Zoznam medzinárodných projektov SAV

Späť na zoznam organizácií | Lock Databáza medzinárodných projektov

Organizácia: Ústav informatiky SAV

Bezpečnosť infraštruktúry leteckej dopravy v Európe
Security of Air Transport Infrastructure of Europe (SATIE)
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Rusko Milan PhD.
Anotácia:21. storočie zažíva digitálnu revolúciu, ktorá zjednodušuje realizáciu vnútroštátnej i cezhraničnej leteckej dopravy. Digitalizácia prispieva k spoločnému využívaniu informácií, znižuje náklady na využívanie a zlepšuje zážitok z cestovania, ale vážne narušuje aj hranice medzi virtuálnym svetom a realitou. Letiská medzitým čelia každodennej výzve na zabezpečenie kontinuity práce a bezpečnosti cestujúcich. SATIE prijíma holistický prístup v oblasti prevencie, odhaľovania, reakcie a zmierňovania hrozieb na letiskách, pričom zaručuje ochranu kritických systémov, citlivých údajov a cestujúcich. Kritické aktíva sú zvyčajne chránené proti individuálnym fyzickým alebo kybernetickým hrozbám, ale nie proti komplexným scenárom kombinujúcim obe kategórie hrozieb. SATIE vyvíja interoperabilnú súpravu nástrojov, ktorá zlepšuje možnosti odhalenia korelácie medzi kybernetickými a fyzickými útokmi, uľahčuje forenzné vyšetrovania a dynamické hodnotenie ohrození na letiskách. Pri zdieľaní informácií o aktuálnom stave situácie, odborníci v oblasti bezpečnosti a manažéri letísk účinnejšie spolupracujú na riešení kríz. Núdzové postupy sa môžu spustiť súčasne prostredníctvom varovného systému, aby sa preplánovali prevádzka vzdušné/pozemné úkony a upovedomili tímy prvého zásahu, tímy pre kybernetickú bezpečnosť a údržbárske tímy, a začali s rýchlym riešením situácie. Inovačné riešenia sa začlenia do simulačnej platformy s cieľom zabezpečiť ich interoperabilitu a overiť ich účinnosť. Na letiskách v rôznych kútoch Európy (Chorvátsko, Taliansko a Grécko) sa uskutočnia tri praktické predvedenia, aby sa vyhodnotili riešenia v prevádzkových podmienkach (TRL≥7). Výsledky a osvedčené postupy sa budú široko šíriť vedeckej komunite, normalizačným orgánom, zainteresovaným stranám v oblasti bezpečnosti a leteckej komunite. SATIE tak pripravuje cestu novej generácii Centra bezpečnostnej operácie, ktorá bude zahrnutá do komplexnej politiky bezpečnosti letísk.
Doba trvania: 1.5.2019 - 30.4.2021

Európsky cloud pre otvorenú vedu – rozšírenie kapacít budovaním infraštruktúrneho potenciálu
European Open Science Cloud - Expanding Capacities by building Capabilities (EOSC-Synergy)
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
Anotácia:EOSC-synergy rozšíri EOSC koordináciu do 9 krajín riešiteľov projektu harmonizáciou politík a zapojením národných výskumných e-infraštruktúr, vedeckých dát a tématických služieb, a tak vyplní medzeru medzi národnými iniciatívami a EOSC. Projekt zavedie nové možnosti sprístupnením národných tématických služieb celej Európe expandovaním ponúk EOSC pre vedy o životnom prostredí, klimatických zmenách, pozorovaní Zeme a živote. Toto bude podporené expanziou kapacity federovaním výpočtových, dátových a úložných zdrojov v línii s EOSC a FAIR politikami a praxou. Projekt posunie stav EOSC v softvéroch a službách pomocou kvalitou-riadeného prístupu ku integrácii služieb a povýši konvergovanie a zrovnanie vzhľadom na štandardy EOSC a najlepšiu prax. Zároveň bude expandovať trénovacie a vzdelávacie EOSC aktivity zavedením on-line platformy zameranej na zvýšenie vývoja zručností a kompetencií. EOSC-synergy dopĺňa prebiehajúce aktivity v projekte EOSC-hub a iných príbuzných projektoch naviazaním národných inštitúcií a infraštruktúr na ich budúce riadiace, dátové a koordinačné národné projekty.
Doba trvania: 1.9.2019 - 28.2.2022

