Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Penový hliník.

Kód: IMC-P-00-0025-MAMES

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

Penový hliník je špeciálnym spôsobom pripravený vysokoporézny materiál na báze hliníka alebo jeho zliatin. Póry tvoria viac ako dve tretiny celkového objemu, čím sa dosahuje hustota nižšia ako 1 g cm-3. Vzhľadom na svoju pórovitú štruktúru sa vyznačuje vysokou mernou tuhosťou, nízkou tepelnou a elektrickou vodivosťou, vysokou pohltivosťou zvuku a schopnosťou absorbovať veľké množstvo deformačnej energie pri nízkych napätiach. Tieto vlastnosti spolu s odolnosťou voči zvýšeným teplotám, nehorľavosťou, recyklovateľnosťou, a zdravotnou nezávadnosťou robia penový hliník zaujímavým pre použitie, najmä v konštrukciách dopravných zariadení a v stavebníctve.

Inovácia:

V období od 1994 boli na ÚMMS SAV v rámci medzinárodnej spolupráce vyvinuté viaceré unikátne technológie na výrobu penového hliníka z práškového polotovaru. Ich hlavnou prednosťou je možnosť používať rovnaký polotovar pre rôzne tvary a veľkosti penových súčiastok, čo významne znižuje výrobné náklady a eliminuje tak základnú nevýhodu práškovo-metalurgického spôsobu výroby kovových pien. Povrch penových súčiastok je tvorený kompaktnou kovovou vrstvou, ktorá významne zvyšuje pevnosť súčiastky a zlepšuje jej vzhľad (je vzhľadovo neodlíšiteľná od súčiastky vyrobenej z "plného" materiálu).

Aplikácia:

Aplikačné možnosti penového hliníka sú najmä:

 • samonosné ľahké panely pre dopravné a stavebné konštrukcie
 • jadrá pre sendvičové štruktúry alebo priamo sendviče s izotrópnymi vlastnosťami
 • nehorľavý konštrukčný a obkladový materiál v hoteloch, obchodných domoch a iných verejných priestoroch s tepelne a zvukovoizolačným účinkom, nezaťažujúci významne životné prostredie
 • alternatíva k drevu kvôli nehorľavosti, rozmerovej stabilite, odolnosti voči parazitom a plesniam, ľahkej recyklovateľnosti a pod.
 • ľahké súčasti strojov s vysokou tuhosťou a dobrými tlmiacimi vlastnosťami
 • trvalé jadrá odliatkov
 • vystužovanie dutých profilov v najviac namáhaných prierezoch
 • deformačné časti automobilov na ochranu pasažierov pred nárazom
 • bezpečnostné deformačné zóny pre zdvíhacie a manipulačné systémy
 • skrinky elektronických prísrojov s efektívnym elektromagnetickým, tepelným a zvukovým tienením
 • odhlučňovací, zvukovo-pohltivý materiál pre zťažené podmienky (vysoká teplota, vlhkosť, prach, prúdiace plyny, vibrácie, sterilnosť a pod.)
 • recyklovateľné tepelné štíty a nehorľavé izolácie
 • plaváky pre zvýšené teploty a tlaky kvapalín

Stav:

V rámci vývoja sa na ÚMMS SAV sprevádzkovali zariadenia umožňujúce výrobu rôznych tvarových súčiastok, platní a sendvičov z penového hliníka ako aj vypeňovanie dutých oceľových profilov. V súčasnosti sa veľká pozornosť venuje optimalizácii technológie speňovania, výrobe prototypov a testovaniu a modelovaniu ich vlastností.

Spolupráca:

ÚMMS ponúka poradenstvo pri výbere vhodnej aplikácie penového hliníka ako aj vývoj a výrobu prototypov na testovanie v reálnych podmienkach zaťažovania.