Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

A4L_ACTIONS Porucha vzájomnej kominukácie organel pri vzácnych ochoreniach - význam pre kontraktilitu srdca

A4L_ACTIONS Interorganellar communication malfunction in rare diseases – implication for heart contractility

Doba trvania: 1.3.2023 - 29.2.2024
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Cagalinec Michal PhD.

A4L_ACTIONS POst-transkripčné onkogénne modifikácie a ich dôsledky

A4L_ACTIONS POst-Transcriptional Oncogenic Modifications And their Consequences

Doba trvania: 1.3.2023 - 29.2.2024
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Matúšková Miroslava PhD.

Aliancia pre živé vedy: od stratégií k činom v strednej a východnej Európe

Alliance for Life Sciences: From Strategies to Actions in Central and Eastern Europe

Doba trvania: 1.5.2021 - 30.4.2024
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Pastoreková Silvia DrSc.

Alzheimerova choroba: Diagnostika, inovácie a translácia do klinickej praxe v strednej Európe

Alzheimer's Disease Diagnostics Innovation and Translation to Clinical Practice in Central Europe

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: Horizont Európa
Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Ukropcová Barbara PhD.

DE-PASS Determinanty pohybovej aktivity v modernej spoločnosti

DE-PASS Determinants of Physical Activities in Settings

Doba trvania: 22.7.2020 - 21.4.2024
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Ukropcová Barbara PhD.

Diamantové templáty pre stimulovaný rast rôznych ľudských bunkových línií v systéme in vitro

Diamond templates for stimulated growth of various human cell lines in in vitro system

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kozics Katarína PhD.

Európska sieť pre kožné inžinierstvo a modelovanie

European Network for Skin Engineering and Modeling

Doba trvania: 15.9.2022 - 14.9.2026
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Šramková Monika PhD.

Európske partnerstvo prehlbujúce spoluprácu v rámci Európskeho výskumného priestoru (ERA) pre zdravotnícky výskumu

European partnership fostering a European Research Area (ERA) for health research

Doba trvania: 1.11.2022 - 30.10.2029
Program: Horizont Európa
Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Imrich Richard DrSc.

Európsky vírusový archív GLOBAL

European Virus Archive GLOBAL

Doba trvania: 1.1.2020 - 30.9.2024
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Klempa Boris DrSc.

Genomická nestabilita v bunkách od osôb vystavených RF zo základných staníc

Genomic instability in cells from persons exposed to RF from base stations

Doba trvania: 8.9.2021 - 31.12.2027
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Beliaev Igor DrSc.
Anotácia:Vzorky krvi od osôb vystavených rádiofrekvenčnému žiareniu (RF) zo základných staníc budú analyzované na poškodenie DNA a genetickú nestabilitu s použitím komplexných techník a koncových bodov vrátane oxidačného poškodenia, kométového testu, chromozomálnych aberácií, mikronukleového testu, preleukemických génových fúzií. Údaje budú korelované s RF parametrami expozícií poskytnutými nemeckým partnerom.

Identifikácia biologických markerov pre prevenciu a translačnú medicínu pri rakovine pankreasu

Identification of biological markers for prevention and translational medicine in pancreatic cancer

Doba trvania: 11.10.2022 - 10.10.2026
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Smolková Božena PhD.
Anotácia:Karcinóm pankreasu má vysokú úmrtnosť a predpokladá sa, že sa stane masívnym problémom verejného zdravia v Európe. COST TRANSPAN podporí výskum v oblasti genetických rizikových faktorov, stratifikácii rizika, identifikácii biomarkerov na včasnú detekciu a monitorovanie pacienta, objasňovaní biologických mechanizmov a funkčnej farmakogenomike pre personalizovanú medicínu. Projekt bude realizovaný v nasledujúcich pracovných skupinách: • Profilovanie rizika ochorenia. Táto pracovná skupina bude používať zárodočné genetické varianty, epigenetiku, transkriptomiku a environmentálne faktory na modelovanie rizika ochorenia a aplikovanie skóre stratifikácie rizika na lepší výber jedincov vhodných na skríning. • Neinvazívne biomarkery. Táto pracovná skupina bude aplikovať najmodernejšie metódy tekutej biopsie na detekciu a charakterizáciu cirkulujúcich nádorových buniek a DNA, exozómov odvodených z nádoru, krvných doštičiek edukovaných nádorom, epigenetických markerov a bude testovať ich diagnostickú hodnotu na prekurzory karcinómu pankreasu. • Profilovanie nádoru. Genomické, epigenomické a transkripčné profilovanie PC a jeho prekurzorov metódami celogenómovej analýzy bude využité na identifikáciu nových biomarkerov s prognostickou a prediktívnou hodnotou pre stratifikáciu pacientov. • Funkčná genomika a terapia. Táto WG bude funkčne overovať kandidátne genetické varianty pomocou špičkových prístupov, ako je napríklad metóda CRISPR-Cas9. Budú využité nové prístupy, ako sú organoidy / avatary zebričiek, na implementáciu (chemo)terapeutických stratégií na báze personalizovanej medicíny.

