Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov
Ústav informatiky SAV
Bezpečnosť infraštruktúry leteckej dopravy v Európe
Security of Air Transport Infrastructure of Europe (SATIE)
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Rusko Milan PhD.
Anotácia:21. storočie zažíva digitálnu revolúciu, ktorá zjednodušuje realizáciu vnútroštátnej i cezhraničnej leteckej dopravy. Digitalizácia prispieva k spoločnému využívaniu informácií, znižuje náklady na využívanie a zlepšuje zážitok z cestovania, ale vážne narušuje aj hranice medzi virtuálnym svetom a realitou. Letiská medzitým čelia každodennej výzve na zabezpečenie kontinuity práce a bezpečnosti cestujúcich. SATIE prijíma holistický prístup v oblasti prevencie, odhaľovania, reakcie a zmierňovania hrozieb na letiskách, pričom zaručuje ochranu kritických systémov, citlivých údajov a cestujúcich. Kritické aktíva sú zvyčajne chránené proti individuálnym fyzickým alebo kybernetickým hrozbám, ale nie proti komplexným scenárom kombinujúcim obe kategórie hrozieb. SATIE vyvíja interoperabilnú súpravu nástrojov, ktorá zlepšuje možnosti odhalenia korelácie medzi kybernetickými a fyzickými útokmi, uľahčuje forenzné vyšetrovania a dynamické hodnotenie ohrození na letiskách. Pri zdieľaní informácií o aktuálnom stave situácie, odborníci v oblasti bezpečnosti a manažéri letísk účinnejšie spolupracujú na riešení kríz. Núdzové postupy sa môžu spustiť súčasne prostredníctvom varovného systému, aby sa preplánovali prevádzka vzdušné/pozemné úkony a upovedomili tímy prvého zásahu, tímy pre kybernetickú bezpečnosť a údržbárske tímy, a začali s rýchlym riešením situácie. Inovačné riešenia sa začlenia do simulačnej platformy s cieľom zabezpečiť ich interoperabilitu a overiť ich účinnosť. Na letiskách v rôznych kútoch Európy (Chorvátsko, Taliansko a Grécko) sa uskutočnia tri praktické predvedenia, aby sa vyhodnotili riešenia v prevádzkových podmienkach (TRL≥7). Výsledky a osvedčené postupy sa budú široko šíriť vedeckej komunite, normalizačným orgánom, zainteresovaným stranám v oblasti bezpečnosti a leteckej komunite. SATIE tak pripravuje cestu novej generácii Centra bezpečnostnej operácie, ktorá bude zahrnutá do komplexnej politiky bezpečnosti letísk.
Doba trvania: 1.5.2019 - 31.7.2021
-
COnversational BRAins
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Prof.Mgr. Beňuš Štefan PhD.
Anotácia: Projekt COBRA financovaný EÚ vytvorí zručnosti a vedomosti, ktoré umožnia budúcej generácii výskumných pracovníkov, aby presne charakterizovali a modelovali jazykové a kognitívne mechanizmy mozgu, ktoré umožňujú rozvinúť konverzáciu v interakciách medzi ľuďmi aj medzi človekom a strojom. Prvou výzvou bude určiť, ako môže vzájomné prispôsobovanie a predikovanie ovplyvňovať nastavovanie väzieb medzi mozgami a ako k nim môže prispievať. Druhá sa bude týkať vývoja výpočtových modelov prispôsobovania a predikcie pre spoločensky prijateľnejšie syntetizátory prevodu textu na reč, systémy dialógu medzi človekom na jednej strane a strojom a sociálnymi robotmi na strane druhej.
Doba trvania: 1.2.2020 - 31.1.2024
Európsky cloud pre otvorenú vedu – rozšírenie kapacít budovaním infraštruktúrneho potenciálu
European Open Science Cloud - Expanding Capacities by building Capabilities (EOSC-Synergy)
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
Anotácia:EOSC-synergy rozšíri EOSC koordináciu do 9 krajín riešiteľov projektu harmonizáciou politík a zapojením národných výskumných e-infraštruktúr, vedeckých dát a tématických služieb, a tak vyplní medzeru medzi národnými iniciatívami a EOSC. Projekt zavedie nové možnosti sprístupnením národných tématických služieb celej Európe expandovaním ponúk EOSC pre vedy o životnom prostredí, klimatických zmenách, pozorovaní Zeme a živote. Toto bude podporené expanziou kapacity federovaním výpočtových, dátových a úložných zdrojov v línii s EOSC a FAIR politikami a praxou. Projekt posunie stav EOSC v softvéroch a službách pomocou kvalitou-riadeného prístupu ku integrácii služieb a povýši konvergovanie a zrovnanie vzhľadom na štandardy EOSC a najlepšiu prax. Zároveň bude expandovať trénovacie a vzdelávacie EOSC aktivity zavedením on-line platformy zameranej na zvýšenie vývoja zručností a kompetencií. EOSC-synergy dopĺňa prebiehajúce aktivity v projekte EOSC-hub a iných príbuzných projektoch naviazaním národných inštitúcií a infraštruktúr na ich budúce riadiace, dátové a koordinačné národné projekty.
