Zoznam medzinárodných projektov SAV

Späť na zoznam organizácií | Lock Databáza medzinárodných projektov

Organizácia: Biomedicínske centrum SAV

7RP Zdravie: Klinický vývoj Nitisinonu pre Alkaptonúriu
FP7 Health: Clinical Development of Nitisinone for Alkaptonuria
Program: 7RP
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zaťková Andrea PhD.
Anotácia:DevelopAKUre je projekt na financovanie klinického vývoja lieku nitizinónu určeného pre liečbu zriedkavého dedičného ochorenia, alkaptonúrie (AKU). AKU je geneticky podmienená deficiencia dioxygenázy kyseliny homogentízovej, ktorá spôsobuje vysoké hladiny kyseliny homogentízovej (HGA) v tele. Oxidáciou HGA vzniká polymérny pigment, ktorý spôsobuje zmeny spojivového tkaniva označované ako ochronóza. Dochádza k multisystémovému poškodeniu, v ktorom dominuje predčasná ťažká artritída. V súčasnej dobe sú pre pacientov nevyhnutné náhrady viacerých kĺbov. AKU nie je liečiteľná, neexistuje ani účinná paliatívna terapia. Vzhľadom na to, že dosiaľ nie sú známe údaje o prítomnosti alebo neprítomnosti ochronózy ešte pred dovŕšením veku 30 rokov, nedá sa posúdiť indikácia začatia liečby. Potenciálne by mohla byť k dispozícii liečba znižujúca hladinu HGA pomocou nitizinónu, k jej úspešnej registrácii však chýbajú klinické dáta. Vďaka pozitívnym výsledkom základného a klinickému výskumu (bunkové modely, modely na zvieratách, štúdie prirodzeného priebehu ochorenia (natural history)), sa splnili predpoklady pre záverečnú fázu klinického vývoja nitizinónu pre AKU. Bude zahŕňať štúdiu zameranú na nájdenie vhodnej dávky, klinické skúšanie fázy 3 na preukázanie účinnosti ako aj prierezovú (cross-sectional) štúdiu u detí a mladých dospelých s cieľom určiť, kedy je potrebné začať liečbu. Výsledky DevelopAKUre nám umožnia podať žiadosť o registráciu nitizinónu pre AKU Európskej agentúre pre liečivá (European Madicines Agency), a tým prispieť k dosiahnutiu cieľa Konzorcia medzinárodného výskumu zriedkavých chorôb, ktorým je mať 200 nových terapií do roku 2020. Naše konzorcium spolupracuje už päť rokov. Zahŕňa AKU výskumný tím z Liverpool University ako hlavného žiadateľa, pacientskú skupinu AKU Society UK pre propagáciu a nábor pacientov, tri malé a stredné podnikateľské subjekty (SME = small and medium-sized enterprises) (Dánsko, Holandsko) pre analýzu biomarkerov a koordináciu klinickej štúdie, partnera z farmaceutického priemyslu (Švédsko) - dodávateľa/výrobcu lieku zodpovedného za regulačné náležitosti projektu, ďalej tri univerzity a výskumne pracoviská (Veľká Británia, Taliansko, Slovensko) pre analýzu dát, a troch centier klinických skúšaní/štúdií (Veľká Británia, Francúzsko, Slovensko) na dosiahnutie požadovaných počtov pacientov.
Doba trvania: 1.11.2012 - 31.1.2019

