Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Alzheimerova choroba: Diagnostika, inovácie a translácia do klinickej praxe v strednej Európe

Alzheimer's Disease Diagnostics Innovation and Translation to Clinical Practice in Central Europe

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: Horizont Európa
Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Ukropcová Barbara PhD.

Diamantové templáty pre stimulovaný rast rôznych ľudských bunkových línií v systéme in vitro

Diamond templates for stimulated growth of various human cell lines in in vitro system

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kozics Katarína PhD.

Európska sieť pre kožné inžinierstvo a modelovanie

European Network for Skin Engineering and Modeling

Doba trvania: 15.9.2022 - 14.9.2026
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Šramková Monika PhD.

Európske partnerstvo prehlbujúce spoluprácu v rámci Európskeho výskumného priestoru (ERA) pre zdravotnícky výskumu

European partnership fostering a European Research Area (ERA) for health research

Doba trvania: 1.11.2022 - 30.10.2029
Program: Horizont Európa
Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Imrich Richard DrSc.

Európsky vírusový archív GLOBAL

European Virus Archive GLOBAL

Doba trvania: 1.1.2020 - 30.9.2024
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Klempa Boris DrSc.

Genomická nestabilita v bunkách od osôb vystavených RF zo základných staníc

Genomic instability in cells from persons exposed to RF from base stations

Doba trvania: 8.9.2021 - 31.12.2027
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Beliaev Igor DrSc.
Anotácia:Vzorky krvi od osôb vystavených rádiofrekvenčnému žiareniu (RF) zo základných staníc budú analyzované na poškodenie DNA a genetickú nestabilitu s použitím komplexných techník a koncových bodov vrátane oxidačného poškodenia, kométového testu, chromozomálnych aberácií, mikronukleového testu, preleukemických génových fúzií. Údaje budú korelované s RF parametrami expozícií poskytnutými nemeckým partnerom.

Identifikácia biologických markerov pre prevenciu a translačnú medicínu pri rakovine pankreasu

Identification of biological markers for prevention and translational medicine in pancreatic cancer

Doba trvania: 11.10.2022 - 10.10.2026
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Smolková Božena PhD.
Anotácia:Karcinóm pankreasu má vysokú úmrtnosť a predpokladá sa, že sa stane masívnym problémom verejného zdravia v Európe. COST TRANSPAN podporí výskum v oblasti genetických rizikových faktorov, stratifikácii rizika, identifikácii biomarkerov na včasnú detekciu a monitorovanie pacienta, objasňovaní biologických mechanizmov a funkčnej farmakogenomike pre personalizovanú medicínu. Projekt bude realizovaný v nasledujúcich pracovných skupinách: • Profilovanie rizika ochorenia. Táto pracovná skupina bude používať zárodočné genetické varianty, epigenetiku, transkriptomiku a environmentálne faktory na modelovanie rizika ochorenia a aplikovanie skóre stratifikácie rizika na lepší výber jedincov vhodných na skríning. • Neinvazívne biomarkery. Táto pracovná skupina bude aplikovať najmodernejšie metódy tekutej biopsie na detekciu a charakterizáciu cirkulujúcich nádorových buniek a DNA, exozómov odvodených z nádoru, krvných doštičiek edukovaných nádorom, epigenetických markerov a bude testovať ich diagnostickú hodnotu na prekurzory karcinómu pankreasu. • Profilovanie nádoru. Genomické, epigenomické a transkripčné profilovanie PC a jeho prekurzorov metódami celogenómovej analýzy bude využité na identifikáciu nových biomarkerov s prognostickou a prediktívnou hodnotou pre stratifikáciu pacientov. • Funkčná genomika a terapia. Táto WG bude funkčne overovať kandidátne genetické varianty pomocou špičkových prístupov, ako je napríklad metóda CRISPR-Cas9. Budú využité nové prístupy, ako sú organoidy / avatary zebričiek, na implementáciu (chemo)terapeutických stratégií na báze personalizovanej medicíny.

Integrované služby pre výskum prepuknutia infekčných chorôb

Integrated Services for Infectious Disease Outbreak Research

Doba trvania: 1.2.2022 - 31.7.2025
Program: Horizont Európa
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Klempa Boris DrSc.

