Zoznam medzinárodných projektov SAV

Späť na zoznam organizácií | Lock Databáza medzinárodných projektov

Organizácia: Biomedicínske centrum SAV

Aliancia pre živé vedy: zmenšovanie výskumnej a inovačnej prepasti v Európskej únii
Life Science Alliance: Closing Research and Innovation Divide in the EU
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Pastoreková Silvia DrSc.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2019

Budovanie vedeckých kapacít v biomedicínskom výskume prostredníctvom vedeckej výmeny a spoločného rozvoja výskumných služieb
Scientific capacity building in biomedical research through scientific exchange and co-development of research services
Program: European Regional Development Fund (ERDF)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Nemčovičová Ivana PhD.
Anotácia:Celkovým cieľom projektu je posilnenie regionálnych kapacít a zlepšenie medzinárodnej reputácie v oblasti biomedicínskeho výskumu. Spoločný vývoj najmodernejších pracovných procesov a vznik novej platformy na získavanie proteínov pre biomedicínske účely má, okrem iného, položiť základy pre dlhodobú spoluprácu zúčastnených inštitúcií. Spolupráca na poli expertíz medzi organizáciami Vienna Biocenter a Biomedicínske centrum SAV umožní v projekte CAPSID vývoj nových vedeckých služieb pri získavaní proteínov pre biomedicínske výskumné účely. Tieto veľmi špecializované výrobné a čistiace procesy vychádzajú v ústrety rastúcemu dopytu, ako aj stále vyšším nárokom na vysokú kvalitu. Metódy získavania proteínov budú dostupné cez novú platformu služieb. Pri využívaní nových metód budú školení študenti a platforma bude zároveň slúžiť aj na výmenu výskumných výstupov. Dôraz bude obzvlášť kladený na medzinárodnú spoluprácu a intenzívnu komunikáciu: konferencie a školenia budú miestom pre stretnutia medzinárodných vedcov a vedkýň, expertov a expertiek z univerzít, výskumných inštitúcií a biotechnologických firiem sídliacich v cezhraničnom regióne.
Doba trvania: 1.7.2018 - 31.12.2021

Cielená kombinovaná terapia nádoru hrubého čreva pomocou rozvetvených nanonosičov nesúcich terapeutický gén a liečivá
Targeted combination therapy of colon cancer with therapeutic gene/drug loaded novel dendritic nanocarriers
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Matúšková Miroslava PhD.
Anotácia:Kolorektálny karcinóm (colorectal cancer, CRC) je celosvetovo jednou z hlavných príčin úmrtie na onkologické ochorenia. Prognóza pacientov trpiacich metastatickým ochorením je nepriaznivá, u mnohých včasne diagnostikovaných pacientov dochádza k relapsu ochorenia. Je potrebné vyvíjať inovatívne terapeutické prístupy. Multifunkčné nanonosiče umožňujú cielené doručenie liečiv, génov a zároveň si zachovávajú svoje chemicko-fyzikálne a biologické vlastnosti. Rozvetvené polyméry sa vyznačujú kontrolovateľnou štruktúrou, veľkým množstvom terminálnych funkčných skupín nízkou viskozitou a dobrou rozpustnosťou. Tieto vlastnosti umožňujú ich využitie v mnohých bioaplikáciách, vrátane cielenej protinádorovej terapie. Naším cieľom je zvýšenie účinnosti konvenčnej terapie CRC a prekonanie liekovej rezistencie. Za týmto účelom pripravíme multimodálny nanoterapeutický systém, pre nasmerovanie kombinovanej terapie priamo do nádoru. Polyamidoamínové dendriméry ponesú: chemoterapeutikum 5-fluorouracil (5FU), plazmid kódujúci gén pre TRAIL (TNF-related apoptosis-inducing ligand), epigenetické liečivo SAHA, folát ako molekulu zvyšujúcu nasmerovanie do nádorových buniek a fluorescenčnú značku umožňujúcu sledovanie nanonosiča. Budeme testovať účinnosť a bezpečnosť kombinovanej terapie nasmerovanej pomocou nanonosiča, ktorý bude pripravený tureckým partnerom (Genetic Engineering and Biotechnology Institute, TUBITAK Marmara Research Center). Úlohou slovenského tímu je definovanie biologických účinkov. Na predklinických modeloch in vitro a in vivo stanovíme terapeutickú účinnosť, potenciálnu cytotoxicitu, biodistribúciu a biodostupnosť, elimináciu nanonosiča a uvoľňovanie terapeutických molekúl.
Doba trvania: 3.9.2018 - 30.9.2021

