Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Hodnotenie stupňa nekrotického ochorenia kôry kmeňov buka.

Kód: IMC-S-00-0074-UEL

Ústav ekológie lesa SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

V súčasnosti zaznamenávame enormný (miestami epifytócny) nárast tracheomykózneho ochorenia bukových porastov. Ochorenie sa vizuálne prejavuje vytváraním nekróz na kôre kmeňov a konárov. Je potrebné kvantifikovať a ďalej monitorovať stupeň nekrotického ochorenia, najmä z dôvodu navrhnutia adekvátnych lesohospodárskych opatrení, ktoré by mali viesť k minimalizácii negatívneho dosahu tracheomykóz pri zhodnocovaní drevnej hmoty buka.

Inovácia:

Ústav vyvinul originálnu metódu umožňujúcu kvantifikovať a monitorovať rozsah nekrotického poškodenia kôry kmeňov buka vo všetkých jeho rastových štádiách s možnosťou prognózy vývoja nekrotického poškodenia.

Aplikácia:

Diagnostika stavu nekrotického poškodenia kôry buka pre potreby lesníckej praxe (LZ, LS, LOS), diagnostika stavu pre potreby orgánov štátnej ochrany prírody (NP, CHKO).

Stav:

Ústav ekológie lesa SAV vo Zvolene disponuje kolektívom pracovníkov, ktorí sa touto problematikou zaoberajú na základe viacročných skúseností v širších súvislostiach, vzhľadom na ekologické, lesohospodárske a ekonomické aspekty.

Spolupráca:

Vypracovanie hodnotiacich expertíz, spolupráca na tvorbe pripravovanej STN „Ochrana lesa proti tracheomykózam“.