Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Fyzikálny ústav SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

Cieľový projekt — Fundamental Interactions of Fields and Particles

Fundamental Interactions of Fields and Particles

Cieľový projekt — Research on Relativistic Heavy and Light Ion Physics. Experiments at the Accelerator Complex Nuclotron/NICA at JINR and CERN SPS

Research on Relativistic Heavy and Light Ion Physics. Experiments at the Accelerator Complex Nuclotron/NICA at JINR and CERN SPS

Cieľový projekt — Synthesis and Properties of Superheavy Elements, Structure of Nuclei at the Limits of Nucleon Stability

Synthesis and Properties of Superheavy Elements, Structure of Nuclei at the Limits of Nucleon Stability

SiUCs - Kvantové technolólgie založené na supraindukovanej ultrasilnej väzbe

Superinductor-based Quantum Technologies with Ultrastrong Couplings

PeDET - Širokopásmové detektory na báze perovskitov - od kvantovej bodky k funkčnému detektoru

Perovskites Quantum Dots based Broadband Detectors – from a quantum dot to a functional detector

TREX - Targeting Real chemical accuracy at the EXascale

Targeting Real chemical accuracy at the EXascale

NanoSpace - Uhlíkové molekulárne nanoštruktúry vo vesmíre

Carbon molecular nanostructures in space

Pb-free-PSC - Vysoko účinné a stabilné bezolovnaté perovskitové solárne články s optimalizovanou neradiačnou rekombináciou

Highly efficient and stable lead-free perovskite solar cells with optimized non-radiative recombination

EsSENce - Vysoko-výkonné uhlíkové kompozity s inovatívnymi vlastnosťami pre aplikácie pokročilého snímania

High-performance Carbon-based composites with Smart properties for Advanced Sensing Applications

COSMAG - Z vesmíru do laboratória: vývoj nového typu permanentných magnetov na báze fázy L10-FeNi

From the Cosmos to the Lab: Development of the L10-FeNi Phase as a Disruptive Permanent Magnet Alternative

Národné projekty

Analýza tvorby mikroštruktúry a jej vplyv na vybrané vlastnosti bezolovnatých spájok

Analysis of microstructure formation and its influence on selected properties of lead-free solders

ALICES - Anódy pre Li-iónové batérie na báze uhlík-kremíkových kompozitov

Carbon-silicon based composite anodes for Li-ion batteries

MICROPAN - Cielený dizajn hydrogélových mikrokapsúl pre imunitnú ochranu pankreatických ostrovčekov v liečbe cukrovky

Rational design of hydrogel microcapsules for immunoprotection of transplanted pancreatic islets in diabetes treatment

Časticové mikro- a mezopórovité materiály na báze uhlíka z prírodných prekurzorov

Carbon-based particulate micro- and mesoporous materials from natural precursors

Dizajn zložitých kvantových meraní (DESCOM)

Design of complex quantum measurements (DESCOM)

Efekty v priestorovo ohraničených difúznych systémoch

Effects in spatially confined diffusion systems

SUPERSPIN - Emergentné javy a spintronika supravodičov v systémoch s redukovanou dimenziou

Superconducting spintronics and emergent phenomena in low/dimensional superconductors

NUCLDEF - Experimentálne štúdium deformácie a elektromagnetických vlastností atómových jadier

Experimental investigation of deformation and electromagnetic properties of atomic nuclei

Fyzikálne vlastnosti uväznenej vody v prostredí lipidových dvojvrstiev a vplyv kryoprotektív

Physical properties of confined water in the environment of lipid bilayers and the influence of cryoprotectants

Hľadanie optimálnych štruktúrnych a elektronických vlastností organických polovodičových vrstiev

Search for optimal structural and electronic properties of organic semiconductor thin films

FlayMat - Hybridné nízkorozmerné vrstevnaté materiály s novými funkciami

Hybrid Low Dimensional Layered Materials with new Functionalities

Jadrová štruktúra v okolí uzavretých protónových vrstiev

-

QuaSiModo - Kvantové simulácie a modelovanie interakčých sietí

Quantum Simulations and Modelling of Interaction Networks

TMD2DCOR - Metalické 2D dichalkogenidy prechodných kovov: príprava, štúdium vlastností a korelované stavy

Fabrication, physics and correlated states in metallic 2D transition metal dichalcogenides

