Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov
Ústav hydrológie SAV
EUROFRIEND - Režim odtoku z medzinárodných experimentálnych a sieťových údajov
EUROFRIEND - Flow Regimes from International Experimental and Network Data
Program: UNESCO
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Miklánek Pavol CSc.
Anotácia:Projekt FRIEND (Flow Regimes from International Experimental and Network Data) je tzv. pridruženou programovou zložkou (AP – Associated Programme) Medzinárodného hydrologického programu UNESCO. Projekt je celosvetového rozsahu a v rámci 8 regionálnych skupín na ňom participuje 142 partnerských krajín. V regionálnej skupine EUROFRIEND spolupracuje 44 krajín Európy a mediteránnej oblasti. V rámci regionálnej skupiny EUROFRIEND, sa zúčastnené krajiny snažia o vytvorenie spoločného Európskeho vodného archívu a na jeho základe sa riešia najmä otázky výskytu nízkych vodností, veľkopriestorových zmien hydrologického režimu, metód analýzy extrémnych zrážkových a prietokových situácií a fyzikálnych procesov hydrologického cyklu v malých povodiach. Slovensko je plnoprávnym členom regionálnej skupiny EUROFRIEND. Hlavné ciele projektu sú: Vytvorenie spoločnej databázy údajov, celoeurópska regionálna analýza malých vodností, povodní, veľkoplošných zmien hydrologického režimu a hydrologických procesov v mierke malých povodí.
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2021
Európska sieť experimentálnych a reprezentatívnych povodí
European Network of Experimental and Representative Basins - ERB
Program: UNESCO
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Holko Ladislav PhD.
Doba trvania: 1.1.2013 - 31.12.2021
IHP-VIII Regionálna spolupráca podunajských krajín
IHP-VIII Regional cooperation of the Danube countries
Program: UNESCO
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Miklánek Pavol CSc.
Anotácia:Regionálna spolupráca podunajských krajín v oblasti hydrológie v rámci Medzinárodného hydrologického programu UNESCO má už takmer 50-ročnú históriu. Prvým väčším spoločným podujatím bola 1. konferencia o hydrologických predpovediach v roku 1961 v Budapešti. Odvtedy sa konferencie konajú pravidelne v dvojročných intervaloch. V roku 1987 boli podpísané zásady spolupráce a začali sa uskutočňovať pravidelné porady zástupcov Národných výborov pre Medzinárodný hydrologický program UNESCO a expertov, ktorí riešia spoločné projekty týkajúce sa hydrológie Dunaja. Regionálna spolupráca podunajských krajín v oblasti hydrológie pokračuje v súčasnom období v rámci fázy VIII MHP, najmä v projekte 1.5 - Improve scientific basis for hydrology and water sciences for preparation and response to extreme hydrological events (Zlepšenie vedeckých základov hydrológie a vied o vode pre prípravu a reakciu na extrémne hydrologické udalosti) Medzinárodného hydrologického programu UNESCO. V rámci spolupráce sa rieši viacero tém, na ktorých spolupracujú všetky podunajské krajiny. Samostatné projekty sú venované témam Povodňový režim riek povodia Dunaja a Nízke prietoky a hydrologické sucho v povodí Dunaja. Okrem týchto projektov zostáva hlavnou náplňou projektu organizácia hydrologických konferencií podunajských krajín a koordinácia účasti slovenských pracovísk v iných témach spolupráce.
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2021
Izotopy vody v kritickej zóne: od dopĺňania zásob podzemnej vody po transpiráciu rastlín
Water isotopes in the critical zone: from groundwater recharge to plant transpiration
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Holko Ladislav PhD.
Anotácia:Porozumenie obehu vody v kritickej zóne, t.j. v tenkej vrstve pri zemskom povrchu, ktorá siaha od vegetačného pokryvu po podzemné vody, je nevyhnutné pre riešenie kľúčových environmentálnych problémov, spojených s trvalo udržateľným hospodárením s vodnými zdrojmi. Hlavným cieľom projektu WATSON je integrácia a syntéza súčasných interdisciplinárnych vedeckých poznatkov o rozdelení a miešaní vody v kritickej zóne s využitím jedinečnej možnosti stopovania pohybu vody pomocou izotopov. Tieto aktivity umožnia ísť nad rámec súčasných roztrieštených poznatkov a poskytnú nový koncepčný rámec interakcií medzi doplňovaním podzemnej vody, zásobou vody v pôde a transpiráciou, využiteľný v hospodárení s vodnými zdrojmi v rôznych klimatických podmienkach. Projekt spája mladých, aj skúsených vedcov z rôznych komplementárnych odborov, ktorí sú odborníkmi na využitie izotopov, a koncových uživateľov z vládnych agentúr a súkromných spoločností z 19 krajín COST a jednej partnerskej krajiny. Konečným cieľom projektu je rozvoj využívania izotopových metód v managemente vodných zdrojov.
