Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Chemický ústav SAV

Riaditeľ ústavu: Ing. Miroslav Koóš DrSc.
WWW: http://chem.sk
Profil ústavu: Ústav vznikol v r. 1953 ako Ústav chemickej technológie organických látok SAV a terajší názov má od r. 1955. Od r. 2009 je príspevkovou organizáciou. Organizačne je rozčlenený do ôsmich vedeckých oddelení (Štruktúra a funkcia sacharidov, Glykobiológia, Glykomateriály, Glykochémia, Glykobiotechnológia, Enzymológia sacharidov, Imunochémia glykokonjugátov a Zbierka kultúr kvasiniek), ktoré spolu tvoria Centrum glykomiky a troch spoločných nevedeckých oddelení (Analytické, Realizačné a Ekonomicko-technické oddelenie). V oblasti komplexného výskumu sacharidov rieši ročne vyše 50 vedeckých projektov, z toho cca 20 zahraničných a zabezpečuje vedeckú výchovu v piatich študijných odboroch. V rámci výskumu spolupracuje (zmluvne i neformálne) s mnohými výskumnými pracoviskami doma i vo svete. Pravidelne organizuje medzinárodné vedecké konferecie (Bratislava Symposium on Saccharides, Annual Conference on Yeast). Vlastní jednu z najväčších zbierok kvasiniek na svete. Na základe výsledkov vedeckého výskumu produkuje (vo svojom Realizačnom oddelení) a na trh dodáva široký sortiment vzácnych sacharidov. Vlastní Copyright a Ownership a redakčne zabezpečuje karentovaný a impaktovaný chemický časopis Chemical Papers (publikovaný v angličtine), ktorého vydavateľom a distribútorom je Springer-Verlag. Vybavený je špičkovou prístrojovou technikou. Za svoju činnosť získal viacero ocenení: Zlatá INCHEBA a Zlatý kosák na medzinárodnom chemickom veľtrhu v Bratislave, Cena NOVTECH na rovnomennom podujatí v Žiline, medaila GENIUS v Budapešti. Viacerým pracovníkom boli udelené prestížne vyznamenania a ocenenia ako napr. Rad Ľ. Štúra II. triedy, Vedec roka, Technológ roka, Mladá osobnosť vedy, Cena za vedu a techniku, Charles D. Scott Award, Patočkova medaila, Medaila Samuela Mikovíniho, Medaila Daniela Belluša, Medaila SCHS pri SAV, Cena prezidenta SR, Cena SAV, Zlatá medaila SAV, Medaila za podporu vedy, atď.

Chemický ústav SAV je zameraný na štúdium chémie a biochémie sacharidov. Jeho aktivity sa koncentrujú do týchto výskumných smerov:

  • Syntéza a štruktúra biologicky dôležitých mono- a oligosacharidov a ich derivátov
  • Štruktúra a funkčné vlastnosti polysacharidov, ich derivátov a konjugátov s inými polymérmi
  • Štruktúra, funkcia a mechanizmus účinku glykanáz
  • Vývoj fyzikálnochemických metód analýzy štruktúry sacharidov
  • Génové inžinierstvo nutričných a biologicky účinných bielkovín
  • Glykobiotechnológia
  • Ekológia, taxonómia a fylogenéza kvasiniek a kvasinkovitých mikroorganizmov
  • Vývoj technológie izolácie prírodných látok a prípravy sacharidov a ich derivátov pre komerčné účely.


Technológie: IMC-T-00-00001-CHU: Spôsob nadviazania biologicky aktívnych látok o......
IMC-T-00-00002-CHU: Spôsob prípravy vo vode rozpustných sulfoderiv......
IMC-T-00-00003-CHU: Príprava naftochinónového pigmentu, plumbagín.
IMC-T-00-00004-CHU: Výroba celulázy.
IMC-T-00-00005-CHU: Biotechnologický spôsob výroby celobiózy.


Produkty: IMC-P-00-0021-CHU: Vzácne sacharidy a ich deriváty:
IMC-P-00-0022-CHU: Biopolymérne surfaktanty a amfifilné biodegradab......
IMC-P-00-0023-CHU: Oligosacharidy s biologickou aktivitou.
IMC-P-00-0024-CHU: O-3-Trimetylamónium-2-hydroxypropylderivát hemic......