Budovanie vedeckých kapacít v biomedicínskom výskume prostredníctvom vedeckej výmeny a spoločného rozvoja výskumných služieb
Wissenschaftliche Kapazitätsbildung in biomedizinischer Forschung durch wissenschaftlichen Austausch und gemeinsame Entwicklung von Forschungsservices
Program: European Regional Development Fund (ERDF)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Nemčovičová Ivana PhD.
Anotácia:Cezhraničný región medzi hlavnými mestami Viedeň a Bratislava je charakterizovaný vysokým počtom univerzít a výskumných ústavov. Len málo týchto inštitúcií má silnú medzinárodnú prestíž v oblasti biomedicínskych vied a stále pretrváva nízka úroveň poskytovaných služieb založených na znalostiach získaných vedeckým prístupom. Prostredníctvom tohto projektu budeme reagovať na obe výzvy tým, že prinesieme medzinárodných vedcov do cezhraničného regiónu, zvýšime príležitosti na vzdelávanie a budeme rozvíjať novú výskumnú službu na základe nových poznatkov a skúseností zameranú na produkciu a získavanie biomedicínsky významných bielkovín. Budeme vytvárať synergie medzi oboma partnermi využitím existujúcich oblastí odbornosti. Medzi hlavné aktivity bude patriť spoločný výskumný projekt zameraný na vývoj novej vedeckej platformy služieb, na princípe projektu s otvoreným prístupom (Open Aceess), odborné semináre za účasti pozvaných medzinárodných vedcov, 1 odbornej konferencie a 3 vedecké workshopy. Tieto aktivity sa budú ponúkať univerzitám a výskumným ústavom, a tiež budú dostupné aj miestnym biotechnologickým spoločnostiam a začínajúcim podnikom. Všetky aktivity budú spoločne plánované a realizované vo Viedni a v Bratislave. Jednotlivé ciele projektu sú: i) zlepšenie vedeckej komunikácie a medzinárodnej prestíže zúčastnených inštitúcií, merateľné počtom školených a zapojených účastníkov do tejto siete, ii) vytvorenie dlhodobej a udržatelnej spolupráce medzi partnermi, merateľná počtom zúčastnených výskumných organizácií v projekte, iii) rozvíjanie nových poznatkov a odborných znalostí u oboch partnerov, merateľné rozvojom vedeckej platformy služieb. Dlhodobým prínosom projektu bude zvýšenie cezhraničného prenosu vedomostí a regionálnej spolupráce v oblasti výskumu, zvýšenie inovačného potenciálu regiónu prostredníctvom výskumných služieb a odborných znalostí; a zvýšenie príťažlivosti regiónu pre medzinárodne uznávaných vedeckých pracovníkov prostredníctvom aktívneho zvideteľňovania sa a vedeckej mobility.
Doba trvania: 1.7.2018 - 31.12.2021

Detekcia a charakterizácia Rickettsií a im podobných mikroorganizmov
Detection and Characterization of Rickettsiae and Similar Microorganisms.
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Sekeyová Zuzana PhD.
Anotácia:Ciele a výsledky zdieľané v tomto projekte poskytnú množstvo teoretických poznatkov z oblasti molekulárnych analýz rickettsií a im podobných mikrooranizmov, s priamymi prienikmi do medicínskej praxe, t.j. interferencií, ktoré nám umožnia navrhnúť a v niektorých bodoch analyticky presne určiť správnu diagnostiku rickettsióz a im podobných (svojou biologickou aktivitou) vnútrobunkových baktérií. Poskytneme špecifický obraz priebehu nimi vyvolaných ochorení, náčrt medicínskych problémov a z nich plynúcich laboratórnych výziev, ktoré sa pokúsime pretaviť do určenia špecifických laboratórnych indikátorov študovaných patogénov na molekulárnej úrovni. Spoľahlivá diagnostika, ostražitosť, pripravenosť, dostupnosť a účinnosť vakcín, či použitie antibiotík, sú závislé na odhalení špecifických, presne cielených biomarkerov, ktoré zvýšia kvalitu diagnostických schopností, znížia počty oneskorenej detekcie, alebo vylúčia nesprávnu diagnózu infekčného agens.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2019

