Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Zoznam medzinárodných projektov SAV

Lock Databáza medzinárodných projektov
Biomedicínske centrum SAV
CAPSID - Budovanie vedeckých kapacít v biomedicínskom výskume prostredníctvom vedeckej výmeny a spoločného rozvoja výskumných služieb
CAPSID - Scientific capacity building in biomedical research through scientific exchange and co-development of research services
Program: European Regional Development Fund (ERDF)
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Nemčovičová Ivana PhD.
Anotácia:Celkovým cieľom projektu je posilnenie regionálnych kapacít a zlepšenie medzinárodnej reputácie v oblasti biomedicínskeho výskumu. Spoločný vývoj najmodernejších pracovných procesov a vznik novej platformy na získavanie proteínov pre biomedicínske účely má, okrem iného, položiť základy pre dlhodobú spoluprácu zúčastnených inštitúcií. Spolupráca na poli expertíz medzi organizáciami Vienna Biocenter a Biomedicínske centrum SAV umožní v projekte CAPSID vývoj nových vedeckých služieb pri získavaní proteínov pre biomedicínske výskumné účely. Tieto veľmi špecializované výrobné a čistiace procesy vychádzajú v ústrety rastúcemu dopytu, ako aj stále vyšším nárokom na vysokú kvalitu. Metódy získavania proteínov budú dostupné cez novú platformu služieb. Pri využívaní nových metód budú školení študenti a platforma bude zároveň slúžiť aj na výmenu výskumných výstupov. Dôraz bude obzvlášť kladený na medzinárodnú spoluprácu a intenzívnu komunikáciu: konferencie a školenia budú miestom pre stretnutia medzinárodných vedcov a vedkýň, expertov a expertiek z univerzít, výskumných inštitúcií a biotechnologických firiem sídliacich v cezhraničnom regióne.
Doba trvania: 1.7.2018 - 31.12.2021
Cielená kombinovaná terapia nádoru hrubého čreva pomocou rozvetvených nanonosičov nesúcich terapeutický gén a liečivá
Targeted combination therapy of colon cancer with therapeutic gene/drug loaded novel dendritic nanocarriers
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Matúšková Miroslava PhD.
Anotácia:Kolorektálny karcinóm (colorectal cancer, CRC) je celosvetovo jednou z hlavných príčin úmrtie na onkologické ochorenia. Prognóza pacientov trpiacich metastatickým ochorením je nepriaznivá, u mnohých včasne diagnostikovaných pacientov dochádza k relapsu ochorenia. Je potrebné vyvíjať inovatívne terapeutické prístupy. Multifunkčné nanonosiče umožňujú cielené doručenie liečiv, génov a zároveň si zachovávajú svoje chemicko-fyzikálne a biologické vlastnosti. Rozvetvené polyméry sa vyznačujú kontrolovateľnou štruktúrou, veľkým množstvom terminálnych funkčných skupín nízkou viskozitou a dobrou rozpustnosťou. Tieto vlastnosti umožňujú ich využitie v mnohých bioaplikáciách, vrátane cielenej protinádorovej terapie. Naším cieľom je zvýšenie účinnosti konvenčnej terapie CRC a prekonanie liekovej rezistencie. Za týmto účelom pripravíme multimodálny nanoterapeutický systém, pre nasmerovanie kombinovanej terapie priamo do nádoru. Polyamidoamínové dendriméry ponesú: chemoterapeutikum 5-fluorouracil (5FU), plazmid kódujúci gén pre TRAIL (TNF-related apoptosis-inducing ligand), epigenetické liečivo SAHA, folát ako molekulu zvyšujúcu nasmerovanie do nádorových buniek a fluorescenčnú značku umožňujúcu sledovanie nanonosiča. Budeme testovať účinnosť a bezpečnosť kombinovanej terapie nasmerovanej pomocou nanonosiča, ktorý bude pripravený tureckým partnerom (Genetic Engineering and Biotechnology Institute, TUBITAK Marmara Research Center). Úlohou slovenského tímu je definovanie biologických účinkov. Na predklinických modeloch in vitro a in vivo stanovíme terapeutickú účinnosť, potenciálnu cytotoxicitu, biodistribúciu a biodostupnosť, elimináciu nanonosiča a uvoľňovanie terapeutických molekúl.
