Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Ústav informatiky SAV

Riaditeľ ústavu: Ing. Ivana Budinská PhD.
WWW: http://www.ui.sav.sk
Profil ústavu: Ústav vznikol postupnou transformáciou z Laboratória teoretickej a aplikovanej mechaniky (1956), Ústavu technickej kybernetiky (1966) a Ústavu počítačových systémov (1991).
S účinnosťou od 1.1.1999 sa uskutočnila zmena názvu na Ústav informatiky.
S účinnosťou od 1.7.2001 sa k Ústavu informatiky SAV pričlenil Ústav teórie riadenia a robotiky SAV.

Ústav informatiky sa zaoberá vedeckovýskumnou činnosťou v oblasti informatiky, informačných technológii, teórie riadenia, robotiky a umelej inteligencie, s dôrazom na
- paralelné a distribuované spracovanie informácií,
- návrh a testovanie číslicových systémov,
- nano- a micro-štruktúry a ich realizácia s použitím elektrónovej litografie,
- modelovanie a riadenie diskrétnych procesov,
- robotika (kinematické štruktúry, animácia), mobilné systémy, senzorické systémy,
- spracovanie reči a obrazu.
Ústav informatiky má tiež dobre zariadené experimentálne laboratórium plošných spojov.
Ústav je zapojený do viacerých európskych projektov.
Produkty: IMC-P-17-0021-UI: Vývoj mikroelektromechanických senzorov.
IMC-P-17-0022-UI: Vývoj softverových produktov.
IMC-P-00-0023-UI: Návrh a realizácia integrovaných obvodov.
IMC-P-00-0024-UI: Návrh a realizácia dosiek plošných spojov.
IMC-P-15-0025-UI: Technológie automatického spracovania reči na b......
IMC-P-15-0026-UI: Syntetizátor reči v slovenčine.
IMC-P-00-0027-UI: Grafický editor pre tvorbu a modifikáciu modelu ......
IMC-P-00-0028-UI: Simulácia výrobného systému a optimalizácia v......
IMC-P-00-0029-UI: Termovízny zobrazovací systém na monitorovanie ......
IMC-P-00-0030-UI: Integrovaný robotický programový systém.


Služby: IMC-S-00-0071-UI: Rečové databázy v slovenčine.