Doba trvania: 1.9.2019 - 31.10.2022
Integrovanie a manažment služieb pre európsky cloud pre otvorenú vedu
Integrating and managing services for the European Open Science Cloud (EOSC-hub)
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
Anotácia:Projekt EOSC-hub vytvára integračný a manažovací systém budúceho európskeho Otvoreného Vedeckého Cloudu (Open Science Cloud), ktorý poskytuje katalóg služieb, softvéru a údajov z EGI-federácie, EUDAT CDI, INDIGO-DataCloud a z hlavných výskumných e-Infraštruktúr. Tento integračno-manažovací systém (Hub) vychádza z vyspelých procesov, politík a nástrojov vedúcich európskych federatívnych e-Infraštruktúr, aby pokryl celý životný cyklus služieb, od ich plánovania až po spustenie. “Hub” sústreďuje služby z lokálnych, regionálnych aj národných e-Infraštruktúr v Európe, Afrike, Ázii, Kanade a Južnej Amerike. “Hub” funguje ako jediné kontaktné miesto pre výskumníkov a inovátorov pre nájdenie, sprístupnenie, použitie a opätovné použitie širokého spektra zdrojov pre pokročilý údajovo-riadený výskum. Vďaka mechanizmu virtuálneho prístupu bude mať viac výskumných komunít a používateľov prístup ku službám podporujúcim ich vedecké bádanie a medzi-disciplinárnu aj medzinárodnú spoluprácu. Poskytovaním špecializovaných školení projekt zdokonalí zručnosti a vedomosti výskumníkov a operátorov služieb aj zriadením kompetenčných centier za účelom spolutvorby riešení s používateľmi. Súkromný sektor bude zahrnutý vytvorením “Joint Digital Innovation Hub”, ktorý stimuluje ekosystém priemyslu/MSP, poskytovateľov služieb a výskumníkov, aby podporil biznisové pilotné projekty, uvedenie na trh a stratégie pre lepšie komerčné využitie. EOSC-hub vychádza z existujúcich technológií, ktoré sú už na úrovni TRL 8 a rieši potrebu interoperability propagovaním adaptácie otvorených štandardov a protokolov. Mobilizovaním e-Infraštruktúr zahrňujúcich viac než 300 svetových dátových centier a 18 pan-európskych infraštruktúr je projekt prelomovým míľnikom pre implementáciu európskeho Otvoreného Vedeckého Cloudu.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.3.2021
Návrh modelov strojového učenia pre vysoko-výkonné počítanie.
Development of machine learning models for high-performance computing
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
Doba trvania: 1.4.2020 - 31.12.2022
Pokročilé počítanie pre EOSC
Advanced Computing for EOSC (EGI-ACE)
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hluchý Ladislav CSc.
Doba trvania: 1.1.2021 - 30.6.2023
Požiar v systéme Zeme: veda a spoločnosť
Fire in Earth System: Science & Society (FIRElinks)
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Glasa Ján CSc.
Doba trvania: 1.6.2019 - 1.6.2023
Sociálna sieť strojov
Social Network of Machines (SOON)
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Balogh Zoltán PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na vplyv autonómnych sociálnych agentov na optimalizáciu výroby v rámci konceptu Priemysel 4.0. "Sociálny" agent predstavuje kyberneticko- fyzickú entitu ktorá v autonómnom móde optimalizuje proces výroby napodobňujúc pritom správanie ľudí na sociálnych sieťach. V súčasnosti sa v koncepte Priemysel 4.0 už počíta s existenciou smar zariadení. Avšak reálne nedokážu tieto inteligentné zariadenia navzájom komunikovať, dokonca ani v rámci jednej výrodnej dielne. Projekt je motivovaný myšlienkou, že ak chceme vytvoriť reálny Internet vecí, ktorý prepojí zariadenia, procesy, dáta a ľudí, všetky tieto entity musia byť prepojené v rámci jednej paradigmy. V tomto projekte navrhujeme holistickú multi-agentovú paradigm, ktorá prepojí stroje a ľudí. Prítomnosť operátorov - ľudí je kľúčová pre procesy učenia a trénovania sw agentov, pričom sa bude využívať hlboké učenie a algoritmy dolovania dát. Agenty budú rozhodovať na základe analýzy rozsiahlych a heterogénnych dát zozbieraných z výrobných procesov – senzorické dáta (teplota, vibrácie, a pod) dáta z riadiacich systémov (resource planning, MES a pod.) a dáta poskytované operátormi v reálnom čase. Návrh a evaluácia systému bude vykonávaná v úzkej spolupráci s troma výrobnými podnikmi (SK, ES, CH). V projekte sa sústredíme na úlohy prediktívnej údržby, ktorá je momentálne aktuálny a doposiaľ nedostatočne riešený problém vo výrobných podnikoch. Projekt má ambície priniesť významné inovácie pre digitálne podniky.
Doba trvania: 1.3.2019 - 30.4.2022

Celkový počet projektov: 8