Doba trvania: 3.9.2018 - 30.11.2021
DE-PASS Determinanty pohybovej aktivity v modernej spoločnosti
DE-PASS Determinants of Physical Activities in Settings
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Ukropcová Barbara PhD.
Doba trvania: 22.7.2020 - 21.4.2024
Epigenetická toxicita nanomateriálov
Epigenotoxicity of nanomaterials
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gábelová Alena CSc.
Anotácia:Pokrok v oblasti materiálovej vedy a nanotechnológie otvoril dvere priekopníckym inováciám v biomedicíne a rozmanitým priemyselným aplikáciám, z ktorých niektoré úzko súvisia s našim každodenným životom. Nanotechnológia poskytuje veľké výhody; zatiaľ však neexistuje dostatočné množstvo štúdií na objektívne zhodnotenie možného rizika, ktoré nanomateriály (NM) predstavujú pre ľudské zdravie a životné prostredie. Početné toxikologické štúdie preukázali, že NM môžu predstavovať vážne riziko pre ľudí. Na druhej strane epigenetické dôsledky vplyvu nanomateriálov na vznik ochorení je málo preskúmaný. Epigenetické modifikácie, t.j. negenotoxický mechanizmus pôsobenia toxických látok, vo významnej miere môžu byť modulované dlhodobými účinkami faktorov životného prostredia, vrátane NM. Komplexné hodnotenie epigenetickej toxicity in vitro a in vivo preto umožňuje objektívnejšie vyhodnotiť „príspevok“ NM k rozvoju multifaktoriálnych chorôb alebo zvýšenému výskytu rakoviny. Pochopenie epigenetických účinkov NM môže navyše pomôcť pri výrobe "bezpečnejších" nanomateriálov a vyhnúť sa možnému zdravotnému riziku.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2022
Európsky vírusový archív GLOBAL
European Virus Archive GLOBAL
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Klempa Boris DrSc.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
In vitro 3-D bunkové modely – metodické postupy a ich relevantnosť
In vitro 3-D total cell guidance and fitness
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Šramková Monika PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na lepšie pochopenie in vivo mikroprostredia, aby sa znížili rozdiely pri jeho simulácii v podmienkach in vitro. Cieľom je vytvoriť kompletné 3D metodické postupy na kultiváciu bunkových kultúr ex vivo, ktoré môžu nahradiť experimentálne zvieratá. Tradičné 2D kultivačné systémy nie sú schopné imitovať fyziologické a biochemické charakteristiky buniek v pôvodnom tkanive. Rozdiely medzi mikroprostredím, ktoré poskytujú bunkové modely a špecifické tkanivo in vivo sú signifikantné a môžu byť príčinou odlišnej odpovede buniek na expozíciu. Pochopenie in vivo mikro/makroprostredie je nevyhnutné na vytvorenie fyziologického systému in vitro, ktorý čo najlepšie korešponduje so situáciou in vivo ako je napr.: topografiu povrchu, prilnavosť k substrátu, mechanická a chemická stimulácia, denzita atď. Pochopenie týchto zákonitostí umožní bezpečný prenos poznatkov základného výskumu do klinickej aplikácie ako je regeneračná medicína, čo bude mať pozitívny impakt pre ľudské zdravie a zníži liečebné náklady.
Doba trvania: 16.3.2017 - 15.3.2021
Inovatívne nanoliečivá: Nová kombinácia epigentických a protinádorových liečiv s génovou terapiou zacielená voči nádorovým kmeňovým bunkám karcinómu prsníka
Innovative Nanopharmaceuticals: Targeting Breast Cancer Stem Cells by a Novel Combination of Epigenetic and Anticancer Drugs with Gene Therapy
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Smolková Božena PhD.
Anotácia:Cieľom projektu INNOCENT je prekonať nízku účinnosť liečby a zabrániť častým relapsom pri karcinómu prsníka vývojom nového mutlifunkčného nanoliečiva, ktoré kombinuje v rámci jednej nanoštruktúry diagnostický aj terapeutický potenciál. Má štyri kľúčové zložky: 1. povrchové ligandy pre nasmerovanie na nádorové kmeňové bunky, 2. diagnostickú zložku vo forme anorganických nanokryštálov, 3. cytotoxickú zložku (cytostatikum) a 4. a zložku zvyšujúcu citlivosť terapie prostredníctvom epigenetickej modifikácie. Anorganické nanokryštály v nosiči umožňujú zobrazovanie distribúcie liečiva v reálnom čase, jeho akumuláciu v nádore aj monitorovanie odpovede pacienta na liečbu. Nové liečivo môže fungovať aj ako neoadjuvantný prípravok a zabrániť rozsevu metastáz cez elimináciu nádorových kmeňových buniek.
