Zoznam medzinárodných projektov SAV

Späť na zoznam organizácií | Lock Databáza medzinárodných projektov

Organizácia: Neuroimunologický ústav SAV

Repetitive Subconcussive Head Impacts -Brain Alterations and Clinical Consequences
Repetitive Subconcussive Head Impacts -Brain Alterations and Clinical Consequences
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Filipčík Peter CSc.
Anotácia:Je známe, že traumatické poškodenie mozgu patrí k najvážnejším rizikovým faktorom, ktorý vedie k rôznym formám neuropatológie, včítane vážnych chronických a neurodegeneračných porúch. Môže spôsobiť chronickú traumatickú encefalopatiu, ale aj tzv. „poranením indukovanú neurodegeneráciu“. Traumatické poškodenie mozgu postihuje milióny ľudí ročne, pričom jeho molekulárna diagnostika je stále veľmi ťažká. Otrasy mozgu sa pomerne často vyskytujú aj v kontaktných športoch. Ešte častejšie ako otrasy mozgu sa však vyskytujú mierne údery do hlavy, ktoré ešte definíciu otrasu mozgu nespĺňajú. Nedávne údaje z literatúry naznačujú, že podobne ako otrasy mozgu aj tieto tzv. „subkonkusívne“ nárazy do hlavy, najmä ak sú viacnásobné, môžu viesť k zmenám mozgu, a dokonca až ku klinickému poškodeniu. Napriek ich veľkej prevalencii nie je známe, do akej miery vedú k štrukturálnym a funkčným zmenám v mozgu. Preto je potrebné určiť účinky opakujúcich sa miernych úrazov hlavy na mozog, čo je hlavným cieľom tohto projektu. Projekt rieši multidisciplinárne, medzinárodné konzorcium expertov translačného výskumu zo šiestich krajín (Nemecko, Slovensko, Belgicko, Holandsko, Nórsko, Izrael). Konečným cieľom je porozumieť základným mechanizmom opakovaných nárazov do hlavy na biologickej a funkčnej úrovni s využitím komplexnej sady inovatívnych techník včítane fMRI a EEG. Našou úlohou v projekte je vyvinúť novú stratégiu molekulovej diagnostiky a predikcie zmien v mozgu pomocou komplexnej analýzy plazmy. Zameriavame sa na neuroproteíny a imunitné markery ako aj na celý panel plazmatických nekódujúcich, regulačných ribonukleových kyselín. Predpokladáme, že projekt vyústi aj v popísanie deregulovaných signálnych dráh u testovaných juniorov, čo vyústi do identifikácie rizikových faktorov asociovaných s klinickou deficienciou definovanou pomocou obrazovej analýzy mozgu.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2019

-
Spinal cord repair: releasing the neuron-intrinsic brake on axon regeneration
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: doc. MVDr. Čížková Daša DrSc.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2019

Celkový počet projektov: 2