Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Ústav hydrológie SAV

Riaditeľ ústavu: Ing. Yvetta Velísková PhD.
WWW: http://www.uh.sav.sk/en-gb/
Profil ústavu: Ústav hydrológie SAV patrí svojim charakterom k pracoviskám geovedného zamerania. V regióne Slovenskej republiky má nezastupiteľné postavenie. Transformuje poznatky z jednotlivých oblastí svetovej hydrológie do našich podmienok a získava originálne poznatky o vlastnostiach hydrologického cyklu v podmienkach povodí slovenských riek. Zovšeobecnením a publikovaním poznatkov výskumu ústav prispieva k rozvoju hydrológie ako vednej disciplíny. Riešenie problémov je zamerané na vzájomnú interakciu medzi povrchovými, podzemnými a pôdnymi vodami v ich časovom a priestorovom prejave. Od roku 2014 sú na pracovisku vytvorené dve vedecké oddelenia:

Oddelenie hydrológie povrchových vôd
Vedúci oddelenia: Ing. Dana Halmová, PhD., (+421 2) 3229 3502

Oddelenie hydrológie podpovrchových vôd
Vedúci oddelenia: Ing. Peter Šurda, PhD., (+421 2) 3229 3520

ÚH SAV
- poskytuje poradenské a ďalšie expertízne služby súvisiace s hlavnou činnosťou ústavu.
- uskutočňuje doktorandské štúdium v zmysle všeobecne platných právnych predpisov.
- zabezpečuje publikáciu výsledkov vedeckovyskumnej činnosti prostredníctvom periodickej a neperiodickej tlače (monografie, Journal of Hydrology and Hydromechanics, Acta hydrologica Slovaca), ako aj organizovaním vedeckých konferencií a iných podujatí slúžiacich na rozšírenie a spropagovanie svojich výsledkov za účelom zvýšenia vedomostnej úrovne odbornej verejnosti.
Služby: IMC-S-00-0071-UH: Určovanie hydrofyzikálnych, fyzikálnych, transp......
IMC-S-00-0072-UH: Monitorovanie zmien vlhkosti poľnohospodársk......
IMC-S-00-0073-UH: Posudzovanie vplyvov ľudskej činnosti (s......
IMC-S-00-0074-UH: Posudzovanie vplyvu znečistenia z bodových i neb......