Doba trvania: 1.1.2017 - 30.6.2021
Inovatívne partnerstvo pre boj proti rakovine (Spoločná aktivita podporená Európskou komisiou v rámci tretieho programu v oblasti zdravia)
INNOVATIVE PARTNERSHIP FOR ACTION AGAINST CANCER
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Pastoreková Silvia DrSc.
Anotácia:Projekt iPAAC je spoločná aktivita (Joint Action), ktorá je podporená Európskou komisiou v rámci tretieho programu v oblasti zdravia. Projektu iPAAC sa zúčastňuje 40 pridružených partnerských inštitúcií z 24 európskych krajín. Hlavným výsledkom tejto spoločnej aktivity a projektu iPAAC bude Atlas implementácie a udržateľnosti opatrení na kontrolu rakoviny (the Roadmap on Implementation and Sustainability of Cancer Control Actions), čiže detailný plán a vysvetlenie, ako uplatňovať, zaviesť a dlhodobo udržať v praxi opatrenia na kontrolu onkologických ochorení. Základné východiská projektu IPAAC JA sú: • podporovať zdravý životný štýl a prevenciu onkologických ochorení prostredníctvom populačných programov onkologického skríningu a prostredníctvom uplatňovania Európskeho kódexu boja proti rakovine • doplniť výsledky spoločných aktivít European Partnership for Action Against Cancer (EPAAC) a European Guide on Quality Improvement in Comprehensive Cancer Control (CANCON) financovaných druhým a tretím programom v oblasti zdravia a vychádzať z ich výstupov • nadviazať na predchádzajúce iniciatívy EÚ v oblasti prevencie a liečby onkologických ochorení a podporiť zavedenie ich výstupov do praxe • dosiahnuť lepšiu kontrolu príčin onkologických ochorení a zlepšenie intervencií v oblasti verejného zdravia
Doba trvania: 1.4.2018 - 31.12.2021
Invázne druhy komárov z rodu Aedes
Aedes Invasive Mosquitoes
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čabanová Viktória PhD.
Anotácia:Invázne komáre z rodu Aedes prenášajú nebezpečné vírusy ako napríklad Zika, dengue, chikungunya alebo žltá zimnica. V tropických oblastiach je ročne zaznamenaných viac ako 100 miliónov symptomatických a tisíce smrteľných prípadov zapríčinených práve spomínanými vírusmi. Cestovanie a dovoz komodít zapríčinili introdukciu niekoľkých druhov komárov z týchto oblastí aj do Európy, kde sa značne rozširujú, tvoria stabilné populácie a vytvárajú veľké riziko pre zdravie ľudí. Cieľom konzorcia je vytvoriť medzinárodnú spoluprácu pre efektívny monitoring druhov z rodu Aedes v Európe ako aj spoluprácu na vytvorení inovatívnych nástrojov na ich kontrolu a identifikáciu. Inovatívne monitorovacie prostriedky budú ďalej implementované pomocou zodpovedných orgánov na kontrolu komárov v jednotlivých krajinách. Cieľom konzorcia je aj zapojenie laickej verejnosti do monitoringu a vytvorenie tzv. komunitnej vedy.
Doba trvania: 29.1.2020 - 5.9.2022
Metabolická terapia srdcového zlyhania: úloha vitamínov B
Metabolic therapy of heart failure: which role for B vitamins
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Zahradníková, ml. Alexandra PhD.
Doba trvania: 1.4.2020 - 31.3.2023
Molekulárne markery pre biologickú dozimetriu v radiačnej onkológii a hodnotenie rizika vzniku a optimalizácie liečby rakoviny
Molecular Markers for Biological Dosimetry in Radiation Oncology, Cancer Risk, Assesment and Optimizing Cancer Therapy
Program: IAEA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Beliaev Igor DrSc.
