Témy doktorandského štúdia

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Názov témy
Nové možnosti včasnej detekcie a ochrany pôvodnej diverzity pred inváznymi druhmi v aluviálnej krajine
Program DŠ
botanika
Meno školiteľa
RNDr. Jozef Šibík, PhD. ()
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Alúviá veľkých riek vytvárajú priestor pre vývoj variabilnej riečnej krajiny. V minulosti pokrývali príbrežné biotopy široké plochy pozdĺž vodných tokov, dnes z nich zostali často len fragmentované porasty. Aluviálne biotopy patria medzi najinvadovanejšie prírodné ekosystémy na svete. Spomedzi Európskych lesov, práve lužné lesy sú najviac postihnuté inváziami neofytov. Rovnako na Slovensku, najväčší počet aj pokryvnosť dosahujú neofyty práve v lužných lesoch. Prirodzenou súčasťou aluviálnej krajiny bola v minulosti pastva hospodárskych zvierat. Pasenie neslúžilo len ako primárny zdroj potravy pre hospodárske zvieratá, jeho cieľom bolo tiež potlačenie expanzívnych druhov (napr. Phragmites austrialis). Takto tradične boli manažované vlhké lúky, porasty hlavových vŕb, lužné lesy aj riečne náplavy. V súčasnosti pasenie v povodí Dunaja takmer absentuje a tradičné vedomosti o pozitívnom prínose pastvy pre aluviálne biotopy sa vytratili. V rámci LIFE projektu “Danube Invasives” bude pastva na viacerých lokalitách znovu zavedená. za účelom obnovy pôvodnej biodiverzity a potlačenia inváznych neofytov. Cieľom práce bude vytvoriť system na monitorovanie inváznych druhov pomocou remote sensing a sledovanie vplyvu pastvy na diverzitu a invadovanosť aluviálnych biotopov.