Integrovanie a manažment služieb pre európsky cloud pre otvorenú vedu
Integrating and managing services for the European Open Science Cloud (EOSC-hub)
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
Anotácia:Projekt EOSC-hub vytvára integračný a manažovací systém budúceho európskeho Otvoreného Vedeckého Cloudu (Open Science Cloud), ktorý poskytuje katalóg služieb, softvéru a údajov z EGI-federácie, EUDAT CDI, INDIGO-DataCloud a z hlavných výskumných e-Infraštruktúr. Tento integračno-manažovací systém (Hub) vychádza z vyspelých procesov, politík a nástrojov vedúcich európskych federatívnych e-Infraštruktúr, aby pokryl celý životný cyklus služieb, od ich plánovania až po spustenie. “Hub” sústreďuje služby z lokálnych, regionálnych aj národných e-Infraštruktúr v Európe, Afrike, Ázii, Kanade a Južnej Amerike. “Hub” funguje ako jediné kontaktné miesto pre výskumníkov a inovátorov pre nájdenie, sprístupnenie, použitie a opätovné použitie širokého spektra zdrojov pre pokročilý údajovo-riadený výskum. Vďaka mechanizmu virtuálneho prístupu bude mať viac výskumných komunít a používateľov prístup ku službám podporujúcim ich vedecké bádanie a medzi-disciplinárnu aj medzinárodnú spoluprácu. Poskytovaním špecializovaných školení projekt zdokonalí zručnosti a vedomosti výskumníkov a operátorov služieb aj zriadením kompetenčných centier za účelom spolutvorby riešení s používateľmi. Súkromný sektor bude zahrnutý vytvorením “Joint Digital Innovation Hub”, ktorý stimuluje ekosystém priemyslu/MSP, poskytovateľov služieb a výskumníkov, aby podporil biznisové pilotné projekty, uvedenie na trh a stratégie pre lepšie komerčné využitie. EOSC-hub vychádza z existujúcich technológií, ktoré sú už na úrovni TRL 8 a rieši potrebu interoperability propagovaním adaptácie otvorených štandardov a protokolov. Mobilizovaním e-Infraštruktúr zahrňujúcich viac než 300 svetových dátových centier a 18 pan-európskych infraštruktúr je projekt prelomovým míľnikom pre implementáciu európskeho Otvoreného Vedeckého Cloudu.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Monitorovací a stimulačný systém s 3D snímačom a mikro-ohrievačom na báze uhlíka/grafénu s bezdrôtovým ovládaním pre automatizované individuálne monitorovanie a stimuláciu drobného hmyzu
An individual stimulating system with 3D nano-structure carbon/graphene based transducer and wireless heater for automated tiny insects behavior monitoring
Program: JRP
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mgr. Andok Robert PhD.
Anotácia:Počas trvania projektu si dávame za cieľ navrhnúť a zhotoviť mikrosnímač polohy na báze 3D uhlíkových štruktúr, čiže ide o zhotovenie monitorovacieho a vyhodnocovacieho systému, ktorý pomôže v experimente pri stanovení presnej polohy drobného hmyzu, za účelom sledovania ich sociálneho správania sa. Ďalej zhotovíme mikroohrievač s bezdrôtovým ovládaním vo forme mikročipu (s prihliadnutím na rozmery a fyziológiu drobného hmyzu), ktorý bude pripevnený na chrbtovej časti sledovaného hmyzu. Súčasťou tohto mikroohrievača bude LC rezonančný obvod (mikrocievka) presne stanovených rozmerov vytvarovaný na tenkej uhlíkovej vrstve (resp. niekoľko mikročipov na báze mikroohrievača s rôznymi rezonančnými frekvenciami pre monitorovanie viacerých, ca 10, drozofíl súčasne). Odladenie technológie výroby a funkčnosti prototypu mikroohrievača bude predmetom experimentov na UI SAV v úzkej spolupráci s ElU SAV. Pôsobením riadeného vonkajšieho el.-magn. poľa dôjde v dôsledku el.mag. indukcie k lokálnemu nedeštruktívnemu ohrevu chrbtovej časti hmyzu. Existujú štúdie, ktoré poukazujú na možnosť riadenej stimulácie hmyzu pôsobením lokálneho mikroohrevu – čo je zároveň motiváciou nášho experimentu. Predpokladáme, že zvládnutie vývoja oboch týchto štruktúr nájde uplatnenie aj v iných oblastiach/riešeniach v rámci ústavov SAV či v spolupráci so slov. univerzitami. Hlavným cieľom teda je uľahčeni experimentu sociálneho správania sa zvoleného druhu hmyzu (Drosophilae). Drosophilae boli v projekte zvolené ako modelový organizmus, pretože je známe, ze >60 percent ľudskych závažných ochorení CNS / mozgových ochorení má identický genetický pôvod. Hierarchická štruktúra nervovej sústavy drozofíl sa podobá štruktúre mozgu cicavcov, teda do istej miery aj ľudí, čo podmieňuje ich koplikované správanie sa (reprodukcia, spánok, schopnosť učiť sa, rojenie – vytváranie organizovaných spoločenských skupín). Ako širší dopad tejto bilaterálnej spolupráce sledovaním sociálneho správania sa drozofíl môžeme pomôct pochopiť príčinu niektorých závažných ochorení mozgu (Parkinson, Alzheimer...), pomôct v aplikácii neurónovych sietí, a pod. Výsledky projektu môžu zasiahnuť aj do širších oblastí, ako už bolo spomenuté (napr. vedy o živej prírode / medicínske vedy).
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Návrh modelov strojového učenia pre vysoko-výkonné počítanie.
Development of machine learning models for high-performance computing
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
Doba trvania: 1.4.2020 - 31.12.2022

