Témy doktorandského štúdia

Centrum experimentálnej medicíny SAV

Názov témy
Vplyv metabolických zmien na vazoregulačnú úlohu nitrózovej a sulfidovej signalizácie
Program DŠ
Fyziológia živočíchov
Meno školiteľa
RNDr. Soňa Čačányiová, PhD. ()
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Hlavnou úlohou práce bude vyhodnotiť význam sulfidovej signálnej dráhy a jej interakcie s nitózovou signálnou dráhou v experimentálnych modeloch metabolického syndrómu: u potkanov kŕmených vysokotukovou stravou alebo fruktźou. Zameriame sa najmä na kompenzačné vazoaktívne mechanizmy spojené s týmito signálnymi dráhami. Zŕoveň sa pokúsime rozlíšiť medzi úlohou hemodynamických zmien (hypertenzia) a metabolickými abnormalitami (hypertriglyceridémia, inzulínová rezistencia, hyperglykémia atď.) v spomínaných signálnych dráhach. Navyše, hľadanie účinného farmakologického prostriedku na báze vzájomnej interakcie nitrózových a sulfidových donorov sa zdá byť aktuálnou problematikou.