Integrované služby pre výskum prepuknutia infekčných chorôb

Integrated Services for Infectious Disease Outbreak Research

Doba trvania: 1.2.2022 - 31.7.2025
Program: Horizont Európa
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Klempa Boris DrSc.

KOMPLEXNÉ ONKOLOGICKÉ INFRAŠTRUKTÚTY 4 EUROPE

COMPREHENSIVE CANCER INFRASTRUCTURES 4 EUROPE

Doba trvania: 1.5.2023 - 30.4.2026
Program: Horizont Európa
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Cihová Marína PhD.

Kontrola translácie v Cancer European Network

Translational control in Cancer European Network

Doba trvania: 4.10.2022 - 3.10.2026
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jurkovičová Dana PhD.

Liečba chorôb modifikáciou genómu

Genome Editing to Treat Humans Diseases

Doba trvania: 15.9.2022 - 14.9.2026
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: prof. PharmDr. Ježová Daniela DrSc.
Anotácia:Nedávne pokroky génového inžinierstva pri liečbe niektorých genetických porúch, infekčných chorôb či rakoviny v animálnych modeloch otvorili otázku možnosti liečby chorôb modifikáciou konkrétnych génov u ľudí. Nedostatočná integrácia získaných výsledkov z akademického a vedeckého prostredia pri vývoji nových liekov farmaceutickými firmami a absencia registračných štandardov potrebných na posúdenie pomeru rizika a prínosu zo strany regulačných agentúr bránia aplikácii týchto poznatkov pri liečbe chorôb. Hlavným cieľom projektu je získavať nové poznatky využívaním metód ovplyvnenia expresie génov pre budúcu liečbu vybraných ochorení u ľudí. K plneniu uvedeného cieľa prispeje spoločné úsilie farmaceutických spoločností, vedeckých inštitúcií, biotechnologických firmy a pacientskych organizácií.

Metabolická terapia srdcového zlyhania: úloha vitamínov B

Metabolic therapy of heart failure: which role for B vitamins

Doba trvania: 1.4.2020 - 31.3.2024
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Zahradníková, ml. Alexandra PhD.

Modelovanie toxicity a odpovede na imunoterapiu pri liečbe rakoviny

Modelling immunotherapy response and toxicity in cancer

Doba trvania: 2.11.2022 - 1.11.2026
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Smolková Božena PhD.
Anotácia:Projekt COST IMMUNO-model má za cieľ podporiť výskum a inovácie v oblasti predklinických imuno-onkologických modelov s konečným cieľom napredovať v liečbe pacientov s rakovinou zlepšením ich výsledkov a kvality života. Bezprecedentnú zmenu, ktorú imunoterapia predstavovala v liečbe rakoviny, najlepšie ilustrujú výsledky dosiahnuté u predtým neliečiteľných malignít, ako je napríklad metastatický melanóm. Širokému používaniu týchto terapií však bráni ich obmedzená účinnosť a súvisiace toxicity. Na riešenie týchto problémov a na vývoj efektívnejších a bezpečnejších imunoterapií je prísne potrebné lepšie pochopenie komplexných interakcií medzi nádorovými bunkami a imunitným systémom. Jednou z najdôležitejších prekážok v imuno-onkologickom výskume je však nedostatok predklinických modelov, ktoré verne rekapitulujú ľudskú imunitu a prispievajú k identifikácii nových terapeutických cieľov, charakterizujú biomarkery terapeutickej odozvy a toxicity a vytvárajú spoľahlivé údaje o synergiách liekov. Model IMMUNO spojí európskych výskumníkov z rôznych sektorov (akademická obec, klinický priemysel, priemysel) so spoločným cieľom vytvoriť sieť, ktorá podporuje imuno-onkologický výskum špecifickou podporou zdieľania, štandardizácie a aplikácie predklinických modelov imunoterapie.

Myokíny a metabolicky aktívne molekuly v patogenéze idiopatických zápalových myopatií

Myokines and metabolically active molecules in the pathogenesis of idiopathic inflammatory myopathies

Doba trvania: 1.5.2021 - 31.12.2024
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Ukropcová Barbara PhD.

Porovnanie molekulárnych a behaviorálnych dôsledkov abnormálneho vývinu mozgu v dvoch modeloch autizmu.

Comparison of molecular and behavioral consequences of altered brain development in two models of autism.

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Bakoš Ján PhD.

Potenciálna protektívna úloha siponimodu v neurodegenerácii/poškodení miechy.

The potential protective role of siponimod in neurodegeneration/spinal cord injury.

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kisucká Alexandra PhD.

Presná medicína pri rakovine žlčových ciest

Precision medicine in biliary tract cancer

Doba trvania: 9.10.2023 - 8.10.2027
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jurkovičová Dana PhD.

