Témy doktorandského štúdia

Ústav polymérov SAV

Názov témy
Funkčné polyamidy z obnoviteľných monomérov.
Program DŠ
Makromolekulová chémia
Meno školiteľa
Mgr. Jaroslav Mosnáček, DrSc. ()
Prijímajúca škola
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU
Stručná anotácia
Téma dizertačnej práce zahŕňa prípravu polyamidov polyadíciou diamínov s nenasýtenými butyrolaktónmi, ktoré je možné získať z biomasy. Pripravené polyamidy obsahujú hydroxylové skupiny, ktoré je možné následne využiť na ďalšiu funkcionalizáciu. Pripravia sa polyamidy s rôznymi diamínmi resp. polyamínmi a budú sa študovať vlastnosti pripravených polymérov. Následne sa funkčné skupiny na polymérnom reťazci využijú na funkcionalizáciu smerujúcu k naviazaniu bioaktívnych látok alebo očkovanie vinylovými polymérmi alebo polyestermi Taktiež sa bude študovať možnosť prípravy nanovlákenných materiálov elektrospiningom pripravených polyamidov a možnosť ich využitia pre naviazanie rôznych aktívnych látok. Štúdium katalyzovanej cyklizácie amidových skupín bude taktiež predmetom štúdia v rámci dizertačnej práce. Súčasťou práce bude i charakterizácia polymérov pomocou chromatografických metód a NMR.