Metóda prípravy vzoriek pre IBA a XRF aplikácie

-

MNon2Dsub - Molekulárne nanoštruktúry na dvojdimenzionálnych substrátoch

Molecular nanostructures on two-dimensional substrates

Nízko-dimenzionálne materiály- manipulácia, funkcionalizácia a bioaplikácie: LOW-D-MATTER

-

UNPROMAT - Nové nano / mikroštruktúrované kovové materiály pripravené nekonvenčnými spôsobmi spracovania

Novel nano / micro-structured metallic materials prepared by unconventional processing routes

MPEAS - Nové zliatiny s viacerými základnými prvkami – dizajn, charakterizácia a vlastnosti

Novel multi-principal element alloys – design, characterization and properties

OPTIQUTE - Optimalizačné metódy pre kvantové technológie

Optimisation methods for quantum technologies

SuPerPass - Perovskitové vrstvy s vylepšenou pasiváciou a štruktúrou

Perovskite-based Films with Superior Passivation and Structure

PRESPEED - Perspektívne elektrónové spinové systémy pre budúce kvantové technológie

Perspective electronic spin systems for future quantum technologies

BATAX - Pokročilé lítiové batérie s dlhou životnosťou

Towards lithium based batteries with improved lifetime

SuPerCell - Pokročilé perovskitové solárne články s optimalizovanou pasiváciou a štruktúrou

Towards Superior Perovskite-based Solar Cells via Optimized Passivation and Structure

Riadenie vlastností kovových systémov modifikáciou štruktúry na atomárnej škále pomocou vnútorných a vonkajších faktorov

Property control of metallic systems by tailoring of structures on atomic scales by internal and external factors

Štatistická mechanika klasických coulombovských systémov

-

Štúdium nízkomolekulových \pi-konjugovaných derivátov tiofénu vhodných ako organické polovodiče

-

Tvarová koexistencia v izotopoch zlata

Shape coexistence in odd-Au isotopes

nano-LFS - Vplyv kovových nanočastíc a taviva dopovaného nanočasticami na spájkované spoje medzi bezolovnatými spájkami a kovovými substrátmi

Impact of metal deposited nanoparticles and the nanoparticle doped flux on solder joints between lead-free solders and metal substrates

Vplyv zabudovania MXénov do perovskitových solárnych článkov Effect of incorporation of MXenes in the perovskite solar cells

Effect of incorporation of MXenes in the perovskite solar cells

Výskum optických a morfologických vlastností nerovných a poréznych povrchov p-typu kryštalického kremíka s cieľom jednoznačne dokázať za akých podmienok pozorujeme jav kvantového uväznenia v kremíkových nanokryštáloch

-

Výskum vybraných vlastností trvalo udržateľných izolačných materiálov s potenciálom využitia v drevostavbách

Research of selected properties of sustainable insulating materials with the potential for use in wooden buildings

Vysokovýkonná zakrivená röntgenová optika pripravená pokročilou technológiou nanoobrábania

High-performance curved X-ray optics prepared by advanced nanomachining technology

Využitie biokompatibilných 2D nanomateriálov a nanočastíc ako ochrana pred biodeterioráciou rôznych druhov povrchov.

Application of biocompatible 2D nanomaterials and nanoparticles as a protection against biodeterioration of various types of surfaces.

NanoCAre - Využitie nanomedicíny v boji proti rakovine pankreasu prostredníctvom zacielenia nádorovo-asociovanej karbonickej anhydrázy IX.

Nanomedical approach to fight pancreatic cancer via targeting tumor- associated carbonic anhydrase IX

Využitie SU(3) symetrie a analytičnosti na nové teoretické vyhodnotenie g-2 anomálie, predpovedanie správania sa hyperónových elektromagnetických formfaktorov a vyhodnotenie vybraných rozpadov hadrónov

An utilization of the SU(3) symmetry and the analyticity for a new theoretical evaluation of the g-2 anomaly, the prediction of the behavior of hyperon electromagnetic form factors and the evaluation of selected hadronic decays

MIFYZOPO - Zmeny mikroštruktúry a fyzikálnych vlastností zosieťovaných polymérov v objeme a v uväznených podmienkach makro- a mezopórov

Changes of microstructure and physical properties of crosslinked polymers in bulk and under confined conditions of macro- and mesopores

Celkový počet projektov: 47