Témy doktorandského štúdia

Ústav krajinnej ekológie SAV

Názov témy
Význam vodných ekosystémov zachovanie biodiverzity vážok (Odonata) v závislosti na využívaní krajiny
Program DŠ
Environmentalistika
Meno školiteľa
Doc. PaedDr. Stanislav David, PhD. ()
Prijímajúca škola
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Stručná anotácia
Vodné ekosystémy prirodzeného aj antropogénneho pôvodu plnia v krajine viacero ekologických a environmentálnych funkcií. Vznik viacerých z nich je výsledkom exploatačnej činnosti človeka a využívania krajiny. V priebehu sukcesného vývoja sa však stávajú hodnotnými biotopmi a refúgiami biodiverzity vážok (Odonata) lokálneho aj regionálneho významu. Výskum ekologických faktorov vodných ekosystémov vo vzťahu k biodiverzite vážok sú predpokladom vypracovania vhodného manažmentu aj pre druhy národného a európskeho významu. Získané výsledky sú podkladmi pre začlenenia vodných plôch do krajinno-ekologických plánov.