Zoznam medzinárodných projektov SAV

Späť na zoznam organizácií | Lock Databáza medzinárodných projektov

Organizácia: Ústav anorganickej chémie SAV

Multifunkčné hrubé povlaky keramik-grafén pre perspektívne aplikácie
Multifunctional ceramic/graphene thick coatings for new emerging applications
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Lenčéš Zoltán PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

New Generation Ultra-High Temperature Ceramic Matrix Composites for Aerospace Industry
New Generation Ultra-High Temperature Ceramic Matrix Composites for Aerospace Industry
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tatarko Peter PhD.
Anotácia:This multidisciplinary industrially oriented research proposal brings together very timely and highly original fundamental research with a commercial potential for aerospace applications, aimed at improving the lifetime and reliability of ceramics performing in extreme conditions. The use of a new type of additives, such as rare-earth (RE) oxides with a small ionic radius of RE3+, combined with the use of new processing routes (new coating technique), opens up the possibility of developing new generation ultra-high temperature ceramic matrix composites (UHTCMCs). The project will push the boundaries of knowledge forward towards understanding the influence of RE additives on the properties of UHTCMCs by performing a systematic study using RE elements with different RE3+. Besides the new style of additives (RE), the project proposes new and innovative coating technique to develop new compositions of RE-ultra-high temperature ceramics (REUHTC) coatings for ceramic matrix composites (CMC). In this way, the final RE-UHTCMCs will be developed. The ultimate aim of the project is to develop novel RE-reinforced UHTCMC materials with significantly improved ultra-high temperature properties (above 2200°C) and long-term (up to several hours) thermo-chemical resistance. This will significantly improve the current state of the art. The application of these materials as thermal protection systems for hypersonic vehicles, and other areas of aerospace industry, is foreseen through the knowledge transfer to the industrial partner, Central R&T Airbus Defence and Space GmbH. This innovative scientific programme will provide an advanced training for the Fellow. Due to the involvement of one of the global leaders in aerospace industry (Airbus Defence and Space) into this proposal, the project will generate patents, industrial property rights, and high quality publications. This all will contribute to further personal development and international scientific recognition of the Fellow.
Doba trvania: 1.6.2018 - 31.5.2020

Spájanie moderných keramických materiálov na báze SiC
Joining of advanced SiC-based ceramic materials
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tatarko Peter PhD.
Anotácia:Hlavným cieľom projektu je nadviazanie a rozvoj spolupráce medzi zúčastnenými vedeckými pracovníkmi v oblasti spájania moderných keramických materiálov na báze SiC. Cieľom vzniknutej spolupráce je prispieť k pochopeniu vplyvu rôznych spojovacích materiálov na mechanizmus reakčného a difúzneho spájania s keramickou matricou SiC. Zámerom projektu je umožniť výskumné pobyty a uľahčiť prístup k experimentálnym zariadeniam mladým vedeckým pracovníkom a doktorandom z oboch zúčastnených organizácií, t.j. Oddelenia keramiky Ústavu anorganickej chémie (ÚACH) SAV v Bratislave a čínskeho partnera Speciality Fibers and Nuclear Energy Materials Engineering Laboratory, Ningbo institute of Material Technology and Engineering (NIMTE), Chinese Academy of Sciences. Zároveň sa tým prispeje k rozvoju spolupráce medzi mladými vedeckými pracovníkmi a doktorandmi. Rovnaký vedecký zámer (spájanie SiC), ale odlišné vedecké prístupy a laboratórne vybavenie zúčastnených ústavov sú potenciálom pre inovatívnosť v riešení nastolených vedeckých otázok. Spoločný projekt prinesie synergiu v činnosti oboch pracovísk, pričom sa optimálne využijú existujúce výskumné kapacity oboch partnerov. Zároveň dôjde k výmene skúsenosti a „know-how“ v študovanej oblasti materiálového výskumu, a tým ku skvalitneniu výstupov projektu a ku zlepšeniu kvalifikácie zúčastnených mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov. Očakáva sa, že novovzniknutá spolupráca môže výrazne prispieť k vývoju novej techniky spájania monolitických SiC materiálov, ktorá by bola prijateľná pre aplikácie v jadrovom, ako aj raketovom priemysle.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2019

Vývoj a charakterizácia nových povlakov na báze sklo/keramika pre vysokoteplotné aplikácie
Development and characterization of a novel glass/ceramic coating systems for high temperatue applications
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Galusek Dušan DrSc.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2019

Vývoj nových pokročilých keramických kompozitov pre vesmírne aplikácie
Development of new advanced ceramic composites for aerospace industry
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tatarko Peter PhD.
Anotácia:Hlavným cieľom projektu je pokračovanie a posilnenie spolupráce medzi vedeckými pracovníkmi v oblasti vývoju nových keramických materiálov pre extrémne podmienky. Táto spolupráca si dáva za cieľ prispieť k pochopeniu vplyvu rôznych prísad prvkov vzácnych zemín na spekanie a mechanické vlastnosti novovinutých keramických materiálov pre extrémne podmienky. Zámerom projektu je umožniť výskumné pobyty a uľahčiť prístup k experimentálnym zariadeniam vedeckým pracovníkom z oboch zúčastnených organizácií. Zároveň sa tým prispeje k rozvoju spolupráce medzi mladými vedeckými pracovníkmi a doktorandmi. Odlišnosť vo vedeckom zameraní zúčastnených ústavov je potenciálom pre inovatívnosť v riešení nastolených vedeckých otázok. Spoločný projekt prinesie synergiu v činnosti oboch pracovísk, pričom sa optimálne využijú existujúce výskumné kapacity oboch partnerov. Zároveň dôjde k výmene skúsenosti a „know-how“ v študovanej oblasti materiálového výskumu a tým k skvalitneniu výstupov projektu ako aj k zlepšeniu kvalifikácie zúčastnených mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Vývoj nových vysokoteplotných kompozitných materiálov s keramickou matricou so zvýšenou oxidačnou/ablačnou odolnosťou pre vesmírne aplikácie
Development of new ultra-high temperature ceramic matrix composites with improved oxidatio/ablation properties for aerospace industry
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tatarko Peter PhD.
Anotácia:Využívanie nových druhov spekacích prísad v kombinácií s využívaním inovatívnych výrobných postupov, otvárajú nové možnosti vývoja vysokoteplotných kompozitných materiálov s keramickou matricou (UHTCMC) s potenciálne zlepšenou oxidačnou a ablačnou odolnosťou. ento vysoko aktuálny multidisciplinárny projekt spája základný výskum s komerčným potenciálom pre aplikácie v leteckom a raketovom priemysle. Hlavným cieľom je využívanie inovatívnych prístupov pre vývoj nových vysokoteplotných keramických povlakov (UHTC) pre kompozitné materiály s keramickou matricou (CMC), akými sú Cf/SiC, SiCf/SiC and Cf/C. Očakáva sa, že finálne materiály (kombinácia UHTC s CMC - UHTCMCs) dosiahnú výrazne vylepšené vlastnosti pri vysokých teplotách a dlhodobú tepelno-chemickú odolnosť. Tým sa získajú nové dôležité poznatky v tejto oblasti, a výrazne sa zlepší životnosť a spoľahlivosť novovyvinutých materiálov. Zároveň sa týmto naplní aplikačný potenciál týchto materiálov pre systémy tepelnej ochrany raketoplánov, nadzvukových a atmosferických vratných vozidiel, ale aj rôznych častí pohonných systémov týchto vozidiel.
Doba trvania: 1.11.2017 - 31.10.2020

Celkový počet projektov: 6