Poskytovanie výpočtových riešení pre výzvy v oblasti ExaScale
PROviding Computing solutions for ExaScale challengeS (PROCESS)
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
Anotácia:Demonštrátory projektu PROCESS pripravia cestu ku "exascale" dátovým službám, ktoré urýchlia inovácie a maximalizujú benefity vznikajúcich dátových riešení. Najhmatateľnejším výstupom projektu PROCESS bude päť prototypov dátových služieb pre spracovanie veľmi veľkých dát, implementovaných využijúc pokročilé, modulárne, zovšeobecniteľné otvorené (open source) riešenia pre používateľsky príjemné exascale dáta. Služby budú dôkladne validované v reálnych podmienkach, ako vo vedeckom výskume tak aj v priemyselnom pilotnom nasadení. Za účelom dosiahnutia týchto ambicióznych cieľov, konzorcium riešiteľov projektu sústredí kľúčových hráčov v novom ekosystéme riadenom dátami: najvýznamnejšie centrá vysoko-výkonného počítania a veľké dátové centrá, komunity ako napríklad Square Kilometre Array (SKA) projekt – s jedinečnými dátovými výzvami, ktoré súčasné riešenia nevedia uspokojiť a skúsených poskytovateľov e-Infraštruktúr s rozsiahlymi skúsenosťami s rapídnym vývojom aplikácií. Navyše okrem poskytnutia prototypov služieb, ktoré zvládnu veľmi veľké dáta, PROCESS napĺňa zámery pracovného programu (H2020) využívaním nástrojov a služieb heterogénnymi prípadovými štúdiami, zahrňujúc medickú informatiku, manažment príjmov leteckej prepravy a otvorené dáta pre znižovanie rizika globálnych katastrof. Táto diverzita používateľských komunít zabezpečí, že nielen podporujeme ťahúňov, ale riešenia uľahčia učenie najširšiemu možnému rozsahu používateľských komunít. Navyše zvolená otvorená stratégia maximalizuje potenciál pre jej využitie, spolu so vyzretými praktikami softvérového inžinierstva, ktoré minimalizujú námahu potrebnú na nastavenie a udržiavanie služieb založených na výslednom softvéri projektu PROCESS.
Doba trvania: 1.11.2017 - 30.10.2020

Požiar v systéme Zeme: veda a spoločnosť
Fire in Earth System: Science & Society (FIRElinks)
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Glasa Ján CSc.
Doba trvania: 1.6.2019 - 1.6.2023

Sociálna sieť strojov
Social Network of Machines
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Balogh Zoltán PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na vplyv autonómnych sociálnych agentov na optimalizáciu výroby v rámci konceptu Priemysel 4.0. "Sociálny" agent predstavuje kyberneticko- fyzickú entitu ktorá v autonómnom móde optimalizuje proces výroby napodobňujúc pritom správanie ľudí na sociálnych sieťach. V súčasnosti sa v koncepte Priemysel 4.0 už počíta s existenciou smar zariadení. Avšak reálne nedokážu tieto inteligentné zariadenia navzájom komunikovať, dokonca ani v rámci jednej výrodnej dielne. Projekt je motivovaný myšlienkou, že ak chceme vytvoriť reálny Internet vecí, ktorý prepojí zariadenia, procesy, dáta a ľudí, všetky tieto entity musia byť prepojené v rámci jednej paradigmy. V tomto projekte navrhujeme holistickú multi-agentovú paradigm, ktorá prepojí stroje a ľudí. Prítomnosť operátorov - ľudí je kľúčová pre procesy učenia a trénovania sw agentov, pričom sa bude využívať hlboké učenie a algoritmy dolovania dát. Agenty budú rozhodovať na základe analýzy rozsiahlych a heterogénnych dát zozbieraných z výrobných procesov – senzorické dáta (teplota, vibrácie, a pod) dáta z riadiacich systémov (resource planning, MES a pod.) a dáta poskytované operátormi v reálnom čase. Návrh a evaluácia systému bude vykonávaná v úzkej spolupráci s troma výrobnými podnikmi (SK, ES, CH). V projekte sa sústredíme na úlohy prediktívnej údržby, ktorá je momentálne aktuálny a doposiaľ nedostatočne riešený problém vo výrobných podnikoch. Projekt má ambície priniesť významné inovácie pre digitálne podniky.
Doba trvania: 1.3.2019 - 28.2.2022

Širšie dopady a vyhodnocovanie scenárov nasadenia autonómnej a prepojenej dopravy
Wider Impacts and Scenario Evaluation of Autonomous and Connected Transport (WISE-ACT)
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Glasa Ján CSc.
Doba trvania: 1.3.2019 - 1.3.2021

Celkový počet projektov: 9