Zoznam medzinárodných projektov SAV

Späť na zoznam organizácií | Lock Databáza medzinárodných projektov

Organizácia: Ústav anorganickej chémie SAV

Multifunkčné hrubé povlaky keramik-grafén pre perspektívne aplikácie
Multifunctional ceramic/graphene thick coatings for new emerging applications
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Lenčéš Zoltán PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Percepcia spinovej interakcie na pokročilej úrovni
Spin Coupling Advanced Level Perception
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Malkin Oľga DrSc.
Anotácia:Globálnym cieľom projektu je rozšíriť súčasné vnímanie a porozumenie jadrovej spinovej interakcie ako esenciálneho NMR parametra pre charakterizáciu molekúl. Toto sa dosiahne použitím experimentálnych fosfínových modelov (Dijon, Francúzsko) a pokročilých teoretických nástrojov (Bratislava, Slovensko). Takto budú objavené a preskúmané nové dráhy spinových interakcií, prípadne aj rozšírené na iné triedy molekúl. Od projektu sa očakáva, že bude mať dopad na bežné používané metódy NMR a ich aplikáciu na organickú syntézu kovovými katalyzátormi.
Doba trvania: 1.2.2020 - 31.12.2021

Štruktúry a biokompozity pre regeneráciu tkanív
Scaffolds and biocomposites for tissue regeneration
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Galusek Dušan DrSc.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021

Vysokoteplotné karbidy pre aplikácie v extrémnych podmienkach
(Ultra-high temperature carbides for extreme environment applications
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tatarko Peter PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2020

Vývoj nových pokročilých keramických kompozitov pre vesmírne aplikácie
Development of new advanced ceramic composites for aerospace industry
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tatarko Peter PhD.
Anotácia:Hlavným cieľom projektu je pokračovanie a posilnenie spolupráce medzi vedeckými pracovníkmi v oblasti vývoju nových keramických materiálov pre extrémne podmienky. Táto spolupráca si dáva za cieľ prispieť k pochopeniu vplyvu rôznych prísad prvkov vzácnych zemín na spekanie a mechanické vlastnosti novovinutých keramických materiálov pre extrémne podmienky. Zámerom projektu je umožniť výskumné pobyty a uľahčiť prístup k experimentálnym zariadeniam vedeckým pracovníkom z oboch zúčastnených organizácií. Zároveň sa tým prispeje k rozvoju spolupráce medzi mladými vedeckými pracovníkmi a doktorandmi. Odlišnosť vo vedeckom zameraní zúčastnených ústavov je potenciálom pre inovatívnosť v riešení nastolených vedeckých otázok. Spoločný projekt prinesie synergiu v činnosti oboch pracovísk, pričom sa optimálne využijú existujúce výskumné kapacity oboch partnerov. Zároveň dôjde k výmene skúsenosti a „know-how“ v študovanej oblasti materiálového výskumu a tým k skvalitneniu výstupov projektu ako aj k zlepšeniu kvalifikácie zúčastnených mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Vývoj nových vysokoteplotných kompozitných materiálov s keramickou matricou so zvýšenou oxidačnou/ablačnou odolnosťou pre vesmírne aplikácie
Development of new ultra-high temperature ceramic matrix composites with improved oxidatio/ablation properties for aerospace industry
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tatarko Peter PhD.
Anotácia:Využívanie nových druhov spekacích prísad v kombinácií s využívaním inovatívnych výrobných postupov, otvárajú nové možnosti vývoja vysokoteplotných kompozitných materiálov s keramickou matricou (UHTCMC) s potenciálne zlepšenou oxidačnou a ablačnou odolnosťou. ento vysoko aktuálny multidisciplinárny projekt spája základný výskum s komerčným potenciálom pre aplikácie v leteckom a raketovom priemysle. Hlavným cieľom je využívanie inovatívnych prístupov pre vývoj nových vysokoteplotných keramických povlakov (UHTC) pre kompozitné materiály s keramickou matricou (CMC), akými sú Cf/SiC, SiCf/SiC and Cf/C. Očakáva sa, že finálne materiály (kombinácia UHTC s CMC - UHTCMCs) dosiahnú výrazne vylepšené vlastnosti pri vysokých teplotách a dlhodobú tepelno-chemickú odolnosť. Tým sa získajú nové dôležité poznatky v tejto oblasti, a výrazne sa zlepší životnosť a spoľahlivosť novovyvinutých materiálov. Zároveň sa týmto naplní aplikačný potenciál týchto materiálov pre systémy tepelnej ochrany raketoplánov, nadzvukových a atmosferických vratných vozidiel, ale aj rôznych častí pohonných systémov týchto vozidiel.
Doba trvania: 1.11.2017 - 31.10.2020

Celkový počet projektov: 6