Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Testovanie a zavádzanie nových liekov matematicko-štatistické spracovanie a vyhodnocovanie terapií.

Kód: IMC-S-00-0071-MU

Matematický ústav SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

Zavedenie nového lieku, resp. Nového spôsobu terapie si vyžaduje prísny spôsob preskúmania ich vlastností a porovnanie s doterajšími liekmi a terapiami. Určité predpísané postupy testovania si vyžadujú rutinné štatistické postupy, v mnohých prípadoch však vznikne potreba komplexnejšie otestovať dané vlastnosti a vytvoriť nový matematicko-štatistický model experimentu s návrhom jeho vyhodnotenia. Ponúkame spoluprácu pri vyhodnocovaní takéhoto experimentu. Ide hlavne o štatistické modely, ktoré sa dajú linearizovať, resp. o splajnové modelovanie účinnosti lieku (terapie) v čase.

Aplikácia:

Vyhodnocovanie nových liečebných postupov, adekvátnejšie modely terapií.

Spolupráca:

Vypracovanie posudkov a expertíz zmluvnou formou . Konzultácie pri tvorbe a vyhodnocovaní modelov nových liečebných postupov.