Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Výpočtové stredisko

Riaditeľ ústavu: Ing. Michal Kadúc
WWW: https://vs.sav.sk/
Profil ústavu:
Prezentácia organizácie (PowerPoint)
Technická správa Výpočtového strediska SAV za rok 2005
Zborník z príležitosti 33. výročia vzniku VS SAV - www.optika.ikt.sav.sk


Výpočtové stredisko SAV je špecializovaná organizácia, ktorá svojou činnosťou plní úlohy podporujúce riešenie vedecko-výskumných projektov Slovenskej akadémie vied a vysokých škôl tým, že zabezpečuje rozvoj a využitie technického a programového vybavenia informačnej infraštruktúry SAV, odborný rast svojich pracovníkov a uplatnenie ich znalostí v prospech vedecko-výskumných projektov SAV.

Výpočtové stredisko
  • v úzkej súčinnosti s vysokými školami buduje a prevádzkuje počítačové siete a zabezpečuje prenos informácií medzi organizáciami SAV, medzi SAV a vysokými školami, medzi SAV a spolupracujúcimi inštitúciami v SR a v zahraničí
  • zabezpečuje prevádzku superpočítačových systémov pre vedecko-technické výpočty a poskytuje strojový čas pre potreby organizácií SAV a vysokých škôl
  • buduje a zabezpečuje prevádzku a rozvíjanie internetových systémov vzájomnej informovanosti v SAV, medzi SAV a vysokými školami, medzi SAV a vedeckými inštitúciami v SR a v zahraničí
  • koordinuje rozvoj počítačovej siete a superpočítačov v SAV na celoštátnej úrovni
  • poskytuje konzultačno-metodické a školiace služby v oblasti vedecko-technických výpočtov, informácie k základnému programovému vybaveniu a k využívaniu spoločných výpočtových a komunikačných prostriedkov, ktoré prevádzkuje