Témy doktorandského štúdia

Elektrotechnický ústav SAV

Názov témy
Modelovanie magnetických procesov na submikrometrovej škále
Program DŠ
Fyzika kondenzovaných látok a akustika
Meno školiteľa
Ing. Jaroslav Tóbik, PhD. ()
Prijímajúca škola
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Stručná anotácia
Súčasná technológia umožňuje tvarovanie súčiastok na nanometrovej škále. Redukcia dimenzií súčiastok je zvlášť dramatická v prípade feromagnetických materiálov. Magnetický stav a teda aj vlastnosti feromagnetických súčiastok sú definované rovnováhou viacerých interakcií. Niektoré sú lokálne - napríklad anizotropia, Zeemanov člen, iné krátkodosahové - napríklad výmenná interakcia a dipól-dipólová interakcia magnetických dipólov je ďalekodosahová. Zmenšovanie rozmerov feromagnetických súčiastok mení proporcie jednotlivých príspevkov k celkovej energii systému. Vlastnosti magnetických stavov sa zmenšovaním menia nielen kvantitatívne ale aj kvalitatívne. Pretože sa zvyčajne jedná o neuniformnú magnetizáciu, použitie analytických metód je limitované na geometrie súčiastok s vysokou symetriou. Praktická analýza preto zvyčajne vychádza z počítačových simulácií. Cieľom práce je modelovanie statických a dynamických procesov v magnetických súčiastkach submikrónovej veľkosti. Náplňou práce bude aj rozširovanie možností našeho softvérového vybavenia o nové možnosti implementáciou nových algoritmov.