Detekcia a charakterizácia Rickettsií a im podobných mikroorganizmov
Detection and Characterization of Rickettsiae and Similar Microorganisms.
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Sekeyová Zuzana PhD.
Anotácia:Ciele a výsledky zdieľané v tomto projekte poskytnú množstvo teoretických poznatkov z oblasti molekulárnych analýz rickettsií a im podobných mikrooranizmov, s priamymi prienikmi do medicínskej praxe, t.j. interferencií, ktoré nám umožnia navrhnúť a v niektorých bodoch analyticky presne určiť správnu diagnostiku rickettsióz a im podobných (svojou biologickou aktivitou) vnútrobunkových baktérií. Poskytneme špecifický obraz priebehu nimi vyvolaných ochorení, náčrt medicínskych problémov a z nich plynúcich laboratórnych výziev, ktoré sa pokúsime pretaviť do určenia špecifických laboratórnych indikátorov študovaných patogénov na molekulárnej úrovni. Spoľahlivá diagnostika, ostražitosť, pripravenosť, dostupnosť a účinnosť vakcín, či použitie antibiotík, sú závislé na odhalení špecifických, presne cielených biomarkerov, ktoré zvýšia kvalitu diagnostických schopností, znížia počty oneskorenej detekcie, alebo vylúčia nesprávnu diagnózu infekčného agens.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2019

Drosophila salivary gland secretory proteins as tunable and biodegradable natural glue
European Network of Bioadhesion Expertise: Fundamental Knowledge to Inspire Advanced Bonding Technologies
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Farkaš Robert CSc.
Anotácia:Cieľom projektu je zosústrediť expertov z rôznych oblastí vedy a technológií od biológie cez chémiu, fyziku a rôzne odvetvia aplikácií a priemyslu kvôli vývoju nových lepidiel na báze bioadhezív t.j. komplexných biologických cementov, ktoré oproti syntetickým a doteraz komerčne uplatňovaným lepidlám vykazujú vyššiu mieru stability v rôznych prostrediach, alebo stability, ktorá sa dá programovať pre účely degradácie, najmä biodegradability a má potenciál byť využitá v rôznych priemyselných odvetviach ale aj v regeneratívnej medicíne, traumatológii, transplantológii a iných oblastiach chirurgie. Medzi živými organizmami, od baktérií cez huby až po zložité a komplexné metazoálne živočíšne druhy sa vyskytuje pomerne široká škála slizov a lepidiel s najrozmanitejšími a úzko špecifickými vlastnosťami, ktoré prešli selekciou evolúcie. Nezanedbateľná časť z nich sú exogénne vylučované sekréty (exkréty) proteínovo-glyko-lipidického charakteru. Elementárne vlastnosti týchto exkrétov sú determinované geneticky tým že kostrové (core) produkty sú proteíny kódované príslušnými génmi, kým temporálne či adaptačné vlastnosti sú dotvárané ich posttranslačnými modifikáciami (napr. glykozyláciami, acetyláciami, metyláciami, disulfidickými mostíkmi, a pod.) a vzájomnými interakciami tvoriacimi väčšie komplexy. Úlohou je teda bližšie charakterizovať tieto vlastnosti na molekulárnej úrovni a pokúsiť sa hľadať resp. selektovať tie, ktoré sa budú javiť ako najperspektívnejšie pre prípadne medicínske alebo industriálne využitie kvôli vlastnostiam aké chýbajú doteraz známym najmä komerčným adhezívam.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

In vitro 3-D bunkové modely – metodické postupy a ich relevantnosť
In vitro 3-D total cell guidance and fitness
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Šramková Monika PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na lepšie pochopenie in vivo mikroprostredia, aby sa znížili rozdiely pri jeho simulácii v podmienkach in vitro. Cieľom je vytvoriť kompletné 3D metodické postupy na kultiváciu bunkových kultúr ex vivo, ktoré môžu nahradiť experimentálne zvieratá. Tradičné 2D kultivačné systémy nie sú schopné imitovať fyziologické a biochemické charakteristiky buniek v pôvodnom tkanive. Rozdiely medzi mikroprostredím, ktoré poskytujú bunkové modely a špecifické tkanivo in vivo sú signifikantné a môžu byť príčinou odlišnej odpovede buniek na expozíciu. Pochopenie in vivo mikro/makroprostredie je nevyhnutné na vytvorenie fyziologického systému in vitro, ktorý čo najlepšie korešponduje so situáciou in vivo ako je napr.: topografiu povrchu, prilnavosť k substrátu, mechanická a chemická stimulácia, denzita atď. Pochopenie týchto zákonitostí umožní bezpečný prenos poznatkov základného výskumu do klinickej aplikácie ako je regeneračná medicína, čo bude mať pozitívny impakt pre ľudské zdravie a zníži liečebné náklady.
Doba trvania: 16.3.2017 - 15.3.2021

