Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Informačná stránka organizácie SAV

Projekty

Fyzikálny ústav SAV, v. v. i.

Medzinárodné projekty

Cieľový projekt — Fundamental Interactions of Fields and Particles

Fundamental Interactions of Fields and Particles

Cieľový projekt — Research on Relativistic Heavy and Light Ion Physics. Experiments at the Accelerator Complex Nuclotron/NICA at JINR and CERN SPS

Research on Relativistic Heavy and Light Ion Physics. Experiments at the Accelerator Complex Nuclotron/NICA at JINR and CERN SPS

Cieľový projekt — Synthesis and Properties of Superheavy Elements, Structure of Nuclei at the Limits of Nucleon Stability

Synthesis and Properties of Superheavy Elements, Structure of Nuclei at the Limits of Nucleon Stability

SiUCs - Kvantové technolólgie založené na supraindukovanej ultrasilnej väzbe

Superinductor-based Quantum Technologies with Ultrastrong Couplings

TNSAA - Stavy tenzorových sietí Algoritmy a aplikácie

Tensor-Network States Algorithms and Applications

PeDET - Širokopásmové detektory na báze perovskitov - od kvantovej bodky k funkčnému detektoru

Perovskites Quantum Dots based Broadband Detectors – from a quantum dot to a functional detector

TREX - Targeting Real chemical accuracy at the EXascale

Targeting Real chemical accuracy at the EXascale

Pb-free-PSC - Vysoko účinné a stabilné bezolovnaté perovskitové solárne články s optimalizovanou neradiačnou rekombináciou

Highly efficient and stable lead-free perovskite solar cells with optimized non-radiative recombination

EsSENce - Vysoko-výkonné uhlíkové kompozity s inovatívnymi vlastnosťami pre aplikácie pokročilého snímania

High-performance Carbon-based composites with Smart properties for Advanced Sensing Applications

COSMAG - Z vesmíru do laboratória: vývoj nového typu permanentných magnetov na báze fázy L10-FeNi

From the Cosmos to the Lab: Development of the L10-FeNi Phase as a Disruptive Permanent Magnet Alternative

Národné projekty

NUCLDEF - Experimentálne štúdium deformácie a elektromagnetických vlastností atómových jadier

Experimental investigation of deformation and electromagnetic properties of atomic nuclei

ALICES - Anódy pre Li-iónové batérie na báze uhlík-kremíkových kompozitov

Carbon-silicon based composite anodes for Li-ion batteries

BeKvaK - Benchmark Kvantových počítačov prístupných cez Klaud

Benchmarking Quantum computers on Cloud

MICROPAN - Cielený dizajn hydrogélových mikrokapsúl pre imunitnú ochranu pankreatických ostrovčekov v liečbe cukrovky

Rational design of hydrogel microcapsules for immunoprotection of transplanted pancreatic islets in diabetes treatment

Časticové mikro- a mezopórovité materiály na báze uhlíka z prírodných prekurzorov

Carbon-based particulate micro- and mesoporous materials from natural precursors

Dizajn zložitých kvantových meraní (DESCOM)

Design of complex quantum measurements (DESCOM)

Efekty v priestorovo ohraničených difúznych systémoch

Effects in spatially confined diffusion systems

Fyzikálne vlastnosti uväznenej vody v prostredí lipidových dvojvrstiev a vplyv kryoprotektív

Physical properties of confined water in the environment of lipid bilayers and the influence of cryoprotectants

FlayMat - Hybridné nízkorozmerné vrstevnaté materiály s novými funkciami

Hybrid Low Dimensional Layered Materials with new Functionalities

Jadrová štruktúra v okolí uzavretých protónových vrstiev

-

TMD2DCOR - Metalické 2D dichalkogenidy prechodných kovov: príprava, štúdium vlastností a korelované stavy

Fabrication, physics and correlated states in metallic 2D transition metal dichalcogenides

Metóda prípravy vzoriek pre IBA a XRF aplikácie

-

Nízko-dimenzionálne materiály- manipulácia, funkcionalizácia a bioaplikácie: LOW-D-MATTER

-

UNPROMAT - Nové nano / mikroštruktúrované kovové materiály pripravené nekonvenčnými spôsobmi spracovania

Novel nano / micro-structured metallic materials prepared by unconventional processing routes

MPEAS - Nové zliatiny s viacerými základnými prvkami – dizajn, charakterizácia a vlastnosti

Novel multi-principal element alloys – design, characterization and properties

OPEQ - Operačná kvantová termodynamika

Operational quantum thermodynamics

OPTIQUTE - Optimalizačné metódy pre kvantové technológie

Optimisation methods for quantum technologies

PRESPEED - Perspektívne elektrónové spinové systémy pre budúce kvantové technológie

Perspective electronic spin systems for future quantum technologies

BATAX - Pokročilé lítiové batérie s dlhou životnosťou

Towards lithium based batteries with improved lifetime

Riadenie vlastností kovových systémov modifikáciou štruktúry na atomárnej škále pomocou vnútorných a vonkajších faktorov

Property control of metallic systems by tailoring of structures on atomic scales by internal and external factors

Štatistická mechanika klasických coulombovských systémov

-

Štúdium nízkomolekulových \pi-konjugovaných derivátov tiofénu vhodných ako organické polovodiče

-

Vplyv zabudovania MXénov do perovskitových solárnych článkov Effect of incorporation of MXenes in the perovskite solar cells

Effect of incorporation of MXenes in the perovskite solar cells

Vrstvy trioxidu volfrámu pre chemirezistívne senzory stopových koncentrácií acetónu vo vzduchu

Tungsten-trioxide layers for chemiresistive sensing of trace concentration of acetone vapours in air

Výskum optických a morfologických vlastností nerovných a poréznych povrchov p-typu kryštalického kremíka s cieľom jednoznačne dokázať za akých podmienok pozorujeme jav kvantového uväznenia v kremíkových nanokryštáloch

-

Výskum vybraných vlastností trvalo udržateľných izolačných materiálov s potenciálom využitia v drevostavbách

Research of selected properties of sustainable insulating materials with the potential for use in wooden buildings

Vysokovýkonná zakrivená röntgenová optika pripravená pokročilou technológiou nanoobrábania

High-performance curved X-ray optics prepared by advanced nanomachining technology

NanoCAre - Využitie nanomedicíny v boji proti rakovine pankreasu prostredníctvom zacielenia nádorovo-asociovanej karbonickej anhydrázy IX.

Nanomedical approach to fight pancreatic cancer via targeting tumor- associated carbonic anhydrase IX

Využitie SU(3) symetrie a analytičnosti na nové teoretické vyhodnotenie g-2 anomálie, predpovedanie správania sa hyperónových elektromagnetických formfaktorov a vyhodnotenie vybraných rozpadov hadrónov

An utilization of the SU(3) symmetry and the analyticity for a new theoretical evaluation of the g-2 anomaly, the prediction of the behavior of hyperon electromagnetic form factors and the evaluation of selected hadronic decays

Celkový počet projektov: 39