Témy doktorandského štúdia

Geografický ústav SAV

Názov témy
Hľadanie možnosti trvalo udržateľného spôsobu intenzifikácie poľnohospodárstva v Európe
Program DŠ
regionálna geografia
Meno školiteľa
Mgr. Róbert Pazúr, PhD. ()
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Existuje všeobecná potreba zvyšovania poľnohospodárskej produkcie a znižovania jej dôsledkov na životné prostredie. Cieľom DDP bude zhodnotiť historické a budúce smerovanie intenzity využívania poľnohospodárskych areálov na vybranom území v rámci Európy (vrátane Ruska).
K dosiahnutiu tohto cieľa DDP bude integrovať metódy výskumu z oblasti prírodných a sociálnych vied s cieľom zhodnotenia trendov intenzifikácie a pustnutia poľnohospodárskej pôdy od začiatku dvadsiateho storočia a následne ich transformovať do scenárov budúceho vývoja. Úspešný kandidát by mal mať pokročilé znalosti angličtiny a záujem o modelovanie zmien využitia krajiny a objavovanie príčin existencie procesov formujúcich využívanie krajiny. Táto DDP ponúka jedinečné možnosti zapojiť sa do prebiehajúcich medzinárodných projektov.