Témy doktorandského štúdia

Geografický ústav SAV

Názov témy
Mobilita seniorov ako predmet dopravnogeografického výskumu
Program DŠ
regionálna geografia
Meno školiteľa
RNDr. Vladimír Székely, CSc. ()
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Zmena miesta bývania, dochádzka za prácou,nákupmi, rekreáciou, návšteva úradov, lekára alebo priateľov, účasť na kultúrnom alebo športovom podujatí - aktivity človeka, ktorých jednotiacim prvkom je mobilita vyvolaná nerovnomernou priestorovou distribúciou potrieb človeka. Presun z bodu A do bodu B je ovplyvnený nielen stavom dopravnej infraštruktúry, ale aj vlastníctvom auta a platnej vodičskej licencie, resp. rozsahom a kvalitou organizácie verejnej dopravy, ako aj socio-demografickými charakteristikami premiestňujúcich sa osôb. Vplyv veku na diferencované modely mobility je potvrdený viacerými štúdiami z geografie dopravy. Zvlášť to platí pre vekovú skupinu seniorov, ktorých podiel na počte obyvateľov Slovenska kontinuálne narastá. Cieľom práce je kvantitatívnou (analýza dopravnej dostupnosti) a kvalitatívnou (hĺbkové rozhovory so seniormi) analýzou identifikovať potenciálne obmedzenia a reálne prejavy špecifického mobilitného správanie obyvateľov nad 60 rokov v závislosti od miesta ich bývania. Výsledkom práce bude identifikácia geografických areálov s dopravne podmienenou reálne existujúcou a/alebo subjektívne vnímanou priestorovou a sociálnou exklúziou (nielen) seniorov.