Témy doktorandského štúdia

Ústav krajinnej ekológie SAV

Názov témy
Krajinnoekologické hodnotenie zmien vegetácie poľnohospodárskej krajiny
Program DŠ
Environmentalistika
Meno školiteľa
RNDr. Ľuboš Halada, CSc. ()
Prijímajúca škola
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Stručná anotácia
Cieľom práce je rozvíjať metódy krajinnoekologického hodnotenia vegetácie a aplikovať ich na modelovom území vo vidieckej poľnohospodárskej krajine. Metodologickým východiskom sú predošlé domáce i zahraničné publikácie na túto tematiku, vrátane práce Jurko (1990) a prác školiteľa. Modelové územie bude vybrané z území, pre ktoré sú k dispozícii podrobné údaje o vegetácii z minulosti. Samotná práca bude zahŕňať terénny prieskum modelového územia, prvotné spracovanie výsledkov terénneho výskumu do digitálnej formy (vrátane mapovej v prostredí GIS), hodnotenie významnosti súčasnej vegetácie, zhodnotenie zmien vegetácie za študované obdobie a vypracovanie krajinnoekologických návrhov pre vegetáciu záujmového územia.