Témy doktorandského štúdia

Centrum experimentálnej medicíny SAV

Názov témy
Štúdium metabolických premien cemtirestatu v podmienkach in vitro a in vivo
Program DŠ
Biochémia
Meno školiteľa
Ing. Milan Štefek, CSc. ()
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Cemtiestat (5-karboxy-3-merkapto-1,2,4-triazino-[5,6-b]indol), účinný imhibítor aldóza- reduktázy, bol patentovaný ako potencionálne liečivo diabetických komplikácií. V súčasnosti je v štádiu predklinického hodnotenia. Predmetom vypísanej DDP bude štúdium metabolických premien cemtirestatu v podmienkach in vitro a in vivo.

Ciele:
1/ Vývoj kvantitatívneho stanovenia cemtirestatu v biologickom materiáli založený na extrakcii tuhou fázou a spektrálnej fotometrii/fluorimetrii;
2/ Hodnotenie farmakokinetiky cemtirestatu u potkanov po i.v. a p.o. podaní;
3/ Izolácia a štrukturálna charakterizácia metabolitov cemtirestatu v podmienkach in vitro (hepatálne mikrozómy) a in vivo (moč a plazma experimentálnych potkanov po podaní cemtirestatu).