Drosophila salivary gland secretory proteins as tunable and biodegradable natural glue
European Network of Bioadhesion Expertise: Fundamental Knowledge to Inspire Advanced Bonding Technologies
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Farkaš Robert CSc.
Anotácia:Cieľom projektu je zosústrediť expertov z rôznych oblastí vedy a technológií od biológie cez chémiu, fyziku a rôzne odvetvia aplikácií a priemyslu kvôli vývoju nových lepidiel na báze bioadhezív t.j. komplexných biologických cementov, ktoré oproti syntetickým a doteraz komerčne uplatňovaným lepidlám vykazujú vyššiu mieru stability v rôznych prostrediach, alebo stability, ktorá sa dá programovať pre účely degradácie, najmä biodegradability a má potenciál byť využitá v rôznych priemyselných odvetviach ale aj v regeneratívnej medicíne, traumatológii, transplantológii a iných oblastiach chirurgie. Medzi živými organizmami, od baktérií cez huby až po zložité a komplexné metazoálne živočíšne druhy sa vyskytuje pomerne široká škála slizov a lepidiel s najrozmanitejšími a úzko špecifickými vlastnosťami, ktoré prešli selekciou evolúcie. Nezanedbateľná časť z nich sú exogénne vylučované sekréty (exkréty) proteínovo-glyko-lipidického charakteru. Elementárne vlastnosti týchto exkrétov sú determinované geneticky tým že kostrové (core) produkty sú proteíny kódované príslušnými génmi, kým temporálne či adaptačné vlastnosti sú dotvárané ich posttranslačnými modifikáciami (napr. glykozyláciami, acetyláciami, metyláciami, disulfidickými mostíkmi, a pod.) a vzájomnými interakciami tvoriacimi väčšie komplexy. Úlohou je teda bližšie charakterizovať tieto vlastnosti na molekulárnej úrovni a pokúsiť sa hľadať resp. selektovať tie, ktoré sa budú javiť ako najperspektívnejšie pre prípadne medicínske alebo industriálne využitie kvôli vlastnostiam aké chýbajú doteraz známym najmä komerčným adhezívam.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2020

Efekt vortioxetínu v SSRI-rezistentom modeli depresie založenom na tryptofánovej deplécii u samíc potkanov
Effects of vortioxetine in the tryptophan-depletion model of SSRI-resistant depression in female rats
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: prof. PharmDr. Ježová Daniela DrSc.
Doba trvania: 1.7.2014 - 31.12.2018

Európsky vírusový archív sa stáva globálnym.
European virus archive goes global.
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Klempa Boris DrSc.
Doba trvania: 1.4.2015 - 31.3.2019

Charakterizácia molekulárnych mechanizmov zmien GPM6A počas chronického stresu
Characterization of the molecular mechanisms that modulate GPM6A-­induced filopodium formation during chronic stress exposure
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: prof. PharmDr. Ježová Daniela DrSc.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2018

In vitro 3-D bunkové modely – metodické postupy a ich relevantnosť
In vitro 3-D total cell guidance and fitness
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Šramková Monika PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na lepšie pochopenie in vivo mikroprostredia, aby sa znížili rozdiely pri jeho simulácii v podmienkach in vitro. Cieľom je vytvoriť kompletné 3D metodické postupy na kultiváciu bunkových kultúr ex vivo, ktoré môžu nahradiť experimentálne zvieratá. Tradičné 2D kultivačné systémy nie sú schopné imitovať fyziologické a biochemické charakteristiky buniek v pôvodnom tkanive. Rozdiely medzi mikroprostredím, ktoré poskytujú bunkové modely a špecifické tkanivo in vivo sú signifikantné a môžu byť príčinou odlišnej odpovede buniek na expozíciu. Pochopenie in vivo mikro/makroprostredie je nevyhnutné na vytvorenie fyziologického systému in vitro, ktorý čo najlepšie korešponduje so situáciou in vivo ako je napr.: topografiu povrchu, prilnavosť k substrátu, mechanická a chemická stimulácia, denzita atď. Pochopenie týchto zákonitostí umožní bezpečný prenos poznatkov základného výskumu do klinickej aplikácie ako je regeneračná medicína, čo bude mať pozitívny impakt pre ľudské zdravie a zníži liečebné náklady.
Doba trvania: 16.3.2017 - 15.3.2021

Inovatívne nanoliečivá: Nová kombinácia epigentických a protinádorových liečiv s génovou terapiou zacielená voči nádorovým kmeňovým bunkám karcinómu prsníka
Innovative Nanopharmaceuticals: Targeting Breast Cancer Stem Cells by a Novel Combination of Epigenetic and Anticancer Drugs with Gene Therapy
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kučerová Lucia DrSc.
Anotácia:Cieľom projektu INNOCENT je prekonať nízku účinnosť liečby a zabrániť častým relapsom pri karcinómu prsníka vývojom nového mutlifunkčného nanoliečiva, ktoré kombinuje v rámci jednej nanoštruktúry diagnostický aj terapeutický potenciál. Má štyri kľúčové zložky: 1. povrchové ligandy pre nasmerovanie na nádorové kmeňové bunky, 2. diagnostickú zložku vo forme anorganických nanokryštálov, 3. cytotoxickú zložku (cytostatikum) a 4. a zložku zvyšujúcu citlivosť terapie prostredníctvom epigenetickej modifikácie. Anorganické nanokryštály v nosiči umožňujú zobrazovanie distribúcie liečiva v reálnom čase, jeho akumuláciu v nádore aj monitorovanie odpovede pacienta na liečbu. Nové liečivo môže fungovať aj ako neoadjuvantný prípravok a zabrániť rozsevu metastáz cez elimináciu nádorových kmeňových buniek.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2019

