Témy doktorandského štúdia

Elektrotechnický ústav SAV

Názov témy
Optická spektroskopia 2D materiálov
Program DŠ
Fyzika kondenzovaných látok a akustika
Meno školiteľa
Dr. rer. nat. Martin Hulman ()
Prijímajúca škola
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK
Stručná anotácia
Dvojrozmerné materiály predstavujú v súčasnosti jednu z najintenzívnejšie skúmaných tried materiálov. Dôvodov je viac, stačí však spomenúť dva: 1) že tieto materiály sa dajú pripraviť vo forme ultimatívne tenkej vrstvy, ktorá má hrúbku len jednej základnej bunky, 2) ich elektronické vlastnosti pokrývajú celú škálu od izolátorov až po supravodiče.
Na Elektrotechnickom ústave SAV je skupina zaoberajúca sa rastom a charakterizáciou 2D materiálov. Dizertačná práca by dopĺňala aktivity tejto skupiny.
Témou dizertačnej práce je spektroskopická charakterizácia (ultra)tenkých filmov materiálov zo skupiny dichalkogenidov prechodových kovov (TMDs: MoS2, TiSe2 a iné). Práca má experimentálny charakter a využíva dve hlavné techniky: 1. Ramanovu spektroskopiu a 2. optickú spektroskopiu od infračervenej až po UV frekvenčnú oblasť. Cieľom práce je charakterizácia materiálov a vyšetrovanie vplyvu teploty, dopovania a štruktúry na optické vlastnosti 2D materiálov. Ďalším cieľom práce je identifikácia „exotických“ elektronických stavov vo vybraných TMD materiáloch, ako napr. stavu vĺn nábojovej hustoty (charge density wave) alebo fázových prechodov, spektroskopickými metódami.
Úspešný záujemca by mal mať dobré znalosti z fyziky tuhých látok alebo fyzikálnej chémie a mal by byť schopný analyzovať namerané spektrá z hľadiska rôznych fyzikálnych modelov. Skúsenosti s prácou a vákuovou aparatúrou a nízkoteplotnými zariadeniami sú výhodou. Dobrá znalosť angličtiny slovom aj písmom je tiež výhodou.