Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Ústav informatiky SAV

Riaditeľ ústavu: Ing. Ivana Budinská PhD.
WWW: http://www.ui.sav.sk
Profil ústavu: Ústav vznikol postupnou transformáciou z Laboratória teoretickej a aplikovanej mechaniky (1956), Ústavu technickej kybernetiky (1966) a Ústavu počítačových systémov (1991). S účinnosťou od 1.1.1999 sa uskutočnila zmena názvu na Ústav informatiky. S účinnosťou od 1.7.2001 sa k Ústavu informatiky SAV pričlenil Ústav teórie riadenia a robotiky SAV. Ústav informatiky sa zaoberá vedeckovýskumnou činnosťou v oblasti informatiky, informačných technológii, teórie riadenia, robotiky a umelej inteligencie, s dôrazom na - paralelné a distribuované spracovanie informácií, - návrh a testovanie číslicových systémov, - nano- a micro-štruktúry a ich realizácia s použitím elektrónovej litografie, - modelovanie a riadenie diskrétnych procesov, - robotika (kinematické štruktúry, animácia), mobilné systémy, senzorické systémy, - spracovanie reči a obrazu. Ústav informatiky má tiež dobre zariadené experimentálne laboratórium plošných spojov. Ústav je zapojený do viacerých európskych projektov.
Produkty: IMC-P-17-0021-UI: Vývoj mikroelektromechanických senzorov.
IMC-P-17-0022-UI: Vývoj softverových produktov.
IMC-P-00-0023-UI: Návrh a realizácia integrovaných obvodov.
IMC-P-00-0024-UI: Návrh a realizácia dosiek plošných spojov.
IMC-P-15-0025-UI: Technológie automatického spracovania reči na b......
IMC-P-15-0026-UI: Syntetizátor reči v slovenčine.
IMC-P-00-0027-UI: Grafický editor pre tvorbu a modifikáciu modelu ......
IMC-P-00-0028-UI: Simulácia výrobného systému a optimalizácia v......
IMC-P-00-0029-UI: Termovízny zobrazovací systém na monitorovanie ......
IMC-P-00-0030-UI: Integrovaný robotický programový systém.


Služby: IMC-S-00-0071-UI: Rečové databázy v slovenčine.