Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov

Ústav hydrológie SAV, v. v. i.

IHP-IX Regionálna spolupráca podunajských krajín

IHP-IX Regional cooperation of the Danube countries

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2029
Program: UNESCO
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Miklánek Pavol CSc.
Anotácia:Anotácia (SK) Regionálna spolupráca podunajských krajín v oblasti hydrológie v rámci Medzinárodného hydrologického programu UNESCO má už takmer 60-ročnú históriu. Prvým väčším spoločným podujatím bola 1. konferencia o hydrologických predpovediach v roku 1961 v Budapešti. Odvtedy sa konferencie konajú pravidelne v dvojročných intervaloch. V roku 1987 boli podpísané zásady spolupráce a začali sa uskutočňovať pravidelné porady zástupcov Národných výborov pre Medzinárodný hydrologický program UNESCO a expertov, ktorí riešia spoločné projekty týkajúce sa hydrológie Dunaja. Regionálna spolupráca podunajských krajín v oblasti hydrológie pokračuje v súčasnom období v rámci fázy IX MHP, najmä v projekte 1.1 - International Scientific cooperation strengthened and fostered to address unsolved problems in hydrology, improving scientific understnding of hydrological cycles across river basins and aquifers (Posilnenie medzinárodnej vedeckej spolupráce pri štúdiu nevyriešených problémov v hydrológii, zlepšenie vedeckého porozumenia hydrologických cyklo v rámci rienych povodí a zvodní) Medzivládneho hydrologického programu UNESCO. V rámci spolupráce sa rieši viacero tém, na ktorých spolupracujú všetky podunajské krajiny. Samostatné projekty sú venované témam Povodňový režim riek povodia Dunaja a Nízke prietoky a hydrologické sucho v povodí Dunaja. Okrem týchto projektov zostáva hlavnou náplňou projektu organizácia hydrologických konferencií podunajských krajín a koordinácia účasti slovenských pracovísk v iných témach spolupráce.

Izotopy vody v kritickej zóne: od dopĺňania zásob podzemnej vody po transpiráciu rastlín

Water isotopes in the critical zone: from groundwater recharge to plant transpiration

Doba trvania: 24.9.2020 - 23.9.2024
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Holko Ladislav PhD.
Anotácia:Porozumenie obehu vody v kritickej zóne, t.j. v tenkej vrstve pri zemskom povrchu, ktorá siaha od vegetačného pokryvu po podzemné vody, je nevyhnutné pre riešenie kľúčových environmentálnych problémov, spojených s trvalo udržateľným hospodárením s vodnými zdrojmi. Hlavným cieľom projektu WATSON je integrácia a syntéza súčasných interdisciplinárnych vedeckých poznatkov o rozdelení a miešaní vody v kritickej zóne s využitím jedinečnej možnosti stopovania pohybu vody pomocou izotopov. Tieto aktivity umožnia ísť nad rámec súčasných roztrieštených poznatkov a poskytnú nový koncepčný rámec interakcií medzi doplňovaním podzemnej vody, zásobou vody v pôde a transpiráciou, využiteľný v hospodárení s vodnými zdrojmi v rôznych klimatických podmienkach. Projekt spája mladých, aj skúsených vedcov z rôznych komplementárnych odborov, ktorí sú odborníkmi na využitie izotopov, a koncových uživateľov z vládnych agentúr a súkromných spoločností z 19 krajín COST a jednej partnerskej krajiny. Konečným cieľom projektu je rozvoj využívania izotopových metód v managemente vodných zdrojov.

Prenos poznatkov o znečistení vodného ekosystému v rámci klimatických zmien v Gruzínsku

Knowledge transfer on aquatic ecosystem accidental pollution within the climate change to Georgia

Doba trvania: 1.2.2024 - 28.3.2025
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Rončák Peter PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na znečistenie vodného ekosystému príčinou havárijných udalostí z priemyslu, ťažobnej činnosti a skládok tuhého odpadu s prihliadnutím na vplyv klimatických zmien na povrchové vody. Takéto znečistenie značne ovplyvňuje ekosystémy povrchových vôd a tiež obyvateľov v dôsledku vplyvu na podzemnú vodu ako zdroj pitnej vody. Návrh projektu je založený na princípoch definovaných v smerniciach EÚ, ako je smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000. Závažnosť nehôd so znečistením je viditeľná v mnohých regiónoch. Projekt prispeje k zvýšeniu preventívnej ochrany pri prípadných ďalších haváriách v Gruzínsku a tiež k rozlíšeniu vplyvu zmeny klímy na stav povrchových vôd (nízke prietoky a vyššia teplota vody). Okrem toho je zlepšenie spolupráce medzi orgánmi kľúčom k efektívnejšej reakcii na problémy so znečistením povrchových vôd. Cieľom projektu je tiež zvýšiť povedomie verejnosti o ochrane ekosystémov povrchových vôd.

Vplyv aplikácie biouhlia vyrobeného z vŕby na hydro–fyzikálne a fyzikálno–chemické vlastnosti prachovitohlinitej pôdy

Impact of willow biochar application on hydro–physical and physicochemical properties of the silt loam soil

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Toková Lucia PhD.

Zmiernenie dôsledkov klimatickej zmeny v rôznych sektoroch využívania krajiny v povodiach riek v Gruzínsku

Mitigating the effects of climate change on the different land use sectors in river basins in Georgia

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Open Mobility
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Rončák Peter PhD.
Anotácia:Klimatické zmeny v krajinách južného Kaukazu sú jasne evidentné. Nedávny výskum potvrdzuje, že priemerné ročné teploty vzduchu sa neustále zvyšujú a extrémne poveternostné javy, ako sú búrky a horúčavy, sa v posledných desaťročiach zintenzívňujú. Gruzínsko je náchylné na celý rad nebezpečenstiev, ako sú zosuvy pôdy, záplavy, hydrologické a pôdne suchá, ktoré zhoršuje zmena klímy a ktoré vedú k vážnym škodám na infraštruktúre, ľudských obetiach a ekonomickým stratách. Hlavným cieľom projektu je prispieť k zvýšeniu udržateľnosti a zlepšeniu podmienok vo vodnom hospodárstve, lesníctve a poľnohospodárstve návrhom adaptačných opatrení na zmiernenie dôsledkov klimatických zmien. Tento výskum sa bude vykonávať v menej rozvinutých oblastiach z hľadiska adaptácie a zmierňovania klimatických zmien. Výsledkom bude v spolupráci s partnerom NEA návrh opatrení na riešenie mitigácie klimatických zmien pre vodné hospodárstvo, lesníctvo a poľnohospodárstvo.

Celkový počet projektov: 5