Intraklonálna heterogenita v mnohopočetnom myelóme: evolúcia a implikácie pre cielenú liečbu
Multiple myeloma intra-clonal heterogeneity: evolution and implications of targeted therapy
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jakubíková Jana PhD.
Anotácia:Hlavným cieľom projektu je štúdium intraklonálnej heterogenity počas vývoja a progresie mnohopočetného myelómu (MM) využitím kombinácie bunkových, molekulárnych a genetických prístupov. Zameriame sa na procesy klonálnej evolúcie počas jednotlivých vývojových štádií MM: od premalígnych štádií známych ako MGUS a tlejúci (indolentný, „smoldering“) MM bez klinických príznakov, ale s prítomnými abnormalitami v cytogenetike a génovej expresii, až po aktívne, symptomatické štádium MM. V štúdii zhodnotíme dopad chemoterapie/imunoterapie na intraklonálnu selekciu, ako aj vplyv nádorového mikroprostredia na dynamiku malígnych klonov u pacientov s MM na komplexnej genetickej a bunkovej úrovni, čo poskytne základ pre vývoj nových individualizovaných diagnostických kritérií, ktoré v konečnom dôsledku prispejú k optimalizácii liečebnej stratégie.
Doba trvania: 1.7.2016 - 30.6.2019

Kométový test ako nástroj na biologické monitorovanie ľudí
The Comet assay as a human biomonitoring tool
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gábelová Alena CSc.
Anotácia:Mnoho epidemiologických štúdií využíva kométový test na meranie DNA poškodení (niektoré aj na meranie DNA opravy). Vo väčšine prípadov sa v teste používajú mononukleárne bunky z periférnej krvi. Výsledky z relatívne malých individuálnych štúdií sú často protirečivé a je výhodné robiť spoločnú (pooled) analýzu kombináciou dát zo všetkých dostupných štúdií. hCOMET bude sieťou, ktorá spája vedcov, ktorí pracujú alebo plánujú pracovať v oblasti biologického monitorovania, ktoré využíva kométový test. Výsledky, poskytnuté týmito vedcami budú viesť k vytvoreniu jednej databázy, ktorá bude reprezentovať približne 19 000 individuálnych meraní poškodení DNA. Spoločná analýza nám umožní určiť, ktoré faktory (fajčenie, vek, výživa, pohlavie, profesionálna expozícia atď.) ovplyvňujú DNA poškodenie a do akej miery. Niektoré štúdie sa zameriavajú na meranie reparačnej kapacity; budeme zbierať tieto data a urobíme detailný prehľad (alebo spoločnú analýzu, ak dát bude dostatok). Ďalej, hCOMET sa bude zaoberať reprodukovateľnosťou tohto testu medzi laboratóriami, zavádzaním štandardných protokolov pre meranie DNA poškodenia a reparačnej kapacity DNA, koordinovať štúdie, ktoré budú testovať tieto protokoly a bude poskytovať školiace kurzy a výmeny, aby bolo možné v budúcnosti porovnanie výsledkov z rôznych štúdií. Posúdime aplikáciu tejto metódy na iné typy ľudských buniek a metód na ich izoláciu (napr. získanie leukocytov zo zmrazenej krvi).
Doba trvania: 1.4.2016 - 31.3.2020

Metabolické abnormality kostrového svalu u pacientov s idiopatickými zápalovými myopatiami
Skeletal muscle metabolic abnormalities in patients with idiopathic inflammatory myopathies
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Ukropcová Barbara PhD.
Doba trvania: 1.4.2016 - 31.3.2020

