Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Prognostický ústav CSPV SAV (do 30.9.2015)

Riaditeľ ústavu:
WWW: http://www.prog.sav.sk
Profil ústavu: Prognostický ústav SAV je právnickou osobou spôsobilou samostatne nadobúdať práva a zaväzovať sa. Práva a povinnosti Slovenskej akadémie vied ako správcu rozpočtovej kapitoly vo vzťahu k Prognostickému ústavu SAV upravuje zákon č. 303/1995 Z.z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov. Sídlo Prognostického ústavu SAV: Bratislava. IČO Prognostického ústavu SAV: 00596795. Štatutárny orgán Prognostického ústavu SAV je riaditeľ. Poslaním a hlavnými úlohami Prognostického ústavu SAV je: vykonávať interdisciplinárny základný a aplikovaný výskum v týchto oblastiach: a) teoretické, metodologické a koncepčné problémy prognózovania vývoja slovenskej spoločnosti v národnom i svetovom kontexte; b) sociálno-ekonomická dimenzia globálnych environmentálnych zmien, environmentálny manažment a priestorové plánovanie, c) koevolúcia inštitucionálnej a technologickej zmeny. V rámci uvedeného zamerania -plní teoreticko-metodologické, koordinačné a vedecko-výchovné funkcie. -rozvíjať a vykonávať prognostickú činnosť na úseku rozvoja vedy a techniky, sociálno-ekonomického rozvoja spoločnosti; - vydávanie vedeckých a odborných neperiodických publikácií a knižných diel.