Ponuky SAV pre aplikačnú sféru

Konzultačná, poradenská a expertízna činnosť v oblastiach stavebná mechanika a dynamika, stavebné konštrukcie a materiály, stavebná fyzika, teória a dejiny architektúry.

Kód: IMC-S-01-0071-USTARCH

Ústav stavebníctva a architektúry SAV

Kontaktná osoba:

Popis:

Pracovisko ponúka konzultačné skúsenosti, vyspelý soft- a hardware pre špeciálne numerické a experimentálne úlohy, medzinárodne uznávané špecifické teoretické prístupy pri navrhovaní, vývoj nových postupov a aplikácií v konštrukčnom inžinierstve a architektúre. Ponúkané služby sú zabezpečované originálnymi a unikátnymi experimentálnymi zariadeniami, ako sú napr. vibračné stoly pre simuláciu seizmického zaťaženia, veľká umelá obloha s umelým slnkom pre modelovanie denného osvetlenia a štúdium insolácie, veľké klimatické komory pre testovanie konštrukčných prvkov budov a tepelných systémov, zariadenia pre meranie parametrov stavebných materiálov z hľadiska šírenia tepla a hmoty, dynamické pulzačné testovacie stroje, aerodynamický tunel, zaťažovacie stroje vhodné pre testovanie poškodenia, stroje pre testovanie únavy s premenlivou históriou zaťaženia, komory a bazény pre dlhodobé skúšky poškodenia betónu, zariadenia pre analýzu pórovej štruktúry a súvisiacich chemickofyzikálnych vlastností stavebných materiálov, zariadenia pre určovanie vzťahov medzi deformáciou a napätím stavebných materiálov, pre hodnotenie trvanlivosti materiálov, pre krátko a dlhodobé skúšky materiálov a prvkov pri rôznych režimoch zaťažovania a podmienkach prostredia. Pracovisko ponúka vedecké podklady pre normalizáciu a národnú implementáciu európskych a ISO noriem, vytvára podklady pre vývoj a projektovanie v oblasti stavebného a materiálového inžinierstva, stavebnej fyziky, navrhovania vnútorného prostredia, využívania slnečnej energie, vytvára podklady pre aplikácie konštrukčnej mechaniky a vývoj CAD v stavebnom inžinierstve a pri navrhovaní konštrukcií z hľadiska seizmicity. Poskytuje podklady v oblasti urbanistického a územného plánovania, rozhodovacie kritériá pre navrhovanie infraštruktúry a rozvoj obytných zón, v digitálnej forme poskytuje informácie z databázy architektúry 20. storočia na Slovensku.

Inovácia:

Aplikácia komplexného hodnotenia úžitkových vlastností stavieb, nahrádzanie tradičných empirických postupov vývoja a projektovania progresívnymi metodikami založenými na podrobnom modelovaní interakcií medzi jednotlivými stavebnými prvkami, a na získavaní spoľahlivých materiálových a klimatických parametrov

Aplikácia:

Regionálny rozvoj, kontrola kvality, diagnostika porúch, vývoj nových materiálov, technológií a konštrukcií, vývoj prostriedkov informačnej a komunikačnej technológie pre navrhovanie stavieb, tvorba databáz materiálových a klimatických charakteristík pre projektovanie.

Spolupráca:

Zmluvná.