Interakcia medzi odmenou a stresom ako neurobiologický podklad odolnosti a rezistencie v duševnom zdraví a depresii: Rozsiahly translačný projekt

Reward-stress interactions as neurobiological substrate for resilience and vulnerability in mental health and depression: A translational large-scale project

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2026
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hlaváčová Nataša PhD.
Anotácia:Je známe, že stres v skorom období života zvyšuje riziko vzniku mentálnych porúch, najmä depresie v dospelosti. Nie je však zrejmé, prečo sa u niektorých jedincov, ktorí boli vystavení stresu/traumatizujúcej udalosti v ranom období života rozvinie depresívna symptomatológia, zatiaľ čo iní ostávajú rezistentní. Cieľom projektu je odhaliť neurobehaviorálne faktory a biomarkery, ktoré stoja v pozadí asociácie medzi známymi environmentálnymi rizikovými faktormi a rozvojom depresívnych symptómov v rôznom období života (mladí dospelí a starší dospelí). Hlavnou hypotézou je, že nerovnováha medzi senzitivitou odmeňovacieho systému v striate a reaktivitou amygdaly počas stresu môže predstavovať prediktor rozvoja psychopatologických symptómov resp. pre odolnosti voči mentálnym poruchám. Náš inovatívny translačný projekt spája A) predklinické modely stresu u hlodavcov, B) funkčné zobrazovanie magnetickou rezonanciou (fMRI) a elektroencefalografické (EEG) štúdie u ohrozených participantv vyselektovaných zo súborov z kohorty Mannheimského psychoepidemiologického centra) a ich rozšírenie o cielený zber údajov u mladých a starších ľudí vystavených stresu v skorom období života, C) behaviorálne štúdie na vzorke pacientov s depresiou , D) sofistikované štatistické metódy asociácií neuronových sietí a E) vytvorenie spoločnej databázy umožňujúcej testovanie všeobecných hypotéz pomocou rozsiahlych analýz.

KOMPLEXNÉ ONKOLOGICKÉ INFRAŠTRUKTÚTY 4 EUROPE

COMPREHENSIVE CANCER INFRASTRUCTURES 4 EUROPE

Doba trvania: 1.5.2023 - 30.4.2026
Program: Horizont Európa
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Cihová Marína PhD.

Kontrola translácie v Cancer European Network

Translational control in Cancer European Network

Doba trvania: 4.10.2022 - 3.10.2026
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jurkovičová Dana PhD.

Liečba chorôb modifikáciou genómu

Genome Editing to Treat Humans Diseases

Doba trvania: 15.9.2022 - 14.9.2026
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: prof. PharmDr. Ježová Daniela DrSc.
Anotácia:Nedávne pokroky génového inžinierstva pri liečbe niektorých genetických porúch, infekčných chorôb či rakoviny v animálnych modeloch otvorili otázku možnosti liečby chorôb modifikáciou konkrétnych génov u ľudí. Nedostatočná integrácia získaných výsledkov z akademického a vedeckého prostredia pri vývoji nových liekov farmaceutickými firmami a absencia registračných štandardov potrebných na posúdenie pomeru rizika a prínosu zo strany regulačných agentúr bránia aplikácii týchto poznatkov pri liečbe chorôb. Hlavným cieľom projektu je získavať nové poznatky využívaním metód ovplyvnenia expresie génov pre budúcu liečbu vybraných ochorení u ľudí. K plneniu uvedeného cieľa prispeje spoločné úsilie farmaceutických spoločností, vedeckých inštitúcií, biotechnologických firmy a pacientskych organizácií.

Modelovanie toxicity a odpovede na imunoterapiu pri liečbe rakoviny

Modelling immunotherapy response and toxicity in cancer

Doba trvania: 2.11.2022 - 1.11.2026
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Smolková Božena PhD.
Anotácia:Projekt COST IMMUNO-model má za cieľ podporiť výskum a inovácie v oblasti predklinických imuno-onkologických modelov s konečným cieľom napredovať v liečbe pacientov s rakovinou zlepšením ich výsledkov a kvality života. Bezprecedentnú zmenu, ktorú imunoterapia predstavovala v liečbe rakoviny, najlepšie ilustrujú výsledky dosiahnuté u predtým neliečiteľných malignít, ako je napríklad metastatický melanóm. Širokému používaniu týchto terapií však bráni ich obmedzená účinnosť a súvisiace toxicity. Na riešenie týchto problémov a na vývoj efektívnejších a bezpečnejších imunoterapií je prísne potrebné lepšie pochopenie komplexných interakcií medzi nádorovými bunkami a imunitným systémom. Jednou z najdôležitejších prekážok v imuno-onkologickom výskume je však nedostatok predklinických modelov, ktoré verne rekapitulujú ľudskú imunitu a prispievajú k identifikácii nových terapeutických cieľov, charakterizujú biomarkery terapeutickej odozvy a toxicity a vytvárajú spoľahlivé údaje o synergiách liekov. Model IMMUNO spojí európskych výskumníkov z rôznych sektorov (akademická obec, klinický priemysel, priemysel) so spoločným cieľom vytvoriť sieť, ktorá podporuje imuno-onkologický výskum špecifickou podporou zdieľania, štandardizácie a aplikácie predklinických modelov imunoterapie.

