Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Fyzikálny ústav SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

Cielená pasivácia defektov v tenkých perovskitových vrstvách

Targeted Defect Passivation in Thin Perovskite Films

SeCCQT - Secure Communication via Classical and Quantum Technologies

Secure Communication via Classical and Quantum Technologies

skQCI - Slovenská kvantová infraštruktúra

Slovak quantum communication infrastructure

PeDET - Širokopásmové detektory na báze perovskitov - od kvantovej bodky k funkčnému detektoru

Perovskites Quantum Dots based Broadband Detectors – from a quantum dot to a functional detector

NanoSpace - Uhlíkové molekulárne nanoštruktúry vo vesmíre

Carbon molecular nanostructures in space

Pb-free-PSC - Vysoko účinné a stabilné bezolovnaté perovskitové solárne články s optimalizovanou neradiačnou rekombináciou

Highly efficient and stable lead-free perovskite solar cells with optimized non-radiative recombination

EsSENce - Vysoko-výkonné uhlíkové kompozity s inovatívnymi vlastnosťami pre aplikácie pokročilého snímania

High-performance Carbon-based composites with Smart properties for Advanced Sensing Applications

NOMAGRAD - Vývoj vysoko-citlivého magnetického gradiometra na báze nových magnetických materiálov

Design of novel materials-based high performance magnetic gradiometer

Národné projekty

Analýza mechanizmu detekcie chemoodporových nanoštruktúrovaných senzorov na báze oxidov kovov

On sensing mechanism of chemiresistive nanostrutured sensors based on metal oxides

Analýza tvorby mikroštruktúry a jej vplyv na vybrané vlastnosti bezolovnatých spájok

Analysis of microstructure formation and its influence on selected properties of lead-free solders

ALICES - Anódy pre Li-iónové batérie na báze uhlík-kremíkových kompozitov

Carbon-silicon based composite anodes for Li-ion batteries

ZERO - Bezanódové tuholátkové lítiové batérie

Zero-excess solid-state lithium batteries

MOXIO - Biologický osud nanokomplexov oxidu železa a molybdén oxidu a ich využiteľnosť v terapii

Biological fate and therapeutic applicability of iron oxide-molybdenum oxide nanocomplexes

Časticové mikro- a mezopórovité materiály na báze uhlíka z prírodných prekurzorov

Carbon-based particulate micro- and mesoporous materials from natural precursors

Dizajn zložitých kvantových meraní (DESCOM)

Design of complex quantum measurements (DESCOM)

Efektívne algoritmy pre kvantové počítanie v ére NISQ

Resource Efficient Algorithms for Quantum Computers in NISQ Era

SUPERSPIN - Emergentné javy a spintronika supravodičov v systémoch s redukovanou dimenziou

Superconducting spintronics and emergent phenomena in low/dimensional superconductors

NUCLDEF - Experimentálne štúdium deformácie a elektromagnetických vlastností atómových jadier

Experimental investigation of deformation and electromagnetic properties of atomic nuclei

Fyzikálne vlastnosti uväznenej vody v prostredí lipidových dvojvrstiev a vplyv kryoprotektív

Physical properties of confined water in the environment of lipid bilayers and the influence of cryoprotectants

Hľadanie optimálnych štruktúrnych a elektronických vlastností organických polovodičových vrstiev

Search for optimal structural and electronic properties of organic semiconductor thin films

Konfigurácia viacerých laserov na doplnenie emisnej spektroskopie pre štúdie interakcií plazmy so stenou MW zosilnenie, fluorescencia a Raman

Multi Laser Configuration to Complement Emission Spectroscopy for Plasma Wall Interaction Studies; MW Enhancement, Fluorescence and Raman

QuaSiModo - Kvantové simulácie a modelovanie interakčých sietí

Quantum Simulations and Modelling of Interaction Networks

DUALCAPS+ - Mikrokapsuly na báze alginátu so zvýšenou stabilitou a biokompatibilitou pre enkapsuláciu pankreatických ostrovčekov v liečbe cukrovky