Inovatívne nanoliečivá: Nová kombinácia epigentických a protinádorových liečiv s génovou terapiou zacielená voči nádorovým kmeňovým bunkám karcinómu prsníka
Innovative Nanopharmaceuticals: Targeting Breast Cancer Stem Cells by a Novel Combination of Epigenetic and Anticancer Drugs with Gene Therapy
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Smolková Božena PhD.
Anotácia:Cieľom projektu INNOCENT je prekonať nízku účinnosť liečby a zabrániť častým relapsom pri karcinómu prsníka vývojom nového mutlifunkčného nanoliečiva, ktoré kombinuje v rámci jednej nanoštruktúry diagnostický aj terapeutický potenciál. Má štyri kľúčové zložky: 1. povrchové ligandy pre nasmerovanie na nádorové kmeňové bunky, 2. diagnostickú zložku vo forme anorganických nanokryštálov, 3. cytotoxickú zložku (cytostatikum) a 4. a zložku zvyšujúcu citlivosť terapie prostredníctvom epigenetickej modifikácie. Anorganické nanokryštály v nosiči umožňujú zobrazovanie distribúcie liečiva v reálnom čase, jeho akumuláciu v nádore aj monitorovanie odpovede pacienta na liečbu. Nové liečivo môže fungovať aj ako neoadjuvantný prípravok a zabrániť rozsevu metastáz cez elimináciu nádorových kmeňových buniek.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2019

Inovatívne partnerstvo pre boj proti rakovine (Spoločná aktivita podporená Európskou komisiou v rámci tretieho programu v oblasti zdravia)
INNOVATIVE PARTNERSHIP FOR ACTION AGAINST CANCER
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Pastoreková Silvia DrSc.
Anotácia:Projekt iPAAC je spoločná aktivita (Joint Action), ktorá je podporená Európskou komisiou v rámci tretieho programu v oblasti zdravia. Projektu iPAAC sa zúčastňuje 40 pridružených partnerských inštitúcií z 24 európskych krajín. Hlavným výsledkom tejto spoločnej aktivity a projektu iPAAC bude Atlas implementácie a udržateľnosti opatrení na kontrolu rakoviny (the Roadmap on Implementation and Sustainability of Cancer Control Actions), čiže detailný plán a vysvetlenie, ako uplatňovať, zaviesť a dlhodobo udržať v praxi opatrenia na kontrolu onkologických ochorení. Základné východiská projektu IPAAC JA sú: • podporovať zdravý životný štýl a prevenciu onkologických ochorení prostredníctvom populačných programov onkologického skríningu a prostredníctvom uplatňovania Európskeho kódexu boja proti rakovine • doplniť výsledky spoločných aktivít European Partnership for Action Against Cancer (EPAAC) a European Guide on Quality Improvement in Comprehensive Cancer Control (CANCON) financovaných druhým a tretím programom v oblasti zdravia a vychádzať z ich výstupov • nadviazať na predchádzajúce iniciatívy EÚ v oblasti prevencie a liečby onkologických ochorení a podporiť zavedenie ich výstupov do praxe • dosiahnuť lepšiu kontrolu príčin onkologických ochorení a zlepšenie intervencií v oblasti verejného zdravia
Doba trvania: 1.4.2018 - 31.3.2021

