Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Príprava endemického antigénu na sérologickú diagnostiku Lymeskej boreliózy.

Kód: IMC-T-00-00003-PaU

Parazitologický ústav SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

Antigén je sonikát z tiel Borrelia burgdorferi sensu stricto, izolovaného z kliešťa Ixodes ricinus na východnom Slovensku. Pôvodca ochorenia sa vyznačuje výraznou genetickou a imunologickou variabilitou, závislou na geografickom pôvode. Testovaním viacerých antigénov z Karpatskej oblasti Slovenska, Poľska a Českej republiky na súbore sér domácich zvierat východného Slovenska bola zistená najvyššia citlivosť u endemického antigénu. Pre veterinárnu prax nie sú na trhu komerčné diagnostické súpravy.

Inovácia:

Antigén je použiteľný na výrobu komerčnej súpravy metódou ELISA, IHA a Western blot. Súprava by mala využitie v stredoeurópskom meradle.

Aplikácia:

O komerčnú súpravu na diagnostiku Lymeskej boreliózy u zvierat trvale prejavujú záujem veterinárne klinické a diagnostické pracoviská.

Stav:

Pre kompletizáciu súpravy chýbajú špecifické konjugáty, kontrolné séra a riediace roztoky.

Spolupráca:

Dodávka špecifického antigénu pre kompletizáciu diagnostickej súpravy, jej odskúšanie v praxi a komerčné využitie so spolupracujúcou firmou.