Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Informačná stránka organizácie SAV

Publikácie

Geografický ústav SAV

Publikačná činnosť obsahuje údaje z on-line databázy Ústrednej Knižnice SAV.

Zvoľte si rok/kategóriu pre výpis publikácií:
 • BARTA, Peter - SLÁDEK, Ján - HAJNALOVÁ, Mária - NAGY, Ivan. Monoxyl z doby laténskej zo Šamorína. In Musaica archaeologica, 2020, ročník 5, číslo 2, s. 79-86. ISSN 2453-8612. Typ: ADFB
 • BATISTA E SILVA, Filipe** - FREIRE, Sérgo - SCHIAVINA, Marcello - ROSINA, Konštantín - MARÍN-HERRERA, Mario Alberto - ZIEMBA, Lukasz - CRAGLIA, Massimo - KOOMEN, Eric - LAVALLE, Carlo. Uncovering temporal changes in Europe´s population density patterns using a data fusion approach. In Nature Communications, 2020, vol. 11, art. no. 4631. (2019: 12.121 - IF, Q1 - JCR, 5.569 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 2041-1723. Dostupné na: https://doi.org/10.1038/s41467-020-18344-5 Typ: ADCA
 • HANUŠIN, Ján. Impact of dispersed settlement on the structure and diversity of rural landscape (Case study of village Hrušov, Slovak Republic). In Geographia Polonica, 2021, vol. 94, no. 1, p. 29-46. ISSN 0016-7282. Dostupné na: https://doi.org/10.7163/GPol.0192 (Vega č. 2/0013/18 : Hodnotenie transformácie prírodnej a sociálno-kultúrnej diverzity kultúrnej krajiny Slovenska (na príklade vybraných území)) Typ: ADMB
 • HANUŠIN, Ján** - ŠTEFUNKOVÁ, Dagmar - RUSNÁK, Miloš. Stone mounds and walls as a relict of traditional viticultural landscape (case study Modra area, Slovakia) [Kamenice a kamenné múriky ako relikt tradičnej vinohradníckej krajiny /prípadová štúdia okolie Modry, Slovensko/]. In Geografický časopis, 2021, roč. 73, č. 1, s. 5-20. ISSN 0016-7193. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/geogrcas.2021.73.1.01 (Vega č. 2/0013/18 : Hodnotenie transformácie prírodnej a sociálno-kultúrnej diverzity kultúrnej krajiny Slovenska (na príklade vybraných území)) Typ: ADNB
 • HUBA, Mikuláš. Čím nás dodnes inšpiruje (alebo mohol by inšpirovať) Gándhí? Ed. M. Šišmiš, Rec. D. Deák, J. Strnad. In Slováci a Gándhí. - Martin : Slovenská národná knižnica, Národný biografický ústav, 2020, s. 129-130. ISBN 978-80-8149-140-5. Dostupné na internete: https://online.fliphtml5.com/mdfbt/ylyh/#p=219 Typ: AEDA
 • Kapitoly z environmentálnej politiky XIX. diel. Editor Mikuláš Huba. Bratislava : Spoločnosť pre trvalo udržateľný život v SR (STUŽ/SR) : Slovenský ochranársky snem, 2021. 95 s. Typ: FAI
 • HUBA, Mikuláš. Z rozhovorov, ktoré sa už nezopakujú. In Krásy Slovenska, 2021, roč. 98, č. 5-6, s. 18-19. ISSN 0323-0643. Typ: GII
 • IRA, Vladimír - MATLOVIČ, René. Challenges and opportunities for human geography: a few remarks. In Geographia Polonica, 2020, vol. 93, no. 4, p. 525-537. (2019: 0.294 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0016-7282. Dostupné na: https://doi.org/10.7163/GPol.0184 (Vega č. 1/0049/18 : Diskontinuity vo vývoji slovenského geografického myslenia v 20. a 21. storočí: objektívna a subjektívna dimenzia) Typ: ADMB
 • IRA, Vladimír - ĎURIŠOVÁ, Eva - ŠUŠKA, Pavel. Geografický časopis: sedemdesiat rokov formovania geografického myslenia na Slovensku = Geografický časopis / Geographical Journal: 70 years shaping geographical thought in Slovakia. In Geografický časopis, 2020, roč. 72, č. 4, s. 391-416. (2019: 0.221 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0016-7193. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/GEOGRCAS.2020.72.4.20 (Vega č. 1/0049/18 : Diskontinuity vo vývoji slovenského geografického myslenia v 20. a 21. storočí: objektívna a subjektívna dimenzia) Typ: ADNB