MITO-EAGLE: Evolúcia-Vek-Pohlavie-Životný štýl-Prostredie
Mitochondrial mapping: Evolution - Age - Gender - Lifestyle - Environment
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ukropec Jozef DrSc.
Doba trvania: 1.1.2017 - 1.9.2020

Molekulárne markery pre biologickú dozimetriu v radiačnej onkológii a hodnotenie rizika vzniku a optimalizácie liečby rakoviny
Molecular Markers for Biological Dosimetry in Radiation Oncology, Cancer Risk, Assesment and Optimizing Cancer Therapy
Program: IAEA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Beliaev Igor DrSc.
Anotácia:Jedinou štandardnou metódou pre biologickú dozimetriu je cytogenetická analýza. Je všeobecne akceptované, že by sa mali stanoviť nové molekulárne markery biologickej dozimetrie spojené s rizikom vzniku rakoviny a mala by sa overiť závislosť tohto rizika od podmienok ožarovania, ako napríklad dávka. Na overenie a predvídanie týchto rizík sú potrebné relevantné bunkové modelové systémy. Hematopoetické kmeňové bunky (HSC) sú hlavným cieľom leukemogenézy a tiež najrelevantnejším bunkovým modelom na hodnotenie rizika vzniku rakoviny spojeného s ionizujúcim žiarením. Charakteristické chromozomálne translokácie, ktoré vedú k vzniku takzvaných preleukemických fúznych génov (PFG), vznikajú často prenatálne v HSC, a ako prvotný významný krok viacstupňového procesu leukemogenézy. Dvojvláknové zlomy DNA (DSB) predstavujú kritické poškodenia DNA, ktoré vedú k vzniku PFG. Budeme skúmať kmeňové bunky CD34 + HSC z pupočníkovej krvi (UCB) v porovnaní s lymfocytmi. V Projekte sa zameriame na oblasť nízkych dávok (≤10 cGy), ktorým sú zvyčajne vystavení ľudia počas lietania, pri bezpečnostných kontrolách (letiskách) a počas lekárskych vyšetrení (ako je počítačová tomografia a mamografia). Údaje budeme získavať aj v rozsahu vyšších dávok, aby sa zistilo, či môžu byť účinky nízkej dávky extrapolované z vyšších dávok. Tento projekt bude overovať možné molekulárne markery na základe účinkov nízkych dávok v HSC a lymfocytoch, ktoré sa môžu použiť v biodosimetrii a epidemiologických štúdiách rakoviny. Možná korelácia konštitutívneho a indukovaného poškodenia DNA a apoptózy bude analyzovaná v hematopoetických bunkách ALL a AML pacientov. Získané údaje budú korelované s imunofenotypom, prítomnosťou PFG a klinickými výsledkami, ako je odpoveď na liečbu, minimálna reziduálna choroba (MRD), riziková skupina, vedľajšie účinky. Ak sa budú pozorovať určité korelácie, môže to poskytnúť novú stratégiu optimalizácie liečby rakoviny.
Doba trvania: 19.9.2017 - 9.7.2021

Neuroprotektívne potenciál zamrazených mezenchýmových kmeňových buniek (MSCs) placenty, extraktov, séra pupočníkovej krvi pri poranení miechy (SCI).
Neuroprotective potential of cryopreserved placental mesenchymal stem cells (MSCs), extract, cord blood serum in the spinal cord injury (SCI).
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Slovinská Lucia PhD.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2019