Anotácia:Jedinou štandardnou metódou pre biologickú dozimetriu je cytogenetická analýza. Je všeobecne akceptované, že by sa mali stanoviť nové molekulárne markery biologickej dozimetrie spojené s rizikom vzniku rakoviny a mala by sa overiť závislosť tohto rizika od podmienok ožarovania, ako napríklad dávka. Na overenie a predvídanie týchto rizík sú potrebné relevantné bunkové modelové systémy. Hematopoetické kmeňové bunky (HSC) sú hlavným cieľom leukemogenézy a tiež najrelevantnejším bunkovým modelom na hodnotenie rizika vzniku rakoviny spojeného s ionizujúcim žiarením. Charakteristické chromozomálne translokácie, ktoré vedú k vzniku takzvaných preleukemických fúznych génov (PFG), vznikajú často prenatálne v HSC, a ako prvotný významný krok viacstupňového procesu leukemogenézy. Dvojvláknové zlomy DNA (DSB) predstavujú kritické poškodenia DNA, ktoré vedú k vzniku PFG. Budeme skúmať kmeňové bunky CD34 + HSC z pupočníkovej krvi (UCB) v porovnaní s lymfocytmi. V Projekte sa zameriame na oblasť nízkych dávok (≤10 cGy), ktorým sú zvyčajne vystavení ľudia počas lietania, pri bezpečnostných kontrolách (letiskách) a počas lekárskych vyšetrení (ako je počítačová tomografia a mamografia). Údaje budeme získavať aj v rozsahu vyšších dávok, aby sa zistilo, či môžu byť účinky nízkej dávky extrapolované z vyšších dávok. Tento projekt bude overovať možné molekulárne markery na základe účinkov nízkych dávok v HSC a lymfocytoch, ktoré sa môžu použiť v biodosimetrii a epidemiologických štúdiách rakoviny. Možná korelácia konštitutívneho a indukovaného poškodenia DNA a apoptózy bude analyzovaná v hematopoetických bunkách ALL a AML pacientov. Získané údaje budú korelované s imunofenotypom, prítomnosťou PFG a klinickými výsledkami, ako je odpoveď na liečbu, minimálna reziduálna choroba (MRD), riziková skupina, vedľajšie účinky. Ak sa budú pozorovať určité korelácie, môže to poskytnúť novú stratégiu optimalizácie liečby rakoviny.
Doba trvania: 19.9.2017 - 9.7.2023
Nanomedicína rakoviny - z laboratória k pacientovi
Cancer Nanomedicine - from the bench to the bedside
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Šramková Monika PhD.
Doba trvania: 28.9.2018 - 27.9.2022
Nové diagnostické a terapeutické nástroje v liečbe mnoholiekovej rezistencie nádorov
New diagnostic and therapeutic tools against multidrug resistant tumors
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jurkovičová Dana PhD.
Doba trvania: 11.9.2018 - 10.9.2022
Nové stratégie ako zlepšiť fyzickú zdatnosť, klinické symptómy a kvalitu života pacientov vo včasných štádiách Parkinosonovej choroby: Pravidelné cvičenie a karnozín
Novel strategies aimed to improve the physical fitness, clinical symptoms and quality of life in the early-stage Parkinson’s disease patients: Regular exercise training and carnosine
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Ukropcová Barbara PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021
Odkrytie mechanizmov zodpovedných prešmyk z depresie do mánie počas antidepresívnej liečby: úloha glutamátu
UNveiling the MEchanism(s) underlying the switch to mania during antidepressant treatment: The role of glutamate
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: prof. PharmDr. Ježová Daniela DrSc.
Anotácia:Bipolárna porucha (BAP) je závažná psychiatrická porucha charakterizovaná striedaním mánie, hypománie, depresie a zmiešaných afektívnych stavov. Celoživotná prevalencia BAP I.typu je 0.6% v dospelej populácii. Liečba BAP je zložitá z dôvodu protikladne povahy jej symptómov (t.j. depresie a mánie). Kritickým problémom BAP I.typu je prechod z depresívnej fázy do mánie počas liečby antidepresívami. Mechanizmy, ktoré sú základom týchto prešmykov nie sú doposiaľ objasnené. V predkladanom projekte budeme skúmať neurobiologické mechanizmy zodpovedné za prešmyk do mánie v humánnych aj animálnych štúdiách. Dôraz bude kladený na úlohu glutamátergickej transmisie v prefrontálnej kôre (PFC) a dráhe PFC-striatum-laterálna habenula. Budú sa vužívať dva animálne modely, a to knockout potkany pre serotonínový transportér (5-HTT KO) a dopamínový transportér(DAT KO), ktoré sú dostupné na spolupracujúcich pracoviskách. Predpokladáme, že serotonín a dopamín modulujú glutamátergický systém, čím sa mení kontrola zhora nadol z PFC cez striatum a laterálnu habenulu. Projekt poskytne prostredníctvom integrácie molekulárnych, elektrofyziologických a neurochemických prístupov u potkanov spolu so zobrazovacími technikami u potkanov a ľudí dôkaz o existencii glutamátergických mechanizmov, ktoré môžu byť podkladom mánie. Projekt bude viesť k odhaleniu nových farmakoterapeutických prístupov v liečbe BAP.