 • KIDOVÁ, Anna - RADECKI-PAWLIK, Artur - RUSNÁK, Miloš - PLESIŃSKI, Karol. Hydromorphological evaluation of the river training impact on a multi-thread river system (Belá River, Carpathians, Slovakia). In Scientific Reports, 2021, vol. 11, art. no. 6289. (2021 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 2045-2322. (Vega č. 2/0098/18 : Recentný laterálny a vertikálny vývoj dien dolín vodných tokov v podmienkach environmentálnych zmien a ich vplyv na ekosystémové služby riečnej krajiny) Typ: ADEB
 • KRIŽAN, František - ŠVEDA, Martin - TARČÁKOVÁ, Simona - BILKOVÁ, Kristína - HENCELOVÁ, Petra. Kam do školy? : transformácia a priestorové rozmiestnenie základného školstva v zázemí Bratislavy [Where to go to school? The transformation and spatial distribution of primary education facilities in the hinterland of Bratislava]. Rec. Vladimír Ira, Marián Halás. In Suburbanizácia 2 : sondy do premien zázemia Bratislavy. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2020, s. 171-188. ISBN 978-80-89548-09-5. (APVV-16-0462 : SUBURBA – Suburbanizácia – vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy) Typ: ABD
 • Slovensko. Editori: Ján Lacika, Ján Hanušin, Peter Podolák, Kliment Ondrejka. 2. dopl. a aktual. vyd. Bratislava : Ikar, 2020. 583 s. Unikátny obrazový sprievodca. ISBN 978-80-551-7449-5 Typ: FAI
 • MALÝ, Jiří - DVOŘÁK, Petr** - ŠUŠKA, Pavel. Multiple transformations of post-socialist cities: Multiple outcomes? In Cities, 2020, vol. 107, art. no. 102901. (2019: 4.802 - IF, Q1 - JCR, 1.606 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 0264-2751. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.cities.2020.102901 (APVV-15-0184 : STARCI - Medzigeneračné sociálne siete v starnúcich mestách, kontinuita a inovácie) Typ: ADCA
 • MICHNIAK, Daniel - WIĘCKOWSKI, Marek. Changes of Transport in Cross-Border Tourist Regions in the Polish–Slovak Borderland: An (Un)Sustainable Development? In Sustainable Transport and Tourism Destinations. Vol. 13. - Bingley : Emerald publishing, 2021, p. 11-25. ISBN 978-1-83909-128-5. ISSN 2044-9941. Dostupné na: https://doi.org/10.1108/S2044-994120210000013004 (Vega č. 2/0095/18 : Evolúcia lokalít a regiónov: nové teoretické a empirické prístupy k porozumeniu priestorových rozvojových paradigiem) Typ: ABC
 • OSMAN, Robert** - IRA, Vladimír - TROJAN, Jakub. A tale of two cities: The comparative chrono-urbanism of Brno and Bratislava public transport systems. In Moravian Geographical Reports, 2020, vol. 28, no. 4, p. 269-282. (2019: 2.479 - IF, Q2 - JCR, 0.693 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 1210-8812. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/mgr-2020-0020 (Vega č. 1/0049/18 : Diskontinuity vo vývoji slovenského geografického myslenia v 20. a 21. storočí: objektívna a subjektívna dimenzia) Typ: ADCA
 • PAZÚR, Róbert** - PRISHCHEPOV, Alexander V. - MYACHINA, Ksenya - VERBURG, Peter H. - LEVYKIN, Sergey - PONKINA, Elena V. - KAZACHKOV, Grigory - YAKOVLEV, Ilya - AKHMETOV, Renat - ROGOVA, Natalia - BÜRGI, Matthias. Restoring steppe landscapes: patterns, drivers and implications in Russia’s steppes. In Landscape Ecology, 2021, vol. 36, p. 407-425. ISSN 0921-2973. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10980-020-01174-7 Typ: ADCA
