Major Slovak National Newspapers. In 22nd IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems : Proceedings. - Spain : IEEE, 2018, p. 119-126. ISBN 978-1-5386-1121-0.(INES 2018 : 22nd IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems). Typ: ADMB
 • MOROVICSOVÁ, Eva - KOSTOVIČOVÁ, Lenka. Výskyt syndrómu vyhorenia u lekárov na psychiatrických oddeleniach a v ambulanciách na Slovensku [Prevalence of the burnout syndrome among physicians at psychiatric departments and ambulances in Slovakia]. In Česká a slovenská psychiatrie : časopis České psychiatrické společnosti a Slovenskej psychiatrickej spoločnosti, 2018, roč. 114, č. 6, s. 237-243. ISSN 1212-0383. Typ: ADMB
 • SÁPOSOVÁ, Zlatica - JELEŇOVÁ, Iveta. Používanie materinského jazyka maďarskou menšinou v Košiciach v úradnom styku = Use of the mother tongue by the Hungarian minority in Košice in official communication. In Verejná správa v súčasnom demokratickom a právnom štáte : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. časť 2. - Košice : UPJŠ Fakulta verejnej správy, 2018, s. 129-139. ISSN 978-80-8152-701-2. Typ: AEDA
 • ŠPROCHA, Branislav. Jednodetnosť-nový fenomén v reprodukčných dráhach žien na Slovensku = Single-child mother-a new phenomenon in the reproduction courses of women in Slovakia? In Slovenská štatistika a demografia, 2019, roč. 29, č. 1, s. 23-37. ISSN 1210-1095.(VEGA č. 2/0057/17 : Najvyššie dosiahnuté vzdelanie a jeho vplyv na transformujúce sa rodinné a reprodukčné správanie žien na Slovensku). Typ: ADFB
 • Človek a spoločnosť : internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied. Editor [1998-2019] Štefan Šutaj. Košice : Spoločenskovedný ústav SAV, 1998-. Názov prebraný z titulnej obrazovky. 4x ročne. Systém Windows 98 a vyšší s pripojením na internet. Dostupné na internete: <http://www.saske.sk/cas>. ISSN 1335-3608. Typ: FAI

Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus