Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov
Ústav hudobnej vedy SAV
Digital Analysis of Chant Transmission
Digital Analysis of Chant Transmission
Program: Multilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Veselovská Eva PhD.
Anotácia:V rámci partnerstva projektu Digitálna analýza transmisie chorálu (DACT) predpokladáme rozšírenie štúdia šírenia chorálu z výskumu, zameraného predovšetkým na Európu a stredovek, na globálny výskum chorálu, ktorý bude sledovať prenos tohto repertoáru i na iné kontinenty v časovom priestore až po súčasnosť. Uchopenie zákonitostí šírenia chorálu v časovom priestore, prostredníctvom rôznych spôsobov a lokalít, ktoré sú doložené prostredníctvom ústnej a písomnej tradície, je dôležité sledovať z dôvodu výpovednej hodnoty o komunikačnom potenciály kultúry prostredníctvom stretávania ľudí a ich myšlienok. Komplexná správa vedeckých údajov tisícročnej hudobnej tradície je špecifickým problémom. Projekt DACT mobilizuje veľkú sieť vedeckých pracovníkov a projektov, ktoré sú zamerané na digitálnu analýzu repertoáru stredovekého chorálu, pričom predpokladá vývoj nových výpočtových zdrojov v súčinnosti s existujúcimi databázami a digitálnymi archívmi rukopisov. Cieľom partnerstva DACT je vybudovať sieť partnerov a infraštruktúry pre koordináciu, spoluprácu a usmerňovanie nových vedcov a ďalšie budovanie kapacít prenosu informácii a poznatkov nielen v a zo západnej Európy, ale i na globálnej úrovni smerom do Ameriky, Afriky a Oceánie. CIEĽ 1: nadviazať partnerstvá s organizáciami, vedúcimi projektov, spevákmi a hudobníkmi prostredníctvom rozvoja nového digitálneho centra: Cantus Digital Network (CDN). CIEĽ 2: vybudovať infraštruktúru na výskum chorálu prostredníctvom fragmentárne zachovaných rukopisov.
Doba trvania: 1.4.2019 - 31.3.2022
Hudobná kultúra strednej Európy 1450-1650: transregionálna identita hudobných prameňov z Klosterneuburgu a Bratislavy
Music culture in Central Europe ca. 1450-1650: transregional Identity of the Music Sources from Klosterneuburg and Bratislava
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Studeničová Hana PhD.
Anotácia:Hlavnou témou projektu je medzinárodný výskum hudobných prameňov (neskorostredovekých a ranonovovekých) z Bratislavy a Klosterneuburgu. Význam témy a dominantný cieľ projektu spočíva v transregionálnej analýze a hodnotení vnútorných a vonkajších znakov a špecifík hudobných materiálov, ktoré ovplyvnili proces tvorby a používania hudobnín v dvoch vybraných kultúrnych a vzdelávacích centrách Slovenska a Rakúska v neskorom stredoveku a v 16. a 17. storočí. V závislosti od ekonomických, historických a kultúrnych faktorov používalo mnoho miest a kultúrnych inštitúcií (najmä cirkevné inštitúcie) cenné hudobné pramene, ktoré odrážali viacero individuálnych prvkov. Tieto hudobniny sa stali nositeľmi špecifickej identity konkrétnej cirkevnej inštitúcie, mesta alebo dokonca osoby. Mnoho otázok týkajúcich sa pôvodu a použitia konkrétnych materiálov na Slovensku a v Rakúsku zostáva dodnes nezodpovedaných. Z tohto dôvodu je medzinárodný výskum a komparatívne spracovanie materiálov nevyhnutným a dôležitým krokom presného vyhodnotenia prameňov.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2022

Celkový počet projektov: 2