 • RIŠOVÁ, Katarína**. Questioning gender stereotypes: A case study of adolescents walking. In Journal of Transport Geography, 2021, vol. 91, art. no. 102970. ISSN 0966-6923. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2021.102970 (VEGA 2/0113/19 : Urbánne a suburbánne prostredie: priestor pre inovácie a alternatívy v) Typ: ADCA
 • SOBOCKÁ, Jaroslava - SAKSA, Martin - FERANEC, Ján - SZATMÁRI, Daniel - HOLEC, Juraj - BOBÁĽOVÁ, Hana - RÁŠOVÁ, Andrea. Mapping of urban environmentally sensitive areas in Bratislava city. In Journal of Soils and Sediments, 2021, vol. 21, no. 5, p. 2059-2070. ISSN 1439-0108. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11368-020-02682-4 Typ: ADCA
  Citácie:
  [1.1] LEHNERT, Michal - SIMACEK, Petr - FIEDOR, David - JUREK, Martin. Spatial Variability of Soil Temperature in an Urban Area: a Case Study for a Medium-sized European City. In GEOGRAPHICA PANNONICA. ISSN 0354-8724, 2021, vol. 25, no. 1, p. 1-9., Registrované v: WOS
 • SOBOCKÁ, Jaroslava - SAKSA, Martin** - SZATMÁRI, Daniel - FERANEC, Ján - KOPECKÁ, Monika. A complexity related to mapping and classification of urban soils. In Soil Science Annual, 2020, vol. 71, no. 4, p. 321-333. (2019: 0.334 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2300-4975. Dostupné na: https://doi.org//doi.org/10.37501/soilsa/127525 (APVV-15-0136 : PEDO-CITY-KLIMA. Vplyv nepriepustného pokrytia pôdy na klímu miest v kontexte klimatickej zmeny) Typ: ADMB
 • SOBOCKÁ, Jaroslava - SAKSA, Martin - FERANEC, Ján - SZATMÁRI, Daniel - HOLEC, Juraj - BOBÁĽOVÁ, Hana. Mapovanie environmentálne senzitívnych území mesta Bratislavy = Mapping of environmentally sensitive areas in Bratislava city. Rec. B. Houšková, B. Juráni, J. Kobza. In Vedecké práce Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy. 41. - Bratislava : Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy, 2020, s. 77-93. ISBN 978-80-8163-039-2. (APVV-15-0136 : PEDO-CITY-KLIMA. Vplyv nepriepustného pokrytia pôdy na klímu miest v kontexte klimatickej zmeny) Typ: AEDA
 • SOLÍN, Ľubomír** - RUSNÁK, Miloš. Preliminary flood risk assessment: case study of systematic processing of available of readily derivable information. In Water and Environment Journal, 2020, vol. 34, suppl. S1, p. 683-698. (2019: 1.426 - IF, Q3 - JCR, 0.378 - SJR, Q2 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 1747-6585. Dostupné na: https://doi.org/10.1111/wej.12570 (Vega č. 2/0006/18 : Integrované hodnotenie povodňového rizika: východisko pre aktualizáciu plánov manažmentu povodňového rizika) Typ: ADCA
 • SOLÍN, Ľubomír. Správa povodňového rizika na Slovensku: dočkáme sa zmien? = Flood risk governance in Slovakia: will we get change? In Geografický časopis, 2020, roč. 72, č. 4, s. 351-370. (2019: 0.221 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0016-7193. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/GEOGRCAS.2020.72.4.18 (Vega č. 2/0006/18 : Integrované hodnotenie povodňového rizika: východisko pre aktualizáciu plánov manažmentu povodňového rizika) Typ: ADNB
 • ŠUŠKA, Pavel - ŠVEDA, Martin. Suburbanizácia ako priestorový prejav rekonfigurácie súkromného a verejného počas postsocialistickej tranzície: : príklad obce Chorvátsky Grob [Suburbanization as a spatial manifestation of the reconfiguration of the private and public during the post-socialist transition: the case of Chorvátsky Grob municipality]. Rec. Vladimír Ira, Marián Halás. In Suburbanizácia 2 : sondy do premien zázemia Bratislavy. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2020, s. 3-19. ISBN 978-80-89548-09-5. (APVV-16-0462 : SUBURBA – Suburbanizácia – vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy) Typ: ABD
