Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Posudzovanie vplyvu znečistenia z bodových i nebodových zdrojov na kvalitu povrchových vôd.

Kód: IMC-S-00-0074-UH

Ústav hydrológie SAV

Kontaktná osoba: Yvetta Velísková

Popis:

Ide o tieto činnosti:

  • návrh metodík posudzovania vplyvu znečistenia povrchových vôd z bodových i plošných zdrojov znečistenia (dusičnany, dusitany, fosforečnany,....)
  • monitoring stavu znečistenia povrchových vôd
  • tvorba špeciálnych databáz kvantity a kvality vôd
  • matematické modelovanie transportu látok tokom komplexnými modelmi prúdenia a kvality vody v tokoch s využívaním GIS.

Aplikácia:

Posúdenie stavu znečistenia povrchových vôd, príp. schopnosti tokov transportovať znečistenie.