Proti-kliešťové vakcíny na prevenciu kliešťami prenášaných ochorení v Európe
Anti-tick Vaccines to Prevent Tick-borne Diseases in Europe
Program: 7RP
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Klempa Boris DrSc.
Anotácia:Kliešť Ixodes ricinus prenáša bakteriálne, protozoálne a vírusové patogény, ktoré spôsobujú lymskú boreliózu, babeziózu a kliešťovú encefalitídu; ochorenia ktoré sa vo zvýšenej miere vyskytujú najmä v strednej a východnej Európe. Proti-kliešťové vakcíny predstavujú inovatívnu stratégiu pre prevenciu kliešťami prenášanými ochorení u ľudí, ale aj hospodárskych či divožijúcich zvierat. Celkovým cieľom projektu je identifikovať a charakterizovať klieštie proteíny zúčastňujúce sa procesov takzvanej klieštej imunity a prenosu patogénov. Tieto poznatky budú následne využité pre vývoj vakcíny pre súčasnú prevenciu viacerých kliešťami prenášanými ochorení. S použitým moderných proteomických a transkriptomických metód identifikujeme a charakterizujeme nové proteíny zo slinných žliaz kliešťov, ktoré budú následne testované ako potenciálne vakcíny na ochranu proti lymskej borelióze, babezióze a kliešťovej encefalitíde vo zvieracích modeloch. Okrem toho, cez integrovaný a multidisciplinárny prístup zahŕňajúci inštitúcie verejného zdravia, zdravotnícke organizácie a priemyselné spoločnosti sa zameriame na vývin stratégie vývoja a integrácie takýchto nových vakcín do systému verejného zdravia.
Doba trvania: 1.12.2013 - 30.11.2018

-
Targeting molecular pathways of glycolipotoxicity by a novel carboxymethylated mercaptotriazinoindole inhibitor of aldo-keto reductase AKR1B1 in diabetes, inflammation and age-related neurodegeneration.
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Račeková Enikö CSc.
Doba trvania: 15.4.2016 - 15.4.2019

Vezikulárny glutamátový transportér a zmeny v jeho génovej expresii: vzťah k stresovým hormónom, správaniu a animálnym modelom psychických porúch
Vesicular glutamate transporter 3 knockout mice and changes in gene expression of the transporter: relation to stress hormones, behavior and animal models of mood disorders
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: prof. PharmDr. Ježová Daniela DrSc.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2018

Vysokointegrovany senzor na skrining nanotoxicity
High level Integrated Sensor for Nano Toxicity Screening
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gábelová Alena CSc.
Anotácia:Vízia HISENTS projektu je venovať sa problému, ktorým je nedostatok vysokokvalitných nástrojov na meranie biologickej bezpečnosti nanomateriálov zavedením inovatívnej mnohomodulárnej vysokovýkonnej testovacej (high throughput screening, HTP) platformy, ktorá bude pozostávať zo sady individuálnych modulov, ktorý každý reprezentuje kľúčovú biologickú funkciu, a ktoré sú hierarchickým spôsobom prepojené a integrované do jedného celku prostredníctvom mikrotekutého prostredia. Zvýšenie kapacity na meranie bezpečnosti nanomateriálov sa bude realizovať vývojom inovatívnych nástrojov s využitím HTP a HCA (high content analysis) prístupov. Toxikogenomika na čipe je taktiež jeden z požadovaných cieľov. Náš interdesciplinárny prístup je zameraný na nástroje, ktoré maximalizujú rozmanitosť a hodnotia vhodnosť meraní pre progesívne zhodnotenie možného rizika nanomateriálov (NM). Hlavným cieľom je teda vytvoriť individuálne nástroje na báze čipov v mikrotekutom prostredí ako zariadení na skríning (nano)toxicity, ktoré sa môžu kombinovať ako online HTP platforma. Sedem rôznych senzorických článkov na báze čipov bude vyvinutých a hierarchicky kombinovaných prostredníctvom prietokového systému, aby sa charakterizovali dráhy toxicity NM. HISENTS platforma umožní kategorizáciu a identifikáciu NM. Paralelne so skríningom, dráhy a interakcie NM v biologických organizmoch budú simulované s využitím fyziologického modelu na báze farmakokinetiky (physiologically based pharmacokinetic, PBPK). Využitím rôznych senzorických modulov od molekulárnej úrovne cez bunkovú až po orgánovú, HISENTS môže zavádzať kvantitatívne parametre do PBPK modelu, čo povedie k efektívnej analýze dráh pre NM a iné kritické zlúčeniny. Vyvinutá platforma je kľúčová pre reálne zhodnotenie bezpečnosti nanomateriálov a taktiež nájde rozsiahle aplikácie v farmakologickom skríningu vďaka flexibilite modifikácií HTP platformy. Špecifickým cieľom je vývoj multimodulárnej HTP platformy ako nového sktíningového nástroja na zvýšenie účinnosti profilácie/analýzy rizika. V súčasnosti žiadna takáto flexibilná a jednoduchá skríningová platforma s flexibilne kombinovatelnými senzormi na čipoch na trhu nie je dostupná.
Doba trvania: 1.4.2016 - 31.3.2019

