Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Hydrometalurgické spracovanie kolektívnych koncentrátov polymetalických rúd.

Kód: IMC-P-00-0037-UGt

Ústav geotechniky SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

Na pracovisku bol vypracovaný postup mechanicko-chemického lúhovania tetraedritových koncentrátov slovenskej proveniencie, umožňujúci prevod Sb, As a Hg do kvapalnej fázy. Vznikajúci tuhý produkt predstavuje bohatý CaAgAu koncentrát vhodný na pyrometalurgické spracovanie. Sb, As a Hg z kvapalnej fázy sa ďalej spracovávajú na ekonomicky zužitkovateľné produkty.

Stav:

Postup overený v poloprevadzke.