Myokíny a metabolicky aktívne molekuly v patogenéze idiopatických zápalových myopatií

Myokines and metabolically active molecules in the pathogenesis of idiopathic inflammatory myopathies

Doba trvania: 1.5.2021 - 31.12.2024
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Ukropcová Barbara PhD.

Porovnanie molekulárnych a behaviorálnych dôsledkov abnormálneho vývinu mozgu v dvoch modeloch autizmu.

Comparison of molecular and behavioral consequences of altered brain development in two models of autism.

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Bakoš Ján PhD.

Potenciálna protektívna úloha siponimodu v neurodegenerácii/poškodení miechy.

The potential protective role of siponimod in neurodegeneration/spinal cord injury.

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kisucká Alexandra PhD.

Presná medicína pri rakovine žlčových ciest

Precision medicine in biliary tract cancer

Doba trvania: 9.10.2023 - 8.10.2027
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jurkovičová Dana PhD.

Prevencia, predvídanie a zmierňovanie rizika ochorenia prenášaného kliešťami pomocou protokolu DAMA

Prevention, anticipation and mitigation of tick-borne disease risk applying the DAMA protocol

Doba trvania: 18.10.2022 - 17.10.2026
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Minichová Lenka PhD.

Prevencia, predvídanie a zmierňovanie rizika ochorenia prenášaného kliešťami pomocou protokolu DAMA

Prevention, anticipation and mitigation of tick-borne disease risk applying the DAMA protocol

Doba trvania: 18.10.2022 - 17.10.2026
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Špitalská Eva PhD.
Anotácia:Znovuobjavujúce sa infekčné ochorenia (EID) predstavujú hrozbu pre každú krajinu v dôsledku zmeny klímy, rozširovaniu ľudskej populácie, urbanizácie a globalizácie. Na základe teoretických očakávaní sa EID považovali za zriedkavé a nepredvídateľné, keďže infikovanie nových hostiteľov vyžaduje nové genetické mutácie. Nový koncepčný rámec sa vyvíjal takmer 40 rokov a nedávno bol sformulovaný spôsob, ktorý vedie priamo k protokolu na prijímanie proaktívnych alebo predvídavých krokov pri zvládaní EID. Tento rámec sa nazýva Štokholmská paradigma, ktorá ukazuje, že hlavným spúšťačom vznikajúcej choroby, teraz aj v minulosti, bola zmena klímy. Cieľom akcie PRAGMATICK COST je rozšíriť poznatky a podporovať aplikáciu Štokholmskej paradigmy s cieľom predvídať a zmierňovať riziko ochorenia spojeného s kliešťami a kliešťami prenášanými patogénmi (TBP) pod antropogénnym tlakom a meniacou sa klímou. Bude uplatňovaný komplexný protokol DAMA (Document, Assess, Monitor, Act), ktorý umožňuje „predvídať a zmierňovať“ vznikajúce choroby. Hlavný dôraz sa kladie na mestské kliešte a ohniská TBP. PRAGMATICK sa zameria na vyhľadávanie nových kliešťov a patogénov prenášaných kliešťami skôr, ako oni nájdu nás. Uplatnením „občianskej vedy“ a podporou budovania kapacít v oblasti prevencie kliešťov a chorôb prenášaných kliešťami COST akcia nakoniec povedie k novým a lepším poznatkom o potenciálnych hrozbách súvisiacich s touto dôležitou skupinou vektorov v celej Európe.

Úloha ektodomény CA IX v nádorovom raste a metastázovaní

Role of the CA IX ectodomain in tumor growth and metastasis

Doba trvania: 11.11.2014 - 31.12.2024
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Pastoreková Silvia DrSc.

Úloha tukového tkaniva a svalov v regulácii metabolickej flexibility: Skúmanie nových prediktorov úspešnej intervencie do životného štýlu obéznych pacientov

The role of Adipose tissue and muscle crosstalk in the regulation of METabolic flexibility: exploration of novel predictors of the lifestyle Intervention Success in patients with obesity

Doba trvania: 1.5.2023 - 31.12.2026
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Ukropcová Barbara PhD.

Včasná detekcia spinocelulárneho karcinómu pažeráka pomocou Cytosponge v spojení s molekulárnymi biomarkermi a strojovým učením

Early detection of esophageal squamous cell carcinoma with the Cytosponge coupled with molecular biomarkers and machine learning

Doba trvania: 1.9.2023 - 31.8.2026
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Karhánek Miloslav PhD.

Výskum malárie voľne žijúcich zvierat

Wildlife Malaria Network

Doba trvania: 28.9.2023 - 27.9.2027
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Minichová Lenka PhD.

Význam interakcie mozog-črevo pri rozvoji posttraumatickej stresovej poruchy na základe predklinických štúdií

The importance of brain-gut interaction in the development of posttraumatic stress disorder based upon preclinical studies

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: prof. PharmDr. Ježová Daniela DrSc.

Celkový počet projektov: 24