Témy doktorandského štúdia

Ústav krajinnej ekológie SAV

Názov témy
Význam biotopov pri typizácii krajiny Slovenska na základe biokultúrnej hodnoty krajiny
Program DŠ
Environmentalistika
Meno školiteľa
Ing. Jana Špulerová, PhD. ()
Prijímajúca škola
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Stručná anotácia
Cieľom práce je stanoviť indikátory biokultúrnej hodnoty krajiny, ktoré budú aplikované pri typizácii krajiny Slovenska na základe biokultúrnej hodnoty krajiny. Pri kvantifikácii vzťahu biologickej a kultúrnej diverzity ako aj typizácii územia Slovenska z hľadiska biokultúrnych hodnôt bude potrebné využívať GIS, priestorové štatistické metódy a metódy multikriteriálneho hodnotenia. Návrh indikátorov bude spočívať aj v analýze existujúcich priestorových databáz a štatistík, ktoré môžu byť použité pri stanovení biokultúrnej hodnoty krajiny a návrhu indikátorov, ktoré bude potrebné získať na základe terénneho prieskumu. Pozornosť bude venovaná najmä hodnoteniu biotopov a rozpracovania bioindikátorov na stanovenie biologickej hodnoty pre potreby typizácie krajiny Slovenska.