Doba trvania: 1.7.2019 - 31.8.2023
Regulácia synaptických proteínov v transgénnom modeli vývinového ochorenia
Regulation of synaptic proteins in transgenic mouse model of neurodevelopmental disorder
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Bakoš Ján PhD.
Anotácia:Heterogenita a progresia neurovývinových ochorení je pravdepodobne spojená so zmenami v regulácii synaptických proteínov. Konkrétne dáta súvisiace s vývinovými zmenami synaptických proteínov - adhéznych molekúl a skafoldových proteínov v patológii Prader-Willi syndrómu a Schaaf-Yang syndrómu však nie sú známe. Cieľom projektu je analýza synaptických proteínov vo viacerých vývinových štádiách Magel2 deficientných myší. Francúzsky tím vytvoril model Magel2 deficientných myší, ktoré majú porušený sací reflex, trpia zmenami príjmu potravy a vykazujú autistický fenotyp. Tento model je široko akceptovaný ako model Prader-Willi syndrómu, v ktorom chýba funkčný Magel2 gén. Slovenský výskumný tím spolu s Francúzskym pracoviskom budú úzko spolupracovať na analýze synaptických proteínov – neurexínov a neuroligínov vo viacerých oblastiach mozgu. Štúdium úlohy synaptických proteínov v procesoch vývinu mozgu a ich korelácia so zmeneným správaním môže priniesť nové poznatky o patogenéze ochorení centrálneho nervového systému.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.1.2022
Rezistencia po liečbe u karcinómu prsníka
Resistance under treatment in breast cancer
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Miklíková Svetlana PhD.
Anotácia:Cieľom projektu RESCUER je kombinácia štatistických a bioinformatických algoritmov s najmodernejším matematickým modelovaním dát získaných z klinických skúšok, ex vivo experimentálnych modelov a multi-omics analýz, s cieľom identifikácie mechanizmov rezistencie u karcinómu prsníka. Týmto prístupom by bolo možné identifikovať fyziologické charakteristiky pacientov odpovedajúcich vs. neodpovedajúcich na liečbu. Ambicióznym cieľom projektu je vytvorenie počítačového modelu schopného predikovať odpoveď konkrétneho pacienta a navrhnúť najvhodnejší terapeutický prístup.
Doba trvania: 1.8.2020 - 31.5.2024
RyRinHeart - Vývoj inhibítorov ryanodínového receptora pre srdcové ochorenia
RyRinHeart - Discovery of Ryanodine Receptor Inhibitors for Heart Diseases
Program: Bilaterálne - iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zahradníková Alexandra DrSc.