Prevencia, predvídanie a zmierňovanie rizika ochorenia prenášaného kliešťami pomocou protokolu DAMA

Prevention, anticipation and mitigation of tick-borne disease risk applying the DAMA protocol

Doba trvania: 18.10.2022 - 17.10.2026
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Minichová Lenka PhD.

Prevencia, predvídanie a zmierňovanie rizika ochorenia prenášaného kliešťami pomocou protokolu DAMA

Prevention, anticipation and mitigation of tick-borne disease risk applying the DAMA protocol

Doba trvania: 18.10.2022 - 17.10.2026
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Špitalská Eva PhD.
Anotácia:Znovuobjavujúce sa infekčné ochorenia (EID) predstavujú hrozbu pre každú krajinu v dôsledku zmeny klímy, rozširovaniu ľudskej populácie, urbanizácie a globalizácie. Na základe teoretických očakávaní sa EID považovali za zriedkavé a nepredvídateľné, keďže infikovanie nových hostiteľov vyžaduje nové genetické mutácie. Nový koncepčný rámec sa vyvíjal takmer 40 rokov a nedávno bol sformulovaný spôsob, ktorý vedie priamo k protokolu na prijímanie proaktívnych alebo predvídavých krokov pri zvládaní EID. Tento rámec sa nazýva Štokholmská paradigma, ktorá ukazuje, že hlavným spúšťačom vznikajúcej choroby, teraz aj v minulosti, bola zmena klímy. Cieľom akcie PRAGMATICK COST je rozšíriť poznatky a podporovať aplikáciu Štokholmskej paradigmy s cieľom predvídať a zmierňovať riziko ochorenia spojeného s kliešťami a kliešťami prenášanými patogénmi (TBP) pod antropogénnym tlakom a meniacou sa klímou. Bude uplatňovaný komplexný protokol DAMA (Document, Assess, Monitor, Act), ktorý umožňuje „predvídať a zmierňovať“ vznikajúce choroby. Hlavný dôraz sa kladie na mestské kliešte a ohniská TBP. PRAGMATICK sa zameria na vyhľadávanie nových kliešťov a patogénov prenášaných kliešťami skôr, ako oni nájdu nás. Uplatnením „občianskej vedy“ a podporou budovania kapacít v oblasti prevencie kliešťov a chorôb prenášaných kliešťami COST akcia nakoniec povedie k novým a lepším poznatkom o potenciálnych hrozbách súvisiacich s touto dôležitou skupinou vektorov v celej Európe.

Rezistencia po liečbe u karcinómu prsníka

Resistance under treatment in breast cancer

Doba trvania: 1.8.2020 - 31.5.2024
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Cihová Marína PhD.
Anotácia:Cieľom projektu RESCUER je kombinácia štatistických a bioinformatických algoritmov s najmodernejším matematickým modelovaním dát získaných z klinických skúšok, ex vivo experimentálnych modelov a multi-omics analýz, s cieľom identifikácie mechanizmov rezistencie u karcinómu prsníka. Týmto prístupom by bolo možné identifikovať fyziologické charakteristiky pacientov odpovedajúcich vs. neodpovedajúcich na liečbu. Ambicióznym cieľom projektu je vytvorenie počítačového modelu schopného predikovať odpoveď konkrétneho pacienta a navrhnúť najvhodnejší terapeutický prístup.

Úloha ektodomény CA IX v nádorovom raste a metastázovaní

Role of the CA IX ectodomain in tumor growth and metastasis

Doba trvania: 11.11.2014 - 31.12.2024
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Pastoreková Silvia DrSc.

Úloha tukového tkaniva a svalov v regulácii metabolickej flexibility: Skúmanie nových prediktorov úspešnej intervencie do životného štýlu obéznych pacientov

The role of Adipose tissue and muscle crosstalk in the regulation of METabolic flexibility: exploration of novel predictors of the lifestyle Intervention Success in patients with obesity

Doba trvania: 1.5.2023 - 31.12.2026
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Ukropcová Barbara PhD.

Včasná detekcia spinocelulárneho karcinómu pažeráka pomocou Cytosponge v spojení s molekulárnymi biomarkermi a strojovým učením

Early detection of esophageal squamous cell carcinoma with the Cytosponge coupled with molecular biomarkers and machine learning

Doba trvania: 1.9.2023 - 31.8.2026
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Karhánek Miloslav PhD.

Výskum malárie voľne žijúcich zvierat

Wildlife Malaria Network

Doba trvania: 28.9.2023 - 27.9.2027
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Minichová Lenka PhD.

Význam interakcie mozog-črevo pri rozvoji posttraumatickej stresovej poruchy na základe predklinických štúdií

The importance of brain-gut interaction in the development of posttraumatic stress disorder based upon preclinical studies

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Mobility
Zodpovedný riešiteľ: prof. PharmDr. Ježová Daniela DrSc.

Celkový počet projektov: 29