Témy doktorandského štúdia

Elektrotechnický ústav SAV

Názov témy
Optimalizácia tieniacich schopnosti magnetického plášťa
Program DŠ
Fyzikálne inžinierstvo
Meno školiteľa
Mgr. Mykola Soloviov, PhD. ()
Prijímajúca škola
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Stručná anotácia
Práca je zameraná na zlepšenie tieniacich schopnosti magnetického plášťa, tvoreného kombináciou supravodivého a feromagnetického komponentov, a tiež prispôsobenia takého tienenia pre konkrétne experimenty, napríklad biologické. Navrhovaná supravodivá časť plášťa je poskladaná z pások z vysokoteplotného supravodiča. Takéto použitie komerčných supravodivých pások je výhodné z praktického aj ekonomického hľadiska, ale zároveň vzniká geometria, ktorá vyžaduje vypracovať nový, komplexný numerický model. Práca by mala zahŕňať vývoj funkčného numerického modelu, na základe ktorého bude možne nájsť optimálnu geometriu usporiadania supravodivých pások. Finálnym cieľom práce je zhotoviť magneticky plášť pre potlačenie zemského magnetického poľa minimálne o dva rády. Vnútorný priemer plášťa by mal byť vhodným na umiestnenie anti-kryostatu určeného na stabilizáciu teploty biologických vzoriek, s priemerom aspoň 42 mm.