Anotácia:Srdcové ryanodínové receptory (RyR2) riadia kontrakciu srdca tým, že regulujú uvoľňovanie vápnika, potrebného pre kontrakciu srdcových myocytov. Mnohé srdcové ochorenia sú sprevádzané poruchami uvoľňovania vápnika. Tieto poruchy by bolo možné potlačiť liečivami zabraňujúcimi neželanej aktivite RyR2. Cieľom tohto projektu je vývoj špecifických inhibítorov, prispôsobených štruktúre srdcového RYR2, s potenciálom pre liečenie porúch hospodárenia s vápnikom pri srdcových ochoreniach. Naše originálne poznatky o štruktúre RYR2 využijeme na identifikáciu lokusov v 3D-štruktúre RyR2, ktoré pri naviazaní ligandu znižujú aktivitu RyR. To nám umožní dizajnovať a syntetizovať inhibítory RyR2. Ich účinnosť budeme testovať v experimentoch monitorujúcich aktivitu RyR. Účinnosť vybraných najperspektív¬nejších látok na funkciu RyR2 in situ budeme testovať na izolovaných srdcových myocytoch a finálne na srdciach zdravých zvierat a zvierat so srdcovým ochorením. Metodicky je projekt založený na dvoch pilieroch: na simuláciách molekulovej štruktúry, molekulovej dynamiky a počítačom asistovanom dizajne liečiv, kde hlavným nositeľom expertízy je turecká strana, a na širokej palete experimentálnych a teoretických metód štúdia iónových kanálov a vápnikovej signalizácie (biochemické a elektrofyziologické metódy, konfokálna mikroskopia, matematické modelovanie dynamiky vnútrobunkových procesov), kde zabezpečuje expertízu slovenská strana. Projekt si kladie za cieľ prispieť k riešeniu vážneho medicínskeho problému pomocou pokročilých technológii, originálnej expertízy a nových prístupov vyvinutých v spolupracujúcich laboratóriách.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2022
Sekretorické proteíny slinných žliaz Drosophila ako biodegradovateľné prírodné lepidlo s programovateľnými vlastnosťami
Drosophila salivary gland secretory proteins as tunable and biodegradable natural glue
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Farkaš Robert CSc.
Anotácia:Cieľom projektu je zosústrediť expertov z rôznych oblastí vedy a technológií od biológie cez chémiu, fyziku a rôzne odvetvia aplikácií a priemyslu kvôli vývoju nových lepidiel na báze bioadhezív t.j. komplexných biologických cementov, ktoré oproti syntetickým a doteraz komerčne uplatňovaným lepidlám vykazujú vyššiu mieru stability v rôznych prostrediach, alebo stability, ktorá sa dá programovať pre účely degradácie, najmä biodegradability a má potenciál byť využitá v rôznych priemyselných odvetviach ale aj v regeneratívnej medicíne, traumatológii, transplantológii a iných oblastiach chirurgie. Medzi živými organizmami, od baktérií cez huby až po zložité a komplexné metazoálne živočíšne druhy sa vyskytuje pomerne široká škála slizov a lepidiel s najrozmanitejšími a úzko špecifickými vlastnosťami, ktoré prešli selekciou evolúcie. Nezanedbateľná časť z nich sú exogénne vylučované sekréty (exkréty) proteínovo-glyko-lipidického charakteru. Elementárne vlastnosti týchto exkrétov sú determinované geneticky tým že kostrové (core) produkty sú proteíny kódované príslušnými génmi, kým temporálne či adaptačné vlastnosti sú dotvárané ich posttranslačnými modifikáciami (napr. glykozyláciami, acetyláciami, metyláciami, disulfidickými mostíkmi, a pod.) a vzájomnými interakciami tvoriacimi väčšie komplexy. Úlohou je teda bližšie charakterizovať tieto vlastnosti na molekulárnej úrovni a pokúsiť sa hľadať resp. selektovať tie, ktoré sa budú javiť ako najperspektívnejšie pre prípadne medicínske alebo industriálne využitie kvôli vlastnostiam aké chýbajú doteraz známym najmä komerčným adhezívam.
Doba trvania: 1.1.2017 - 20.4.2021
Stratégia ako posilniť excelentnosť a inovačnú kapacitu na včastnú diagnostiku rakoviny gastrointestinálneho traktu
Strategies to strengthen scientific excellence and innovation capacity for early diagnosis of gastrointestinal cancer
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gábelová Alena CSc.
Anotácia:Hlavnými cieľmi projektu VISION je posilnenie excelentného onkologického výskumu a zavádzanie inovačných technológií na Biomedicínskom centre Slovenskej akadémie vied (BMC SAV). Úzka spolupráca so štyrmi poprednými európskymi výskumnými inštitúciami zvýši dôveryhodnosť, konkurencieschopnosť a zviditeľní BMC SAV v európskom výskumnom priestore. Projekt prispeje k odstráneniu existujúcich medzier v onkologickom výskume a posilní možnosť včasnej diagnostiky nádorov tráviaceho traktu s využitím nových inovatívnych prístupov. Okrem vedeckého prínosu spolupráca prispeje k odhaleniu faktorov, ktoré sú príčinou extrémne vysokého výskytu rakoviny hrubého čreva a pankreasu na Slovensku.
Doba trvania: 1.10.2019 - 30.9.2022
TBFVnet: sledovanie a výskum flavivírusov prenášaných kliešťami
TBFVnet: surveillance and research on tick-borne flaviviruses
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Klempa Boris DrSc.