Kométový test ako nástroj na biologické monitorovanie ľudí
The Comet assay as a human biomonitoring tool
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gábelová Alena CSc.
Anotácia:Mnoho epidemiologických štúdií využíva kométový test na meranie DNA poškodení (niektoré aj na meranie DNA opravy). Vo väčšine prípadov sa v teste používajú mononukleárne bunky z periférnej krvi. Výsledky z relatívne malých individuálnych štúdií sú často protirečivé a je výhodné robiť spoločnú (pooled) analýzu kombináciou dát zo všetkých dostupných štúdií. hCOMET bude sieťou, ktorá spája vedcov, ktorí pracujú alebo plánujú pracovať v oblasti biologického monitorovania, ktoré využíva kométový test. Výsledky, poskytnuté týmito vedcami budú viesť k vytvoreniu jednej databázy, ktorá bude reprezentovať približne 19 000 individuálnych meraní poškodení DNA. Spoločná analýza nám umožní určiť, ktoré faktory (fajčenie, vek, výživa, pohlavie, profesionálna expozícia atď.) ovplyvňujú DNA poškodenie a do akej miery. Niektoré štúdie sa zameriavajú na meranie reparačnej kapacity; budeme zbierať tieto data a urobíme detailný prehľad (alebo spoločnú analýzu, ak dát bude dostatok). Ďalej, hCOMET sa bude zaoberať reprodukovateľnosťou tohto testu medzi laboratóriami, zavádzaním štandardných protokolov pre meranie DNA poškodenia a reparačnej kapacity DNA, koordinovať štúdie, ktoré budú testovať tieto protokoly a bude poskytovať školiace kurzy a výmeny, aby bolo možné v budúcnosti porovnanie výsledkov z rôznych štúdií. Posúdime aplikáciu tejto metódy na iné typy ľudských buniek a metód na ich izoláciu (napr. získanie leukocytov zo zmrazenej krvi).
Doba trvania: 1.4.2016 - 31.3.2020

Magnetická rezonančná spektroskopia ako nástroj na sledovanie tkanivovo-špecifického metabolických parametrov, ktoré sa spájajú s účinkami tyroidálnych hormónov in vivo: overenie klinickej relevantnosti takejto “vitruálnej biopsie”
High-field MRS, a tool to estimate the tissue-specific metabolic state reflecting thyroid hormone activity in vivo: validation of the “virtual biopsy” clinical relevance
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ukropec Jozef DrSc.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2019

Metabolické abnormality kostrového svalu u pacientov s idiopatickými zápalovými myopatiami
Skeletal muscle metabolic abnormalities in patients with idiopathic inflammatory myopathies
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Ukropcová Barbara PhD.
Doba trvania: 1.4.2016 - 31.3.2020

MITO-EAGLE: Evolúcia-Vek-Pohlavie-Životný štýl-Prostredie
Mitochondrial mapping: Evolution - Age - Gender - Lifestyle - Environment
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ukropec Jozef DrSc.
Doba trvania: 1.1.2017 - 1.9.2020

Molekulárne markery pre biologickú dozimetriu v radiačnej onkológii a hodnotenie rizika vzniku a optimalizácie liečby rakoviny
Molecular Markers for Biological Dosimetry in Radiation Oncology, Cancer Risk, Assesment and Optimizing Cancer Therapy
Program: IAEA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Beliaev Igor DrSc.
Anotácia:Jedinou štandardnou metódou pre biologickú dozimetriu je cytogenetická analýza. Je všeobecne akceptované, že by sa mali stanoviť nové molekulárne markery biologickej dozimetrie spojené s rizikom vzniku rakoviny a mala by sa overiť závislosť tohto rizika od podmienok ožarovania, ako napríklad dávka. Na overenie a predvídanie týchto rizík sú potrebné relevantné bunkové modelové systémy. Hematopoetické kmeňové bunky (HSC) sú hlavným cieľom leukemogenézy a tiež najrelevantnejším bunkovým modelom na hodnotenie rizika vzniku rakoviny spojeného s ionizujúcim žiarením. Charakteristické chromozomálne translokácie, ktoré vedú k vzniku takzvaných preleukemických fúznych génov (PFG), vznikajú často prenatálne v HSC, a ako prvotný významný krok viacstupňového procesu leukemogenézy. Dvojvláknové zlomy DNA (DSB) predstavujú kritické poškodenia DNA, ktoré vedú k vzniku PFG. Budeme skúmať kmeňové bunky CD34 + HSC z pupočníkovej krvi (UCB) v porovnaní s lymfocytmi. V Projekte sa zameriame na oblasť nízkych dávok (≤10 cGy), ktorým sú zvyčajne vystavení ľudia počas lietania, pri bezpečnostných kontrolách (letiskách) a počas lekárskych vyšetrení (ako je počítačová tomografia a mamografia). Údaje budeme získavať aj v rozsahu vyšších dávok, aby sa zistilo, či môžu byť účinky nízkej dávky extrapolované z vyšších dávok. Tento projekt bude overovať možné molekulárne markery na základe účinkov nízkych dávok v HSC a lymfocytoch, ktoré sa môžu použiť v biodosimetrii a epidemiologických štúdiách rakoviny. Možná korelácia konštitutívneho a indukovaného poškodenia DNA a apoptózy bude analyzovaná v hematopoetických bunkách ALL a AML pacientov. Získané údaje budú korelované s imunofenotypom, prítomnosťou PFG a klinickými výsledkami, ako je odpoveď na liečbu, minimálna reziduálna choroba (MRD), riziková skupina, vedľajšie účinky. Ak sa budú pozorovať určité korelácie, môže to poskytnúť novú stratégiu optimalizácie liečby rakoviny.
Doba trvania: 19.9.2017 - 9.7.2021