 • ŠVEDA, Martin - VÝBOŠŤOK, Ján. Dostupnosť bývania v prostredí extenzívnej suburbanizácie [Housing affordability in the area of massive suburbanization]. Rec. Vladimír Ira, Marián Halás. In Suburbanizácia 2 : sondy do premien zázemia Bratislavy. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2020, s. 27-45. ISBN 978-80-89548-09-5. (APVV-16-0462 : SUBURBA – Suburbanizácia – vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy) Typ: ABD
 • ŠVEDA, Martin - SLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, Michala - BARLÍK, Peter - BAGO, Martin. Kam siaha Bratislava? : metropolitný región Bratislavy z pohľadu lokalizačných údajov mobilnej siete [Where does Bratislava reach? Bratislava metropolitan area from the perspective of mobile network data]. Rec. Vladimír Ira, Marián Halás. In Suburbanizácia 2 : sondy do premien zázemia Bratislavy. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2020, s. 51-79. ISBN 978-80-89548-09-5. (APVV-16-0462 : SUBURBA – Suburbanizácia – vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy) Typ: ABD
 • ŠVEDA, Martin - BORIS, Richard. Predmestie alebo dedina? : typizácia areálov rezidenčnej suburbanizácie [Suburb or village? Types of the residential suburbanization sites]. Rec. Vladimír Ira, Marián Halás. In Suburbanizácia 2 : sondy do premien zázemia Bratislavy. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2020, s. 85-109. ISBN 978-80-89548-09-5. (APVV-16-0462 : SUBURBA – Suburbanizácia – vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy) Typ: ABD
 • ŠVEDA, Martin - ŠTEFKOVIČOVÁ, Pavla - TOLMÁČI, Ladislav. Do Rajky alebo do Kittsee? : rozdielne prostredie cezhraničnej suburbanizácie [To Rajka or Kittsee? Different environments of cross-border suburbanization.]. Rec. Vladimír Ira, Marián Halás. In Suburbanizácia 2 : sondy do premien zázemia Bratislavy. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2020, s. 221-240. ISBN 978-80-89548-09-5. (APVV-16-0462 : SUBURBA – Suburbanizácia – vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy) Typ: ABD
 • ŠVEDA, Martin** - SLÁDEKOVÁ MADAJOVÁ, Michala - BARLÍK, Peter - KRIŽAN, František - ŠUŠKA, Pavel. Mobile phone data in studying urban rhythms: Towards an analytical framework. In Moravian Geographical Reports, 2020, vol. 28, no. 4, p. 248-258. (2019: 2.479 - IF, Q2 - JCR, 0.693 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2020 - Current Contents). ISSN 1210-8812. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/mgr-2020-0018 (APVV-16-0462 : SUBURBA – Suburbanizácia – vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy. Vega č. 2/0113/19 : Urbánne a suburbánne prostredie: priestor pre inovácie a alternatívy v maloobchode a službách) Typ: ADCA
 • Suburbanizácia 2 : sondy do premien zázemia Bratislavy. Eds. Martin Šveda, Pavel Šuška ; rec. Vladimír Ira, Marián Halás. Bratislava : Geografický ústav SAV, 2020. 241 s. Dostupné na internete: http://www.geography.sav.sk/suburbanizacia-2/. ISBN 978-80-89548-09-5 (APVV-16-0462 : SUBURBA – Suburbanizácia – vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy) Typ: FAI