Alginate-based microcapsules with enhanced stability and biocompatibility for encapsulation of pancreatic islets in diabetes treatment

Návrh a optimalizácia biokonjugačných stratégii inovatívnych 2D fototermálnych nanomateriálov s tumor-navádzajúcimi peptidmi

-

DEQHOST - Navrhovanie kvantových štruktúr vyššieho rádu

Designing quantum higher order structures

DefectoLarge - Neutrónová defektoskopia perspektívnych tepelných výmenníkov

Neutron Radiography for Advanced Heat Exchangers

Nízko-dimenzionálne materiály- manipulácia, funkcionalizácia a bioaplikácie: LOW-D-MATTER

-

UNPROMAT - Nové nano / mikroštruktúrované kovové materiály pripravené nekonvenčnými spôsobmi spracovania

Novel nano / micro-structured metallic materials prepared by unconventional processing routes

MPEAS - Nové zliatiny s viacerými základnými prvkami – dizajn, charakterizácia a vlastnosti

Novel multi-principal element alloys – design, characterization and properties

OTDQM - Optimálna transportná vzdialenosť pre kvantové merania

Optimal transport distance for quantum measurements

PRESPEED - Perspektívne elektrónové spinové systémy pre budúce kvantové technológie

Perspective electronic spin systems for future quantum technologies

BATAX - Pokročilé lítiové batérie s dlhou životnosťou

Towards lithium based batteries with improved lifetime

SuPerCell - Pokročilé perovskitové solárne články s optimalizovanou pasiváciou a štruktúrou

Towards Superior Perovskite-based Solar Cells via Optimized Passivation and Structure

Rast a optická charakterizácia 2D materiálov: MoTe2, WTe2, PtTe2

Growth and optical characterization of 2D materials: MoTe2, WTe2, PtTe2

Riadenie vlastností kovových systémov modifikáciou štruktúry na atomárnej škále pomocou vnútorných a vonkajších faktorov

Property control of metallic systems by tailoring of structures on atomic scales by internal and external factors

Sequential decomposition and implementation of complex quantum measurements

Sequential decomposition and implementation of complex quantum measurements

Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine č. 1025/2022

-

Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine č. 1026/2022

-

Tvarová koexistencia v izotopoch zlata

Shape coexistence in odd-Au isotopes

Vplyv povrchových modifikácii na vlastnosti a bunkové interakcie fototermálnych nanočastíc MoOx

-

Výskum a optimalizácia vlastností štruktúr na báze čierneho c-Si a čierneho poly-Si pre výrobu veľkoplošných vysokoúčinných slnečných článkov

-

Využitie biokompatibilných 2D nanomateriálov a nanočastíc ako ochrana pred biodeterioráciou rôznych druhov povrchov.

Application of biocompatible 2D nanomaterials and nanoparticles as a protection against biodeterioration of various types of surfaces.

NanoCAre - Využitie nanomedicíny v boji proti rakovine pankreasu prostredníctvom zacielenia nádorovo-asociovanej karbonickej anhydrázy IX.

Nanomedical approach to fight pancreatic cancer via targeting tumor- associated carbonic anhydrase IX

Využitie SU(3) symetrie a analytičnosti na nové teoretické vyhodnotenie g-2 anomálie, predpovedanie správania sa hyperónových elektromagnetických formfaktorov a vyhodnotenie vybraných rozpadov hadrónov

An utilization of the SU(3) symmetry and the analyticity for a new theoretical evaluation of the g-2 anomaly, the prediction of the behavior of hyperon electromagnetic form factors and the evaluation of selected hadronic decays

MIFYZOPO - Zmeny mikroštruktúry a fyzikálnych vlastností zosieťovaných polymérov v objeme a v uväznených podmienkach makro- a mezopórov

Changes of microstructure and physical properties of crosslinked polymers in bulk and under confined conditions of macro- and mesopores

Celkový počet projektov: 45