Doba trvania: 1.7.2020 - 31.1.2024
Tepelne senzitívne nanogély pre cielený transport miRNA na liečbu rán a regeneráciu tkanív
TEmperature-responsive Nanogels for TArgeted delivery of miCroRNAs in wound heaLing and tissue rEgeneration applicationS
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Šramková Monika PhD.
Anotácia:Vývoj nových terapeuticky aktívnych ochranných prostriedkov na rany, ktoré poskytujú nielen ochranu poranenej kože pred vonkajšími vplyvmi, ale podporujú aj samotný liečebný proces, má významný potenciál pre klinické aplikácie. Cieľom projektu TENTACLES je vyvinúť inovatívny multifunkčný nanogél, ktorý integruje ochranné (nanohydrogél) a liečivé funkcie (nanočastice oxidu železitého a cielená miRNA) v rámci jednej nanokompozitnej inteligentnej štruktúry. Nanohydrogél spĺňa ochrannú funkciu, kým nanočastice oxidu železa vplyvom miernej hypertermie podporia indukciu HSP (proteín tepelného šoku) a miRNA, ktoré zohrávajú kľúčovú úlohu v liečebnom procese hojenia rán. Inovatívny nanokompozitný nanohydrogél poskytuje revolučnú stratégiu hojenia rán, najmä pre pacientov s cukrovkou.
Doba trvania: 1.2.2020 - 31.1.2022
Úloha špecifických typov buniek v median raphe v správaní: excitačný vezikulárny glutamátový transportér 3 a inhibičná GABA
The role of specific cell-types of the median raphe in behavior: the excitatory vesicular glutamate transporter 3 and the inhibitory GABA
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: prof. PharmDr. Ježová Daniela DrSc.
Doba trvania: 1.1.2019 - 30.6.2022
Výskum in silico a in vitro nových ligandov nukleárnych retinoidných X receptorov ako potenciálnych protinádorových látok
In silico and in vitro investigation of novel nuclear retinoid X receptor (RXR) ligands as potential anti-tumour agents.
Program: Iné
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Brtko Július DrSc.
Doba trvania: 1.5.2020 - 30.4.2021
Využitie hmotnostnej spektrometrie pre sledovanie vplyvu prirodzených a syntetických ligandov nukleárnych retinoidných receptorov na kľúčové proteíny epiteliálne-mezenchymálneho prechodu u buniek karcinómu prsníka
Monitoring of effects of natural and synthetic ligands of nuclear retinoid receptors on key proteins involved in epithelial-mesenchymal transition in human breast cancer cells by the mass spectrometry
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Brtko Július DrSc.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021
Zavedenie algoritmu na včasnú diagnostiku a sledovanie pacientov s pankreatickými neuroendokrinnými nádormi
Establishing an algorithm for the early diagnosis and follow-up of patients with pancreatic neuroendocrine tumors
Program: ERANET
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Smolková Božena PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na vytovorenie mikrofluidického čipu, ktorý by umožnil skorú diagnostiku na báze „tekutej biopsie“ u pacientov s neuroendokrinnými nádormi pankreasu. Keďže ide o zriedkavé typy nádorov, je potrebná medzinárodná spolupráca na vytvorenie dostatočne veľkej biobanky nádorového materiálu. Jednotlivé skupiny sa pokúsia identifikovať národorovo-špecifické biomarkery na úrovni expresie povrchových markerov, na úrovni genómu, transkriptómu a metylómu. Tieto výsledky budú slúžiť pre vývoj čipu. Oddelenie molekulárnej onkológie v spolupráci s Národným onkologickým ústavom má v rámci WP3 vyvinúť in vitro a in vivo modely pre výskum neuroendokrinných nádorov pankreasu. Dosiahnutie tohoto cieľa je veľmi náročné, ide o zavedenie kultivácie organoidov a xenograftov odvodených z nádorových tkanív a vzoriek periférnej krvi pacientov, obsahujúcej cirkulujúce nádorové bunky. Riešitelia projektu využijú predchádzajúce skúsenosti s vývojom takýchto modelov pre gastrointestinálne nádory, predovšetkým karcinóm kolorekta.
Doba trvania: 1.9.2019 - 31.8.2022

Celkový počet projektov: 26