Témy doktorandského štúdia

Ústav anorganickej chémie SAV

Názov témy
Modifikácia povrchu Si3N4 mikroguličiek funkčnými polymérnymi reťazcami
Program DŠ
Anorganická chémia
Meno školiteľa
doc. Ing. Miroslav Hnatko, PhD. ()
Prijímajúca škola
Univerzita Komenského v Bratislave
Stručná anotácia
Pôjde o modifikáciu povrchu pórovitých mikroguličiek na báze nitridu kremičitého (Si3N4) s rôznym prídavkom kalcium fosfátu. V prvej etape sa na daných povrchoch bude študovať vplyv: i) pórovitosti ako aj ii) pomeru Si3N4 matrice ku kalcium fosfátovej zložke, na uchytenie a usporiadanie rôznych polymérnych reťazcov za účelom zvýšenia ich bioaktivity. Následne bude urobená charakterizácia fyzikálnych a biologických vlastností kompozitných mikroguličiek. Preštuduje sa vplyv štruktúry funkčných polymérnych reťazcov, vplyv hustoty naviazania polymérnych reťazcov a ich dĺžky na výsledné vlastnosti s dôrazom na bioaktivitu. Paralelne bude prebiehať štúdium vplyvu UV žiarenia na kompaktáciu mikroguličiek do formy tenkých pások v dôsledku polymerizácie. Bude študovaný vplyv rôznych monomérov na výslednú štruktúru a vlastnosti pripravených útvarov.