Vytrvalostný tréning a/alebo aplikácia rastových faktorov ako nové terapeutické prístupy v liečbe miechy po jej poranení
Endurance Training and/or administration of neurotrophic factor as a novel therapeutic approach for treatment of Spinal Cord Injury
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Lukáčová Nadežda DrSc.
Anotácia:Mossakowski Medical Research Centre Polish- Academy of Sciences
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2018

Využitie sekvenovania novej generácie pre štúdium a diagnostiku vírusových chorôb rastlín v poľnohospodárstve
Application of next generation sequencing for the study and diagnosis of plant viral diseases in agriculture
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Glasa Miroslav DrSc.
Anotácia:Cieľom akcie je koordinovať a zvýšiť možnosť využívania NGS (next generation sequencing) technológii v Európe pre štúdium a diagnostiku/detekciu vírusových ochorení rastlín s vegetatívnym rozmnožovaním, semien a sadeníc. Problematika vírusových ochorení rastlín v dnešnej dobe je veľmi aktuálna a jej riešenie je potrebné, keďže ochorenia rastlín spôsobené vírusmi sú hlavným celosvetovým ekonomickým problémom poľnohospodárstva. Rastúci význam vegetatívneho množenia rastlín a globálna intenzifikácia rastlinnej výroby zvýšili riziko rozšírenia vírusových ochorení v Európe. NGS umožňuje rýchlu a spoľahlivú detekciu vírusov prítomných v rastline (indexing). Indexing umožňuje vývoj inovatívnych, na vedomostiach založených riešení pre rastlinnú výrobu. Rôznorodé, multidisciplinárne zloženie konzorcia umožňuje nákladovo efektívny výskum a vybudovanie silnej Pan-Európskej vedomostnej siete pre lepšiu kontrolu už popísaných, objavujúcich sa a exotických vírusových ochorení rastlín. Prínosom akcie budú nové vedecké poznatky o málo popísaných vírusových ochoreniach rastlín, rozvoj efektívnej kontroly sadeníc a zlepšenie karanténnych postupov. Akcia uplatňuje stratégiu EU o integrovanej ochrane rastlín a ochrane proti rastlinným patogénom a prispieva k zlepšeniu produkcie potravín.
Doba trvania: 9.3.2015 - 8.3.2019

Vývoj inovatívnej metódy na efektívnu liečbu poškodenia miechy.
Developing of innovative method of spinal cord injury effective treatment.
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gálik Ján CSc.
Doba trvania: 1.1.2017 - 31.12.2019

Vzťah medzi zmenami hladín oxytocínu a vývinom mozgu
Relationship between changes of oxytocin levels and brain development
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bakoš Ján PhD.
Anotácia:Vývin správania, mozgu a tvorba synapsií sú regulované mnohými faktormi medzi ktoré patria aj neuropeptidové hormóny. Najmä neuropeptid oxytocín je v poslednej dobe často spájaný so zmenami vývinu mozgu, pričom deficit v sekrécii a signalizácii oxytocínu môže súvisieť s patogenézou neurovývinových ochorení (autizmu). Vzhľadom na nárast prevalencie vývinových porúch je porozumenie pôsobenia oxytocínu počas skorých štádií vývinu mozgu veľmi dôležité. Cieľom predkladaného projektu je analyzovať správanie potkana počas skorých vývinových štádií a sledovať zmeny morfológie neurónov po podaní oxytocínu in vivo a vitro. Slovenský výskumný tím v spolupráci s poľskými partnermi budú úzko spolupracovať na vizualizácii synaptických proteínov, hodnotení cytoskeletových proteínov súvisiacich s rastom neuritov a analýze správania potkanov pod vplyvom oxytocínu. Štúdium úlohy oxytocínu v procese dozrievania mozgu spolu s hodnotením vývinu správania môže v rámci základného výskumu priniesť dôležité poznatky pre klinickú a regeneratívnu medicínu.
Doba trvania: 1.1.2016 - 31.12.2018

Celkový počet projektov: 23