Zoznam medzinárodných projektov SAV

Späť na zoznam organizácií | Lock Databáza medzinárodných projektov

Organizácia: Ústav hydrológie SAV

EUROFRIEND - Režim odtoku z medzinárodných experimentálnych a sieťových údajov
EUROFRIEND - Flow Regimes from International Experimental and Network Data
Program: UNESCO
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Miklánek Pavol CSc.
Anotácia:Projekt FRIEND (Flow Regimes from International Experimental and Network Data) je tzv. pridruženou programovou zložkou (AP – Associated Programme) Medzinárodného hydrologického programu UNESCO. Projekt je celosvetového rozsahu a v rámci 8 regionálnych skupín na ňom participuje 142 partnerských krajín. V regionálnej skupine EUROFRIEND spolupracuje 44 krajín Európy a mediteránnej oblasti. V rámci regionálnej skupiny EUROFRIEND, sa zúčastnené krajiny snažia o vytvorenie spoločného Európskeho vodného archívu a na jeho základe sa riešia najmä otázky výskytu nízkych vodností, veľkopriestorových zmien hydrologického režimu, metód analýzy extrémnych zrážkových a prietokových situácií a fyzikálnych procesov hydrologického cyklu v malých povodiach. Slovensko je plnoprávnym členom regionálnej skupiny EUROFRIEND. Hlavné ciele projektu sú: Vytvorenie spoločnej databázy údajov, celoeurópska regionálna analýza malých vodností, povodní, veľkoplošných zmien hydrologického režimu a hydrologických procesov v mierke malých povodí.
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2021

Európska sieť experimentálnych a reprezentatívnych povodí
European Network of Experimental and Representative Basins - ERB
Program: UNESCO
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Holko Ladislav PhD.
Doba trvania: 1.1.2013 - 31.12.2021

Európska sieť pre harmonizovaný monitoring snehu pre klimatické scenáre, hydrológiu a numerické predpovede počasia
A European network for a harmonized monitoring of snow for the benefit of climate change scenarios, hydrology and numerical weather prediction
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Holko Ladislav PhD.
Doba trvania: 10.11.2014 - 9.11.2018

Hodnotenie vlhkosti povrchu pôdy pomocou satelitných a pozemných meraní
Evaluation of surface soil moisture from satellite and ground-based measurements
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Vitková Justína PhD.
Anotácia:Pôdna vlhkosť, spolu s charakteristikami pôdy a vegetácie, hrá dôležitú úlohu pri výmene vody a energie medzi povrchom pôdy a atmosférou. Podrobné poznatky o súčasnom a budúcom priestorovom a časovom kolísaní vlhkosti pôdy nie sú dostatočne známe, ani ľahko zmerateľné, či predpovedateľné. Znalosť pôdnej vlhkosti v povrchovej a koreňovej zóne je rozhodujúca pre dosiahnutie udržateľného využívania krajiny a hospodárenia s vodou. Náš výskum sa týka problematiky klimatickej zmeny v súvislosti s hodnotením zásob vody v pôde získaných z pozemných a satelitných meraní (SMOS) na troch hraničných biosférických lokalitách (dve v Poľsku, jedna na Slovensku). Vo výskume, ktorý prebiehal v rokoch 2013-2015 by sme chceli pokračovať aj v ďalšom období 2016-2018. Dôraz bude kladený na overenie vlhkosti pôdy a klasifikáciu vegetačného krytu voči obsahu vody viazanej na povrchu. S cieľom zlepšiť naše chápanie toho, ako hospodárenie a využívanie krajiny upravuje vodné a tepelné procesy, je nevyhnutné použiť modelovanie. V tomto výskumnom projekte plánujeme použiť SMOS a pozemné dáta na predpovedanie distribúcie vody v hornej vrstve pôdy na území Poľska a Slovenska.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2018