Doba trvania: 24.9.2020 - 23.9.2024
Požiar v systéme Zeme: veda a spoločnosť
Fire in the Earth System: Science & Society
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lichner Ľubomír DrSc.
Anotácia:FIRElinks bude rozvíjať sieť vedcov a odborníkov z EÚ zaoberajúcich sa výskumom a riadením požiaru vegetácie s rôznym zázemím: dynamika požiaru, účinky požiaru na pôdu, vodu a vegetáciu a manažment rizika požiaru. Spojí komunity z rôznych vedeckých a geografických prostredí a umožní diskusiu o rôznych skúsenostiach a vznik nových prístupov k výskumu požiaru. Cieľom FIRElinks je posilniť synergické spolupráce medzi európskymi výskumnými skupinami a zúčastnenými stranami s cieľom syntetizovať existujúce vedomosti a odborné znalosti a vymedziť zosúladený výskumný program, ktorý podporuje integrovaný prístup k vytváraniu krajiny necitlivej k požiaru, pričom sa zohľadňujú biologické, biochemické a biofyzikálne, ale aj socio-ekonomické, percepčné a politické obmedzenia. Ide o naliehavú spoločenskú potrebu v dôsledku očakávaného ďalšieho zintenzívnenia a geografického šírenia režimov požiarov v dôsledku zmeny klímy.
Doba trvania: 24.4.2019 - 23.4.2023
Pôdna ekotechnológia obnovujúca zásobu vody v lesoch narušených ľudskou činnosťou
Soil Eco-Technology to Recover Water Storage in disturbed Forests
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šurda Peter PhD.
Anotácia:Projekt pozostáva z piatich pracovných balíkov (WP): 1 - vzťah medzi pôdou a obsahom uhlíka, 2 - vplyv povrchovej ťažby a podobných činností, 3 - vplyv zhutnenia pôdy a pasenia lesnej zveri, 4 - efekt okysľovania pôdy 5 - syntéza a diseminácia poznatkov a usmernení. Ústav hydrológie SAV bude koordinátorom horizontálnej aktivity hydrofóbnosť pôdy vo WP1-4. Bude sa podieľať na meraní, spracovaní a interpretácii fyzikálnych vlastností pôdy, s osobitným dôrazom na hydrofyzikálne vlastnosti a vodoodpudivosť pôdy.
Doba trvania: 1.4.2020 - 31.3.2023
Simulácia teploty vody v tokoch v povodí rieky Dunaj počas letných nízkych prietokov
Water temperature simulation during summer low flow conditions in the Danube basin
Program: UNESCO
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pekárová Pavla DrSc.
Anotácia:The proposed project is oriented on long-term variability and long-term trends of water temperature of selected rivers in different regions of Danube basin (high mountains, highlands, lowlands) and along the Danube River. Multiple regression technique will be used for analysis of relations between water temperature and influencing factors (low and high discharge conditions, increasing atmospheric temperature, anthropogenic activity in basin, etc.). The multiregresion simulation and stochastic forecasting models (Box Jenkins models, ARIMA, SARIMA) of water temperature will be developed for selected rivers. These models will be used for simulation of the water temperature of selected rivers according to different discharge, and air temperature scenarios. One of the expected results is the scientific base for method of water quality classification according the water temperature of water bodies in Danube basin for implementation of WFD 2000/60/EC. The results of the project will be summarized in common monograph of the project team.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Synergia integrovaných senzorov a technológií pre zabezpečenie urbanizovaného prostredia
Synergy of integrated sensors and technologies for urban secured environment
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Velísková Yvetta PhD.
Doba trvania: 1.9.2018 - 31.8.2021

Celkový počet projektov: 8