Nanomedicína rakoviny - z laboratória k pacientovi
Cancer Nanomedicine - from the bench to the bedside
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Šramková Monika PhD.
Doba trvania: 28.9.2018 - 27.9.2022

Neuroprotektívny potenciál zamrazených mezenchýmových kmeňových buniek (MSCs) placenty, extraktov, séra pupočníkovej krvi pri poranení miechy (SCI).
Neuroprotective potential of cryopreserved placental mesenchymal stem cells (MSCs), extract, cord blood serum in the spinal cord injury (SCI).
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Slovinská Lucia PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2019

Nové diagnostické a terapeutické nástroje v liečbe mnoholiekovej rezistencie nádorov
New diagnostic and therapeutic tools against multidrug resistant tumors
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jurkovičová Dana PhD.
Doba trvania: 11.9.2018 - 10.9.2022

Úloha ektodomény CA IX v nádorovom raste a metastázovaní
Role of the CA IX ectodomain in tumor growth and metastasis
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Pastoreková Silvia DrSc.
Doba trvania: 11.11.2014 - 31.12.2019

Úloha oxytocínu v regulácii expresie GTPáz v transgénnom modeli neurovývinového ochorenia
Oxytocin role in the regulation of expression of GTPases in transgenic mouse model of neurodevelopmental disorder
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bakoš Ján PhD.
Anotácia:Vývinové ochorenia najmä Prader-Wiliho syndróm, Schaaf-Yangov syndróm a spektrum autistických porúch sú spájané s deficitmi v oxytocínovom systéme. Oxytocín je známy reprodukčný hormón, ktorý sa považuje za trofický a diferenciačný faktor v mozgu. Napriek tomu je len málo štúdií, ktoré manipulujú oxytocínovým systémom vo vzťahu k vývinu mozgu. Laboratórium francúzskeho spoluriešiteľa vyvinulo myšací model inaktivácie génu Magel2 a preukázalo, že Magel2-deficientné myši trpia poruchami príjmu potravy v skorých štádiách vývinu a majú autistické príznaky v dospelosti. Tento model je široko akceptovaný ako model ľudského ochorenia Prader-Wiliho syndrómu a Schaaf-Yang syndrómu. Hlavný cieľ kolaboratívneho projektu je prispieť k osveteleniu účinkov oxytocínu na expresiu GTPáz v transgénnom myšacom modeli neurovývinoveho ochorenia. Slovenský tím spolu s francúzskymi partnermi budú úzko spolupracovať na analýze GTPáz a hodnotiť cytoskeletové proteíny dôležité pre rast neuritov pod vplyvom oxytocínu u Magel2 deficientných myší. Štúdium úlohy oxytocínu v procese skorého vývinu mozgu a hodnotenie poteciálu oxytocínu na kompenzáciu niektorých vývinových deficitov može priniesť významné data pre klinickú a regeneratívnu medicínu.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2019

Využitie hmotnostnej spektrometrie pre sledovanie vplyvu prirodzených a syntetických ligandov nukleárnych retinoidných receptorov na kľúčové proteíny epiteliálne-mezenchymálneho prechodu u buniek karcinómu prsníka
Monitoring of effects of natural and synthetic ligands of nuclear retinoid receptors on key proteins involved in epithelial-mesenchymal transition in human breast cancer cells by the mass spectrometry
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Brtko Július DrSc.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2020

Vývoj inovatívnej metódy na efektívnu liečbu poškodenia miechy.
Developing of innovative method of spinal cord injury effective treatment.
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gálik Ján CSc.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2019

Celkový počet projektov: 20