Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Prognostický ústav

Riaditeľ ústavu: Mgr. Richard Filčák MSc. PhD.
WWW: http://www.prog.sav.sk
Profil ústavu:
Prognostický ústav SAV je právnickou osobou spôsobilou samostatne nadobúdať práva a zaväzovať sa. Práva a povinnosti Slovenskej akadémie vied ako správcu rozpočtovej kapitoly vo vzťahu k Prognostickému ústavu SAV upravuje zákon č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.
Sídlo Prognostického ústavu SAV: Bratislava.
IČO Prognostického ústavu SAV: 00596795.
Štatutárny orgán Prognostického ústavu SAV je riaditeľ.
Poslaním a hlavnými úlohami Prognostického ústavu SAV je:
vykonávať interdisciplinárny základný a aplikovaný výskum v týchto oblastiach:
a) teoretické, metodologické a koncepčné problémy prognózovania vývoja slovenskej spoločnosti v národnom i svetovom kontexte;
b) sociálno-ekonomická dimenzia globálnych environmentálnych zmien, environmentálny manažment a priestorové plánovanie,
c) koevolúcia inštitucionálnej a technologickej zmeny.
V rámci uvedeného zamerania
-plní teoreticko-metodologické, koordinačné a vedecko-výchovné funkcie.
-rozvíjať a vykonávať prognostickú činnosť na úseku rozvoja vedy a techniky, sociálno-ekonomického rozvoja spoločnosti;
- vydávanie vedeckých a odborných neperiodických publikácií a knižných diel.