IHP-VIII Regionálna spolupráca podunajských krajín
IHP-VIII Regional cooperation of the Danube countries
Program: UNESCO
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Miklánek Pavol CSc.
Anotácia:Regionálna spolupráca podunajských krajín v oblasti hydrológie v rámci Medzinárodného hydrologického programu UNESCO má už takmer 40-ročnú históriu. Prvým väčším spoločným podujatím bola 1. konferencia o hydrologických predpovediach v roku 1961 v Budapešti. Odvtedy sa konferencie konajú pravidelne v dvojročných intervaloch. V roku 1987 boli podpísané zásady spolupráce a začali sa uskutočňovať pravidelné porady zástupcov Národných výborov pre Medzinárodný hydrologický program UNESCO a expertov, ktorí riešia spoločné projekty týkajúce sa hydrológie Dunaja. Regionálna spolupráca podunajských krajín v oblasti hydrológie pokračuje v súčasnom období v rámci fázy VIII MHP, najmä v projekte 1.5 - Improve scientific basis for hydrology and water sciences for preparation and response to extreme hydrological events (Zlepšenie vedeckých základov hydrológie a vied o vode pre prípravu a reakciu na extrémne hydrologické udalosti) Medzinárodného hydrologického programu UNESCO. V rámci spolupráce sa rieši viacero tém, na ktorých spolupracujú všetky podunajské krajiny. Samostatné projekty sú venované témam Povodňový režim riek povodia Dunaja a Nízke prietoky a hydrologické sucho v povodí Dunaja. Okrem týchto projektov zostáva hlavnou náplňou projektu organizácia hydrologických konferencií podunajských krajín a koordinácia účasti slovenských pracovísk v iných témach spolupráce.
Doba trvania: 1.1.2014 - 31.12.2021

Impacts of global climate changes on water resources in Ukraine estimated by variability of river discharges and hydrograph components
Vplyv globálnej klimatickej zmeny na vodné zdroje na Ukrajine odhadnutej pomocou zmien prietoku v riekach a zložkami odtoku
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pekárová Pavla DrSc.
Anotácia:Surface water is a dominant resource for water supply in Ukraine. 85% of water supply comes from the rivers and water reservoirs. Global climate changes resulted in an increase of air temperature in the country. The biggest change is observed in the cold period. In certain years, the average temperature of the cold period is above zero. Although the mean annual precipitation did not change, a decrease in the winter period and an increase in the autumn are observed. Changed air temperature and precipitation patterns result in the decrease of river discharge during spring maxima and its increase during previously low flow periods. Changes in water chemistry were observed as well. Uneven distribution of water resources over Ukraine is combined with shortage of water in regions which are most populated and economically most important. Bad water infrastructure, insufficient water treatment, formerly intensive agriculture and climate change can further deteriorate poor river water quality. The project will consist of two workpackages. In the first one, the analysis of river discharges from selected rivers in Ukraine will be conducted. The results will contribute to better understanding of the variability of river discharges. Second package will focus on hydrographs components. Better understanding of hydrograph components could help explain observed changes in water chemistry and estimate its further development under changed climate.
Doba trvania: 1.4.2017 - 31.12.2019

Režim povodní v povodí rieky Dunaj, III. fáza: Spracovanie záverečnej monografie
Flood regime of rivers in the Danube river basin, Phase III. Final monograph preparation
Program: UNESCO
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pekárová Pavla DrSc.
Anotácia:Hlavným cieľom III. fázy projektu je analyzovať výsledky I. a II. fázy projektu, konkrétne informácie o povodňovom režime z celého povodia Dunaja. Spracované budú čiastkové výsledky (v podobe záverečnej správy a monografie) získané z analýzy časových radov priemerných denných a maximálnych ročných povodňových prietokov Dunaja z 20-tich staníc pozdĺž Dunaja a 50-tich staníc povodia Dunaja za obdobie 1931–2005. Tieto informácie bude možné použiť pri manažmente vody v povodí Dunaja a pri návrhu protipovodňových opatrení, ako aj pri zlepšení kvality hydrologických povodňových výstrah. Do riešenia projektu sú zapojené všetky podunajské krajiny v rámci Medzinárodného hydrologického programu UNESCO – konkrétne v rámci Dunajskej spolupráce.
Doba trvania: 1.7.2017 - 31.12.2019

Celkový počet projektov: 7