 • TLAPÁKOVÁ, Lenka** - PÁNEK, Tomáš - HORÁČKOVÁ, Šárka. Holocene fluvial terraces reveal landscape changes in the headwater streams of the Moravskoslezské Beskydy Mountains, Czechia. In Geomorphology, 2021, vol. 377, art. no. 107589. ISSN 0169-555X. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2020.107589 Typ: ADCA
 • UHER, Ana** - IRA, Vladimír. The consequences of armed conflicts on life paths of Bosniaks from Eastern Bosnia. In Acta Universitatis Carolinae, Geographica [seriál], vol. 56, no. 1, p. 95-97. ISSN 0300-5402. Názov z. Požaduje sa. Dostupné na: https://doi.org/10.14712/23361980.2021.4 (Vega č. 1/0049/18 : Diskontinuity vo vývoji slovenského geografického myslenia v 20. a 21. storočí: objektívna a subjektívna dimenzia. Vega č. 2/0013/18 : Hodnotenie transformácie prírodnej a sociálno-kultúrnej diverzity kultúrnej krajiny Slovenska (na príklade vybraných území)) Typ: ADMB
 • VÝBOŠŤOK, Ján - ŠVEDA, Martin - MICHÁLEK, Anton. Zarábam dosť, aby som mohol žiť v Suburbiu? : analýza príjmovej diferenciácie v zázemí Bratislavy [Do I earn enough to live in a suburb? Analysis of income differentiation in the hinterland of Bratislava]. Rec. Vladimír Ira, Marián Halás. In Suburbanizácia 2 : sondy do premien zázemia Bratislavy. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2020, s. 219-141. ISBN 978-80-89548-09-5. (Vega č. 2/0009/18 : Rast a prehlbovanie nerovností na Slovensku a ich vplyv na polarizáciu ľudského rozvoja v regiónoch. APVV-16-0462 : SUBURBA – Suburbanizácia – vývoj a dopady na sociálno-priestorovú štruktúru zázemia Bratislavy) Typ: ABD
 • ZEMAN, Milan - KRIŽAN, František - BILKOVÁ, Kristína. Voľný čas a nákupné správanie spotrebiteľov počas pandémie COVID-19 = Leisure time and consumers' shopping behaviour during the COVID-19 pandemic. In Ľudia a spoločnosť v čase pandémie: Multidisciplinárna on-line konferencia venovaná všetkým aspektom dopadov pandémie ochorenia Covid-19 na spoločnosť a jednotlivca : kniha abstraktov [elektronický zdroj]. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2021, s. 29. ISBN 978-80-89897-31-5. Dostupné na internete: http://sociologia.sav.sk/cms/uploaded/3180_attach_People%20and%20Society%20in%20Times%20of%20the%20Pandemic%20-%20Book%20of%20Abstracts.pdf (Ľudia a spoločnosť v čase pandémie : multidisciplinárna on-line konferencia venovaná všetkým aspektom dopadov pandémie ochorenia Covid-19 na spoločnosť a jednotlivca) Typ: AFH
Ohlasy:
1.1 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
1.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v databáze SCOPUS
2.1 Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science Core Collection
2.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v databáze SCOPUS
*3 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.1 Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch
3.2 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
*4 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.1 Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch
4.2 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
5 Recenzie v zahraničných publikáciách
6 Recenzie v domácich publikáciách
7 Umelecké kritiky zahraničné
8 Umelecké kritiky domáce
9 Reprodukcie umeleckých diel autora v zahraničnej publikácii alebo médiu
*9 Citácie v zahraničných publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus
10 Reprodukcie umeleckých diel autora domácej publikácii alebo médiu
*10 Citácie v domácich publikáciách registrované v iných vedeckých citačných databázach, ako je Web of Science Core Collection a Scopus